12 januari 2022

12 reacties

Weekcijfers: 1981 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1981 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 3354 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Doordat de cijfers een dag later beschikbaar waren dan gepland, hebben we de voortgang gemeten over acht dagen in plaats van zeven.

Aanvragen immateriële schade

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. Sindsdien hebben 462 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 140 aanvragen. 

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 133 aanvragen binnen, 264 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,239 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,239 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 8,5 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 782 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 457 miljoen euro en voor immateriële schade 480 duizend euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 1200 schademeldingen afgenomen. Dat is hoger dan de afgelopen periode. De toename wordt veroorzaakt doordat er circa 1400 schademeldingen onterecht nog ‘open’ stonden. Deze zijn nu afgehandeld, waardoor het aantal afgehandelde meldingen de afgelopen week sterk is gestegen. 

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 203 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 539, het aantal adviesrapporten bedroeg 613.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 120 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 73 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 713 (3 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

De afgelopen week zijn 1708 schademeldingen bij ons binnengekomen. 909 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding. Er zijn 2908 schademeldingen afgehandeld.

Hogere aantallen

Doordat de kerstvakantie is afgelopen, stijgt tijdelijk het aantal schademeldingen. Bij het aantal afgehandelde meldingen zien we ook een toename. Dat komt onder meer door de hogere bezetting na de kerstvakantie en doordat zo’n 1400 meldingen onterecht ‘open’ stonden. De openstaande meldingen zijn toegevoegd aan het aantal afgehandelde meldingen, waardoor dit cijfer deze week hoger ligt dan normaal.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 98.206 besluiten genomen waarmee 111.193 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 8.960 besluiten betroffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 148 aanvragen afgewezen, 11,1 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.057 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.437 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.100 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.745 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 26.457 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 6,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,8. Afgelopen week was dit een 7. 

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 47 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 9 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.

 

Reageren

Verbaasd 13 januari 2022 - 09:52

Maar hoeveel van die 462 aanvragen immateriële schade hebben al een besluit ontvangen sinds 15 november? 0 dus!

Martin, IMG 14 januari 2022 - 12:31

Dat klopt. De beslistermijn bij de regeling immateriële schade is 12 weken. De officiële start van de regeling was op 15 november 2021, dus de eerste besluiten verwachten wij begin februari.

Waarom dan wel een bedrag 16 januari 2022 - 08:20

Hallo Martin, als er nog geen besluiten zijn genomen voor immateriële schade; waarom is er dan wel een bedrag van €480.000 toegekend volgens de cijfers??

Verbaasd 17 januari 2022 - 09:28

Dat heeft te maken met de pilot van 180 aanvragen. Die pilot is gedaan om vanaf de officiële start ( 15 november 2021) het proces te bespoedigen. Echter duurt het alsnog gewoon 12 weken of langer. Tjaa.

Jeroen 14 januari 2022 - 07:07

Waar ik dan wel benieuwd naar ben is wat de gemiddelde beoordeling is van afgelopen 6 maand. Ik zie in de overzichten namelijk vooral onvoldoendes staan. Gok dat hier bij lange na geen 7,8 uit rolt!

@IMG 15 januari 2022 - 16:40

Lees het rapport van de Onafhankelijke Raadsman er maar eens op na. Hij komt inderdaad met andere cijfers. Het IMG googelt hier met cijfers. Als je de onderzoekspopulatie maar goed genoeg kiest kan je altijd wel op een voldoende scoren. Dat hebben ze ook gedaan met dat flutrapportje over de verschillen tussen de onderzoeksbureaus. De verschillen deden zich aan de randen van het bevingsgebied voor. Nemen ze vervolgens alle schade afhandelingen in het onderzoek mee en dan verdwijnen de grote verschillen en daar waar nog wel verschillen zijn schrijven ze de verschillend in de conclusies weg. #RespectvoorGroningen.

Patricia 16 januari 2022 - 16:55

Het IMG zet gedupeerden in de kou door het gelijkheidsbeginsel buiten spel te zetten. Een uitspraak van de Raad van State wordt schandelijk misbruikt om mensen het nakijken te geven. Dit instituut wat ruimhartig en rechtvaardig dient op te treden om daarmee het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen laat zich van een meedogenloze kant zien. Wie denkt recht te hebben op gelijkwaardige behandeling wordt keihard de grond in geboord. Let wel: dit is een overheidsinstantie die artikel 1 van de Grondwet buiten werking stelt. Dit soort wanpraktijken halen het nieuws niet. En dat moet maar eens afgelopen zijn.

AM 18 januari 2022 - 11:46

Het IMG zet toch in beginsel alle gedupeerden in de kou? Ze hebben als kerntaak RUIMHARTIG vergoeden. In plaats daarvan proberen ze met incompetente deskundige bureaus vooral zoveel mogelijk af te wijzen.

Patrcia 18 januari 2022 - 12:51

Natuurlijk, dat hoeft mij niet verteld worden. Maar ik heb nu bewijs in handen wat kan leiden tot een enorme ommezwaai. Zij stelt artikel één van de grondwet op oneigenlijke wijze buiten werking voor gedupeerde in het aardbevingsgebied. Bedenk maar eens wat voor impact dat kan van hebben als dat breed gedragen gaat worden.

Arie Blok 19 januari 2022 - 16:34

Oké, laat maar weten hoe we dat kunnen regelen.

patricia 21 januari 2022 - 15:32

Dat is niet eens heel erg ingewikkeld. Kijk, het is niet moeilijk om te bedenken dat het IMG nog altijd afhankelijk is van de bereidwilligheid van de NAM om te betalen en dat die bereidwilligheid natuurlijk steeds verder afneemt. Het IMG moet de gevolgen van het dichtdraaien van de kraan echter verantwoorden naar de gedupeerden toe. Reden waarom telkenmale de normen worden bijgesteld hetgeen leidt tot absurde situaties. Zo absurd dat het IMG, wat hierdoor in het nauw gedreven wordt, zich moet gaan bedienen van bedenkelijke, immorele argumenten ingegeven door de deskundigen. We kennen allemaal de onzin verhalen over dilataties, soort steen, thermische werking, de wind, de hete zomers, etc. Echter, als een gedupeerde erin slaagt om aan te tonen dat het wettelijk bewijsvermoeden niet is weerlegd en er bovendien sprake is van schade uitkeringen in zeer, zeer gelijke gevallen, dan heeft ze wat uit te leggen. En met het verhaal wat ze houden dat ieder huis uniek is en nooit precies hetzelfde gebouwd wordt, komt ze er niet in alle gevallen. Neem 2-1 kap woningen, waarbij de ene wel en de ander niet krijgt. Dan gaat het gelijkheidsbeginsel een zeer prominente rol spelen en, nu kom ik tot de kern, daar begaat het IMG een grote fout door in die gevallen, dat beginsel buiten spel te zetten. Ze stelt dat je er geen beroep op kunt doen omdat de positieve beslissing bij de buren wel eens fout geweest zou kunnen zijn en jij hebt geen recht op een eveneens foute beslissing. Deze hoeft niet in het kader van het gelijkheidsbeginsel herhaald te worden. Neem maar van mij aan: absolute onzin. Alleen opperen dat er wel eens een fout gemaakt zou kunnen zijn is echt niet wat de rechtspraak voor ogen had met de uitspraak waar het IMG onterecht een beroep op doet. Dus, met andere woorden, het IMG, in het nauw gedreven, probeert met een onzin argument haar beslissingen te rechtvaardigen. En neem maar van mij aan dat heel wat medewerkers bij het IMG het ook betreuren wat er gebeurt en zich wellicht schamen voor het feit dat gedupeerden als kleine kinderen met een kluitje in het riet worden gestuurd. Maar de organisatie als geheel gezien moet wat. Immers, het Paneladvies houdt in de praktijk in dat nagenoeg iedereen een schadevergoeding moet krijgen. Hierin is namelijk het belang van de gedupeerden vooropgesteld, zoals het behoorde te zijn. Maar een uitkering aan nagenoeg iedere inwoner van het effectgebied? Daar heeft de NAM geen zin in! En zie daar het systematisch afbrokkelen van het Paneladvies. En zie daarmee het omkeren van de omgekeerde bewijslast zodat de inwoners weer alles uit de kast moeten halen. Dus als je een negatieve beslissing hebt ontvangen en je wordt letterlijk omringd door schade uitkeringen? Ga in bezwaar en daarna in beroep. Doe een beroep op het gelijkheidsbeginsel en verzamel bewijs in voor wat betreft de positieve beslissing in jouw buurt, straat, etc. Ik heb ze een voorstel gedaan; ze doen er goed aan om daarmee akkoord te gaan. Gisteren ging er een beerput open in medialand; deze in aardbevingsland gaat ook open. De rol van deskundigen, de verborgen afspraken, het afbreuk doen aan de rechten van inwoners, dat komt echt wel boven tafel. Ik denk dat Nederland dan net zo verbijsterd zal zijn als bij de toeslagenaffaire.

patricia 21 januari 2022 - 15:52

Misschien moet ik er eens een keer aan toevoegen: @IMG, Jennie, Martin, wie dan ook: willen jullie reageren, ook op inhoudelijke, kritische opmerkingen?

Reactie toevoegen