Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

30 juni 2023

Start regeling voor mestkelders

968.jpg

Veel veehouders in het aardbevingsgebied kampen met een lekkende mestkelder. Bestaande regelingen bieden onvoldoende oplossing. Daarom heeft het IMG toegezegd om met een nieuwe passende regeling te komen voor schade aan mestkelders. Nu de uitkomsten van de Parlementaire Enquête Gaswinning, de kabinetsmaatregelen en de uitkomsten van het debat naar aanleiding van het enquêterapport bekend zijn, kan de regeling uitgevoerd worden. 

Alle betonnen mestkelders hebben scheuren en alle gemetselde mestkelders worden op den duur poreus. Mede door aardbevingen kunnen bestaande scheuren verergeren en ook nieuwe scheuren ontstaan. Door die scheuren lekt grondwater naar binnen. Hierdoor verandert de hoeveelheid mest en moet deze vaker uitgereden of afgevoerd worden. Dit kost handenvol geld, maar reparatie is lastig. De schade aan ondergrondse tanks is ook niet eenvoudig vast te stellen, evenmin de extra kosten aan afvoer of opslag van mest. De schadevaststelling zou dan via een ingewikkelde en lange procedure moeten plaatsvinden.

Daarom heeft het IMG besloten om een nieuwe praktische en snelle regeling voor de schadeafhandeling van mestkelders te ontwikkelen. In lijn met de uitkomsten van de Parlementaire Enquête en de wens van de Tweede Kamer voorziet de nieuwe regeling in de mogelijkheid voor een snellere afhandeling en uitbetaling van de fysieke schade aan een mestkelder.

Schade ramen

In het IMG-voorstel beoordeelt een onafhankelijk deskundige de mestkelder en op basis van een raming wordt de schade aan de mestkelder begroot. Dit gebeurt op basis van een opname en een gesprek ter plaatse waarin de uitkomsten met de veehouder besproken worden. Indien overeenstemming is over de uitkomst zal het IMG snel overgaan tot uitbetaling van de geraamde bedrijfsschade. Het streven is om binnen 3 tot 6 maanden het proces af te ronden (inclusief de uitkering van de schade).

De mogelijkheid tot een uitvoerig onderzoek blijft bestaan. Indien de veehouder het niet eens is met de geraamde schade, dan zal de onafhankelijk expert nader onderzoek doen. Dit houdt in dat gedurende langere periode onderzoek zal worden gedaan naar de extra instroom van grondwater en de gevolgen daarvan. De verwachting is dat dit proces minimaal één tot anderhalf jaar in beslag zal nemen.

Causaliteit

Bij de beoordeling van de schade gaat het IMG er vanuit dat de schade aan de mestkelders veroorzaakt is door mijnbouwactiviteiten (gaswinning). Dit geldt voor mestkelders die binnen het gebied liggen waarin sprake was van trillingen (als gevolg van de gaswinning) van minimaal 10 mm/s. Dat zal worden vastgesteld met de trillingstool, die hier wordt gebruikt voor de gebiedsafbakening en niet voor individuele gevallen. Wanneer een mestkelder buiten dit gebied valt, kan een verzoek tot schadevergoeding ook worden ingediend, maar dan zal wel gekeken worden naar het oorzakelijk verband; de schade moet in die gevallen aantoonbaar veroorzaakt zijn door mijnbouwactiviteiten.

1 juli 2023

Naar schatting zijn er 500 mestkelders met schade waarvoor deze regeling een oplossing kan bieden. Uitgangspunt blijft steeds dat de oplossing in verhouding staat tot de geleden schade én dat de veehouder daarmee ook echt geholpen is. De komende maanden blijft het IMG in gesprek met de maatschappelijke organisaties en de agrarische sector om samen een goede uitwerking te geven aan deze nieuwe werkwijze. De regeling gaat per 1 juli a.s. van start.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.