12 januari 2022

23 reacties

Weekcijfers: 1981 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 1981 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 3354 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 8,5 miljoen euro aan schadevergoeding toegekend.

Doordat de cijfers een dag later beschikbaar waren dan gepland, hebben we de voortgang gemeten over acht dagen in plaats van zeven.

Aanvragen immateriële schade

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november daarvoor een schadevergoeding aanvragen. Om te beginnen met een deel van de gemeente Eemsdelta. De precieze fasering leest u hier. Sindsdien hebben 462 mensen een aanvraag gedaan, de afgelopen week ontvingen we 140 aanvragen. 

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 133 aanvragen binnen, 264 zijn er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,8 na een besluit over hun aanvraag. 

1,239 miljard euro uitgekeerd

Het IMG heeft in totaal nu 1,239 miljard euro schadevergoeding toegekend. De afgelopen week was dat ongeveer 8,5 miljoen euro. Voor fysieke schade is er 782 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 457 miljoen euro en voor immateriële schade 480 duizend euro.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen weken is de werkvoorraad met 1200 schademeldingen afgenomen. Dat is hoger dan de afgelopen periode. De toename wordt veroorzaakt doordat er circa 1400 schademeldingen onterecht nog ‘open’ stonden. Deze zijn nu afgehandeld, waardoor het aantal afgehandelde meldingen de afgelopen week sterk is gestegen. 

De verwachte doorlooptijd voor fysieke schade bedraagt 203 dagen. Deze wordt berekend met de gegevens van de laatste 3 weken. Dat is meer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. Het IMG blijft hard werken om deze doorlooptijd de komende periode verder omlaag te brengen. Het aantal schade-opnames bedroeg 539, het aantal adviesrapporten bedroeg 613.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 120 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 73 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 713 (3 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud. 

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

De afgelopen week zijn 1708 schademeldingen bij ons binnengekomen. 909 meldingen daarvan betroffen een aanvraag voor de vaste vergoeding. De eenmalige vaste vergoeding van in totaal €5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november kan men kiezen voor deze vergoeding. Er zijn 2908 schademeldingen afgehandeld.

Hogere aantallen

Doordat de kerstvakantie is afgelopen, stijgt tijdelijk het aantal schademeldingen. Bij het aantal afgehandelde meldingen zien we ook een toename. Dat komt onder meer door de hogere bezetting na de kerstvakantie en doordat zo’n 1400 meldingen onterecht ‘open’ stonden. De openstaande meldingen zijn toegevoegd aan het aantal afgehandelde meldingen, waardoor dit cijfer deze week hoger ligt dan normaal.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 98.206 besluiten genomen waarmee 111.193 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 8.960 besluiten betroffen een afwijzing (9,1 procent). Afgelopen week werden 148 aanvragen afgewezen, 11,1 procent van het aantal besluiten in die week. 

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 100.057 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 86.437 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 100.100 aanvragen afgehandeld, waarbij 24.745 aanvragen zijn afgewezen.

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,8, gebaseerd op 26.457 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,5. Afgelopen week was dit een 6,6. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8. Afgelopen week was dit een 7. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,8. Afgelopen week was dit een 7. 

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 47 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is 4,2 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 9 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is 5,8 procent.

 

Reageren

Verbaasd 13 januari 2022 - 09:52

Maar hoeveel van die 462 aanvragen immateriële schade hebben al een besluit ontvangen sinds 15 november? 0 dus!

Martin, IMG 14 januari 2022 - 12:31

Dat klopt. De beslistermijn bij de regeling immateriële schade is 12 weken. De officiële start van de regeling was op 15 november 2021, dus de eerste besluiten verwachten wij begin februari.

Waarom dan wel een bedrag 16 januari 2022 - 08:20

Hallo Martin, als er nog geen besluiten zijn genomen voor immateriële schade; waarom is er dan wel een bedrag van €480.000 toegekend volgens de cijfers??

Verbaasd 17 januari 2022 - 09:28

Dat heeft te maken met de pilot van 180 aanvragen. Die pilot is gedaan om vanaf de officiële start ( 15 november 2021) het proces te bespoedigen. Echter duurt het alsnog gewoon 12 weken of langer. Tjaa.

Jeroen 14 januari 2022 - 07:07

Waar ik dan wel benieuwd naar ben is wat de gemiddelde beoordeling is van afgelopen 6 maand. Ik zie in de overzichten namelijk vooral onvoldoendes staan. Gok dat hier bij lange na geen 7,8 uit rolt!

@IMG 15 januari 2022 - 16:40

Lees het rapport van de Onafhankelijke Raadsman er maar eens op na. Hij komt inderdaad met andere cijfers. Het IMG googelt hier met cijfers. Als je de onderzoekspopulatie maar goed genoeg kiest kan je altijd wel op een voldoende scoren. Dat hebben ze ook gedaan met dat flutrapportje over de verschillen tussen de onderzoeksbureaus. De verschillen deden zich aan de randen van het bevingsgebied voor. Nemen ze vervolgens alle schade afhandelingen in het onderzoek mee en dan verdwijnen de grote verschillen en daar waar nog wel verschillen zijn schrijven ze de verschillend in de conclusies weg. #RespectvoorGroningen.

Martin, IMG 7 februari 2022 - 11:40

Hallo Jeroen, het cijfer op de website is een combinatie van afgehandelde dossiers van fysieke schade, waardedaling en de vaste vergoeding, gerekend vanaf het begin van elk onderzoek. De totale beoordeling van het IMG van de afgelopen 6 maanden is een 7,2. Voor Fysieke schade was de beoordeling een 5,8 en voor Waardedaling een 7,4. De regeling voor de vaste vergoeding wordt heel goed ontvangen: tot nu toe een gemiddelde van 8.3.

Patricia 16 januari 2022 - 16:55

Het IMG zet gedupeerden in de kou door het gelijkheidsbeginsel buiten spel te zetten. Een uitspraak van de Raad van State wordt schandelijk misbruikt om mensen het nakijken te geven. Dit instituut wat ruimhartig en rechtvaardig dient op te treden om daarmee het vertrouwen van de burger in de overheid te herstellen laat zich van een meedogenloze kant zien. Wie denkt recht te hebben op gelijkwaardige behandeling wordt keihard de grond in geboord. Let wel: dit is een overheidsinstantie die artikel 1 van de Grondwet buiten werking stelt. Dit soort wanpraktijken halen het nieuws niet. En dat moet maar eens afgelopen zijn.

AM 18 januari 2022 - 11:46

Het IMG zet toch in beginsel alle gedupeerden in de kou? Ze hebben als kerntaak RUIMHARTIG vergoeden. In plaats daarvan proberen ze met incompetente deskundige bureaus vooral zoveel mogelijk af te wijzen.

Patrcia 18 januari 2022 - 12:51

Natuurlijk, dat hoeft mij niet verteld worden. Maar ik heb nu bewijs in handen wat kan leiden tot een enorme ommezwaai. Zij stelt artikel één van de grondwet op oneigenlijke wijze buiten werking voor gedupeerde in het aardbevingsgebied. Bedenk maar eens wat voor impact dat kan van hebben als dat breed gedragen gaat worden.

Arie Blok 19 januari 2022 - 16:34

Oké, laat maar weten hoe we dat kunnen regelen.

patricia 21 januari 2022 - 15:32

Dat is niet eens heel erg ingewikkeld. Kijk, het is niet moeilijk om te bedenken dat het IMG nog altijd afhankelijk is van de bereidwilligheid van de NAM om te betalen en dat die bereidwilligheid natuurlijk steeds verder afneemt. Het IMG moet de gevolgen van het dichtdraaien van de kraan echter verantwoorden naar de gedupeerden toe. Reden waarom telkenmale de normen worden bijgesteld hetgeen leidt tot absurde situaties. Zo absurd dat het IMG, wat hierdoor in het nauw gedreven wordt, zich moet gaan bedienen van bedenkelijke, immorele argumenten ingegeven door de deskundigen. We kennen allemaal de onzin verhalen over dilataties, soort steen, thermische werking, de wind, de hete zomers, etc. Echter, als een gedupeerde erin slaagt om aan te tonen dat het wettelijk bewijsvermoeden niet is weerlegd en er bovendien sprake is van schade uitkeringen in zeer, zeer gelijke gevallen, dan heeft ze wat uit te leggen. En met het verhaal wat ze houden dat ieder huis uniek is en nooit precies hetzelfde gebouwd wordt, komt ze er niet in alle gevallen. Neem 2-1 kap woningen, waarbij de ene wel en de ander niet krijgt. Dan gaat het gelijkheidsbeginsel een zeer prominente rol spelen en, nu kom ik tot de kern, daar begaat het IMG een grote fout door in die gevallen, dat beginsel buiten spel te zetten. Ze stelt dat je er geen beroep op kunt doen omdat de positieve beslissing bij de buren wel eens fout geweest zou kunnen zijn en jij hebt geen recht op een eveneens foute beslissing. Deze hoeft niet in het kader van het gelijkheidsbeginsel herhaald te worden. Neem maar van mij aan: absolute onzin. Alleen opperen dat er wel eens een fout gemaakt zou kunnen zijn is echt niet wat de rechtspraak voor ogen had met de uitspraak waar het IMG onterecht een beroep op doet. Dus, met andere woorden, het IMG, in het nauw gedreven, probeert met een onzin argument haar beslissingen te rechtvaardigen. En neem maar van mij aan dat heel wat medewerkers bij het IMG het ook betreuren wat er gebeurt en zich wellicht schamen voor het feit dat gedupeerden als kleine kinderen met een kluitje in het riet worden gestuurd. Maar de organisatie als geheel gezien moet wat. Immers, het Paneladvies houdt in de praktijk in dat nagenoeg iedereen een schadevergoeding moet krijgen. Hierin is namelijk het belang van de gedupeerden vooropgesteld, zoals het behoorde te zijn. Maar een uitkering aan nagenoeg iedere inwoner van het effectgebied? Daar heeft de NAM geen zin in! En zie daar het systematisch afbrokkelen van het Paneladvies. En zie daarmee het omkeren van de omgekeerde bewijslast zodat de inwoners weer alles uit de kast moeten halen. Dus als je een negatieve beslissing hebt ontvangen en je wordt letterlijk omringd door schade uitkeringen? Ga in bezwaar en daarna in beroep. Doe een beroep op het gelijkheidsbeginsel en verzamel bewijs in voor wat betreft de positieve beslissing in jouw buurt, straat, etc. Ik heb ze een voorstel gedaan; ze doen er goed aan om daarmee akkoord te gaan. Gisteren ging er een beerput open in medialand; deze in aardbevingsland gaat ook open. De rol van deskundigen, de verborgen afspraken, het afbreuk doen aan de rechten van inwoners, dat komt echt wel boven tafel. Ik denk dat Nederland dan net zo verbijsterd zal zijn als bij de toeslagenaffaire.

patricia 21 januari 2022 - 15:52

Misschien moet ik er eens een keer aan toevoegen: @IMG, Jennie, Martin, wie dan ook: willen jullie reageren, ook op inhoudelijke, kritische opmerkingen?

Martin, IMG 1 februari 2022 - 12:43

Hallo Patricia, dat willen wij zeker wel doen. Wat is concreet jouw vraag?

Patricia 6 februari 2022 - 12:59

Hallo Martin. Grappig dit, normaliter duurt het een dagje of 3 voordat er gereageerd wordt op een vraag van iemand hier op dit 'forum'. Kennelijk heeft er intern een beraad plaatsgevonden. Moeten we ons stilhouden of niet? Ik vind het prima hoor. Hier een paar vragen: - WAAROM SLUITEN JULLIE WURGCONTRACTEN AF MET DESKUNDIGEN WAARIN JULLIE HEN VERPLICHTEN DAT ZIJ NIET MEER IN MOGEN GAAN OP VERZOEKEN TOT CONTRA EXPERTISE VAN PARTICULIEREN? - HOE KAN HET DAT JULLIE GEDUPEERDEN VRAGEN NAAR SCHADES BIJ BUREN TERWIJL JULLIE DIT ZELF INZICHTELIJK HEBBEN? - HOE IS HET NIEUWE BEOORDELINGSKADER TOT STAND GEKOMEN. WAT IS DE GRONDSLAG, WIE ZIJN DE DESKUNDIGEN? - HOE IS HET MOGELIJK DAT JULLIE, TERWIJL ER MOET WORDEN HEROVERWOGEN IN BEZWAARPROCEDURE, DE CONTRA EXPERTISE MET ALLE GEWELD WEER WILLEN LATEN UITVOEREN DOOR DEZELFDE DESKUNDIGE (NIVRE, BOEVENBENDE)? - HOE IS HET MOGELIJK,, DAT EEN OVERHEIDSORGAAN WAT ALS TAAK HEEFT RUIMHARTIG EN RECHTVAARDIG TE WERK TE GAAN, HET GELIJKHEIDSBEGINSEL OP ONEIGENLIJKE WIJZE BUITEN SPEL WIL ZETTEN? - WAAROM WORDEN SCHADEGEVALLEN VAN 2-1 KAP WONINGEN, BIJ JULLIE AANGEDRAGEN DOOR GEDUPEERDEN, NIET MEEGENOMEN IN JULLIE BESLISSINGEN OP BEZWAAR? Zo maar wat vragen. Hoop dat ze concreet genoeg zijn. Zullen wel in het verlengde liggen van de vragen die er gesteld gaan worden bij de parlementaire enquete, vermoed ik zo. Ik verneem graag van jullie.

Martin, IMG 16 februari 2022 - 14:36

Hallo Patricia, wij hebben deze, en jouw andere vragen gezien. Sommige vragen zijn lastiger te beantwoorden dan anderen. Zodra wij het antwoord weten, gaan wij deze publiceren op deze pagina.

Kornelis 25 januari 2022 - 12:13

Als ik geld genoeg had had ik een advocaat laten kijken of dit geen fraude is wat hier gebeurt. Gaat om vele miljoenen voor de NAM als schades niet worden uitbetaald. En als je de betekenis op zoekt van fraude. "Fraude is het bedriegen van personen, bedrijven of de overheid. Zaken worden anders voorgesteld dan ze zijn om een voordeel te behalen ten koste van anderen."

Patricia 27 januari 2022 - 20:33

We zitten in het bestuursrecht. Waar je denk ik op doelt is misleiding. Maar waar je om moet denken is dat het IMG is gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en met een aantal van die beginselen neemt ze een loopje. En een reactie krijg ik, uiteraard zou ik willen zeggen, niet.

Geachte leden van het bestuur van IMG 29 januari 2022 - 12:47

Geachte leden van het bestuur van IMG, Graag wil ik u een rechtsfilosofische vraag voorleggen. U heeft in juli van 2021 een nieuw beoordelingskader geïntroduceerd. Dit kader geeft nadere invulling aan het bewijsvermoeden zoals dat is vastgesteld in de Tijdelijke wet Groningen. In de periode daarvoor gaf het 'Panel advies' de nadere invulling aan deze wet. Het Panel van deskundigen-advies' gebruikt de 2mm/s als nadere grens voor toepassing van het bewijsvermoeden. Van het Panel van deskundigen is duidelijk wie de deskundigen zijn. Wij als burgers kunnen ons vergissen van wie die deskundigen waren. Met de komst van het nieuwe beoordelingskader is de grote kring van aardbevingsgebied , eerder begrensd door 2 mm/s, enorm uitgehold. De kringen en daarmee het aarbevingsgebied, waar sinds juli 2021 bewijsvermoeden wordt toepast, zijn veel kleiner geworden. Een heleboel huizen (duizenden) vallen nu buiten de boot door deze NIEUWE 8,5 mm/s en de 5 mm/s grens (zie beoordelingskader). Dat scheelt de staat een heleboel adressen en daarmee miljoenen euro's aan schadeuitkeringen. Want hoe hoger de mm/s-grens, des te kleiner het schadegebied. Wat echter heel bevreemdend is, is dat totaal ONDUIDELIJK is WIE de deskundigen waren die dit nieuwe beoordelingskader hebben opgesteld. U heeft dat niet transparant gemaakt. En u heeft ook geen review (openbaar) gemaakt. Ook de adviezen van Pers Rijcken uw advocaat over dit nieuwe beoordelingskader zijn niet openbaar gemaakt. U heeft als zelfstandig besturingsorgaan met de introductie het nieuwe beoordelingskader gezorgd voor een enorme UITHOLLING van de wet en en een veel kleiner gebied waar nu nog schade wordt erkend. Maar wie zijn de deskundigen die dit nieuwe beoordelingskader onderschrijven en deze uitholling van de wet hebben gemaakt? Wie zijn de deskundigen die het nieuwe beoordelingskader hebben ontwikkelt? EN zijn zij wel voldoende deskundig en onafhankelijk? Heeft u zich daarvan vergewist? Wij als burgers kunnen dat niet toetsen, omdat niet transparant is gemaakt door U wie de deskundigen zijn achter het nieuwe beoordelingskader. Ook de Tweede Kamer kan dit niet toetsen, terwijl het nieuwe beoordelingskader WEL een nadere invulling van de wet is. Eigenlijk heeft u zelf de wet uitgehold In het nadeel van alle inwoners die nu buiten de boot vallen. Mag u (en mag een bezwaar adviescommissie) dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren? En mag een bestuursrechter dit nieuwe beoordelingskader eigenlijk wel hanteren in een beroepszaak? Of handelt u met dit nieuwe beoordelingskader volledig ONRRECHTMATIG? Wij kijken uit naar uw reactie in deze. Graag hier op deze site. Bij het onbeantwoord blijven van deze vraag (zoals wel vaker bij inhoudelijke vragen) zullen we bij elk nieuw nieuwsbericht wat geplaatst wordt op deze site deze vraag opnieuw plaatsen

patricia 7 februari 2022 - 18:06

Met betrekking tot de zogenaamde onafhankelijkheid van deskundigen heb ik nog het volgende op te merken. Als een deskundige in opdracht van het IMG schade opnames doet, mag zij geen opdrachten meer accepteren van particulieren. Met andere woorden, als een gedupeerde denkt: wacht even, bij mijn buren wel een schadevergoeding en bij mij niet? Ik vraag die deskundige die bij de buren is geweest of zij ook bij mij willen komen kijken, dan is het helaas, pindakaas. Dat mogen ze niet. Hier steekt het IMG een duidelijk stokje voor door verregaande afspraken te maken met de deskundigen. Ongetwijfeld vergezeld door boetebedingen. Dus ook nu steekt het IMG de pas af naar het gelijkheidsbeginsel. Hoe eerlijk zou het zijn als gedupeerden deze mogelijkheid wel hadden? Zou dat niet tot een veel eerlijker situatie leiden? Helemaal in gevallen waarin de adviezen mijlenver uit elkaar liggen terwijl de situatie nagenoeg hetzelfde is? Zeker! Maar dat is niet de bedoeling dus ook hier moest er wat bedacht worden: wurgcontracten. De deskundige mag in ruil daarvoor, in opdracht van het IMG, een dikke boterham verdienen. Of dit nu een definitie is van onafhankelijkheid? Dat laat ik aan de lezer.

Patricia 8 februari 2022 - 18:10

Die deskundigen zijn ook ware grapjassen. Of beter: sprookjesverteller. Die bij mijn hoorzitting aanwezig was noem ik dan ook gekscherend: Hans Christian Andersen van het Nivre. Deze man verklaard met een stalen gezicht dat er scheuren in muren ontstaan om zo de stabiliteit te herstellen. Scheuren zijn als het ware natuurlijke dilataties. Dus mensen: laat gaan die scheurvorming! Onze huizen, schuren, garages en stallen lossen het probleem zelf wel op! We moeten het maar met een beetje humor benaderen omdat het zo in en in triest is. En helaas geen sprookje; dit beweert de man echt. De gehele hoorzitting is uiteraard opgeslagen. Dan vraag je je af, en ik krijg zin om hier een concrete vraag aan @Martin te stellen maar ik beantwoord 'm zelf wel even: hoe kan het dat de juristen daar bij zitten en niet denken: wat is dit voor een flauwekul verhaal van die deskundige? Het antwoord geef ik dus zelf: omdat het een deskundige is en die weet echt wel hoe het zit. Nietwaar @Martin? Als mijn antwoord niet juist is, verneem ik graag. Maar dan nu het volgende. Als een gedupeerde aanspraak wil maken op het gelijkheidsbeginsel door te stellen dat bij de buren (zelfs bij 2-1 kap woningen!) wel schade is uitgekeerd dan stelt het IMG dat een beroep op dit beginsel niet mogelijk is omdat de deskundigen bij de buren wel eens een fout gemaakt zouden kunnen hebben. Helaas is ook dat geen sprookje. Nu voel je de vraag vast aankomen @Martin en deze zie ik graag wel beantwoord: HOE IS HET TOCH MOGELIJK DAT DE ENE KEER DE MENING VAN DE DESKUNDIGE HEILIG IS TEGEN ALLE SIGNALEN IN EN DE ANDERE KEER DE MATE VAN DESKUNDIGHEID MET HET GROOTSTE GEMAK AAN DE KANT WORDT GESCHOVEN? Is dat niet een beetje vreemd?

Patricia 11 februari 2022 - 19:10

@Martin: mag ik je herinneren aan de diverse vragen die ik gesteld heb?

Martin, IMG 16 februari 2022 - 14:36

Hallo Patricia, goed dat je ons hierop attendeert. Deze vragen hebben wij gezien. Wij zijn ermee bezig.

Reactie toevoegen

Deel in uw reactie geen persoonlijke gegevens, zoals uw dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.