25 september 2020

5 reacties

Advies schade mestkelders opgeleverd

Het panel van specialisten dat werd gevraagd om het IMG te adviseren over schade aan mestkelders heeft zijn advies opgeleverd. Het IMG gaat dit advies nu verder bestuderen en bespreken met maatschappelijke organisaties, zoals die voor agrariërs.

koe in een weiland

Adviesopdracht

Het adviespanel was gevraagd duidelijkheid te scheppen over de vraag hoe kan worden vastgesteld of en zo ja, welke schade agrarische bedrijven met zowel gemetselde als betonnen mestkelders hebben geleden door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg. Net als voor de schade aan huizen, moet daar in het licht van het wettelijk bewijsvermoeden helderheid over komen.

Resultaat

Het advies bevat de gevraagde informatie, maar zeker gezien de zeer technische aard ervan, heeft het IMG tijd nodig om te bepalen hoe nu met dit advies om te gaan. Bovendien wordt er ook ingegaan op de kans op schade aan mestkelders door diepe bodemdaling en -stijging. Voor dat vraagstuk loopt momenteel ook een andere adviesvraag bij TNO en de TU Delft. Het IMG wil dat advies hoe dan ook afwachten voordat het verder kan met de afhandeling van schade aan mestkelders waar dat vraagstuk zou kunnen spelen.

Leden adviespanel

Het adviespanel bestaat uit de volgende leden: prof. mr. N.S.J. Koeman (voorzitter), prof. dr. ir. D. Hordijk, mr. ing. A.C.M.M. van Heesbeen RT, drs. P. van der Gaag en ir. P.C. van Staalduinen. Hiermee is een multidisciplinair adviespanel samengesteld met technische, juridische, geologische en agrarische kennis.

Afhandeling gaat deels door

Het IMG gaat in de tussentijd onverminderd door met de schadeafhandeling bij boerenbedrijven, zoals het doen van schade-opnames en het nemen van besluiten over aanvragen tot schadevergoeding. Als er een mestkelder wordt aangetroffen bij een schade-opname, wordt een schademelding wat de mestkelder betreft afgehandeld zo gauw er is besloten hoe het advies te gaan toepassen in de praktijk. Zo kan in ieder geval al voor een deel van de schade op het bedrijf de procedure worden voortgezet.

Aantallen schades agrariërs

In totaal zijn er bij het IMG nu ruim 1.182 schademeldingen van agrarische bedrijven binnengekomen, waarvan er 543 zijn afgehandeld. Er zijn nu 639 openstaande schademeldingen op adressen waar sprake is of kan zijn van agrarische activiteiten. Een groot aantal hiervan is reeds in behandeling en een schade-opname uitgevoerd. Bij een deel van hen zijn er ook mestkelders op het terrein aanwezig en al dan niet in gebruik.

Reageren

Edwin 27 september 2020 - 18:08

Waarom gaan deze afhandelingen wel door en zijn de adviesrapporten van woningen in gebied 1 en 2 stilgelegd in afwachting van aanvullend onderzoek? Is dit niet meten met twee maten?

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 20:30

Het afhandelen van schade bij agrariërs gaat door, tenzij zij in de door u genoemde twee gebieden wonen. Echter de melding voor de mestkelder wordt pas afgehandeld als er is besloten hoe het advies betreffende mestkelders te gaan toepassen in de praktijk. 

saabje96 28 september 2020 - 12:19

worden die mestkelders straks nog wel gebruikt bij reduceren veeteelt?/ zo maar vraagje

Jenny, IMG 13 oktober 2020 - 18:23

Daar hebben wij geen zicht op en geen zeggenschap over. Wij handelen enkel schade af die nu bestaat.

saabje96 28 september 2020 - 12:19

worden die mestkelders straks nog wel gebruikt bij reduceren veeteelt?/ zo maar vraagje

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.