6 oktober 2020

38 reacties

IMG: 1 miljoen schades vastgelegd

Er zijn bij het IMG nu 1 miljoen schades bekend die zijn opgenomen naar aanleiding van schademeldingen. En dat aantal groeit hard door. Wekelijks komen er circa 20.000 schades bij op ruim 1.000 schademeldingen, wat nooit eerder zo structureel het geval was.

schade-opname

Circa 20 schades per adres

Bij vrijwel elke schademelding laat het IMG een schade-opname uitvoeren waarbij niet alleen de schade wordt opgenomen die was gemeld, maar ook alle andere gebreken aan de woning. Aanleiding van een melding vormt vaak een nieuwe of in het oog springende schade. Vervolgens worden bij een doorsnee woning gemiddeld circa 20 schades per adres opgenomen. Daarvan worden er circa 18 als mijnbouwschade beoordeeld.

Grootste deel is deels mijnbouwschade

De analyse is gedaan op schade-opnames bij een doorsnee woning in Groningen en Drenthe. Bij die dossiers wordt bij 36 procent van alle aangetroffen schade geoordeeld dat het mijnbouwschade is. Bij circa 60 procent is dat een deel van de schades. Bij circa 4 procent van de dossiers wordt geen enkele van de aangetroffen schade als mijnbouwschade beoordeeld.

Analyse van groei nodig

Het IMG maakte een analyse op basis van de adviesrapporten die onafhankelijke deskundigen opleveren. Reden: de almaar toenemende aantallen schademeldingen. Waar begin 2018 circa 150 schademeldingen per week binnenkwamen, zijn dat er momenteel 1.000 tot 1.200 per week. Dit terwijl sinds 2018 de seismiciteit juist afneemt (naar KNMI). Van de 1 miljoen schades is nu al circa 50 procent in 2020 vastgelegd.

Kleinste kans op schade

Sinds januari 2020 werd circa 70 procent van de schade-opnames gedaan in een gebied waar de kans op schade juist het kleinst is (woningen liggen op circa 25-35 kilometer van de epicentra van de zwaarste bevingen). Circa 10 procent van de schademeldingen kwam sinds begin 2020 uit de directe omgeving van epicentra van bevingen (5-10 kilometer van de epicentra). Dit is vooral opvallend omdat de kans op schade in de directe omgeving van die epicentra een veelvoud is van aan de randen.

Bij veel woningen nooit gemeld

In totaal zijn er 287.000 woningen gelegen in het effectgebied van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Tot op heden is (inclusief de periode waarin NAM/CVW de schade hebben afgehandeld) bij ongeveer 100.000 woningen een schade gemeld. Dat betekent dat op 187.000 woningen nooit schade is gemeld. Momenteel komt verreweg het gros van de schademeldingen van adressen waar nooit eerder schade was gemeld en dus op grotere afstand van de epicentra.

Vraag voor de toekomst

“Het is opvallend dat verreweg de meeste meldingen uit gebieden komen met de kleinste kans op schade en relatief veel minder uit het gebied met de meeste kans op schade. De vraag is hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Op basis van kennis van het schadebeeld zijn misschien ook andere afhandelingsmethoden mogelijk. Het roept ook de vraag op hoe we de kans op schade moeten meewegen. Daar is nader onderzoek voor nodig”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van het bestuur van het IMG.

Overal is er schade

De analyse laat ook zien dat de locatie ten opzichte van de afstand tot het epicentrum van een beving niet zo veel zegt over het aantal schades in een huis. In het gebied met de grootste afstand tot het epicentrum, werden gemiddeld 21 schades genoteerd. Dat zijn gemiddeld bijna evenveel schades als in het gebied waar de kans op schade het grootst was omdat de gebouwen tot op enkele kilometers van het epicentrum van de beving stonden: daar werden 22 schades vastgelegd.

Omgekeerde bewijslast overal

Het tekent ook het probleem met mijnbouwschade. Elk huis in Nederland vertoont schades (zoals kleine en grotere scheuren en kieren) en die zien er overal ongeveer hetzelfde uit. In Groningen en Drenthe zijn er in een groot gebied trillingen van bevingen in het Groningenveld. Daar wordt het wettelijk bewijsvermoeden gehanteerd. Resultaat is dat er in dat gebied overal ongeveer even vaak geoordeeld wordt dat de aangetroffen schade veroorzaakt of verergerd is door die bodembeweging, of dat invloed van die bodembeweging in ieder geval niet kan worden uitgesloten.

*Verantwoording bij de cijfers

1. Het totaal aantal schades is berekend over alle soorten schade-opnames bij alle soorten adressen, dus ook bij monumenten, bedrijven en huurwoningen sinds 31 maart 2017. De schademeldingen vanaf die datum zijn onder regie van de overheid gekomen. Eerst bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen (TCMG), die sinds 1 juli 2020 is opgegaan in het onafhankelijke bestuursorgaan Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG).

De cijfers zijn exclusief de schade-opnames voor de bezwaarprocedure en herziening van adviesrapporten om zo veel mogelijk dubbeltellingen te voorkomen. Het aantal schades is ook exclusief het aantal schades dat bij de NAM en het CVW werden opgenomen. Er zijn geen exacte cijfers beschikbaar over het totaalaantal door de NAM en het CVW opgenomen schades.

2. Bij de analyse over het gemiddelde aantal schades per adres en het gemiddelde aantal dat als mijnbouwschade is beoordeeld, is gezocht naar de meest gemiddelde en actuele situatie. Hierbij zijn de opnames bij huurwoningen, monumenten, bedrijven en door aannemers buiten beschouwing gelaten. De analyse is zodoende gedaan over ruim 17.000 adviesrapporten die tot op heden volledig zijn verwerkt sinds 1 januari 2020. Bij de vergelijking tussen ‘wel of geen mijnbouwschade’ zijn bovendien alleen de schades meegerekend die niet ook al door de NAM of het CVW waren vastgelegd. Het IMG (en voorheen de TCMG) mag die schades namelijk niet opnieuw beoordelen.

Het kaartje toont het totaal aantal schademeldingen dat bij het IMG (en voorheen de TCMG) bekend is sinds 31 maart 2017 en per gemeente. Er staat ook het percentage schademeldingen bij van het totaal aantal schademeldingen in die gemeente dat sinds 1 januari 2020 is binnengekomen. In een deel van de gemeenten is dat meer dan 70 procent. De cirkel toont de grens van het effectgebied van de beving van Huizinge van augustus 2012. Ook zijn het Groningenveld en de gasopslag Norg ingetekend op de achtergrond.

Het kaartje toont tot waar de grond minimaal nog 2 mm/s (overschrijdingskans 1 procent) heeft getrild en waar het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is. Schade door trillingen van bevingen kan binnen deze rode cirkels niet zonder meer worden uitgesloten.

Het kaartje toont tot waar de grond minimaal 16 mm/s (overschrijdingskans 1 procent) heeft getrild en waar het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is. Binnen deze rode cirkels is er grote kans op schade.

Reageren

Snoep 6 oktober 2020 - 15:53

Eerst zeggen ze: Veendam ligt buiten het gebied..gevolg: weinig mensen melden schade, want heeft geen zin. Vervolgens zeggen ze: alleen gemeenten met meer dan zoveel procent aan meldingen komen in aanmerking voor compensatie waardevermindering...leuke cirkelredenering

M 6 oktober 2020 - 19:54

De gemeente Noordenveld is rood gekleurd wat betekend dat er de laatste tijd veel schades worden gemeld. Ook ligt de gemeente Noordenveld niet in de buurt van Huizinge. Komt de IMG nu niet op het idee dat de praktijk en theorie wel eens kunnen verschillen van elkaar? M.a.w. het vullen en leeg trekken van de gasopslag Norg veroozaakt schade aan woningen!

Jenny, IMG 9 oktober 2020 - 09:22

Een groot deel van het gebied van de gasopslag Norg ligt binnen het effectgebied van Huizinge.

M 9 oktober 2020 - 11:34

Het gaat er nu om dat de schades vooral de laatste tijd gemeld worden toch? Het lijkt mij dan ook dat dit niet alleen schades zijn van de beving bij Huizinge maar komt doordat de gasopslag Norg de laatste tijd als buffer gebruikt wordt met alle gevolgen vandien!

Rob 7 oktober 2020 - 06:47

Wat is de bron van de kaartjes? Waar is de data inzichtelijk gemaakt? Is het wellicht een idee om onafhankelijk onderzoek te laten doen? Tot op heden zijn alle 'onderzoeken' gebaseerd op data van de winmaatschappijen (zoals NAM) zelf.

Jenny, IMG 9 oktober 2020 - 09:22

De kaartjes zijn gebaseerd op rekenmethoden die aan de basis liggen van het advies van een Panel van onafhankelijke, gespecialiseerde deskundigen dat in januari 2019 aan de TCMG (voorganger van het IMG) is opgeleverd. https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-geografische-afstand

Rob 9 oktober 2020 - 11:27

Bedankt voor de reactie. Ook bij deze kaartjes blijft de vraag wat de bron is van de kaartjes? Waar is de data inzichtelijk gemaakt? Is het wellicht een idee om onafhankelijk onderzoek te laten doen? Tot op heden zijn alle 'onderzoeken' gebaseerd op data van de winmaatschappijen (zoals NAM) zelf. Er is een plaatje op een plaatje gebaseerd (..), maar welke data liggen hieraan ten grondslag?

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:15

Deze data komen onder meer van het KNMI: https://www.knmi.nl/research/seismology-acoustics

ivonne hulsebos 28 september 2021 - 00:41

Worden deze gebieden nog ee s geupdate? In onze wijk 9646 buitenwoel veel schades maar geen waatdedalingsregeling.?

Martin, IMG 12 oktober 2021 - 17:15

Momenteel voert Atlas Research een actualisatie uit van de methode voor de Waardedalingsregeling. We kunnen op de uitkomsten daarvan niet vooruitlopen. Kijk hier verder: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/waardedaling-wordt-opnieuw-vastgesteld

M 7 oktober 2020 - 08:00

Het IMG is een "onafhankelijk orgaan" welke prima in staat is zulke onderzoeken uit te laten voeren. Misschien dat dit dan ook te reden is om zulke stukken te publiceren. Waarbij ze zelf al de indruk wekken dat de schade meldingen niet zullen kloppen.

Gerard 7 oktober 2020 - 18:10

Goeie vraag. Zou ook mijn idee zijn.

Piggy 7 oktober 2020 - 17:40

Misschien een idee om alle schademeldingen van NAM/CVW (een stuk of 90.000) op te tellen bij de meldingen die TCMG/IMG heeft ontvangen sinds maart 2017. Er zou zo maar eens een ander beeld kunnen ontstaan, met andere percentages. Als je beleid wilt maken dan moet dat gebaseerd worden op juiste en volledige gegevens. Tot op heden blinkt IMG niet uit in het maken van consistent en verantwoord beleid. Een beetje wc-eend zeg maar.

Jenny, IMG 9 oktober 2020 - 09:22

Een dergelijke analyse is al wel gedaan door de Rijksuniversiteit Groningen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/verdere-stijging-schademeldingen-wijst-op-inhaalslag U vindt in dat verhaal een link naar het onderzoek. Bekijk bijv. de tabel op pag. 41

Gerard 7 oktober 2020 - 18:13

Een beetje veel ‘WC-eend’ denk ik. Extern onderzoek blijft uit. Audits vinden niet plaats volgens mij (tot het tegendeel is bewezen).

Frank de Boer 8 oktober 2020 - 17:01

Waarom moet er nu weer een onderzoek komen? TU Delft heeft de schades van de zg. buitengebieden onderzocht in 2017, was toen klip en klaar “er is wel een verband”. Dat is toen dubbel en dwars bevestigd door de onafhankelijke specialisten van TU Delft.

M 8 oktober 2020 - 18:38

De "onafhankelijk" experts van de 10BE groep denken er anders over. Vandaar

Max Power 9 oktober 2020 - 05:54

U bedoeld de "deskundigen "die eerst voor NAM en CVW gewerkt hebben ? Deze mensen zitten nog zo in hun CVW rol dat ze daar gewoon mee doorgaan en schades niet (kunnen)onderbouwen ,zelfs niet tijdens een hoorzitting. En de IMG neemt klakkeloos hun bevindingen over . Want in de ogen van de wet en IMG bent u gewoon een onnozele boer ! De IMG zijn immers geen bouwkundigen maar juristen met slechts 1 doel , schade-uitkeringen ( geen vergoeding) beperken tot een minimum. Niet mee eens dan kunt u een contra expertise aanvragen waarbij IMG bepaald of de kosten vergoed worden. Daarna blijft alleen de gang naar de rechter over.

Max Power 9 oktober 2020 - 05:49

Inmiddels ben ik zelf ook zeer deskundig op dit gebied. En ik kan het grote aantal schades verklaren en doe dit gratis richting IMG omdat zij niet deskundig genoeg zijn .IMG bestaat immers voornamelijk uit juristen. Ieder kind weet en ervaart als zijn/haar zelf gemaakte zandkasteel instort de randen eerst blijven staan. Pas na een tijdje storten die verder in ,dat proces stopt pas bij harde solide grond die niet ondermijnt is .

Max Power 9 oktober 2020 - 05:54

Inmiddels ben ik zelf ook zeer deskundig op dit gebied. En ik kan het grote aantal schades verklaren en doe dit gratis richting IMG omdat zij niet deskundig genoeg zijn .IMG bestaat immers voornamelijk uit juristen. Ieder kind weet en ervaart als zijn/haar zelf gemaakte zandkasteel instort de randen eerst blijven staan. Pas na een tijdje storten die verder in ,dat proces stopt pas bij harde solide grond die niet ondermijnt is .

Jenny, IMG 9 oktober 2020 - 11:30

U combineert hier twee onderwerpen die, zo vermoed ik, niet op de manier samenhangen die u denkt. Er bestaat een hardnekkig misverstand over de wijze waarop in de Waardedalingsregeling aantallen erkende schades zijn meegewogen. De basis van de methode vormt een vergelijk van 45.000 verkoopprijzen binnen en buiten Groningen. Daaruit zijn verschillen in prijsontwikkeling gehaald. De basis is dus niet het aantal gemelde schades. Zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/bepalen-omvang-gebied

Snoep 9 oktober 2020 - 11:04

"De grens was echter niet nauwkeurig tot op wijkniveau te trekken. Om dat te kunnen doen, was de grens wellicht bij 25 procent of 30 procent erkende schadeadressen in een postcode gekomen."(https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek/bepalen-omvang-gebied) Heel leuk al die theorie, maar er zijn hier huizen met 20.000 euro aan schade en je maakt mij niet wijs dat dat geen enorm nadelig effect heeft op de verkoopwaarde van dat betreffende huis; zelfs meer dan een schadevrij huis in een gebied waar de waardedaling wordt vergoed voor alle woningen. Ik begrijp dat het in gemiddelden wel zal kloppen, maar in individuele gevallen en woningen kun je lelijk tussen wal en schip vallen. Ook ben ik er van overtuigd dat er jaren lang te weinig schades zijn gemeld in gemeenten waarvan stelselmatig werd gezegd dat ze buiten het gebied vielen, totdat dit werd aangepast...maar ja...beetje laat dan. Het blijft raar dat je in Veendam 20K schade kunt hebben en niet wordt gecompenseerd voor waardedaling, en in Groningen-stad kunt wonen zonder een enkel scheurtje en dan wel gecompenseerd wordt. Ook acht ik het niet ondenkbaar dat de waardedaling in Veendam later plaatsvindt omdat potentiele kopers later lezen over aardbevingsschade in Veendam, omdat dit in eerdere jaren niet werd erkend en nu wel.

Mic 9 oktober 2020 - 12:55

Inderdaad erg bijzonder dat er een redenatie kan zijn dat wel of geen schade geen invloed heeft op de waardedaling compensatie. Natuurlijk heeft het invloed op de verkoop waarde , ik ben opzoek naar een huis (verklaar me gek of niet) dit is in de buurt van Loppersum in dichterbij familie te kunnen zijn die ouder wordt. Ik kijk echt naar schade historie van het huis of ik de aankoop doe of niet. Heeft het huis een historie dan is deze gevoelig voor aardbevingen dan koop ik het zeker niet voor de vraagprijs als ik het al die.

Rob 15 oktober 2020 - 07:17

Welke datasets zijn gebruikt om deze kringen te tekenen?

Steve 17 oktober 2020 - 07:38

Op basis van het kaartje met de rode cirkels zou ik graag willen weten waar ik kan zien per meetstation wat de trilling per mm /s is geweest per aardbeving. Nu staat er bij de KNMI alleen maar de magnitude op schaal van Richter en niet de trilling per mm /s.

Jenny, IMG 26 november 2020 - 10:30

Als u de gegevens niet op de KNMI site kunt vinden en u wilt toch graag weten welke trillingen bij u geweest zijn, dan willen wij best een uitdraai uit ons trillingssysteem voor u maken.

Steve 17 oktober 2020 - 07:38

Op basis van het kaartje met de rode cirkels zou ik graag willen weten waar ik kan zien per meetstation wat de trilling per mm /s is geweest per aardbeving. Nu staat er bij de KNMI alleen maar de magnitude op schaal van Richter en niet de trilling per mm /s.

Steve 17 oktober 2020 - 07:39

Op basis van het kaartje met de rode cirkels zou ik graag willen weten waar ik kan zien per meetstation wat de trilling per mm /s is geweest per aardbeving. Nu staat er bij de KNMI alleen maar de magnitude op schaal van Richter en niet de trilling per mm /s.

veendammer 12 november 2020 - 12:22

Waarom zit Veendam niet tussen de waardedalingsregeling? Er zijn behoorlijk veel woningen aangetast door de beving.... Vreemde gang van zaken.

Wil 30 november 2020 - 20:13

Precies, Veendam ligt in het gebied mer de rode cirkels. Zelfs in het bevingsgebied en toch geen vergoeding voor waardedaling van de woning die fikse scheuren heeft door de bevingen

Homans 11 december 2020 - 13:35

Ik ik snap er niks van de Veendam/Wildervank niet voor deze regeling in aanmerking komt. Kan iemand dit uitleggen.? Mvg

Bakker 31 maart 2021 - 13:17

De hele buurt had al schade en komt daar de enorme klap van gisteravond bij in Wildervank/Borgercompagnie. 1.3 gemeten lees ik. Tijd om de inwoners van gemeente Veendam ook eindelijk te compenseren voor waardevermindering. Net als buurgemeenten AA en Hunze en Midden Groningen

bart 21 juli 2021 - 12:21

er wordt op dit moment niet echt op gereageerd? kunnen jullie ons vertellen waarom de aangrenzende gemeentes hier wel onder vallen en wij als veendam zijnde niet? bij ons in de straat zijn enorm veel en soms ook enorme bedragen van schade uitgekeerd, maar de waardedaling wordt niks mee gedaan, net als de subsidie mogelijkheden voor het verstevigen vd woning om in de toekomst erger te voorkomen.

Martin, IMG 23 juli 2021 - 19:03

Hallo Bart, de gemeenten met postcodegebieden waar sprake is van waardedaling door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld zijn vastgesteld. Dat is gedaan door vergelijking verkoopprijzen van 45.000 verkochte woningen binnen en buiten Groningen. Daaruit blijkt dat voor Veendam geen waardeverschil is als gevolg van bodembeweging door gaswinning Groningenveld. Op deze pagina leest u er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek

Robert de Vries 16 december 2021 - 20:02

Schande! Dat er zonder de gas en magnesiumwinning waardestijging zou voorkomen wordt niet meegerekend. Daarnaast verandert de onderbouwing ook continu. Het blijft een grote pot ellende!

Eddy Dekkinga 3 februari 2022 - 13:15

Ja, echt belachelijk. Mensen in Veendam hebben ook veel schade en de schades zijn ook erkend. Dus hebben deze bewoners van Veendam wel degelijk waardevermindering van hun huis.

marga 24 oktober 2022 - 10:35

is er niet iets dat we met zijn allen kunnen doen? iedereen protesteert momenteel toch? hier liggen de feiten dat er in veendam/wildervank bevingen zijn geweest? ik vind dat er met 2 maten gemeten word, en ook met snn subsidies, ook hier hebben ze last van scheuren dat is toch ook een waardevermindering voor je woning? wanneer gaat veendam/wildervank eens meegenomen worden met de regelingen?

Hans, IMG 16 november 2022 - 16:36

Beste Marga, het is ingewikkelde materie, die soms het gevoel geeft dat zaken niet eerlijk verlopen. Toch is alles wat wij doen gebaseerd op onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd door Atlas. Ik probeer uit te leggen wat er in Veendam/Wildervank aan de hand is. Dat een postcode niet is meegenomen in de waardedalingsregeling betekent niet dat we zeggen dat er geen bevingen zijn geweest of dat er geen schade kan ontstaan. Bij de beoordeling van een aanvraag voor waardedaling speelt niet alleen de WOZ-waarde een rol. Het percentage erkende schades in een postcodegebied is bepalend of het postcodegebied binnen het waardedalingsgebied valt. Binnen de huidige regeling met peildatum 1-1-2019 moet 20 procent van het aantal gemelde schades erkend zijn als mijnbouwschade. Na 1 januari 2023 is de peildatum veranderd naar 1-1-2021 en is het percentage erkende schades niet 20 maar 40 procent. Voor Veendam/Wildervank geldt vanaf 1 januari 2023 dat 40 procent van de gemelde schades in een postcodegebied erkend moet zijn als schade door mijnbouw. Als dit niet geval is, vallen de postcodes buiten de waardedalingsregeling. U kunt hierover meer lezen op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.