21 juni 2022

23 reacties

Uitspraak Raad van State verscherpt inzicht in schadeafhandeling

Bij de afhandeling van schade door gaswinning in Groningen heeft de Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen een zeer belangrijke plek. In een recente uitspraak legt de hoogste bestuursrechter uit wat dit bewijsvermoeden inhoudt en hoe het in de praktijk moet worden toegepast. In dit achtergrondverhaal proberen we deze uitspraak samen te vatten en te duiden.

scheur schade

Van besluit tot hoger beroep

De uitspraak volgt op een procedure tussen een inwoner van Feerwerd (gemeente Westerkwartier) en het IMG. De woningeigenaar vindt dat het IMG de scheuren in zijn betonvloer onjuist heeft afgehandeld. Zijn verzoek om schadevergoeding voor die scheuren werd in augustus 2020 afgewezen. Na een bezwaarprocedure bij het IMG en een beroepsprocedure bij de rechtbank oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna ‘de Afdeling’ genoemd) op 8 juni 2022 nu ook dat het hoger beroep van de woningeigenaar ongegrond is.

Basis voor aanpak bevestigd

De uitspraak van de Afdeling biedt vooral meer duidelijkheid als het gaat om de afhandeling van verzoeken tot vergoeding van fysieke schade (bijv. scheuren in muren). De uitspraak betekent dat de aanpak van de reeds 141.000 afgehandelde schademeldingen door het IMG in lijn met de bedoeling van de wetgever is geweest, evenals de toekenning van ruim 930 miljoen euro schadevergoeding aan circa negentig procent van de schademelders én de afwijzing van tien procent van de schademeldingen. Daarmee is niet gezegd dat de inhoud van ieder individueel besluit correct is geweest, maar de Afdeling bevestigt wel dat de werkwijze die het IMG bij die besluiten hanteert, in algemene zin juist is.

Hoewel de uitspraak duidelijkheid biedt, kan deze bij het deel van de Groningers bij wie schades zijn afgewezen tot teleurstelling leiden, omdat zij immers met hun schade blijven zitten. Hoe ernstiger deze schade is, hoe groter ook de impact die hiervan is, zeker wanneer de betrokkene meermaals met schade te maken had en procedures lang hebben geduurd. Zie voor meer cijfers over zienswijzen, bezwaren en beroepszaken aan het einde van dit artikel.

De zaak in het kort

De betreffende Groninger vroeg bij het IMG vergoeding voor twee scheuren in een betonvloer van zijn woning uit 1890. Op dat adres gaat het IMG ervan uit dat, gezien de trillingssnelheid die de bevingen er hebben veroorzaakt, er schade door bevingen in het Groningenveld zou kunnen zijn ontstaan. De bevingen hadden in dit geval tot relatief kleine trillingen geleid op dat adres, maar op voorhand kon niet worden uitgesloten dat ze schade hebben veroorzaakt of verergerd. Het wettelijk bewijsvermoeden was daarom van toepassing.

Het IMG liet in december 2019 een onafhankelijke deskundige de schade beoordelen. Naar het oordeel van de deskundige was de schade geheel door een andere, autonome oorzaak ontstaan. Er volgde een besluit tot afwijzing bij het IMG, gevolgd door een bevestiging daarvan in een bezwaarprocedure.

Deskundigen

Na de afwijzing in bezwaar, werden in beroep bij de rechtbank Noord Nederland opnieuw diverse deskundigen om advies gevraagd, zowel door de woningeigenaar als door het IMG. De adviezen van diezelfde deskundigen zijn vervolgens ook betrokken in de hoger beroepsprocedure bij de Afdeling.

In haar uitspraak beschrijft de Afdeling wat het wettelijk bewijsvermoeden is. Het is bedoeld om de positie van benadeelden te versterken bij fysieke schade. De bewijslast wordt hiermee omgekeerd, waardoor het aan NAM is om aan te tonen dat er een andere oorzaak is van de schade dan bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld. De Hoge Raad (de hoogste civiele rechter) heeft, in een andere procedure, gesteld dat het vermoeden met succes wordt weerlegd als voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de schade niet is veroorzaakt door de gaswinning. Maar twijfel zaaien is daarbij niet voldoende.

‘IMG aanpak ruimhartig’

In de procedure van het IMG heeft de NAM geen rol. Het is aan het IMG om een besluit te nemen over een aanvraag tot schadevergoeding en daarvoor zelf een aanpak te ontwikkelen. Het IMG past daarbij volgens de Afdeling de regels van het civielrechtelijke aansprakelijkheidsrecht overeenkomstig toe, waaronder het bewijsvermoeden, met toepassing van de regels van het bestuursprocesrecht. De Afdeling: “Tegen dit besluit staat laagdrempelige rechtsbescherming open via bezwaar en (hoger) beroep bij de bestuursrechter en ontbreekt procesrisico.”

Bestuursrechter ‘toetst vol’ zoals burgerlijke rechter

De woningeigenaar voerde daarbij aan dat de bestuursrechter onvoldoende rechtsbescherming biedt in tegenstelling tot de burgerlijke rechter omdat de bestuursrechter na zou laten zelfstandig te toetsen of het bewijsvermoeden is weerlegd. Volgens de Afdeling toetst de bestuursrechter de aansprakelijkheid voor mijnbouwschade wel vol en hanteert de bestuursrechter ook een volle toets bij de vraag of het bewijsvermoeden is weerlegd. “Daarbij betrekt hij de adviezen die door onafhankelijke deskundigen zijn opgesteld die beschikken over specialistische kennis.”

Als het gaat om ‘het weerleggen’ van het bewijsvermoeden, heeft het IMG volgens de Afdeling de lat ‘tamelijk hoog’ gelegd, dus moeilijker gemaakt, al wordt er geen 100 procent zekerheid gevraagd voor weerlegging van het bewijsvermoeden. In de uitspraak staat: “De Afdeling is van oordeel dat het Instituut de uitleg van het bewijsvermoeden in het voordeel van degenen die schade lijden, heeft verscherpt ten opzichte van de uitleg die door de Hoge Raad is gegeven in zijn arrest van 19 juli 2019. Hiermee wordt ook recht gedaan aan de doelstelling van een ruimhartige en voortvarende afhandeling van de schade onder publiekrechtelijke regie (Kamerstukken II, 2017-2018, 33 529, nr. 423).”

De Afdeling is vervolgens ook ingegaan op het geactualiseerde beoordelingskader. Het IMG gebruikt dit beoordelingskader om te toetsen of een schade waarvoor een autonome oorzaak bestaat, wellicht toch kan zijn ontstaan of zijn verergerd door de trillingen die zijn veroorzaakt door de aardbevingen. Het beoordelingskader bevat door middel van grenswaarden voor de trillingssnelheid die is berekend voor de locatie van de woning, ook concrete handvatten waarmee dit kan worden beoordeeld.

In dit kader heeft de Afdeling zich ook gebogen over de kritiek die deskundige Meiborg in deze procedure naar voren heeft gebracht op de toepassing van en de inhoud van de grenswaarden uit dit beoordelingskader. Deze kritiek is volgens de Afdeling echter “onvoldoende om te twijfelen aan de conclusies van Van Staalduinen die voldoende steun vinden in de huidige wetenschappelijke inzichten over het meten en waarderen van trillingen.”

Beoordeling nooit alleen met grenswaarden

Volgens de Afdeling is het daarbij belangrijk dat, zoals het IMG stelt, het uitgangspunt is en blijft dus dat een deskundige het bewijsvermoeden alleen weerlegd kan achten, als er evident en uitsluitend een andere oorzaak van de schade is. “Het geactualiseerde beoordelingskader biedt vervolgens de mogelijkheid om vast te stellen of de trillingen als gevolg van bevingen zo gering zijn geweest dat daardoor de schade (door zettingen en/of overbelasting) niet kan zijn ontstaan of verergerd. Dit draagt bij aan een meer uniforme benadering en rechtszekerheid en biedt ook de mogelijkheid tot meer differentiatie van gevallen binnen het effectgebied, omdat daarbinnen de kans op schade in hoge mate uiteenloopt”, aldus de uitspraak van de Afdeling. Daarbij wijst de Afdeling er ook nog op dat het beoordelingskader berust op de huidige wetenschappelijke inzichten en dat daarin door het Instituut meerdere veiligheidspercentages worden gehanteerd. Het IMG mocht hierbij ook betekenis toekennen aan de SBR Trillingsrichtlijn uit 2017.

Samengevat

Sinds de start van het IMG (toen nog als TCMG) op 19 maart 2018 is voor het eerst structureel het wettelijk bewijsvermoeden toegepast. Het IMG heeft daarbij in de praktijk het door de wetgever bewust ‘vaag’ gehouden bewijsvermoeden handen en voeten moeten geven. Er zijn diverse adviezen over uitgebracht, waarbij dat van het panel van deskundigen in januari 2019 het belangrijkste was, gevolgd door de actualisatie en verfijning daarvan bij besluit van het bestuur van het IMG op 17 mei 2021. Vervolgens is in diverse besluiten, bezwaren, beroepen en hoger beroepen de aanpak van het IMG op hoofdlijnen bevestigd. De taak en opdracht van IMG komt direct voort uit de Tijdelijke wet Groningen. De uitspraak van de hoogste bestuursrechter die we hier hebben beschreven, geeft inzicht in hoe deze wet in de praktijk moet worden gebracht bij de afhandeling van aanvragen tot vergoeding van fysieke schade.

Feiten en cijfers (eind mei 2022)

  • Het IMG heeft ruim 160.000 aanvragen tot vergoeding van fysieke schade binnengekregen en er ruim 140.000 afgehandeld.
  • Gemiddeld worden er 20 á 21 schades aangetroffen bij inspecties. Het maakt daarbij niet veel verschil of er in de kern van het bevingsgebied of aan de randen ervan (waar de trillingen relatief gering zijn) een schade-opname plaatsvindt.
  • Na inzet van en beoordeling door een onafhankelijke deskundige, wordt bij circa 90 procent van de aanvragen tot vergoeding besloten. In meerderheid worden daarbij niet alle schades als mijnbouwschade beoordeeld en vergoed. Bij circa 10 procent van de aanvragen wordt geen van de schades als mijnbouwschade beoordeeld.
  • Als een adviesrapport onderdeel is van de procedure (in geval van een keuze voor vaste vergoeding is er geen deskundigenadvies nodig), is er een zienswijze mogelijk. Circa 20 procent van de aanvragers dient een zienswijze in, doorgaans gericht op de schadeoorzaak en/of de schadebegroting.
  • Na een besluit van het IMG, wordt bij circa 6 procent van de besluiten voor fysieke schade bezwaar gemaakt sinds de start in 2018. Na inhoudelijke behandeling van de bezwaren, volgt bij circa 40 procent ervan een voor de aanvrager gunstiger uitkomst.
  • Er zijn in totaal circa 350 beroepen bij de rechtbank Noord Nederland ingediend. Dat is dus een beroep bij 0,28 procent van alle besluiten.
  • Er is circa 28 keer hoger beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Er is daarbij vijf keer uitspraak gedaan door de Afdeling.

Reageren

Jans Abee 21 juni 2022 - 15:37

VRAAG Welke onafhankelijke deskundigen waren hier bij betrokken

Sjoerdtsje, IMG 28 juni 2022 - 08:50

Hallo Jans, dat kun je lezen in de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@131509/202106563-1-a2/?highlight=Instituut%20mijnbouwschade#toonpersaankondiging

Jans Abee 28 juni 2022 - 09:27

Kleine moeite om het hier even te melden toch. Zijn toch allemaal onafhankelijke deskundigen???

Jans Abee 21 juni 2022 - 15:55

Vraag In de procedure van het IMG heeft de NAM geen rol, maar welke rol heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat ??

Martin, IMG 4 juli 2022 - 10:55

Hallo Jans, Het bestuur van het IMG stelt zelf zijn werkwijze vast. Het bestuur doet dit onafhankelijk zonder aanwijzingen vanuit de rijksoverheid of de NAM. De rekening van de uitgekeerde schades gaat uiteindelijk via het ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar de NAM die een deel van de schades betaald. 

Jans Abee 28 juni 2022 - 09:31

Hallo Sjoerdtsje Graag openheid hier over of mag hier niets over worden gezegd.

Je kon dr op wachten 21 juni 2022 - 15:55

Ik dacht al: wanneer komen ze met de uitspraak van de RvS die vast met gejubbel is ontvangen? Feit is alleen dat deze zaak op voorhand al niet zo sterk was. Wat opvalt is de moeite die de RvS heeft gedaan om het IMG, ja, hoe zal ik het zeggen, ruimschoots tegemoet te komen? Zij heeft, veel meer dan nodig en derhalve is het mijns inziens opvallend, het beleid van het IMG nog even wat veren in het achterste gestoken. Wellicht dat een bestuurslid wat van zijn invloed heeft laten gelden. Maar zo rooskleurig is het allemaal niet. Het ontbreekt de bestuursrechter aan inhoudelijke kennis. Het ontbreekt de bestuursrechter aan een inkijkje in de totstandkoming van de trillingstool en het nieuwe beoordelingskader. Het ontbreekt de bestuursrechter bovenal aan inzicht in hoe deskundigen gedwongen worden een autonome oorzaak te vinden nu de trillingstool laat zien dat die oorzaak er wel moet zijn. Ze heeft geen idee van het feit dat deskundigen totaal niet onafhankelijk zijn. Ze worden geïnstrueerd en getoetst. Op nogal dwingende wijze. Wat ook ontbreekt en wat echt veel beter aan de orde moet komen bij de bestuursrechter: veel besluiten worden genomen zonder dat alle, noodzakelijke onderzoeken correct uitgevoerd zijn. Sommige onderzoeken zijn helemaal nog niet afgerond maar de besluiten blijven komen. Dat is een beetje vreemd, nietwaar? Beetje ook in strijd met de abbb wellicht? En verder moet er gewoon veel vaker logisch nagedacht worden. Huizen die al tijden zonder scheuren staan te shinen in het prachtige, Groningse landschap maar na de beving van Huizinge opeens allemaal scheuren oplopen? De autonome oorzaken die nu de ronde gaan moeten maar eens goed tegen het licht gehouden worden. En verder kan ik nog wel even leeglopen op dit misplaatste stukje reclame hierboven maar ik laat ook even wat ruimte voor anderen bij wie het stoom vast ook uit de oren komt.

Martin, IMG 7 juli 2022 - 16:07

Bovenstaand artikel is bedoeld om uitleg te geven over de uitspraak van de Raad van State. De aannames die je doet herkennen wij niet. Wij streven ernaar zo transparant als mogelijk te zijn over ons werk. Bovenstaand artikel draagt hier naar ons idee aan bij.

@IMG 22 juni 2022 - 15:04

Laten we wel wezen. Er verschijnen veel meer uitspraken. Zo is de Rechtbank Noord Nederland vaak veel minder positief over het functioneren van het IMG (en dan ga ik nog voorbij aan de zaken die de rechter niet halen, omdat ze voortijdig geschikt worden). Hierbij een link één van de meest recente uitspraken: https://www.uitspraken.nl/uitspraak/rechtbank-noord-nederland/bestuursrecht/bestuursrecht-overig/eerste-aanleg-enkelvoudig/ecli-nl-rbnne-2022-2094 In die uitspraak maakt de rechtbank gehakt van de deskundigen die maar een stelling poneren en zo zijn er nog talrijke te vinden. Ook uitspraken, waarbij het nieuwe beoordelingskader van tafel wordt geveegd. Zo jammer dat het IMG niet in staat is om hier open over de communiceren, want open deze gaat het je niet lukken een lerende organisatie te zijn.

Martin, IMG 7 juli 2022 - 10:19

Dit is een belangrijke uitspraak en vanwege de mogelijke gevolgen nemen we dit uiterst serieus. Er komt sowieso een reactie van het IMG hoe wij omgaan met deze uitspraak. Dat zijn wij nu aan het voorbereiden. De uitspraak van de rechtbank onderstreept dat wij niet onfeilbaar zijn, en dat wij dus ons werk over gaan doen. Het is een oordeel over een individuele schadetoekenning,  anders dan de uitspraak van de RvS met een oordeel over onze toegepaste methodieken en uitleg en toepasbaarheid van het principe van de omgekeerde bewijslast.

Repelsteeltje 22 juni 2022 - 15:06

Lezen mensen, verplichte kost: ECLI:NL:RBNNE:2022:2094

kornelis 22 juni 2022 - 18:53

Dit plaatsen ze natuurlijk ook om mensen te ontmoedigen. Goed te zien dat er mensen zijn die verder kijken en informatie delen zo als hier boven. Ik zelf zal net zo lang doorgaan tot ik mijn schade vergoed heb gekregen.

@kornelis 23 juni 2022 - 12:52

Precies. En ze zaten kennelijk op hete kolen maar hebben heel tactvol even gewacht met het plaatsen van dit nieuwsbericht.

J van der Laan 22 juni 2022 - 19:00

Het is goed dat a.s maandag de parlementaire enquete gaat starten. Raad van State heeft al eerder de burger niet voorop gesteld. Er lijkt een trend te wezen. Uiteindelijk blijven de Groningers met schade achter. (materieel en geestelijk). Dat lijkt de bureaucraten niet te deren. Hopelijk lost de PE iets op.

Tips voor burgers in bezwaar 23 juni 2022 - 08:07

Het was te verwachten een happy-de-peppy stukje van het IMG, na deze uitspraak van de Raad van State. Nou ja stukje? STUK kunnen we beter zeggen. De juristen van IMG en communicatie kunnen als het hen welgevallig is wel HEEL lange stukjes schrijven. Maar antwoorden geven op inhoudelijke vragen rondom het beoordlingskader, die al maandenlang gesteld worden, ho maar! Het was ook best lastig voor Meiborg om tegen 4 andere deskundigen rapporten op te boksen. De Raad van State heeft immers ook geen enkele kennis van bouwkundige of geothermische zaken. Dus de weging 4 tegen 1 is dan snel gemaakt, omdat ook de Raad van State er vanuit gaat dat deskundigen echt onafhankelijk en deskundig zijn. Maar daar valt met de inhoud van een aantal recente WOB en WOO verzoeken echt wel aan te tornen. Daarom een advies aan alle mensen die in bezwaar gaan, zorg dat je 2 bouwkundige tegenrapporten hebt. De eerste voeg je toe aan je bezwaar. En het andere bouwkundige advies dien je 11 dagen voor je zitting in. Die timing van het tweede rapport is heel erg belangrijk, want dat moeten ze opeens veel harder gaan werken op zitting of vlak voor zitting. Met 2 rapporten en deze tactiek, sta je vele malen sterker als het op een juridische procedure aankomt. En laat jouw eigen bouwkundige in het bezwaar veel kritische vragen stellen over de redeneringen die door de 'deskundigen' gebruikt worden. Er worden steeds vaker 'prachtige' bladzijden vol geschreven met redenen, maar als je ze echt fileert dan blijven het heel vaak aannames en stellingen te zijn en kan het niet echt goed onderbouwd worden. Bijvoorbeeld dat er sprake is van thermische werking (hoe groot moeten de temperatuurverschillen zijn geweest voor thermische werking en kunt u aantonen dat die daadwerkelijk plaats heeft gevonden?) , te weinig dilitaties (op kleine afstanden zijn geen dilliaties nodig, vraag om een bouwnormdocument en een berekening van het aantal benodigde dillitaties) ;dan blijkt opeens dat er niet te weinig dilitaties in de muur zitten. En vooral doe een beroep op het gelijkheidsbeginsel. Dat is in deze zaak bij de Raad van State nagelaten door jurist en de beteffende burger. Vraag rapporten op van buren en stel vragen in je bezwaar over schades die vergelijkbaar zijn en bij je buren/vrienden wel als mijnbouw zijn erkend. Waarom bij hen wel erkend en bij jou niet? Laat die deskundigen maar eens echt werken voor hun geld ipv knip en plak van de redenen die het meest succesvol zijn om schades af tewijzen, steeds weer te herhalen. En het erge is dat IMG zelfs lijstje heeft van zulke motiveringen (lijstje van motiveringen die het goed doen om schades af te wijzen, echt waar!) En als je geen rapporten krijgen van bange/onzekere buren/vrienden, zoek dan in de jaarverslagen naar het aantal toekende mijnbouwschades in jouw postcodegebied en doe daarmee een beroep op het gelijkheidsbeginsel. En wat je ook nog kan doen is een WOO verzoek op de rapporten van jouw buren/ postcode gebied. De NAM mag immers al deze rapporten ook inzien dus waarom zouden ze aan burgers met een belang van beroep op schade en gelijke behandeling niet verstrekt mogen worden? Ik zou zeggen stuur massaal een WOO verzoek voor de rapporten van uw buren. En nog een tip zorg ervoor dat je je het recht voorbehoud het conceptverslag van je hoorzitting te mogen inzien en aanvullingen te mogen doen. Er wordt namelijk bijzonder slecht genotuleerd door de juristen van het IMG en het hoorzittingsverslag is het ENIGE bewijsmiddel wat gehanteerd wordt bij een besluit op bezwaar. En het IMG zet dat bewijsmiddel heel graag naar haar hand, notuleren wel de zaken tbv het afwijzen van schades. Maar 'vergeet' opvallend vaak de zaken op schrift te zetten die het bewijsvermoeden ontzenuwen. Hou grip op dit verslag en wat daar in komt te staan, eis het recht op een daar aanvullingen op te mogen doen! Pareer de manipulatieve, intimiderende procesgang van bezwaren afhandeling door het IMG. Oh ja en nog een tip zet vraagtekens bij het nieuwe beoordelingskader op 2 manieren: 1 IMG maakt niet duidelijk wie de deskundigen die het nieuwe beoordelingskader hebben opgesteld, z dus is het niet toetsbaar is deze mensen voldoende deskundig en onafhankelijk waren 2. Met betrekking tot het deel van het nieuwe beoordelingskader wat zijn oorsprong vindt in de SBR A ( het deel over de minimale trillingswaarden). Zet vraagtekens in het licht van het gelijkheidsbeginsel. Want deze SBR A norm bestaat sinds 2017, waarom is het kader in duizenden gevallen niet toegepast als ondersteunende afwijzingsgrond en opeens sinds 1 juli 2021 (4 jaar later!!l) en masse wel? Dat gaat tegen het gelijkheidsbeginsel in.

Joop Aukes 23 juni 2022 - 15:26

Het blijft een walgelijke ervaring om te maken te hebben met het zogeheten broodeters-aspect, elementen die zich laten betalen dan wel misleiden om iets goed te praten dat door tal van feiten kan worden weerlegd. Zoals ook in het geval Skagerrak 80, waar de arbiter bodembeweging vloerschade toekend, ook wanneer het gaat om de constructieve vloeren. Dit vanwege het bewijsvermoeden, dat er zelfs sprake mag zijn van voordeel, gelet op de gewinfactor behaald bij het winnen van aardgas (Uitspraak van der Vinne). De NAM vergoed vervolgens slechts de herstelkosten en niet het verwijderen/vrijmaken van de vloeren etc. Oftwel 43% van de kosten worden slechts vergoed. Vervolgens weigeren TCMG, IMG en de NCG de staat van de vloeren te onderzoeken. Dit terwijl bouwtechnisch dit een absolute noodzaak om te weten of herstel van zowel de oude als nieuwe schade mogelijk en indien dat het geval op welke wijze. Zeker daar het een openbaar gebouw betreft waarvan alle muren gebroken en alle vloeren van de begane grond. Ook weigert TCMG en IMG om de schade aan de constructieve vloeren op te nemen. En past met spotrepair toe bij het bepalen van de schadeomvang, dit in strijd met o.a. de vier pijlers. Maar belangrijker is dat geen enkel bedrijf spotrepair wil uitvoeren. Kortom, we hebben te maken met elementen die zich laten betalen om met een hoop leugens, bedrog en corruptie de publieke opinie te bespelen onder het mom van mensen zijn nooit tevreden. Hoe goed het gaat met schadeafhandeling en versterken blijkt pas wanneer men zich beroept op feiten i.p.v. mensen die voor geld bijdragen aan het verder beschadigen van gaswinningsgedupeerden (gastuig).

Joop Aukes 23 juni 2022 - 23:43

"In het adviesrapport is vermeld dat de schades 1 en 2 niet door mijnbouwactiviteiten zijn veroorzaakt. De oorzaak van schade 1 is volgens het adviesrapport een zettingsverschil en schade 2 is het gevolg van krimp." Een opmerkelijke conclusie daar zettingsschade het gevolg kan zijn van gaswinning. Wat is het verschil dan tussen zettingsschade als gevolg van gaswinning en zettingsschade als gevolg van een ander kennelijk onverklaarbare reden? De vraag is vooral waar gedupeerden van machtsmisbruik nog wel terecht kunnen om hun rechten te claimen?

Linda de Boer 27 juni 2022 - 00:07

Even een aanvulling op dit bericht. Het IMG merkt op: "De Afdeling is vervolgens ook ingegaan op het geactualiseerde beoordelingskader". Dat is juist, maar het IMG vergeet hierbij te vermelden dat de Raad van State in de uitspraak stelt dat het beoordelingskader na advies van het panel van deskundigen tot stand is gekomen. Ik denk dat de Staatsraden hier op het verkeerde been zijn gezet door het IMG, want deze stelling poneert het IMG ook telkens op deze website. Ik heb daarom in mijn Wob-verzoek gevraagd om inzicht te geven wie deel uitmaakten van dat panel van deskundigen. Dat heeft het IMG geweigerd, maar het Wob-verzoek maakt wel duidelijk wie aan dat beoordelingskader hebben gewerkt. Dat waren ambtenaren van het IMG en vertegenwoordigers van de landsadvocaat. Vervolgens zijn de concepten van het beoordelingskader afgestemd met vertegenwoordigers van de bureaus 10BE, Nivre, DOG en CED. Kortom, een aantal ambtenaren veegden daarmee het advies van het panel van deskundigen uit 2019 van tafel. Niet op basis van nieuwe kennis. Nee op basis van oude wetenschappelijke onderzoeken met nieuwe kaftjes erom. Dat is de waarheid, maar dat laat zich natuurlijk moeilijk verkopen en daarom krijgen we geen antwoord op de vragen. Mijn wob-verzoek zal binnenkort wel op deze website verschijnen. Hou het in de gaten zou ik zeggen.

Ubba 4 juli 2022 - 15:16

Waar kunnen we het vinden, mevrouw de Boer, het besluit op uw Wob-verzoek? Wilt U zo vriendelijk zijn het openbaar te maken op deze site IMG?

Sjoerdtsje, IMG 6 juli 2022 - 09:00

Hallo Ubba, op deze pagina kun je lezen hoe je een Woo-verzoek indient en welke Wob/Woo-verzoeken het IMG heeft afgehandeld: https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/woo-wob-verzoeken

Pieter Jan Drenth 7 juli 2022 - 01:28

Het is merkwaardig dat het IMG zijn beleid probeert te verkopen met een beroep op de meest burgerlijk onvriendelijk rechter van Nederland die in de sociale advocatuur de raad van satan wordt genoemd. Nog vreemder is dat ex rechters van die raad van satan de dienst uit maken bij het IMG die ook weer banden met de NAM hebben. Daar zou eens volledige openheid over gegeven moeten worden.

Martin, IMG 7 juli 2022 - 16:15

Hallo Pieter Jan, uitspraken van de Raad van State geven duidelijkheid. In deze uitspraak bevestigt de Raad van State dat onze werkwijze in de afhandeling van schade in algemene zin juist is en in lijn met de bedoeling van de wetgever.

Marcel Hommes 25 februari 2023 - 11:40

Hallo Martin, Wat ik niet begrijp is dat als jullie pretenderen onafhankelijk te zijn waarom zoveel besluitvormingen en betrokken personen geheim worden gehouden, hoe onafhankelijk zijn jullie dan??? Want net als in politiek den Haag wordt leugen na leugen gepresenteerd na weer eens een achterkamertje overleg waar geen notulen van zijn. En als je dan oude koeien uit de sloot een nieuw likje verf geeft wat alleen in nadeel burgers is, waarom worden wettelijke uitspraken zoals over de mijnbouw in Limburg niet aangehaald? Want deze rechterlijke uitspraak stelde 50jaar geleden al dat de mijnbouwer alle schades moet vergoeden en dan gaan we in Groningen, Drenthe en Friesland de mijnbouw anders aanvliegen.... Wij in Groningen weten allen de reden zakken vullen (70% opbrengst gasbaten gaat sinds 1963 naar staat, ze zijn niets voor niets alle mogelijke manieren aan het inzetten om dit tegen te houden want dan wordt de kas niet meer gevuld), blijft vreemd er zijn al miljarden verdient wat in verkeerde zakken is gevallen. En nu wordt gebruikt om procedure op procedure te bekostigen en de bewoners net zo lang tegen te werken dat ze opgeven of zelfs dood neervallen door alle stress, onrecht en grote zorgen alles wat je hebt opgebouwd verdwijnt in een gat in de grond, en in den Haag en omstreken worden nieuwe panden gebouwd met deze gasbaten. Zelfde is de wet die even bedacht is in den Haag om de rechtszaak met de Haan advocaten te bemoeilijken door bewoners te benadelen doordat er ineens gesteld werd of via IMG of via deze procedure via de Haan maar je kon niet meer terug vallen als er geen uitspraak kwam, dus nu hebben ze weer geniepig gehandeld in Den Haag zodat mensen en corporaties uit deze rechtzaak stapten opdat het doel, deze rechtzaak een halt toe te roepen want deze heeft uiteindelijk gezorgd dat we nu eindelijk eens een beetje gezien worden. Want hier komen de huidige uitspraken vandaan van de diverse hoge rechters. Dus wederom eigenbelang, behouden volledige inkomsten gasbaten en ja dat gaat niet als je schade moet vergoeden. Dus dan maar het stukje bewijslast zoals dus al lang gesteld was in limburg tegen te blijven werken zodat dit niet zou gelden en dus elk onzinnige verklaring een afwijzing blijft, wederom ten gunste van..... Dus graag net als Linda stelt openbaarheid van alles, dit moet hier gewoon op de site staan, want wie is waar mee belast en heeft welke rechten, want is nu nog steeds de slager die zijn eigen vlees keurt. Hoe mooi jullie het ook verbloemen een blinde kan dit ook zien... Want wie betaald bepaalt en wie betaald nu...? En nog wat info voor een ieder die zich ook niet zomaar onzin laat verkopen en onrecht laat aandoen door staat, NAM en nu dus ook de IMG en de advies bureaus die allen onder één paraplu opereren maar dit blijven ontkennen en hiervan geen bewijs willen aanleveren dus wat denk jij?? https://www.trouw.nl/nieuws/expert-bevingsschade-groningen-valt-niet-vast-te-stellen-dus-geef-iedereen-compensatie~b2700e53/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F https://eenvandaag.avrotros.nl/collectie/gaswinning-groningen/ https://eenvandaag.avrotros.nl/item/de-staat-liegt-verzwijgt-en-procedeert-tegen-burgers-juridische-afhandeling-van-gaswinning-in-groningen-is-dramatische-schijnvertoning-zegt-emeritus-hoogleraar/ https://pointer.kro-ncrv.nl/nam-moet-aantonen-dat-schade-niet-door-gaswinning-komt-hebben-groningers-geluk https://www.anderetijden.nl/artikel/598/nam-weet-sinds-1963-van-bodemverzakkingen-groningen Deze laatste is eigenlijk wel de meest ranzige, de staat wist er al jaren van maar heeft dit bewust in de doofpot gedrukt, burgers en bedrijven zijn niet belangrijk, het geld is belangrijker.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.