8 mei 2018

0 reacties

Brief over verdaging op de mat

Komende dagen valt er bij circa 13.000 adressen een brief in de bus waarin we de termijn verlengen om te beslissen over de ingediende aanvragen voor schadevergoeding. Het is een formele brief die we moeten sturen omdat de schadeafhandeling nu onder het bestuursrecht valt. In dit verhaal leggen we uit hoe dat zit.

 

De termijnen en ons streven

Kort samengevat komt het daarmee hierop neer: in de brief wordt een termijn genoemd waarbinnen de Commissie als bestuursorgaan in beginsel een besluit op een verzoek om schadevergoeding zal nemen. Tegelijkertijd is en blijft ons streven er op gericht om in veel zaken veel eerder een besluit te nemen. De Commissie streeft er naar eind van de zomer een aanzienlijk deel van de vereenvoudigd te behandelen schademeldingen af te hebben gehandeld.

Voor wie is de brief?

De brief is gericht aan twee groepen schademelders. Het gaat om schademeldingen die zijn overgenomen van CVW op 19 maart 2018 (bij de start van het schadeloket) en om de nieuwe schademeldingen die sindsdien zijn gedaan. Alle schademeldingen die nu binnenkomen, krijgen bij de bevestigingsbrief deze termijnen mee, waarbij we eveneens aangeven zo snel als mogelijk te werken.

Standaard is 8 weken

In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn geregeld die een bestuursorgaan, zoals de Commissie, in beginsel in acht moet nemen bij het beslissen op een aanvraag. Die termijn is acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag. In die wet is echter ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid heeft de Commissie gebruik gemaakt. Als zij dat niet zou doen, zou zij voor 14 mei over al de schademeldingen die zij van het CVW heeft ontvangen moeten beslissen.

Voorlopige werkwijze 

Maar zoals al bekend, kan de Commissie onmogelijk binnen 8 weken over alle circa 13.000 afzonderlijke schademeldingen besluiten. Dat geldt ook voor alle nieuwe meldingen die nu dagelijks bij de Commissie binnenkomen. We werken immers volgens het principe ‘de oudste meldingen zijn het eerst aan de beurt’. Onlangs publiceerden we een voorlopige werkwijze waar de termijnen in staan die wel kunnen worden gehaald.

Formeel vertellen

Nu de werkwijze bekend is, kunnen we dit schademelders ook formeel gaan vertellen. In de brief staat dat ze bij een eenvoudig af te handelen schade rekening moeten houden met een beslistermijn van 10 maanden. Bij schades die onder het reguliere proces voor afhandeling vallen, geldt een termijn van 15 maanden.

Gebaseerd op bekende regelingen

De termijnen zijn in overeenstemming met de wet en gebaseerd op het gegeven dat er een uitzonderlijk grote hoeveelheid schademeldingen aan  ons is overgedragen. En ze zijn gebaseerd op de termijnen die gebruikelijk zijn bij andere, vergelijkbare overheidsregelingen, zoals de regelingen over vergoeding van planschade bij grote infrastructuurprojecten.

Geduld en voortvarendheid

We begrijpen heel goed dat we nu extra geduld van mensen vragen. Van belang daarbij is dat de Commissie de expliciete opdracht heeft om de schade voortaan onafhankelijk van de NAM en de overheid af te handelen. Voor die onafhankelijkheid moest een geheel nieuwe organisatie worden opgericht. 

Tijd nodig

Bovendien moet de Commissie in beginsel bij elk verzoek om schadevergoeding een onafhankelijke deskundige vragen om haar te adviseren. Vanzelfsprekend kost dat tijd. Op het advies van de deskundige moet de verzoeker kunnen reageren. Ook dat kost tijd. Tegelijk willen we de verzoeken  voortvarend afhandelen. In de komende tijd moet blijken of die voortvarendheid er voldoende komt. Op deze site houden we u daar graag van op de hoogte.

Reageren

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.