Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

13 januari 2022

Deskundigenadvies over fysieke schade opnieuw aanbesteed

Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft het IMG vandaag nieuwe raamovereenkomsten gesloten met vier expertisebureaus. Zij zullen voor ten minste twee jaar de advisering over de fysieke schade (zoals scheuren) aan gebouwen en werken verrichten.

635.jpg

Huidige expertisebureaus

De huidige vier expertisebureaus CED, D.O.G., stichting NIVRE Calamiteiten & Projecten en 10BE hebben opnieuw ingeschreven en met elk van hen worden nu nieuwe contracten gesloten. Er zijn daarin nieuwe afspraken gemaakt over kosten, hoeveelheid werk en kwaliteit. De werkzaamheden van de nieuwe contracten gaan vanaf medio maart in. De aanbesteding was nodig vanwege het aflopen van de huidige contracten.

Kosten na gunning

Naar verwachting dalen de totale kosten voor de inzet van deskundigen. Dat is vooral het gevolg van invoering van de vaste vergoeding voor afhandeling van fysieke schade waarvoor geen deskundigenadvies nodig is. Een groot deel van de aanvragers kiest voor deze vorm van afhandeling die vooral voor de meer eenvoudige schades is bedoeld. Niettemin vereisen wekelijks nog altijd honderden nieuwe aanvragen inzet van deskundigen. Een jaar geleden was dat echter nog circa duizend per week waarbij telkens een deskundige nodig was voor de afhandeling. 

In de praktijk moet blijken hoe de kosten zich ontwikkelen per dossier waarvoor wél een deskundigenadvies nodig. Naar verwachting zal daar gemiddeld meer tijd voor nodig zijn omdat het dan de complexere dossiers betreft. De inzet van deskundigen wordt op basis van gewerkte uren vergoed. De aangeboden uurtarieven blijven grosso modo gelijk, maar zijn omwille van concurrentiegevoeligheid niet openbaar. De expertisebureaus kennen elkaars tarieven niet. Het IMG publiceert de totale kosten voor inzet van deskundigen jaarlijks in zijn jaarverslag.

Werkzaamheden

De inzet van deskundigen is verdeeld over, zoals dat heet, drie percelen. Het eerste perceel betreft de advisering over reguliere schade (vooral woningen). Hiervoor gaan 10BE, D.O.G. en CED ingezet worden. Stichting NIVRE zal dat bij ingang van de nieuwe contracten dus niet meer doen. Perceel twee betreft monumenten, waarvoor D.O.G. en Stichting NIVRE een contract is gegund en perceel drie betreft alle over schade-aanvragen zoals gebouwen met een andere functie. Dit is gegund aan D.O.G. en CED. De meeste aanvragen komen binnen voor het eerste perceel. De gunning is gebaseerd op de beste prijs en kwaliteitverhouding.

Ontwikkelingen

In de nieuwe contracten zijn ook de laatste ontwikkelingen verwerkt op gebied van afhandeling van fysieke schade. Zo zijn de contracten voorbereid op de start van de aanpak van duurzaam herstel, de nieuwe beoordeling voor indirecte schade van diepe bodemdaling, een aangepast calculatiemodel en de invoering van het nieuwe beoordelingsschema. Aanvullend is extra aandacht besteed aan het borgen van de eenduidigheid van adviezen.