Keuze voor schadeafhandeling via IMG

U heeft het misschien in een brief zien staan. Of u kwam het tegen bij de aanvraagprocedure. De term: 'vordering overdragen op de Staat'. Dat heeft de volgende reden. De wetgever wil dat u de mogelijkheid heeft om te kunnen kiezen tussen een procedure bij het IMG (bestuursrechtelijk) en een procedure via de burgerlijke rechter of de NAM rechtstreeks (civielrechtelijk). Het is echter niet mogelijk om allebei te doen. U maakt daar dus een keuze in bij uw aanvraag.

Vordering overdragen

Met het indienen van een aanvraag bij het IMG kiest u voor een procedure bij het IMG. Om deze reden moet u bij het indienen van uw aanvraag uw vordering tot schadevergoeding op de exploitant van het mijnbouwwerk (bijvoorbeeld NAM) overdragen aan de Staat. Hierdoor kunt u niet naast de procedure bij het IMG, bijvoorbeeld alsnog via de burgerlijke rechter of rechtstreeks bij NAM een schadeclaim indienen voor dezelfde schade.

Overeenkomst of uitspraak rechter

Andersom geldt ook. Als u met de NAM een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten voor de afwikkeling van bijvoorbeeld schade door waardedaling, dan kunt u niet ook voor diezelfde schade vergoeding bij het IMG aanvragen. Hetzelfde geldt als u een procedure bij de burgerlijke rechter tegen de NAM voert of als u een procedure tegen NAM heeft gevoerd waarin uitspraak is gedaan. Als u op dit moment nog een procedure bij de burgerlijke rechter heeft lopen, maar daarin is nog geen uitspraak gedaan, dan heeft u nog wel de mogelijkheid de procedure in te trekken en alsnog een aanvraag bij het IMG te doen.

Per schadesoort

Het overdragen van uw vordering tot schadevergoeding op de Staat gebeurt per aanvraag voor een bepaald type schade. We maken hierbij onderscheid tussen:

  • fysieke schade en materiële gevolgschade;
  • waardedaling, en;
  • immateriële schade.

U kunt er dus voor kiezen alleen de fysieke schade en materiële gevolgschade door het IMG te laten afhandelen en voor waardedaling rechtstreeks de NAM aanspreken. Ook is het dus niet zo dat u met het indienen van een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade, u ook meteen uw huidige of eventuele toekomstige vorderingen voor andere schade aan de Staat heeft overgedragen.

Anders dan voorheen

Het overdragen van uw vordering tot schadevergoeding aan de Staat is nieuw. Onder het Besluit mijnbouwschade Groningen, op basis waarvan de TCMG de schade afhandelde, kon u ook na een besluit van de TCMG nog naar de civiele rechter. Bijvoorbeeld omdat u vond dat de schade groter was dan wat de TCMG heeft vergoed. In de praktijk deed overigens niemand dat. In de nieuwe wet is deze mogelijkheid door de wetgever nadrukkelijk uitgesloten.

Waarom dit zo in de wet staat

De achterliggende redenen voor deze bepaling in de Tijdelijke wet Groningen is vrij complex en hoofdzakelijk juridisch van aard. U kunt er verder over lezen in de memorie van toelichting van de Tijdelijke wet Groningen.