Verder naar inhoud

Woo-verzoek indienen

Iedereen kan bij het IMG een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie die staat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Het IMG maakt bepaalde documenten, zoals bijvoorbeeld relevante onderzoeken en kaders, actief openbaar. Die informatie kunt u op de pagina Documenten op deze website vinden. Bent u op zoek naar andere informatie, dan kunt u een Woo-verzoek indienen.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek indienen door het aanvraagformulier in te vullen. Dient u uw verzoek op een andere manier in, dan beschouwen wij deze als ontvangen op de datum dat uw verzoek de juiste afdeling heeft bereikt.

Na het indienen van uw verzoek ontvangt u een e-mail ter bevestiging. De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek is 4 weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal 2 weken worden verlengd.

Eisen aan een Woo-verzoek

Om het indienen van een Woo-verzoek zo toegankelijk mogelijk te maken kunt u uw verzoek indienen door het formulier op deze webpagina volledig in te vullen. Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende 3 criteria:

  • in het verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd;
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het IMG over beschikt

Als het voor het IMG niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan deze criteria voldoet, wordt de verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting van de aanvrager van een Woo-verzoek is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Woo-verzoeker zelf bereikbaar is en de gevraagde contactgegevens kenbaar maakt aan het IMG.

Openbaar voor iedereen

Bestuurlijke informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het IMG streeft ernaar 10 dagen na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de website van het IMG te plaatsen. U kunt deze besluiten op de pagina Woo-besluiten inzien.

Inzage in uw eigen dossier

Inzage in uw eigen dossier is mogelijk via de pagina Mijn Dossier (link naar pagina mijn dossier). Mist u correspondentie in uw eigen dossier, neem dan contact op met het serviceloket via telefoonnummer 088 4444 111 of uw zaakbegeleider. Voor inzage in uw eigen dossier is dus geen Woo-verzoek nodig. Uw eigen dossier is niet openbaar voor iedereen.

Wet open overheid (Woo)

Uw verzoek wordt behandeld conform de Wet open overheid. Meer informatie over deze wet staat op de website van de Rijksoverheid.

Aanvraag Woo-verzoek

Geef een duidelijke omschrijving van uw verzoek en de documenten die u wenst.
Van
Tot
Ik geef het IMG hierbij toestemming om mijn persoonsgegevens voor de afhandeling van het contactformulier te verwerken. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door het IMG verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.