Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Vandaag regeling Immateriële schade van start

Vanaf vandaag kan een eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen, daarvoor een schademelding doen bij het IMG. De regeling voor Immateriële schade is gestart. De invoering verloopt gefaseerd, te beginnen in een deel van de gemeente Eemsdelta.

749.jpg

Voorbereiden op bredere openstelling

De afhandeling van immateriële schade is nieuw en mogelijk tienduizenden Groningers zullen er gebruik van maken. Gelet op deze aantallen zal het IMG in eerste instantie starten met twee groepen in 2021, waarna in januari de bredere openstelling zal plaatsvinden. Zo moet worden voorkomen dat juist bij deze schademeldingen vertraging ontstaat tijdens de afhandeling ervan.

Van honderden naar duizenden

De gefaseerde openstelling lijkt in die zin op de Waardedalingsregeling. Hoe meer ervaring het IMG opdoet, hoe groter het aantal adressen waarvoor een aanvraag indienen mogelijk wordt via het digitale aanvraagportaal.

De opschaling gaat daarmee van enkele honderden, tot duizenden per startfase. De regeling start vanaf vandaag voor circa 850 adressen in de gemeente Eemsdelta. Daar wordt deze week ook een brochure met informatie over de regeling toegestuurd. Erna volgt in december 2021 opnieuw een groep van nog eens circa 850 adressen in Eemsdelta.

In het eerste kwartaal van 2022 volgen de resterende adressen Eemsdelta, gevolgd door adressen in de gemeente Het Hogeland (tweede kwartaal), Midden-Groningen (derde kwartaal) en in het vierde kwartaal de adressen in de overige gemeenten. Als de uitvoering meer tijd vergt, kan dit mogelijk verschuiven. Omgekeerd geldt ook, als de uitvoering het aankan is versnelling ook een optie.

Hoe dichter bij de startdatum, hoe gedetailleerder we hierover communiceren op deze site en via andere kanalen. Het is ook mogelijk interesse aan te geven. Dan volgt per mail een bericht op het moment dat de betreffende fase start. Kijk hier voor de precieze fasering.

Pilot afgerond

Eerder werd al een pilot gedaan die bevestigde dat de aangeboden schaderegeling voor ernstig leed en verdriet passend is. Het ging hier om een geselecteerde groep, die zoveel als mogelijk een weerspiegeling vormde van de totale groep aanvragers. De pilot werd vorige maand afgerond. Er werden circa 170 aanvragen ingediend. Het resulteerde in ruim €425.000 aan toegekende vergoedingen. Het IMG kent per persoon €1.500, €3.000 of €5.000 toe. Bij 9 procent van de besluiten was sprake van een afwijzing.

Zelfstandig en digitaal

De procedure is zo laagdrempelig mogelijk gehouden om grote aantallen aan te kunnen. De aanvraag kan volledig digitaal en zelfstandig worden doorlopen. Voor wie een digitale aanvraag lastig is, bestaat de mogelijkheid om via het serviceloket telefonische ondersteuning te krijgen of indien gewenst met een zaakbegeleider aan huis. In uitzonderlijke situaties zal er een maatwerkprocedure nodig zijn. In de pilotfase was daar bij één huishouden sprake van.

Om ook in de gestandaardiseerde procedure zo veel mogelijk de persoonlijke omstandigheden als ook de persoonlijke ervaringen mee te kunnen wegen, kan een aanvrager kiezen voor een persoonlijke impact analyse. Tijdens de aanvraag kunnen dan digitaal een aantal persoonlijke vragen worden beantwoord. De uitkomsten ervan wegen mee bij de beoordeling. Kijk hier voor alle achtergronden over de regeling.

Verhalenplatform

Met de regeling en een vergoeding beoogt het IMG erkenning te bieden voor ernstig leed en verdriet door de bevingen als gevolg van gaswinning. Leed en verdriet zijn niet in geld uit te drukken. Onderzoek wijst uit dat het belangrijk is om ook je verhaal te kunnen doen. Het helpt bij erkenning en verlichting van het leed. Aanvullend op de schaderegeling heeft het IMG daarom een verhalenplatform geopend op zijn website. Groningers kunnen er in tekst, beeld, video en later ook podcast hun verhaal delen. Het staat iedereen vrij een verhaal in te dienen of een aanvraag te doen voor een interview daarvoor.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.