4 augustus 2021

42 reacties

Weekcijfers: 557 meldingen fysieke schade, 180 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 557 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 665 zijn er afgehandeld. Er kwamen 180 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 473 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Vrouw vult formulier in aan keukentafel

Het IMG heeft in totaal nu 1.118 miljoen euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 8,5 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 695 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 423 miljoen euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad opgelopen. Dit kwam vooral doordat veel dossiers wachten op de invoering van de vaste vergoeding voor eenvoudige eerste schades. Hierdoor zal het langer duren totdat een nieuwe aanvraag aan de beurt is. De verwachte doorlooptijd, die wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken, bedraagt nu 210 dagen. Dat is meer dan 182 dagen, wat minimaal het streven is van het IMG. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen.
Het aantal schade-opnames bedroeg 608, het aantal adviesrapporten bedroeg 929.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 117 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 69 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 562 (11 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 81.925 besluiten genomen over 91.419 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.719 besluiten betroffen een afwijzing (7 procent). Afgelopen week werden 61 aanvragen afgewezen, 9,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 96.498 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 82.887 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 92.643 aanvragen afgehandeld, waarbij 23.045 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 23.304 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 6,9. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 6,2.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 26 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven op 4,3 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 43 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.

 

Reageren

K 4 augustus 2021 - 10:06

Afgelopen week werden 61 aanvragen afgewezen, 9,9 procent van het aantal besluiten in die week. Het aantal afwijzingen knalt nu omhoog door de nieuwe methodiek van IMG en het afwijzen van alle onhold dossiers. Knap hoe ze toch de omgekeerde bewijslast nu terzijde kunnen leggen met de nieuwe methodiek. Schandalig dit!

Arie 4 augustus 2021 - 11:08

Ik ben nog steeds benieuwd of er al meer mensen zijn die hun "on hold rapport" hebben ontvangen, hoeveel schades dit betrof en wat het eindresultaat van het rapport is geworden.

K 4 augustus 2021 - 11:58

Inmiddels twee gesproken waarvan onhold dossiers volledig zijn afgewezen.Dossiers van 28 en 38 schades. IMG heeft nu een dusdanige beoordelingskader opgesteld dat ze praktische niet meer op de vraag van het wettelijk bewijsvermoeden komen en daardoor de schades afwijzen. Wettelijke bewijsvermoeden heeft op deze wijze in praktijk geen nut.

Piet 4 augustus 2021 - 12:07

Klopt, volgens de nieuwe methodiek wordt het overgrote deel van de schades met een trillingsterkte onder de 5,0 afgewezen. De enige optie is massaal zienswijzes te gaan schrijven…

K 4 augustus 2021 - 12:23

Martin en of Jenny, Het was toch de bedoeling vh nieuwe beoordelingskader dat er meer eenduidigheid zou komen in de uitkomst vd schade rapporten mbt de grote verschillen met buurtgenoten? Wat ik hier lees is dat de verschillen des te groter worden momenteel. En is het door het IMG veranderen vh bewijsvermoeden überhaupt al door de kamer? Zou heel fijn zijn hier concrete antwoorden op te krijgen IPV verwijzingen naar andere nieuwsberichten. Zoals jullie zelf ook lezen is er een grote frustratie bij desbetreffenden. En stel ik echt grote vraagtekens bij de doelstellingen waar de IMG mee reclameert mbt schade afhandeling. Vertrouwen terugwinnen, voortvarendheid, ruimhartig. Aan afgelopen 500 reacties te lezen op jullie nieuwsberichten is hier weinig tot geen sprake van.

Jenny, IMG 6 augustus 2021 - 10:08

Het klopt wat M schrijft, het IMG is een zelfstandig bestuursorgaan dat haar eigen beleid bepaald. Daarbij is en blijft het bewijsvermoeden een belangrijk uitgangspunt. Hier leest u er meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/actualisatie-van-het-beoordelingskader In datzelfde bericht gaan we in op het doel van meer eenduidigheid.

K 6 augustus 2021 - 11:25

Het doel van meer eenduidigheid is mij volkomen helder, maar dat was de vraag niet Jenny.

Linda de Boer 6 augustus 2021 - 12:34

Het klopt wat K schrijft. Je geeft geen antwoord op mijn vragen/opmerkingen. Waarom wacht het IMG niet met het nieuwe kader totdat het onderwerp in volle omvang is onderzocht? Als zelfstandig bestuursorgaan mag je inderdaad beleid maken, maar het is niet zo dat het IMG daarin volledig de vrije hand heeft. Je mag geen beleid maken dat indruist tegen de wettelijke bepalingen. En als je weet dat indirecte effecten ook kunnen spelen, moeten die ook deel uitmaken van je beleid. Graag reactie hierop. En nogmaals de vraag: niet alle deskundigen bleken voldoende bagage te hebben om de vraag om de vraag of er sprake was van een evident andere oorzaak te beantwoorden. Het nieuwe kader bevat een vergelijkbare vraag. Als de 'deskundigen' toen de vraag niet konden beoordelen, dan kunnen ze dat nu ook niet. Hoe gaan jullie dat probleem oplossen?

Jenny, IMG 9 augustus 2021 - 17:15

Met het besluit van 18 mei hebben we richting bepaald voor tal van onderwerpen die in samenhang moeten worden bezien, waaronder diepe bodemdaling. Dat laatste was gebaseerd op het volledige onderzoek van TNO en TU Delft aangevuld met eerste bevindingen van Deltares. Dat gaf voldoende inzicht om richting te bepalen. Door dit besluit te nemen konden we weliswaar nog niet in individuele gevallen uitsluitsel bieden, maar al wel in algemene zin onder meer richting regionale en nationale politiek duidelijk maken dat een groep mensen buiten de boot gaat vallen. Zo konden zij sneller gaan nadenken over een oplossing waartoe het IMG niet bevoegd is omdat we inderdaad niet mogen indruisen tegen wettelijke bepalingen. In die zin heeft de kennis die er al wel was over indirecte effecten een zo groot mogelijke rol gekregen in onze aanpak. Op uw volgende vraag kom ik nog terug.

Jenny, IMG 11 augustus 2021 - 12:30

Inderdaad is het ingewikkeld om te adviseren over de technische oorzaken van schade. Reden ook waarom we experts nodig hebben en reden waarom er ook het wettelijk bewijsvermoeden is. Op deze pagina geven we een concreet voorbeeld van het ontstaan van verschillen in adviezen. https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/actualisatie-van-het-beoordelingskader Daarbij geven we ook een toelichting hoe de nieuwe handvatten gaan helpen. Vervolgens concludeert u nu dat het is misgegaan met het nieuwe kader. Dat is voorbarig. In gesprekken met de deskundigen horen wij dat zij verwachten dat de nieuwe kaders gaan helpen. De praktijk moet dan nu gaan uitwijzen. Dit monitoren we nauwgezet.

M 4 augustus 2021 - 12:39

Heb je het wetsartikel waarin het wettelijk bewijsvermoeden geregeld is gelezen? Zo niet, dan kun je hier deze link kopiëren en plakken: https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005289&boek=6&titeldeel=3&afdeling=2&artikel=177a&z=2020-07-01&g=2020-07-01 Het betreffende wetsartikel is expres zo vaag als wat, juist om IMG de ruimte te geven om naar eigen inzicht schade af te handelen binnen de wettelijke kaders van het aansprakelijkheidsrecht. Of dat goed of slecht is, laat ik in het midden. Maar er hoeft dus helemaal 'niets door de kamer', vanuit juridische oogpunt functioneert alles prima. Sowieso heeft de kamer (en de minister) maar zeer beperkt de mogelijkheid om in te grijpen in de afhandeling van schade. En dat is juist de bedoeling: het IMG is (zie de Tijdelijke Wet Groningen) een onafhankelijk instituut. Dus net zoals zij onafhankelijk is van de NAM is ze dat ook van de wetgever. Ook hier weer: of dat goed of slecht is laat ik in het midden.

K 4 augustus 2021 - 12:49

Dankjewel, helder.

Linda de Boer 4 augustus 2021 - 20:24

Het klopt wat @k zegt. De aanleiding voor het aanpassen van het kader was de geconstateerde verschillen in schade afhandeling in vergelijkbare situaties, met name aan de randen van het aardbevingsgebied. Vervolgens heeft het IMG onderzoek laten uitvoeren naar de effecten van trillingssterktes (Van Staalduinen cs) en naar de directe effecten van diepe bodemstijging en - bodemdaling (TNO/TU Delft), maar een integrale afweging heeft niet plaatsgevonden. TNO/TU Delft heeft in haar onderzoek ook expliciet aangegeven dat de indirecte effecten bv hydrologische effecten niet in het onderzoek zijn meegenomen, omdat dit buiten de onderzoeksvraag van het IMG lag. Uiteindelijk heeft het IMG besloten om de indirecte hydrologische effecten te laten onderzoeken en nog voordat de resultaten bekend zijn wordt er een nieuw kader gepresenteerd, waarin deze indirecte effecten helemaal geen plaats hebben gekregen. Laat staan dat er nog naar andere indirecte effecten, zoals stapeling van mijnbouw is gekeken. Ik kan daaruit niet anders dan concluderen dat het IMG geen belang hecht aan waarheidsvinding. Mede gelet op het feit dat het daadwerkelijke probleem - namelijk dat veel van de zgn. deskundigen niet over de juiste bagage beschikken - niet wordt opgelost. Ik ben benieuwd naar een reactie van het IMG, want ik de vraag al vaker gesteld en dan blijft het stil.

F.vd. S. 5 augustus 2021 - 13:05

Linda je hebt helemaal gelijk. Het is ook niet uit te leggen dat in 1 straat er mensen zijn die tientallen duizenden euro's krijgen en een ander niets. Daar begrijp je als burger niets van, het enige verschil is het bureau wat de deskundige heeft geleverd (het al vaak benoemde 10BE). Dan ga je in bezwaar, dan gaat IMG eindeloos termijnen en oprekken. En precies DAN (hoe toevallig) komt IMG met een nieuw protocol. Waarvan de uitgangspunten zijn gebaseerd op een rapport van 2017 (!). Daar laat IMG dan in 2020 een samenvatting van maken en IMG noemt dat dan 'nieuwe inzichten'. En publiceert een nieuw beoordelingskader in juni 2021. Alles onder het mom van zoeken naar 'eenduidigheid' die het IMG zelf ook niet meer zag in de rapporten, van de door haar ingehuurde deskundigen (onder haar verantwoordelijkheid op het gebied van kwaliteit en eenduidigheid). Toen ging IMG bewust uitstellen en on hold zetten en komt dan met een strenger beoordelingskader. Meer geld uitgeven aan de randen dan in het centrum. Dat is toch vreemd? Dat voelt enorm oneerlijk voor de centrale gedupeerden. En dan een rapport uit 2017 aangrijpen om een nieuw protocol te maken in juni 2021. Wil IMG het nu 'eerlijker maken' door degene aan de randen met veel hogere eisen te confronteren? Het zet burgers tegen elkaar op, want iedereen die 'on hold' is gezet of in bezwaar zit ,wordt nu met dit nieuwe kader beoordeeld. Maar het is niet eerlijk, niet eenduidig en het zijn ook geen echte nieuwe inzichten. Of je moet als IMG toegeven dat je al in 2017 dit beoordelingskader (van 2021), eigenlijk meteen had moeten maken. En dat IMG honderden miljoenen ten onrechte heeft uitgekeerd aan de randen...

Arie 9 augustus 2021 - 19:02

@Linda de Boer Je gaf in een eerdere reactie aan dat je een ingebrekestelling had verstuurd naar het IMG. Hoe snel ontving je het adviesrapport na je verzonden ingebrekestelling en waren alle schades afgewezen? En welke woonplaats/omgeving betrof het als ik vragen mag?

P uit V 4 augustus 2021 - 13:18

Zijn er ook mensen die een ingebrekestelling hebben verstuurd naar het IMG? Is daar ook reactie opgekomen? Met vriendelijke groet, P.

T. 4 augustus 2021 - 16:52

Ja, vorige week verzonden. Tot nu toe enkel ontvangstbevestiging ontvangen. Verder nog geen reactie en ook nog geen adviesrapport...

Arie 9 augustus 2021 - 17:12

Is het ook mogelijk deze ingebrekestelling per mail te sturen of kan dit alleen per post?

Jenny, IMG 11 augustus 2021 - 12:45

Een ingebrekestelling kan per post of via de elektronische weg worden ingediend. Dit kan bijvoorbeeld per brief, e-mail of via het online contactformulier op onze website. https://www.schadedoormijnbouw.nl/contact

Maria 4 augustus 2021 - 13:38

Als het met de nieuwe beoordelingskader toch al duidelijk is dat bepaalde gebieden nu afgewezen worden. Zoals in Winschoten. Waarom dit dan niet direct communiceren. Nu krijg je een adviesrapport met daarna een besluit met 0,0 vergoedingen en als de regels in de toekomst weer worden aangepast, dan kun je deze schades niet meer melden vanwege een al genome besluit

Jenny, IMG 6 augustus 2021 - 10:15

De uiteindelijke beoordeling van schade hangt af van de specifieke situatie. Wellicht dat de vaste vergoeding, waarvoor bewoners vanaf medio september in aanmerking komen, voor u een uitkomst is?

Appingedam 4 augustus 2021 - 22:18

Eerst worden wij verneukt door het IMG, de buurman krijgt 20.000 euro en wij niks, en daar reageert niemand over.... nu komen er meer mensen achter dat ze verneukt worden en gaan ze massaal weer berichten plaatsen op deze site. Stelletje jankerds

Delfzijl 5 augustus 2021 - 14:43

Ach gossie, wil je een tissue? Of is dit stiekem Jenny of Martin?

K 4 augustus 2021 - 22:44

Excuses Appingedam dat wij niet op de hoogte waren van uw dossier. Was dit te volgen op het NOS journaal?

F. vd. S. 5 augustus 2021 - 12:31

Dag ik ben vanaf 7 juli in afwachting op antwoorden op mijn u vragen bij dit nieuwsbericht (dd 30 juni): https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/update-na-besluitvorming-vaste-vergoeding-en-beoordelingskader Inmiddels zijn we ruim 4 weken verder. Ik zou graag antwoorden ontvangen op mijn vragen. Graag jullie aandacht hiervoor.

Jenny, IMG 9 augustus 2021 - 17:30

We denken dat uw vragen in bredere zin leven en werken nu aan een nadere toelichting op het beoordelingskader en deze nieuwe handvatten. Daarin gaan we ook in op de bronnen die we daarbij hebben gebruikt.

F.vd. S 12 augustus 2021 - 11:09

En wanneer kunnen we dat verwachten?

K 5 augustus 2021 - 19:42

Haal jij je geld maar bij de vkb bank

H.b 5 augustus 2021 - 20:04

Afgelopen week schadeopname gehad via de aannemers variant.beniewd hoelang en wat daar uitkomt.datum van melding en opname ging heel. snel elk geval,schade gemeld in mei en opname is al geweest,staat aardig in contrast met mensen die al geringe tijd wachten

K 5 augustus 2021 - 21:31

Het frustrerende is dat ik nu al bijna twee jaar wacht op mijn adviesrapport sinds de melding. Je kunt contact zoeken met je zaakbegeleider, maar ook echt niemand die je verder kan helpen bij IMG. Hoe zo voortvarend te werk. In het kader van bezuinigingen mogen ze deze functie van zaakbegeleider ook wel afschaffen. Ze kunnen met alle respect ook echt helemaal niets voor je betekenen, behalve begrip tonen.

K 10 augustus 2021 - 08:47

Schandalig! Advies rapport binnen na twee jaar rekken. Alles afgewezen volgens nieuwe regels. Ik woon in Oldambt

Jenny, IMG 11 augustus 2021 - 12:30

Ik kan me voorstellen dat u daar ontevreden over bent. Het is mogelijk om een zienswijze in te dienen. Hoe dat werkt, leest u hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/advies-deskundigen/zienswijze-op-advies

Linda de Boer 10 augustus 2021 - 09:31

@Jenny, reactie op het bericht van 9 augustus 17.15 uur. U kunt wel stellen dat het onderzoek van TNO/TU Delft volledig was (hoewel daar ook wel het één en ander op valt af te dingen), maar TNO/TU Delft maakt op p.4 van het onderzoeksrapport toch expliciet het voorbehoud dat de adviesvraag van het IMG uitsluitende betrekking had op de directe effecten van diepe bodemdaling. Daarmee had het onderzoek een heel smalle scope en derhalve kon op voorhand al geconcludeerd worden dat dit geen volledig onderzoek kon zijn. Op 17 mei schreef het IMG bovendien: Het onderzoek van Deltares, dat momenteel nog in een beginfase verkeert, heeft al wel laten zien dat indirecte schade door diepe bodemdaling (en -stijging) niet op voorhand geheel kan worden uitgesloten. In de toelichting geeft het IMG verder aan dat dit komt door de invloed die de bodemdaling heeft op de grondwaterstanden en dat dit geldt in specifieke omstandigheden (bodemsamenstelling, de mate van verandering van het grondwaterpeil en het type woning). Kortom, op 17 mei stelde het IMG op basis van de eerste resultaten van het Deltares onderzoek dat indirecte schade in de gebieden waar de trillingssterkte lager was dan 2 mm/sec. niet kon worden uitgesloten. Let wel, als schademelders hebben wij nog steeds geen inzicht gekregen in die resultaten van Deltares. Als je woont in een gebied met een trillingssterkte van minder dan 2 mm/sec. en je dient nu een schadeverzoek in dan loop je vast in het schema van het nieuwe beoordelingskader. De vraag rechtsbovenin kan niet beantwoord worden, want je weet niet of de locatie kan worden aangemerkt als een risico locatie voor indirecte effecten. En dat weet het IMG ook niet, laat staan de deskundigen. Dat betekent dat er van de omgekeerde bewijslast, zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek voor die situaties geen sprake meer is en daarmee zou mijn conclusie zijn dat het kader in strijd is met de wet. Nog onverlet het feit dat stapeling van mijnbouw in het geheel niet is onderzocht. Daarnaast kan de informatie over de indirecte effecten in gebieden met een trillingssterkte > 2mm/sec ondersteunend zijn bij de motivering dat van autonome schademechanismen geen sprake kan zijn. En dan kom ik weer terug bij de vraag die ik al vaker heb gesteld. De aanleiding van de wijziging van het kader was de grote verschillen in beoordeling door de deskundigen. Oorzaak daarvan was dat sommige deskundigen niet over voldoende bagage beschikten om de vraag te beantwoorden of er de locatie een andere uitsluitende oorzaak was die evident en aantoonbaar tot de schade had geleid. Deze vraag is nu vervangen door een vergelijkbare vraag waarbij autonome schademechanismen als verklaring moeten worden benoemd. Ik ben heel benieuwd op basis waarvan het IMG stelt dat de problemen van het afgelopen jaar met dit kader opgelost zijn, want in de kern is dit deel van het kader niet veranderd.

Linda de Boer 10 augustus 2021 - 09:34

@Arie. reactie op bericht van 9 aug. 19.02 uur. Wij ontvingen heb besluit precies op het moment dat de dwangsomtermijn ging lopen. En de locatie is Zevenhuizen.

Arie 10 augustus 2021 - 10:01

@Linda de Boer. Dank voor je snelle reactie. Heb je de ingebrekestelling per (aangetekende) brief verstuurd? Ik lees dat in omgeving Winschoten alles wordt afgewezen, is dit ook het geval bij jou en jouw omgeving? Zijn alle schades afgewezen?

Linda de Boer 10 augustus 2021 - 14:50

Wij hebben de ingebrekestelling per brief verzonden (niet aangetekend). En inderdaad alle schades zijn afgewezen.

P uit V 10 augustus 2021 - 16:50

Wat wordt er bij het IMG verstaan onder 'voorrang'? Nog steeds geen adviesrapport binnen na al veel te lang wachten. Onredelijke termijnen van 15 maanden terwijl andere mensen het rapport binnen een paar weken binnen hebben. Iets wat in een paar weken kan hoeft geen 15 maanden te duren. Volstrekt onredelijk!!! Tijd begint te dringen, willen mensen nog aanspraak maken op de 4000 euro subsidie. En nee dat is niet aan het SNN Martin en Jenny maar aan het IMG. Voortvarendheid erg ver te zoeken.

Jenny, IMG 13 augustus 2021 - 10:00

Zonder specifieke info over uw dossier kan ik u niet vertellen waarom u nog geen adviesrapport hebt. Ik begrijp natuurlijk uw opmerking over de subsidie en dat u uw adviesrapport graag ontvangt.

Arie 10 augustus 2021 - 17:05

@Linda de Boer: bijzonder, hoeveel schades hadden jullie? @P uit V: het wordt volgens mij niet met voorrang opgepakt, want als je alle afgehandelde weekcijfers bij elkaar optelt zou je al op zo’n 2.800 dossiers moeten zitten die totaal on hold staan.... @Martin/Jenny: klopt het dat niet alle dossiers met voorrang worden opgepakt?

@martin en of jenny 10 augustus 2021 - 17:57

Graag een streefdatum van jullie vernemen mbt de on-hold zaken. Daarbij werd er een trillingstool beloofd op de site, ik zie deze nog niet. Alleen een antwoord in voorgaande berichten dat jullie al heel ver zijn. Dat is geen antwoord voor een serieuze instantie. Dat is het antwoord als je je 9 jarige dochter vraagt naar haar huiswerk.

Linda de Boer 11 augustus 2021 - 14:23

@Jenny. Reactie op het bericht van 12.30 uur. U leest niet goed. Ik zeg dat het wetenschappelijk onderzoek nog niet is afgerond en dat u er willekeurig informatie uit haalt als onderbouwing van het nieuwe kader en daarmee is het in mijn beleving strijdig met de wet. Op dat punt gaat u in uw beantwoording niet in. Daarnaast stel ik in mijn betoog dat het nieuwe kader in essentie dezelfde vraag bevat als het oude kader en bij de beantwoording van die vraag bleken er grote verschillen in uitkomsten tussen de deskundigen. Dan kun je nog heel veel andere zaken aan je kader toevoegen, maar dat centrale deel (een andere oorzaak aanwijzen) blijft bestaan en derhalve spreek ik de verwachting uit dat het probleem met de verschillen blijft bestaan. Immers vorig jaar is geconcludeerd dat sommige deskundigen niet voldoende bagage hadden om die vraag te kunnen beantwoorden. Als je dat probleem niet oplost (en dat lukt dus niet met een nieuw stroomschema, want dit gaat om opleidingsniveau van de deskundige) zullen m.i. de verschillen blijven bestaan. Ik constateer dat u, ondanks de meerdere pogingen die ik daartoe heb gedaan, geen antwoord geeft op de door mij gestelde vragen, maar ontwijkend reageert. Ik stel tevens vast dat u mijn stelling over de deskundigheid van uw onafhankelijke deskundigen niet ter discussie stelt. Daaruit leidt ik dan maar af dat u dat ook herkent.

Jenny, IMG 13 augustus 2021 - 10:15

U ervaart het wellicht als ontwijkend, maar wat ons betreft telt vooral nu de praktijk. Ik hoop dat uw vrees niet bewaarheid wordt en we de juiste maatregelen hebben genomen. Maar we moeten nu in de praktijk gaan zien of het nieuwe kader gaat werken zoals bedoeld. Natuurlijk is dat geen vanzelfsprekendheid, niet voor niets monitoren we dit nauwgezet.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.