23 maart 2023

26 reacties

Voorstellen voor mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling

Het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) heeft de maatschappelijke organisaties en de overheid een vergaand pakket met voorstellen aangeboden waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. Het geheel omvat een hersteloperatie die de komende jaren miljarden euro’s aan extra schadevergoedingen betekent.

Voorstellen voor mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling

Met het aanbieden van dit pakket (pdf) vraagt het IMG de Tweede Kamer en het kabinet snel een ruimere wettelijke bevoegdheid te bieden, zoals de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen aanbeveelt. Naast verruiming van bevoegdheid dringt het IMG erop aan dat de overheid voldoende financiële middelen beschikbaar stelt voor de voorstellen.

‘Persoonlijk merkbaar maken’

“Een veilig en schadevrij huis moet ook in Groningen en Drenthe normaal zijn. We moeten alles doen wat daarvoor nodig is. Dat is het uitgangspunt. Zet daarom vooral in op herstel van schade, eenvoud in toekomstige schadeafhandeling en verbeteringen voor gedupeerden persoonlijk merkbaar maken”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG.

De belangrijkste voorstellen:

Voor fysieke schade, zoals scheuren in woningen en gebouwen

  • Zet vooral in op daadwerkelijk herstel. Bied Groningers de mogelijkheid alle schade te laten herstellen door een aannemer. Het IMG voldoet de facturen. Voor de meest ernstige situaties zorgt het IMG voor een aannemer.
  • Bied voor toekomstige schade een vaste vergoeding per beving, van bijvoorbeeld 2.500 euro in de kern van het bevingsgebied. Breid daarnaast de aanpak met een forfaitaire vergoeding voor reeds ontstane schade uit voor mensen die geen herstel via een aannemer willen.
  • Er moet een integrale aanpak van alle verzakkingschade komen, waarbij ook de problemen bij Norg en Grijpskerk worden betrokken. Uitgangspunt daarbij is duurzaam herstel met verbetering voor funderingen met oog op toekomstige schade.

Voor immateriële schade, leed en verdriet:

  • Trek de vergoeding voor minderjarigen gelijk met die van volwassenen. Bied iedereen binnen een gezin dezelfde vergoeding uitgaande van de hoogste vergoeding die een van de gezinsleden krijgt.
  • Verhoog de huidige bedragen voor immateriële schade naar het niveau dat de overheid bij andere compensatieregelingen ook biedt. Vergoed daarbij niet alleen het leed door de schade, maar ook het leed veroorzaakt door het versterkingsprogramma.
  • Bied vanuit de overheid een breed pallet van voorzieningen voor psychosociale hulp en speciaal voor kinderen en jongeren een programma voor verbetering van ontwikkelingskansen zodat hen weer perspectief geboden wordt.

Voor waardedaling, van woningen en gebouwen:

  • Beslecht de grensdiscussies en betrek ook postcodes bij het waardedalingsgebied die nu buiten de boot vallen zoals in Annerveenschekanaal en Zoutkamp.
  • Zorg voor een coulante regeling voor waardedaling van bedrijfspanden waarmee ondernemers in Groningen en Drenthe worden gecompenseerd.

Voor bijzondere situaties en groepen gedupeerden:

  • Voorzie agrariërs van één specialist vanuit het IMG die met voldoende mandaat alle materiële schade snel en eenvoudig kan afhandelen. Bied mensen met erfgoedpanden en andere ondernemers meer financiële ondersteuning, bijvoorbeeld door hogere vaste vergoedingen.
  • Geef voorrang aan adressen waar vaak nieuwe schade is en bied deze gedupeerden extra begeleiding. Schik lang lopende dossiers, ook in bezwaar, met een coulante oplossing.

Politieke keuzes cruciaal

Voor elk van de voorstellen zijn weer tal van onderliggende keuzes nodig. Het IMG kan daarvoor alle benodigde informatie leveren, zoals het aantal adressen waar het om gaat, de schadeafhandeling die er tot op heden plaatsvond en de uitvoeringsconsequenties. Vervolgens is het aan de politiek om een afweging te maken, daarbij voorzien van ideeën en wensen van maatschappelijke organisaties. Zo maakt het nogal verschil of voor alle 360.000 woonadressen in het effectgebied van bevingen voor een bepaalde aanpak wordt gekozen of voor een deel ervan (zoals de kern van het bevingsgebied).

Totale vergoeding 5 tot 10 miljard euro

Uitgaande van een coulante schadeafhandeling die milder, menselijker en makkelijker is gaat het om een schadevergoeding van 5 tot 10 miljard euro bovenop de huidige, door het IMG reeds toegekende 1,63 miljard euro. Dit is nog los van de nieuwe schade die door nieuwe bevingen (en andere bodembeweging) ontstaat en dit is ook los van de benodigde uitvoeringskosten. Het IMG heeft daarbij voor dit moment geen onderscheid gemaakt tussen welk deel van het bedrag onder de aansprakelijkheid van de NAM zou moeten vallen. Uitgangspunt is het bieden van een oplossing waarbij de wensen van de Groningers centraal staan.

Wat betekent dit voor nu?

Komende tijd zal het IMG in nauw gesprek met maatschappelijke organisaties, ministerie van EZK en vertegenwoordigers van onder meer erfgoed, ondernemers en agrariërs de voorstellen nader uitwerken. Afhankelijk van politieke besluitvorming kunnen de voorstellen vervolgens in de praktijk worden gebracht. Voor sommige voorstellen zal de uitvoering zeker een half jaar tot een jaar voorbereidingstijd vergen. Het IMG roept de politiek dan ook op snel tot besluitvorming te komen.

Voor lopende regelingen en aanpakken is de inzet om geen vertraging te veroorzaken, ook al zijn er later mogelijk extra inspanningen nodig om bijvoorbeeld besluiten over schademeldingen te herzien. Voor nieuwe regelingen wordt telkens afgewogen of de start ervan meest verstandig is. Het IMG heeft daarom het lastige besluit genomen om een pas op de plaats te maken met de start van de regeling voor immateriële schade voor minderjarigen. Achterliggende gedachte is dat als het gelijktrekken van de vergoeding naar het niveau van volwassenen snel mogelijk is, dat beter direct bij de start van de uitvoering kan worden meegenomen. Dat voorkomt ruis en onduidelijkheid.

Meer informatie

In deze infographic (pdf) staan de maatregelen nog eens samengevat en in bijgaand document (pdf) is het geheel van de denkrichting, de uitgangspunten en de voorstellen terug te vinden.

Reageren

Davey 23 maart 2023 - 12:36

"Beslecht de grensdiscussies en betrek ook postcodes bij het waardedalingsgebied die nu buiten de boot vallen zoals in Annerveenschekanaal en Zoutkamp." Geldt dit dan ook voor Hoogkerk met de postcodes 9744 & 9745?

Hans, IMG 24 maart 2023 - 14:26

Beste Davey, daar kan ik nu helaas geen antwoord op geven. In het voorstel noemden we als voorbeeld een tweetal postcodegebieden die toegevoegd zouden kunnen worden aan het waardedalingsgebied. Hoe dit gebied er uiteindelijk uit gaat zien, hangt af van de besluitvorming rond dit voorstel.

Piet 26 april 2023 - 11:50

Hallo Hans van het IMG, Wanneer is de planning dat de overheid laat weten hoe het grotere gebied eruit ziet? Dat het tijd nodig heeft snap ik, maar zal het 3 maand, 6 maand of 2 jaar gaan duren?

Hans, IMG 5 mei 2023 - 17:17

Beste Piet, daar kunnen we nu nog niets concreets over zeggen. Momenteel werken we de kabinetsvoorstellen samen met het ministerie van EZK uit. Als hierover meer bekend is, melden we dit op onze website en sociale media.

mr . S.T. Dieters (Sivert Dieters ) 23 maart 2023 - 13:27

Mag ik het nog niet geloven nu ik nog geen maand geleden besluit van U zag waarin U meldingen van schade bij U uit 2017 en 2019 niet in behandeling wenst te nemen omdat NAM bevoegd zou zijn ; ik teken aan dat de zaak van NAM melding uit 2015/2016 betreft en de civiele rechter het in die zaak presteert om sinds 2018 niet vonnis te kunnen komen...en NAM vertraagt dapper mee ...in uw recent besluit l (N.B. genomen na uitkomst van de parlementaire commissie!!) laat u toepassing hardheidsclausule onbesproken en dan bepleit u nu plots menselijke maat .....bezwaar is dus noodzakelijk voor de getroffen burgers DANK

Henk 23 maart 2023 - 14:12

Eerst even de banken helpen Sivert...10 miljard ...denk maar niet dat de vergoedingen naar het Hoge Noorden gaan.....Alleen maar zieltjes winnen door deze uitspraken , uitvoering gaat niet gebeuren. Iedereen bezwaar indienen is het motto :-).....en door !!

mr . S.T. Dieters (Sivert Dieters ) 23 maart 2023 - 17:02

te erg voor woorden ; van het echtpaar dat ik bedoel is de man inmiddels hartpatiënt

Davey 23 maart 2023 - 17:31

"Beslecht de grensdiscussies en betrek ook postcodes bij het waardedalingsgebied die nu buiten de boot vallen zoals in Annerveenschekanaal en Zoutkamp." Zou dit betekenen dat Hoogkerk (9744) ook wordt meegenomen?

Sies Woltjer 24 maart 2023 - 09:01

Weer hetzelfde gezever. Jan Schäfer zei het al: in gelul kun je niet wonen. Hoe vaak moeten we als Groningers dit soort uitspraken nog aanhoren. Zei Rutte jaren geleden niet, dat geld geen probleem was?! Regels veranderen is zo op papier gezet en lijkt heel stoer, maar doe iets aan de cultuur van met name die ambtenaren/uitvoerders. Vertrouw de gedupeerden!!!!!!

Hans, IMG 24 maart 2023 - 15:43

Beste Sies, we begrijpen uw kritische houding. We hebben concrete voorstellen gedaan die de schadeafhandeling moet verbeteren. Het kabinet zal met deze voorstellen aan de slag gaan.

Cariena 25 maart 2023 - 09:15

Stop met het voortdurend veranderen van spelregels. De immateriele schade voor jeugd was in 2022 beloofd. Dat werd voorjaar 2023 en nu veranderen opnieuw de regels en opnieuw uitstel. Dit is geen vertrouwen winnen! Dit is doorgaan met oude werkwijze door weer andere dingen te bedenken en weer kunnen uitstellen.

Hans, IMG 31 maart 2023 - 10:30

Beste Cariena, met deze voorstellen willen we de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker maken. Dit geldt ook voor verbeteringen die we hebben voorgesteld voor de regeling immateriële schade. Een van de voorstellen is om de immateriële schadevergoedingen binnen gezinnen (dus voor volwassenen én kinderen en jongeren) gelijk te trekken. Omdat de regeling voor kinderen en jongeren een afgeleide is van de regeling voor volwassenen hebben we besloten om nog even te wachten met de openstelling. Wanneer dat wel is, weten we nog niet omdat we toestemming van het Kabinet en de Eerste kamer nodig hebben. Daarna moeten de veranderingen ook doorvoeren. En dat kost tijd. Uiteraard kijken we naar de gevolgen van uitstel voor de kinderen en jongeren. En als het nodig is, hoe we dat dan kunnen oplossen. Zodra we meer weten over de openstelling van deze nieuwe regeling, laten we dat uiteraard weten. Houdt u daarvoor onze website in de gaten.

Cariena Veendorp 31 maart 2023 - 15:07

Dat kost tijd?? .. die tijd hebben jullie gewoon niet meer. Dit gebeurt toch iedere keer op deze manier, weer veranderen en mensen weer laten wachten. We worden weer de dupe van jullie wanbeleid.

Hans, IMG 19 april 2023 - 12:11

Beste Cariena, liever laten we mensen ook niet wachten. Het is immers onze taak, om aan die mensen die er recht op hebben, vergoedingen te betalen. We snappen de teleurstelling over het uitstellen van een langverwachte regeling. We doen dit toch omdat we denken de voorstellen die we hebben gedaan voor een verbeterde schadeafhandeling (ook die van immateriële schade) een positief effect zal hebben op de afgeleide regeling voor kinderen. Het doorvoeren van deze verbeteringen en hiervoor ook toestemming krijgen, kost nu eenmaal tijd. Op onze website hebben we vandaag hierover een nieuwsbericht geplaatst: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/img-verruimt-regeling-voor-immateriele-schade

sivert dieters 25 maart 2023 - 15:45

precies het lijkt wel uitsterfbeleid

Klinkhamer 25 maart 2023 - 18:43

De Parlementaire Enquete-cie Gaswinning Groningen ("PEAG") heeft het IMG kennelijk wakker geschud. En het tot nu toe zeer eigenzinnig opererende IMG geeft een (uiterst gewenste) nieuwe denkrichting aan. Wel wat aan de late kant, natuurlijk. Een waarschuwing is op zijn plaats: het is alleen nog en denkrichting, en nog lang geen staand beleid. Verder zien we pogingen in het IMG-infopakket "Groningers boven gas" pogingen om naast Groningers ook Drenten te benoemen. Toch lukt dat maar zeer ten dele. En sinds 2021 heeft het IMG Drentse schademelders bij de UGS Norg en bij de gasvelden in Vries grof in de kou gezet, door het Wettelijk Bewijsvermoeden daar niet meer te willen toepassen. Opmerkelijk ook,, dat de heer Houdijk de nieuwe denkrichting naar buiten bracht. Tot 1 mei is de jurificerende specialist, de heer Kortmann toch nog in dienst als bestuursvoorzitter?

Hans, IMG 30 maart 2023 - 13:53

Beste Klinkhamer, met het doen van voorstellen om onze dienstverlening menselijker, milder en makkelijker te maken, hebben we hiermee naast een denkrichting naar ons idee ook concreet aangegeven hoe we dit willen doen. Voor het uitvoeren van al deze plannen en er beleid van te maken (inclusief het beleid rond USG Norg) , hebben we politieke steun én de middelen nodig. En waar dat al kan, zijn we aan de slag om verbeteringen door te voeren.

Louise 28 maart 2023 - 10:54

Eind maart zou er ook eindelijk de immateriële schade voor minderjarigen aangevraagd kunnen worden.... het is nu 28 maart.... wanneer kan dit aangevraagd worden?

Hans, IMG 31 maart 2023 - 10:36

Beste Louise, het was inderdaad de bedoeling deze regeling deze week open te stellen. Naar aanleiding van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen hebben we de maatschappelijke organisaties en de overheid een vergaand pakket met voorstellen aangeboden waarmee de schadeafhandeling milder, menselijker en makkelijker kan worden. Deze voorstellen zien onder meer op de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren. Omdat we willen voorkomen dat we vlak na de start van de regeling alweer herstelacties moeten uitvoeren om verbeteringen door te voeren, hebben we besloten om nog even niet van start te gaan met de regeling voor kinderen en jongeren. Dat voorkomt ook ruis en onduidelijkheid. We hebben de Tweede Kamer en het kabinet gevraagd om snel tot politieke besluitvorming te komen, zodat we zo snel mogelijk wél van start kunnen gaan met de regeling voor kinderen en jongeren. Zodra we meer weten, communiceren we daarover. Houdt u daarom onze website in de gaten.

onbekend 28 maart 2023 - 14:01

Die vraag is al talloze keren gevraagd. Kinderen doen er niet toe lijkt het wel.

Jurist 29 maart 2023 - 08:36

En weer een jurist erbij. Ja deze keer wel een senior. Want links om of rechts om we zullen de groningers juridisch de baas blijven. https://noorderlink.nl/participanten/instituut-mijnbouwschade-groningen-img/50191-002968294050-senior-jurist-fysieke?utm_medium=email&utm_source=transactional&utm_campaign=vacatures%40noorderlink.nl

B. 24 april 2023 - 10:37

Inderdaad, ben het eens met het beslechten van de grensdiscussies. Ik woon in postcodegebied 9724. 100 meter verder is postcodegebied 9723 waar woningen staan die veel later gebouwd zijn dan de woningen in mijn postcodegebied 9724. Als je het verloop van de WOZ bekijkt in 9723 ligt deze toch hoger dan in 9724. Hetzelfde geldt voor het gebied rondom het UMCG. En daarbij ook de Griffeweg aan het begin van de Oosterpoortwijk wat ook postcode 9723 is. Hoe is het mogelijk dat rond mijn wijk wel binnen de regeling valt en mijn wijk niet ? Ongelofelijk, terwijl we hier te maken hebben met oudere, historische woningen / gebouwen.

Hans, IMG 26 april 2023 - 18:38

Beste B, bedankt voor uw reactie. Bij onze regelingen moet er altijd een grens getrokken worden en dat er dan ook altijd mensen zijn die niet in aanmerking komen voor een bepaalde vergoeding. Dit kunnen we nooit helemaal voorkomen. Wat u aankaart is één van de redenen waarom we in onze voorstellen ook voor de waardedalingsregeling hebben aangegeven milder, makkelijker en menselijker te willen handelen voor wat betreft de postcodegebieden die direct grenzen aan het huidige waardedalingsgebied. Als hier meer informatie bekend over wordt, melden we dit uiteraard op onze website en andere sociale media.

Eppie 27 april 2023 - 19:17

Waarom elke keer weer een nul meting naar schade melding terwijl er foto’s worden overlegd er is schade ontstaan en dat moet je betalen punt

Hans, IMG 5 mei 2023 - 17:43

Beste Eppie, na een nulmeting op uw schadeadres zou een nieuwe meting niet weer uitgevoerd hoeven te worden. Als dit voor uw dossier wel geldt, raad ik aan contact te zoeken met ons Serviceloket. Zij hebben inzage in uw dossier en kunnen ook de opnamehistorie zien. Het Serviceloket is van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur bereikbaar op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

Willeke 7 augustus 2023 - 12:01

Beslecht de grensdiscussies en betrek ook postcodes bij het waardedalingsgebied die nu buiten de boot vallen zoals in Annerveenschekanaal en Zoutkamp." en het Westerkwartier? de gevallen die bekend zijn met veel schades? Het EU recht Het doel van de wetgeving inzake non-discriminatie is om alle individuele personen een gelijke en eerlijke kans te geven op toegang tot de mogelijkheden in de samenleving. Dit beginsel houdt in wezen in dat personen in vergelijkbare situaties een vergelijkbare behandeling zouden moeten krijgen en niet minder gunstig behandeld mogen worden omdat ze eenvoudigweg een bepaalde „beschermde” eigenschap bezitten. De hele postcode problematiek is een discriminatie die niet geoorloofd is op grond van "De definitie van discriminatie volgens het Wetboek van Strafrecht: ‘Onder discriminatie of discrimineren wordt verstaan elke vorm van onderscheid, elke uitsluiting, beperking of voorkeur, die ten doel heeft of ten gevolge kan hebben dat de erkenning, het genot of de uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden op politiek, economisch, sociaal of cultureel terrein of op andere terreinen van het maatschappelijk leven, wordt tenietgedaan of aangetast.’ Artikel Awb 4:29 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald kan voorafgaand aan een subsidievaststelling een beschikking omtrent subsidieverlening worden gegeven, indien een aanvraag daartoe is ingediend voor de afloop van de activiteit of het tijdvak waarvoor de subsidie wordt gevraagd. Nee, het is niet mogelijk om subsidie te verstrekken op basis van een beleidsregel of beleidsnota. De Algemene wet bestuursrecht vereist voor subsidieverstrekking een wettelijke grondslag, dat wil voor een gemeente zeggen een verordening. Een beleidsregel is geen verordening, maar een algemene regel waarin het bestuursorgaan heeft neergelegd hoe het belangen afweegt. Verschil met een verordening is dat een beleidsregel alleen het bestuursorgaan zelf bindt en geen werking “naar buiten” heeft. Een beleidsregel of –nota kan dus geen zelfstandige grondslag voor subsidieverstrekking zijn. Duidelijk is dat IMG hier een duidelijke taak heeft om de wet na te leven i.p.v . beleidsregels toe te passen Zie hiervoor ook VNG Model Algemene Subsidieverordening

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.