Verder naar inhoud

De organisatie van het IMG

Bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag in Norg en Grijpskerk heeft impact op veel Groningers en Drenten. Het heeft hun vertrouwen in de overheid geschaad. Daarom is sinds 1 juli 2020 het Instituut Mijnbouwschade Groningen opgericht (de TCMG is hierin opgegaan). Om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen.

Een wapperende Groningse vlag op stok in de tuin van een wit huis met daarop de tekst: Ons Stee.

Onafhankelijke werkwijze

Het bestuur van het IMG stelt zelf zijn werkwijze vast. Het bestuur doet dit zonder aanwijzingen vanuit de rijksoverheid of de NAM. Met zijn werkwijze regelt het IMG dat de civielrechtelijke aansprakelijkheid van de exploitant (de NAM) wordt afgewikkeld zonder enige invloed van die exploitant. Het IMG is niet gebonden aan een budget voor wat betreft de schadevergoedingen en vergoedt de schade zolang deze zich voordoet.

Onafhankelijke onderzoeken

Het IMG kan ook opdracht geven voor advies van onafhankelijke deskundigen. Bij de procedure voor afhandeling van de fysieke schade gebeurt dat voor vrijwel elke aanvraag. Maar voor meer complexe vraagstukken wordt soms ook adviescommissie ingesteld. Zo is er advies over toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden en advies over de waardedaling. Bij de pagina documenten vindt u een overzicht.

Taak en opdracht IMG

Onze opdracht en taak staan beschreven in de Tijdelijke wet Groningen. Het IMG is niet beperkt, waar de TCMG dat nog wel was, in het soort schade dat afgehandeld mag worden. Wel is het IMG net als de TCMG beperkt waar het gaat om de oorzaak van de schade. Zo handelt het IMG geen schade af die is veroorzaakt door bodembeweging door gaswinning in andere delen van het land of bodembeweging door andere vormen van mijnbouw in Groningen. En ook handelt het IMG geen schade af waar bodembeweging geen oorzaak is geweest. Zoals schade door een gaslek in het Groningenveld of een gaspijp die van een vrachtwagen van de exploitant viel.

Onze taak

Het IMG heeft tot taak om schade af te handelen die is ontstaan door beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg en Grijpskerk.

Dat doet het IMG door onafhankelijk te besluiten over aanvragen tot vergoeding van schade. Het kan om alle vormen van schade gaan, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Ook moet het IMG meldingen van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS) afhandelen.

Het IMG is gebonden aan de kaders van de Tijdelijke wet Groningen, het civiele aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht en de Algemene wet bestuursrecht.

Onze opdracht

De opdracht van het IMG is om onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig en voortvarend mijnbouwschade af te handelen. Het IMG moet dat doen met oog voor de menselijke maat. Zodat Groningers en Drenten het vertrouwen in de overheid en de rechtsstaat weer terugkrijgen. Het volbrengen van deze opdracht moet het IMG doen door zijn taak uit te voeren. Het IMG blijft zijn taak uitvoeren zolang er schade door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en de gasopslag Norg en Grijpskerk blijft bestaan.

Het bestuur

Het bestuur van het IMG bestaat uit leden die hun eigen aandachtsgebieden hebben. Zij hebben een eigen profielpagina op deze website, waar ook hun curriculum vitae (CV) te vinden is. Het bestuur stelt een werkwijze vast en neemt de besluiten over de individuele schadeaanvragen.

Meer informatie over het bestuur

Directie

De directie is verantwoordelijk voor het dagelijkse reilen en zeilen van het IMG. Op deze website hebben zij een pagina met hun curriculum vitae (CV).

Meer informatie over de directie

Zaakbegeleiders

Het IMG wil persoonlijk en met oog voor de menselijke maat schade afhandelen. De zaakbegeleiders van het IMG brengen dat dagelijks in de praktijk. Zij zijn er geregeld bij als er een schadeopname plaatsvindt en zij begeleiden aanvragers gedurende de hele procedure. Hun belangrijkste taak is om duidelijkheid te bieden en informatie te geven als u vragen heeft. Zij adviseren niet over wat u zou moeten doen, maar helpen u aan de informatie zodat u zelf weloverwogen een keuze kunt maken. Ze hebben geen rol in de besluiten over de aanvragen en hebben daar ook geen invloed op. Voor hen draait alles erom u zo goed mogelijk te begeleiden.

Serviceloket

Grote kans dat u al eens telefonisch contact of contact via e-mail heeft gehad met het IMG. Waarschijnlijk is dat met een van de collega's van het Serviceloket geweest. Zij verzorgen dagelijks het telefonische  contact met aanvragers en de afhandeling van e-mail. Op de meeste vragen hebben ze wel een antwoord, maar soms zullen ze u  doorverwijzen of zorgen dat een zaakbegeleider contact met u opneemt. Hoewel er veel online mogelijk is, merken we dat voor sommige mensen het prettiger is telefonisch te overleggen. Bijvoorbeeld voor het doen van een melding bij een Acuut Onveilige Situatie (AOS) of voor het indienen van een reactie (zienswijze) op een adviesrapport.

Schadeafhandeling

Ook achter de schermen werken veel IMG-medewerkers dagelijks aan de afhandeling van schadeaanvragen. Ze verzamelen de benodigde documenten en houden contact met de deskundigenbureaus over de aanlevering van adviesrapporten. Ze controleren de aangeleverde adviesrapporten op volledigheid en bereiden dossiers voor zodat het bestuur er een beslissing over kan nemen. Hoe meer de afdeling schadeafhandeling doet, hoe meer u wordt ontzorgd.

Staf en ondersteunende diensten

Zoals iedere organisatie heeft ook het IMG afdelingen zoals Personeel & Organisatie, Communicatie, Informatievoorziening en Facilitaire Zaken. Daarnaast wordt iedere afdeling ondersteund door een managementassistent.