14 april 2021

81 reacties

Reactie IMG op persbericht bestuurders Groningen en Drenthe

Het IMG neemt eind april een besluit over een paar belangrijke vraagstukken. Vooruitlopend hebben lokale en regionale overheden middels hun bestuurders via een persbericht  en interview hun standpunt bekendgemaakt. Gezien de media-uitingen en vragen die daarover komen, reageren we daar nu alvast op.

koeien skyline

Gesprek

Allereerst hecht het IMG eraan begrip uit te spreken voor de zorgen die de bestuurders hebben, zoals ook overgebracht in een goed gesprek daarover met het bestuur van het IMG dat begin april plaatsvond. Het valt het IMG op dat de bestuurders in de gesprekken een zeer gematigde en begripvolle toon hanteren waar het gaat over de dilemma’s waar het IMG mee worstelt en die door ons zo open mogelijk worden gedeeld. Het is opvallend dat er in de media een heel andere boodschap klonk. Er is daarbij een ‘pittige brief’ aangekondigd. Inmiddels is er een persbericht gepubliceerd en interviews gegeven aan Dagblad van het Noorden en RTV Noord, de brief is aan de media verstrekt, maar wij zijn nog steeds in afwachting van de brief.

‘Doe geen onderzoek’

In het persbericht wordt op indringende wijze aan het IMG gevraagd de schadeafhandeling per direct voort te zetten voor een deel van de dossiers waar het IMG nu uit oogpunt van zorgvuldigheid een pas op de plaats heeft gemaakt. Ook wordt gesteld dat er geen extra onderzoek zou moeten plaatsvinden om het inzicht te vergroten in de schademechanismen die leiden tot de problemen waar zoveel Groningers en Drenten mee kampen.

Toch verwijzing

Verwarrend genoeg verwijzen de overheden ter onderbouwing wel naar eerder onderzoek uit 2018 en de aanbeveling die daarin staat om meer onderzoek te doen. Voor de helderheid: het nieuwe onderzoek van kennisinstituten TNO en TU Delft stelt dat er geen kans op directe schade is door diepe bodemdaling. Het IMG laat nog onderzoeken welke kans op indirecte schade er is. Uit eerder onderzoek is wel gebleken dat het daarbij vrijwel zeker om uitzonderlijke situaties gaat.

Onafhankelijkheid

We begrijpen dat regionale en lokale overheden opkomen voor de belangen van hun burgers. Zij roepen daarbij het IMG op om onafhankelijk te zijn. Tegelijk is het dan opmerkelijk dat zij zich op deze manier mengen in de besluitvorming van een onafhankelijk, zelfstandig bestuursorgaan met een semi-rechterlijke taak. Het IMG besloot en besluit onafhankelijk van de NAM, van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) én van de lokale en regionale overheden over aanvragen van individuele burgers, ondernemers en andere gedupeerden.

Nieuwe inzichten gebruikelijk

Het is daarbij de taak van het IMG, net als dat voor een rechter het geval is, om overeenkomstig het civiele aansprakelijkheidsrecht en in een procedure op basis van het bestuurs(proces)recht tot besluiten te komen. Het is gebruikelijk om daarbij de laatste juridische (en in dit geval) ook technische en wetenschappelijke inzichten in aanmerking te nemen. Terecht merken de lokale en regionale overheden op dat het IMG wordt geacht dat tevens (naast onafhankelijk) ruimhartig, rechtvaardig en voortvarend te doen met oog voor de menselijke maat.

Dilemma’s

Dat is de reden waarom we niet over één nacht ijs gaan, niet elk onderzoek uit het verleden accepteren als maatgevend en actief de lokale en regionale overheden informeren over de voortgang en ontwikkelingen. Het maakt ook dat we hen in de gelegenheid stellen ons te helpen met inhoudelijke argumenten en inzichten vóórdat we tot een besluit komen. Maar dat mag niet verward worden met de ruimte om te eisen dat er naar een uitkomst wordt geredeneerd vanuit politieke argumenten.

Feitelijk onjuist

Afsluitend wordt in het persbericht verkondigd dat alle inwoners nog steeds worden geconfronteerd met onder meer lange wachttijden en een juridische in plaats van menselijke aanpak. De overheden gaan daarbij voorbij aan hetgeen we hen bij herhaling, actief, open en transparant al jaren duidelijk maken. Namelijk dat de voortgang aanzienlijk is verbeterd, onder meer resulterend in gemiddeld een 7,9 rapportcijfer voor onze besluiten van hun eigen inwoners. Er zijn ruim 77.000 schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld en er is ruim 930 miljoen euro schadevergoeding toegekend. De doorlooptijd (verwachte afhandeltijd) voor nieuwe schademeldingen is minder dan een half jaar.

En tegelijkertijd, zo haasten we ook altijd zelf te zeggen, gaat nog niet alles goed. We hebben omwille van zorgvuldigheid nu voor circa 2.900 schademeldingen tijdelijk de afhandeling stilgelegd. Daarbij gaat het overigens om relatief jonge meldingen. Het op grote schaal zeer langdurig wachten is al meer dan een jaar verleden tijd. Van alle openstaande schademeldingen is momenteel circa 1 procent nog zeer lang aan het wachten, dus meer dan twee jaar. Hoewel we terdege beseffen dat het in die individuele situaties bijzonder vervelend is, strookt dat zeker niet met het door de regionale bestuurders geschetste beeld dat nog altijd heel Groningen lang wacht op afhandeling. De onjuiste weergave van de stand van zaken draagt ook niet bij aan het verder herstellen van het vertrouwen van Groningers in de schadeafhandeling.

Reageren

IMG is erger dan NAM 14 april 2021 - 12:14

Wat een belachelijke reactie! Ik heb al eerder een reactie gegeven maar nu ik dit zie, word ik weer witheet! Ik zie leuzen voorbij komen als “maar dat mag niet verward worden met de ruimte om te eisen dat er naar een uitkomst wordt geredeneerd vanuit politieke argumenten”. Daar is in deze helemaal geen sprake. Het zijn argumenten om jullie ertoe te bewegen gestand te doen aan de kernwaarden waarvoor jullie in het leven geroepen zijn! Ruimhartig, rechtvaardig en voortvarend de Groningers helpen met de schadeafhandeling! Daar is hier geen enkele sprake meer van. Eerst 1250 dossiers on hold zetten ivm met een dubieuze TNO onderzoek zodat jullie iets hebben om “juridisch” achter te schuilen zodat alle schades kunnen worden afgewezen. Nu volgt weer een "on hold" voor 1500 dossiers omdat bureau's verschillend omgaan met dossiers. Het zal me werkelijk niks verbazen dat jullie ook hiervoor ook weer een onderzoek willen laten doen en onder het mom van "nieuwe inzichten" alles afwijzen. Dit slaat werkelijk nergens op! Dat is juist wat ze hekelt in dit artikel. artikel > https://www.rtvnoord.nl/nieuws/806396/Schadeloket-krijgt-pittige-brief-Kom-niet-aan-het-bewijsvermoeden Stop met die onderzoeken! Jullie proberen gewoon koste wat kost, niks te hoeven uitkeren. Van een zorgvuldig proces is helemaal geen sprake. Ja, een zorgvuldig proces om alle schades af te wijzen en met onderzoeken op de proppen komen zodat alles juridisch dichtgetimmerd is! Want ja, immers kun je daar simpel naar verwijzen en klaar. Ook wij hebben een rapport gekregen waarbij de schades bij de buren allemaal zijn toegekend maar de schades bij ons niet. Het gaat om precies dezelfde woningen en bouwjaar. Schades aan hun plafond en muren worden allemaal toegekend maar bij ons niks. Het zou bij ons komen door werking van materialen, door de droge zomers of door zetting. Die werking van materialen was zeker geen sprake van bij beide buren of de buren aan de overkant... Daar waren de droge zomers zeker heel anders zeker.. Alleen omdat ik mijn aanvraag nu een jaar later doe krijg ik niks. Ook sta ik te kijken dat in het rapport van mijn buren niks over een trillingssnelheid staat maar bij mij zou dat ook 1 van de redenen zijn dat het geen mijnbouwschade is. Hoe kan dit nou? Omdat ik nu mijn aanvraag 1 jaar later doe, maken jullie gebruik van een trillingsnelheid om mede hierdoor de schades allemaal af te wijzen terwijl in de rapporten van een jaar geleden en eerder geen sprake van was. Dit is toch in strijd met de zorgvuldigheid? De deskundigen gebruiken nu een heel ander beoordelingsmethode. Gevolg 35 schades bij mij en een 0 euro rapport. 15.000-20.000 euro rapporten bij de buren. De trilling bij de buren op 10-15 meter is zo anders dan? één en al poppenkast. Totaal geen vertrouwen meer! Ruimhartig, rechtvaardig en voortvarend!?!?… Hoe dan?

Jenny, IMG 16 april 2021 - 09:30

Het persbericht van de regionale overheden miste wat ons betreft nuance. Die nuance wilden wij met onze reactie aanbrengen. En die richtten we op een brede groep via onze website. De reacties onder het bericht maken duidelijk dat lang niet iedereen daar op zit te wachten, helemaal wanneer er persoonlijk slechte ervaringen zijn met de afhandeling van een schademelding of wanneer een dossier tijdelijk door ons is stilgelegd. Voor ons benadrukt het nog een keer extra dat we het niet voor iedereen goed kunnen doen en dat we soms ook gewoon de plank misslaan. En dat u vindt dat we daar onze aandacht en energie in moeten steken kunnen we ons goed voorstellen.

JJ Aukes 7 mei 2021 - 13:20

Jenny je praat over zaken waar jij geen kennis van hebt. Wees dan ook verstandig en probeer mensen geen onzin te verkopen. Dat is het laatste waar de echte gedupeerden op zitten te wachten. Mensen willen een verklaring voor de absurde wijze waarop jullie organisatie omgaat met schadeafhandeling. En natuurlijk kun daarvan iets vinden, maar dat staat los van het gegeven dat het vooral jullie zijn die schade weigeren, bezwaren na bijna een jaar pas in behandeling nemen, het bewijsvermoeden negeren, mensen belasten waar ontzorgen wenselijk, spotrepair toepassen waar volgens de procedure mensen recht hebben op vervangend materiaal. Zeker waar sprake dient te zijn van de nodige preventie ter voorkoming van een snelle herhaling van schade etc. Hoeveel wil je weten om je ook eens toeteleggen op objectiviteit. Weet je, zorg dat mensen documenten kunnen toevoegen, dan zullen we de feiten laten spreken i.p.v. onzinverhalen moeten lezen.

Anna 14 april 2021 - 12:33

Amen! Het is 1 grote poppenkast. Alles maar aangrijpen om niet te hoeven betalen. Geld over de balk smijten aan onderzoek dit, onderzoek dat, maar de gedupeerden in de kou laten staan. En dan dit nieuwsbericht........ik heb hier ook geen goed woord voor over. Maak dan direct bekend dat de 1250 wachtende dossiers geen enkele cent ontvangen. Terwijl de buren voor 10 tot 20.000 euro hun schades kunnen laten herstellen. Het is niet zo dat wij ineens hele bijzondere vogels hebben die overal maar tegenaan vliegen. En laat mij raden, gaat het bij u ook om het bedrijf 10BE?

IMG is erger dan NAM 14 april 2021 - 16:29

Ja hoor, bij ons was het ook 10BE. Omdat wij in Oude Pekela wonen gaf de expert (voordat hij begon aan zijn opname) dat de mijnbouwschade hier meevalt omdat de trilling hier laag is. Die trilling was een jaar geleden bij de buren zeker héél erg anders...

Hans 14 april 2021 - 22:21

Bij ons sprake van een identieke situatie als bij zovelen, lees ik wel. Erg frustrerend en een duidelijk voorbeeld van onbehoorlijk bestuur door tijdens de wedstrijd de spelregels in hun voordeel proberen te wijzigen op basis van eenzijdig onderzoek. What you ask is what you get, daar kan het IMG zich dadelijk achter verschuilen. Dat komt ze dan nog bedrogen uit.

M 15 april 2021 - 09:32

Bij ons is exact hetzelfde aan de hand, alleen hebben wij wel 'genoeg' trilling. 10BE wijst alles bij ons af met de meest onwaarschijnlijke verklaringen. Het omgekeerd bewijsvermoeden is compleet verkeerd toegepast en nu moeten wij gaan bewijzen waarom schades wel veroorzaakt zijn door gaswinning... Uiteraard hebben we inmiddels al genoeg harde bewijzen gevonden dat het adviesrapport niet deugt en wachten we nu ruim 5 maanden op een reactie op onze zienswijze, waarin wij aangetoond hebben dat het adviesrapport van 10BE vol staat met onwaarheden en onwaarschijnlijkheden en tot op heden krijgen we geen antwoord op een aantal vragen die we gesteld hebben. De gehele straat krijgt bij ons een vergoeding en wij als enige niet, zelfs de buurman waar we de fundering mee delen... Geen enkele medewerker die we gesproken hebben kan hier een antwoord of logische verklaring voor geven.

JJ Aukes 7 mei 2021 - 13:10

Duidelijk is dat TCMG, thans IMG nogal strijdig met de wetgeving schadeafhandeling ondermijnd. Dat daar invloeden vanuit Den Haag mag dan wel zo zijn, maar met zoveel juridische kennis voorhanden is dat natuurlijk een kulverhaal. Zeker wanneer je bedenkt dat het niveau het bestuur mag worden toegekend best wel in staat mag worden geacht om, zoals dat behoort, autonoom te handelen. Hoe dank ook, het is afwachten in hoeverre de politiek gedurende de komende twee jaar nog van invloed kan zijn op de parlementaire enquete. Bij een normaal verloop en inbreng van de juiste feiten zal deze genadeloos uitvallen richting diegenen die zich nu verschuilen achter vage excuses en andere kul.

Kees 14 april 2021 - 13:02

Dit bericht maakt allemaal maar meer los bij de mensen. En dan bedoel ik kwaadheid.

Ilse 14 april 2021 - 13:14

Opname datum in november ook bij overburen. Ons dossier on hold. Overburen hebben het geld al. Hoe?? En straks wij als nog een afwijzing ben benieuwd hoeveel bezwaren er komen en dan aan jullie hoe gaan jullie dit onderbouwen. Zelfde straat soort bouw en grond.

Gerwin 17 april 2021 - 18:35

Bij mijn moeder vorig jaar maart ingediend ze valt in zone 2. Overal worden opnames uitgevoerd, maar bij mijn moeder staat het dossier nog steeds op hold. Heul apart

JJ Aukes 7 mei 2021 - 13:22

Ze hebben het te druk met het verzinnen van excuses, waardoor te weinig tijd ter beschikking om het gezond verstand te laten werken.

Gel*l 14 april 2021 - 13:21

Een hoop tekst waarbij het IMG nog net niet anderen de schuld geeft. Dit is toch echt door jullie veroorzaakt, vriendje hier, vriendje daar. Nieuw bedrijfje oprichten voor schade opnames. Allemaal met de vinger naar elkaar wijzen en lekker samen buiten het zicht van de bewoners elkaar in de kont kruipen.

Joop Siemons 14 april 2021 - 13:53

En dan niet vergeten met hun abitercommisie ,waar je bij voorbaat al kansloos bent omdat hun eigen zogenaamde onafhankelijk expert rapport beter is dan ,het weerlegde bewijs van je zelf???? wel******

S.Dieters Jurist bestuursrecht 40 jaar ervaring 14 april 2021 - 13:55

Wat een verspilde energie die beter besteed kan worden aan de bewoners. Feit is wel dat gemeentes vooral belang hebben bij het vullen van hun eigen kas ......en dan geld uit NPG gebruken voor kruispunten , schuldhulpverlening en andere zaken die niets van doen hebben met schade waa we het hier over hebben; ik bepleit dan ook al tijden het elimineren van de rol van lokale bestuurders zoals bv. gemeente Midden Groniingen dat zelf de hele omgeving vol laat plempen met windmolens en zonneparken ;schijnheilig heet dat !

P.Wegman 14 april 2021 - 14:07

Idem hier, schade getaxeerd door 10BE, krijg niets uitgekeerd. Buren wel aan beide kanten € 14.000 met idem schade, uiteraard getaxeerd door ander bureau.

Ilse 14 april 2021 - 15:56

Heeft u ook bezwaar gemaakt?

IMG 14 april 2021 - 16:51

Schandalige reactie van IMG. April 2020 heb ik een melding gedaan. In september 2020 eindelijk de opname. In februari 2021 nog geen adviesrapport. Nu op " on hold" . Mijn buren hebben in oktober 2020 melding gedaan en in februari 2021 een besluit met toekenning. Hoezo? Waren er toen geen nieuwe inzichten.

Jenny, IMG 16 april 2021 - 09:30

Het persbericht van de regionale overheden miste wat ons betreft nuance. Die nuance wilden wij met onze reactie aanbrengen. En die richtten we op een brede groep via onze website. De reacties onder het bericht maken duidelijk dat lang niet iedereen daar op zit te wachten, helemaal wanneer er persoonlijk slechte ervaringen zijn met de afhandeling van een schademelding of wanneer een dossier tijdelijk door ons is stilgelegd. Voor ons benadrukt het nog een keer extra dat we het niet voor iedereen goed kunnen doen en dat we soms ook gewoon de plank misslaan. En dat u vindt dat we daar onze aandacht en energie in moeten steken kunnen we ons goed voorstellen.

Ria 14 april 2021 - 17:32

Wow. Ik had de moed al opgegeven na de strijd vanaf 2014. Na het lezen van alle bovenstaande berichten begint mijn bloed weer te koken. Morgen toch maar weer aan de slag en de strijd maar weer eens aan gaan. Dank jullie allen voor de figuurlijke "schop onder mijn achterwerk". Ik ga er weer tegen aan met volle kracht.

Linda de Boer 14 april 2021 - 18:01

Een bijzonder persbericht. Heel juridisch ingestoken, hetgeen verwacht mag worden bij een bestuur dat voornamelijk uit juristen bestaat. Wel wonderlijk dat die kennis van het bestuursrecht ver te zoeken is wanneer het gaat om het nemen van een besluit op een WOB-verzoek door het IMG. Wij hebben op 3 januari jl. een WOB-verzoek ingediend. Geacht bestuur de Wettelijke termijn voor afdoening daarvan is reeds verlopen. Vandaag maar eens weer een telefoontje er aan gewaagd. Wat blijkt: er zijn stukken aangeboden aan het bestuur, maar die weigert ze te verzenden. Zij willen een nieuw onderzoek. Hoezo, onderzoek? Conclusies trekken kan ik zelf wel. Het enige wat het IMG moet doen is de stukken waar om wordt verzocht verstrekken. Het lijkt mij dat de bestuursleden met hun juridische achtergrond heel goed weten dat dit een wettelijke verplichting is. OF HEEFT HET BESTUUR IETS TE VERBERGEN?

Jenny, IMG 15 april 2021 - 19:15

Ik heb het even bij mijn collega nagevraagd. Als ik het zo hoor, wordt er gewerkt aan het voorbereiden van een besluit op het WOB-verzoek. Maar net als bij aanvragen voor vergoeding, is het ons uitgangspunt dat we niet nader op individuele vragen ingaan via de website. Het is goed om te lezen dat er in ieder geval direct contact met u is geweest.

Linda de Boer 15 april 2021 - 21:44

Wij hebben er geen problemen mee dat deze informatie wordt gedeeld. Wij hebben niets te verbergen en zijn te allen tijde bereid om de informatie die aan ons beschikbaar wordt gesteld met de anderen te delen.

Linda de Boer 14 april 2021 - 18:22

En dan ten aanzien van het nieuwe onderzoek van de kennisinstituten TNO en TU Delft over de effecten van bodemdaling. De conclusie die op basis van het onderzoek van TNO en TU Delft wordt getrokken is hele stellige conclusie van een onderzoek dat een enkelvoudige relatie uitzoekt en zich hierbij slechts baseert op literatuurstudies en modelsimulaties. Er zijn geen (validatie) metingen gedaan aan huizen en niet gezocht naar een correlatie tussen schade en het bedrijven van de gasopslag Norg. Het valideren van computermodellen is essentieel voor wetenschappelijk gefundeerde conclusies. En hier wordt volledig aan voorbij gegaan. Evenmin wordt in het onderzoek ingegaan op cumulatie effecten. Denk daarbij aan cumulatie-effecten doordat in de bodem ter plaatse ook trillingen plaatsvinden, dat de bodembeweging repeterend (jaarlijks) voorkomt, dat een woning staat op een ander gasveld dat half leeg is (nog gas wordt gewonnen). Bovendien wordt in het onderzoek een duidelijk voorbehoud gemaakt dat de hydrologische effecten niet zijn meegenomen. En wordt voor het gemak uitgegaan van een homogene bodem en een pand van 10 meter lang. Samengevat: de wetenschappelijke basis ontbreekt om zo'n stellige conclusie te trekken en ik nodig TNO van harte uit om dit onderzoek bij ons ter plaatse met metingen te bevestigen.

Jenny, IMG 15 april 2021 - 19:08

In het algemeen is het onze eerste indruk dat er voldaan is aan onze adviesopdracht en dat er een gedegen onderzoek is opgeleverd waarbij op diverse manieren onderbouwing is gevonden van de conclusie. Sindsdien zijn er vragen en antwoorden gepubliceerd die onder andere ingaan op de cyclische effecten van bodemdaling en bodemstijging bij de gasopslag. Terecht maken de onderzoekers een voorbehoud voor de indirecte effecten van diepe bodemdaling op de grondwaterstanden. Wij hebben immers hen niet gevraagd daarover een advies op te leveren. Dat moet een onderzoeksinstituut doen dat daarin is gespecialiseerd.

Linda de Boer 15 april 2021 - 21:49

Het kan wel zo zijn dat het onderzoek voldoet aan uw adviesopdracht, maar volgens mij zit daar het probleem. Je kunt de verschillende effecten niet los van elkaar beschouwen, maar moet het totaal in samenhang beschouwen. Het totale effect kan namelijk groter zijn dan de som der delen. We noemen dat cumulatie. Het lijkt wel of het IMG hier stuurt op de uitkomsten. Ik dacht het IMG een onafhankelijk instituut was.

Jenny, IMG 16 april 2021 - 11:22

Ik vraag even voor u na wat er nu precies wordt betrokken in het vervolgonderzoek.

Jenny, IMG 23 april 2021 - 17:30

Beste Linda, ik weet dat jij nog op ons antwoord over het vervolgonderzoek wacht. Ik kom daar komende week op terug.

Jenny, IMG 28 april 2021 - 09:30

Na het onderzoek van TNO en TU Delft hebben we Deltares een adviesvraag gesteld. Die luidt als volgt: Het IMG zou van Deltares graag advies ontvangen over welke indirecte effecten van bodemdaling en -stijging plaatsvinden boven en in de nabijheid van het Groningenveld en gasopslag Norg. Ook wil het IMG geadviseerd worden over welke methode een deskundige zou moeten hanteren om in een individueel geval te beoordelen of een gebrek/schade in een gebouw is of kan zijn veroorzaakt of verergerd door deze vorm van bodemdaling. Later hebben we Deltares nog expliciet gevraagd om alle indirecte effecten die zij kan benoemen te betrekken in hun onderzoek.

Mulder 14 april 2021 - 19:16

Bij ons had het cvw voor 39 schades uitgekeerd alleen de scheefstand van mijn woning 8.5cm op 4 meter werd niet meegenomen. Nieuwe melding gedaan en die is door de IMG 2X zonder bezichtiging afgewezen. Omdat we 10 km buiten het gasveld wonen. Maar een paar boerderijen krijgen geld en 1 een kompleet nieuw voorhuis maar een "gewone woning" hebben geen rechten. Niet bijzonder genoeg oftewel niet belangrijk. In 1 woord "geldwolven" zijn het!! 😤

Hennie Zilversmid 15 april 2021 - 11:18

Jullie zijn zelf geldwolven. Hoe vaak ik niet van bekenden gehoord heb dat de vergoeding van een paar minieme scheuren zomaar 10 tot 15 duizend euro oplevert, dat is voor veel mensen een half netto jaarsalaris. Verder hoef je niet eens te herstellen, is niet verplicht. Vind het niet zo gek dat ze gaan kijken of de bevingen wel schade kunnen veroorzaken, want in bijvoorbeeld Roden of Peize zijn helemaal geen bevingen, heb daar zelf in de buurt gewoond. Ook nauwelijks schade, geen stutten of instortende panden daar. Wordt allemaal vreselijk overdreven, vooral onder het mom van 'mijn buren hebben wel 20.000 euro gekregen en ikke niet'. Woon nu in Friesland en zie daar dezelfde soort scheuren, is gewoon normaal als je niet gestructureerd onderhoud pleegt aan je woning. Daarbij heeft heel Nederland te maken met bodemdaling, maar geldt niet in heel Nederland het bewijsvermoeden. Las verder dat het dichtst bij het episch centrum van de bevingen de minste meldingen zijn. Maar daar hoor ik jullie niet over...mensen krijgen een volledig nieuwe woning en willen alsnog waardedaling claimen en krijgen dat nog toegekend ook...vind dat het zwaar overdreven wordt allemaal.

Erwin 15 april 2021 - 11:51

Doordat de kraan in Groningen dicht moest, is er in Langelo ( jawel omgeving Peize, Roden) plots een heel andere bedrijfsvoering dan voorheen. En toevallig genoeg zijn er ineens allerlei gekkigheden hier met onze bodem aan de hand..

Hennie 15 april 2021 - 19:47

Kort door de bocht Hennie om iedereen geldwolven te noemen. Ben je op de hoogte van alle dossiers?

Zinloos 14 april 2021 - 19:22

Precies dat.

Linda de Boer 14 april 2021 - 21:29

Deze motie werd vandaag ingediend in de Tweede Kamer: De Kamer, - gehoord de beraadslaging, - constaterende dat het IMG aangeeft dat het paneladvies waar het wettelijk bewijsvermoeden op is gebaseerd, te weinig concrete handvatten biedt om het bewijsvermoeden op een eenduidige manier toe te passen; - overwegende dat het IMG sinds de tweede helft van 2020 tien tot vijftien procent meer verzoeken tot schade-afhandeling afwijst dan voorheen; - verzoekt de regering aan het IMG over te brengen hoe het wettelijk bewijsvermoeden bedoeld is, en gaat over tot de orde van de dag. Hier zit precies de essentie van de discussie. Het IMG lijkt vergeten hoe de wetgever het wettelijk bewijsvermoeden bedoeld heeft.

Jenny, IMG 15 april 2021 - 19:10

Het wettelijk bewijsvermoeden is voor wat betreft de toepassing ervan in de praktijk bewust vaag gehouden door de wetgever. Het is in de praktijk hoofdzakelijk aan het IMG om daar nadere invulling aan te geven. Het paneladvies was daartoe een grote belangrijke stap. Tegelijk biedt het niet voor alle situaties een voldoende praktisch handvat. Reden waarom we bijvoorbeeld aanvullend advies hebben gevraagd op gebied van zettingsschade. Eind april nemen we een besluit hoe we daarmee verder willen. Vooruitlopend wordt dit advies waar mogelijk in de praktijk toegepast, maar altijd met inachtneming van het wettelijk bewijsvermoeden en de vereiste dat voor de weerlegging daarvan er altijd een uitsluitend andere oorzaak moet worden gemotiveerd.

Linda de Boer 15 april 2021 - 21:41

Heel bijzonder. U heeft nog geen nieuw kader vastgesteld, maar anticipeert daarop. Dat kan niet. Het moet duidelijk zijn waar uw besluiten een grondslag hebben. En blijkbaar is dat niemand duidelijk. Ook uw eigen deskundigen niet en daarom ontstaat nu complete willekeur en chaos. Kijk het IMG ook eens naar haar eigen functioneren in deze. Dit is een prachtig voorbeeld van onbehoorlijk bestuur.

Jenny, IMG 16 april 2021 - 11:21

Het moet inderdaad zo duidelijk mogelijk zijn, bij iedereen, hoe het bewijsvermoeden in allerlei omstandigheden moet worden toegepast. We weten dat er situaties zijn waar dat niet helder was voor iedereen (zettingsschade). We onderzoeken nu of dat een onderliggend probleem is bij de dossiers die zijn stilgelegd. Vanzelfsprekend vormt ons eigen handelen (wat kunnen wij beter doen) een belangrijk onderdeel van het onderzoek.

IMG is niet te vertrouwen 16 april 2021 - 13:08

Jenny, laten we het eens hebben over het wettelijk bewijsvermoeden die volgens jullie door de wetgever kennelijk bewust vaag gehouden is. Zo vaag is dat namelijk helemaal niet. Dat maken jullie er alleen zelf van door via deskundigen schades af te wijzen en daarbij met geen “grote mate van zekerheid” een ander schadeoorzaak te verzinnen. Die grote mate van zekerheid is vervolgens gebaseerd op gebakken lucht. Laten we er nu even iets dieper op induiken. Artikel 6:177a lid 1 BW luidt als volgt;”bij fysieke schade aan gebouwen en werken, die naar haar aard redelijkerwijs schade door behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld zou kunnen zijn, wordt vermoed dat die schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van dat mijnbouwwerk”. Het wettelijk bewijsvermoeden beoogt de positie van de benadeelden te versterken in discussies over het causaal verband tussen de mijnbouwactiviteiten en aardbevingsschade. Dit is gerechtvaardigd geacht omdat de fysieke schade aan gebouwen en werken die gemeld wordt in Groningen, in het merendeel van de gevallen daadwerkelijk het gevolg is van bodembeweging door gaswinning (Kamerstukken II 2015/16, 34390, nr. 3, p. 2-4). De bewijslast wordt hiermee omgekeerd, waardoor het aan NAM is om aan te tonen dat er geen andere oorzaak is van de schade dan bodembeweging als gevolg van de aanleg of exploitatie van het mijnbouwwerk (Kamerstukken II 2015/16, 34041, nr. 43, p. 2). De Hoge Raad heeft in de prejudiciële beslissing van 19 juli 2019, ECLI:NL:HR:2019:1278, geoordeeld dat uit de tekst en de strekking van artikel 6:177a lid 1 BW, alsmede uit de bedoeling van de wetgever, volgt dat de exploitant het in die bepaling bedoelde vermoeden alleen dan met succes weerlegt, als hij erin slaagt te bewijzen dat de schade niet is veroorzaakt door de aanleg of de exploitatie van het mijnbouwwerk. Indien de exploitant niet erin slaagt te bewijzen dat de schade niet is veroorzaakt door de aanleg of de exploitatie van het mijnbouwwerk, draagt hij daarvan het risico. Dat geldt dus ook indien onduidelijk blijft of de schade veroorzaakt is door de aanleg of de exploitatie van het mijnbouwwerk. In die gevallen moet op grond van art. 6:177a lid 1 BW ervan worden uitgegaan dat de schade is veroorzaakt door de aanleg of de exploitatie van het mijnbouwwerk. Het Besluit Mijnbouwschade Groningen voorziet in een publiekrechtelijke afhandeling van schade. Op grond van artikel 1 beslist de Tijdelijke Commissie op de aanvraag van vergoeding van fysieke schade van een woning. De Tijdelijke Commissie, nu het Instituut, past daarbij de regels van het civielrechtelijke aansprakelijkheids- en schadevergoedingsrecht overeenkomstig toe, waaronder het bewijsvermoeden uit artikel 6:177a BW. Voor de toepassing van het bewijsvermoeden in bestuursrechtelijke context heeft het Instituut advies gevraagd aan het Panel van Deskundigen. De reden daarvoor is, naast de grote aantallen verzoeken om schadevergoeding, dat toepassing van het bewijsvermoeden een kwestie van bewijswaardering is, waarvoor technische, bouwkundige kennis nodig is. Daarmee is het in de eerste plaats aan de onafhankelijke deskundige om te adviseren over de vraag of het ‘voldoende aannemelijk’ is dat de schade waarop het bewijsvermoeden van toepassing is, toch niet door bodembeweging door mijnbouwactiviteiten is veroorzaakt. Het Panel van Deskundigen heeft op 22 januari 2019 advies uitgebracht. In dit advies is vermeld dat bij de aanvraag om vergoeding van fysieke schade het bewijsvermoeden is weerlegd indien in een concreet geval evident en aantoonbaar een andere oorzaak als uitsluitende oorzaak voor de fysieke schade valt aan te wijzen dan beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van een mijnbouwwerk ten behoeve van het winnen van gas uit het Groningenveld. Met inachtneming van het in dit advies neergelegde bewijsbeleid en de daarbij behorende werkinstructie toetsen deskundigen of zij met een voldoende grote mate van zekerheid kunnen uitsluiten dat de schade door bodembeweging door mijnbouwactiviteiten is ontstaan, en zo ja, waardoor de schade dan wel is ontstaan. Dit betekent dat de deskundige het bewijsvermoeden niet weerlegd zal achten indien hij het weliswaar aannemelijk acht dat een schade niet door bodembeweging als gevolg van gaswinning is ontstaan of verergerd, maar hij onvoldoende zekerheid kan geven over de vraag waardoor de schade dan wel is ontstaan of verergerd. En hier ligt nu de crux. De deskundige kan dit in heel veel gevallen helemaal niet met voldoende zekerheid aangeven. De deskundige moet naar goede schadeoorzaken/redenen grijpen om toch de schades af te wijzen. Daarom schieten jullie de deskundigen te hulp door deze zogenaamde onderzoeken en uitkomsten.

IMG is niet te vertrouwen 15 april 2021 - 00:09

Het IMG lijkt steeds meer en meer zoals de NAM te opereren. Ironisch genoeg was dat juist de reden dat ze in het leven geroepen is. Er is totaal geen sprake van een eenduidig uniforme schade afhandeling. Er zijn inmiddels duizenden mensen door het IMG beduveld onder het mom van "nieuwe inzichten" naar aanleiding van de uitkomsten van de TNO en diepe bodem onderzoeken. De onderzoeken worden op verzoek van het IMG ingezet, puur met als doel om de deskundigen handvaten te bieden om alle schades in Norg, Gieten, Annen, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Winschoten, Wildervank, Veendam, Blijham en Beerta af te wijzen. Dit omdat de trilling hier erg laag is. In plaats te onderzoeken waarom juist hier de meeste aanvragen vandaan komen. Willen ze met onderzoeken al deze schades afwijzen. Met als paradepaardje die standaard alle schades in deze regio's afwijst, "huis" bureau van het IMG, 10BE. Deskundigen kun je het niet noemen. Het wettelijk bewijsvermoeden wordt totaal niet toegepast. In dezelfde straat heeft de ene buurman 10.000, 20.0000, 30.0000 euro schade en de andere buurman krijgt niks door "nieuwe inzichten"... Lariekoek. De Tweede Kamer moet net als de belastingdienst een parlementaire enquête houden. Dit gaat echt niet goed!!

Zuur 16 april 2021 - 10:47

Dit is verboden bij de weg>Rechtsongelijkheid ten top.! Met elkaar op de bres voor onze rechten opkomen!

IMG 15 april 2021 - 23:03

Helder verwoord Linda.

Cees Wildervanck 14 april 2021 - 21:36

Dat rapportcijfer van 7,9 is methodologisch zeer aanvechtbaar. Het is gebaseerd op de mening van mensen die reageerden. Het is zeer wel mogelijk dat mensen die níet tevreden zijn níet reageren. Zo krijg je een (sterk) positie vertekend beeld.

Jenny, IMG 15 april 2021 - 19:11

Wij vinden het belangrijk publiek verantwoording af te leggen. Dat doen we als iets niet goed gaat en ook als het wel goed gaat. De cijfers zijn ook niet alleen maar positief. Het percentage mensen dat niet tevreden is, zou je op 12 procent kunnen stellen. Zoveel mensen geven namelijk aan in bezwaar te gaan of dit te overwegen. Uiteindelijk doet ruim 4 procent dat. We hebben daarmee de indruk dat onder de mensen die reageren ook zij die ontevreden zijn, goed vertegenwoordigd zijn.

IMG 15 april 2021 - 19:20

Ik ben benieuwd wie van de 2800 on hold dossiers een vragenlijst (enquête) ontvangen straks. Waarschijnlijk wordt daar ook wel weer heel transparant over gecommuniceerd.

Jenny, IMG 16 april 2021 - 11:30

Ook een deel van deze aanvragers zullen het verzoek krijgen hun ervaringen te delen. Het is goed mogelijk dat het gemiddelde cijfer dat men ons geeft de komende periode daalt.

Marjan 18 april 2021 - 21:17

Mag ik hier mijn rapportcijfer indienen? Ik schijn dat pas te mogen doen als mijn casus is afgehandeld. Dat gaat nog even duren. Dus bij deze: Een vette 0 lijkt mij op zijn plaats.

Kortmann 15 april 2021 - 12:10

IMG is geen onafhankelijk orgaan. Gewoon wettelijke bewijsvermoeden toepassen en dan is er geen discussie. Zijn ze het niet eens hiermee? Dan moeten ze naar de wetgever kijken.

AB 16 april 2021 - 10:44

19 mei vorig jaar schade gemeld en nog steeds in afwachting! Volgens mij was de overheid duidelijk! Beetje opschieten graag voor iedereen die al zo lang wacht! Of komt er weer een nieuw onderzoek? Hier is sprake van rechtsongelijkheid en niet zo n beetje ook. jullie veranderen steeds de spelregels. Is dat wellicht omdat de NAM nu klaagt over teveel schade uitkeringen? Ruimhartige schadevergoedingen stelt de overheid. Geen discussie mogelijk.

IMG is niet te vertrouwen 16 april 2021 - 13:10

Jullie zijn de opdrachtgevers en jullie geven heel specifiek opdracht welk onderzoek te doen. Dit zijn hele dubieuze onderzoeken waarbij niet onderzocht wordt waarom juist rondom de uiterste kringen van het bevingsgebied zoveel schades zijn nee, de opdracht wordt gegeven om juist die datagegevens te achterhalen die de “deskundigen” kunnen gebruiken om masaal alle schades in de regio Norg, Gieten, Annen, Oude Pekela, Nieuwe Pekela, Winschoten, Wildervank, Veendam, Blijham en Beerta af te wijzen. Zo zijn er nu overal masaal afwijzingen ivm trillingssnelheden of afwijzingen ivm zettingschades. De deskundige heeft zijn conclusie al klaar voordat hij überhaupt begint aan een opname. Allemaal dankzij de “nieuwe inzichten”...

Zoek een leven 17 april 2021 - 17:57

U denkt het allemaal te weten, maar u heeft het op zoveel fronten mis. Maar door dat enorme bord voor uw kop, zult u dat toch niet inzien. Als u maar ergens digitaal tegen aan kunt trappen. Held op sokken.

IMG is niet te vertrouwen 20 april 2021 - 22:51

Verklaar uzelf nader. Welke fronten?

Appingedam&Loppersum 16 april 2021 - 21:34

Wij hebben de meeste schade, en zolang het img ons niet uitbetaald waar we recht op hebben kan de rest van jullie in jullie afgelegen dorpjes al helemaal fluiten naar de centen....

Kees 17 april 2021 - 11:40

U heeft gelijk. Wij bij opslag Norg beginnen nog maar net met de ellende jullie zitten er al jaren mee...

Het dorp Een 17 april 2021 - 11:48

"De Tweede Kamer eist dat NAM rekeningen van aardbevingsschade betaalt - RTV Noord" https://www.rtvnoord.nl/nieuws/808538/De-Tweede-Kamer-eist-dat-NAM-rekeningen-van-aardbevingsschade-betaalt

Jan 17 april 2021 - 11:55

Vooral dat stuk over de stop gezette dossiers!

O 18 april 2021 - 13:14

Ik heb geïnformeerd bij kennissen met ook een schademeldingen ( Winschoten en omstreken). Het viel ons op dat veel meldingen sinds april 2020 niet werden opgepakt en dat had niet alleen met corona te maken. Achter de schermen was IMG volgens mij al bezig om te kijken of ze met nieuwe inzichten deze dossier kunnen afwijzen. Volgende week komt er geen gunstig besluit hoor( waarschijnlijk afwijzing of weer verdere uitstel).

Reactie op 18 april 2021 - 20:24

Pure onzin wat u hier verkondigd. Iedereen dient zich te houden aan maar 1 bezoek per dag, ook de deskundige die langs moeten komen. Wat gebeurd er dan? Juist, minder opnames waardoor IEDEREEN langer moet wachten voordat ze aan de beurt zijn.

K reactie op 19 april 2021 - 08:17

Neem een hobby en doe een beetje relax met reageren

X 18 april 2021 - 21:12

Hoezo onafhankelijk onderzoek? De IMG heeft de heer Everts gevraagd naar zijn oordeel over verzakkingen. Gegeven het feit dat de rapportages van Everts in de arbitrage geen stand konden houden heeft de IMG een zware verdenking op zich geladen niet open te staan voor een onafhankelijk onderzoek naar verzakkingen. Ingefluisterd door de NAM? Of EZ? Het inschakelen van een bureau als 10BE met voormalige werknemers van de NAM zoals Douwe Kiestra is ook een forse indicatie voor het niet zorgvuldig af willen handelen van schades. Het IMG is hopeloos mislukt in zijn doelstelling het zorgvuldig en ruimhartig af willen handelen van schades. Die ruimhartigheid wordt uitgestrooid over nieuwbouwwoningen in Haren en Eelde. En wat wordt bedoeld met de mededeling dat er nog maar een kleine groep gedupeerden langer dan twee jaar wachten? Wat ik laatst begreep zijn er nog 1500 oude zware schadegevallen, is dat een kleine groep? Zullen we eens langs komen op de koffie? Dan kun je zien hoeveel mensen de IMG in de kou laat staan.

E.Harkema 19 april 2021 - 11:33

Er is iets wat ik niet begrijp. Wij hebben in december 2020 een controleur gehad om de schade op te nemen. Tot op heden april nog geen uitsluitsel. Wel een brief dat de aanvraag voorlopig is uitgesteld. Mijn zoon een dorp verderop wonende heeft in maart dit jaar 2021een controleur gehad en binnen 3 weken al een adviesrapport met de toegekende schadevergoeding gekregen. Vreemde gang van zaken

Martin, IMG 22 april 2021 - 16:27

Ik ken uw situatie niet, maar een deel van de adviesrapport dat het IMG krijgt roept bij ons vragen op, omdat de beoordeling sterk afwijkt van de beoordeling van woningen in de directe omgeving. Het is mogelijk dat het adviesrapport van uw zoon geen sterke afwijking vertoont en die van u wel. Dit is precies de reden waarom het IMG afwijkende adviesrapporten nader wil bekijken. zie: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/vragen-over-eenduidigheid-adviesrapporten

Linda de Boer 23 april 2021 - 10:32

Naar aanleiding van dit bericht heb ik nog een vraag hoe de selectie van deze locaties tot stand is gekomen. Ik heb deze vraag ook bij uw informatie loket neergelegd, maar die kunnen de vraag niet beantwoorden, dus daarom maar even via de site. In onze straat zien we dezelfde afwijkingen, maar hier is de schade afhandeling niet stilgelegd.

Jenny, IMG 23 april 2021 - 17:30

Hallo Linda, het gaat hier om de randen van het effectgebied. Het is lastig om antwoorden te geven op vragen m.b.t. individuele situatie. Op deze pagina lees je meer over het gebied waar IMG schade vergoedt: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouwen-objecten/schade-beoordelen/schade-en-geografische-afstand

reactie op Harkema. 20 april 2021 - 08:53

@E. Harkema hier is sprake van rechtsongelijkheid ten top. Ze weten zelf niet meer hoe ze zich hier uit moeten praten. Het zou me niks verbazen als er straks weer een nieuw onderzoek moet plaatsvinden. Wij wachten inmiddels een jaar terwijl anderen hier gewoon een uitkering hebben gehad. Dit is zo krom als......

IMG is niet te vertrouwen 20 april 2021 - 22:54

Kijkt u eens naar dit item over hoe het IMG de schade bij deze mensen heeft afgehandeld. Heel gericht onderzoek laten verrichten zodat de schade aan de fundering niet vergoed hoeft te worden. De schadeopname en afhandeling ging bij ons net zo. Precies zoals die arme man beschrijft. Foto's maken, vinger in de lucht en hup, er is "evident" geen causaal verband met mijnbouwactiviteiten. Klaar onderzoek. Ruimhartig, rechtvaardig en voortvarend... Hoe dan!?!?! https://www.npostart.nl/POW_04931881

vraag aan IMG 21 april 2021 - 10:02

VRAAG VOOR IMG; U noemt steeds dat er eind april duidelijkheid komt over onze dossiers. Nu zag ik zojuist in een TV uitzending bij de Hofbar dat dit wel eens veel later kan worden? heb ik het nu goed begrepen dat dit eerst in tweede kamer moet worden besproken? in het najaar pas??? dit kan toch niet waar zijn? zie uitzending van de Hofbar hedenmorgen. We willen allemaal graag stappen zetten en u laat ons in de kou staan?

Linda de Boer 21 april 2021 - 10:13

Goedemorgen Jenny, Gisteravond zag ik jullie directeur bij de Hofbar. Ik begrijp dat de conclusie van het IMG nu ook is dat de onderzoeksvraag aan TNO/TU Delft destijds te smal was. Een gemiste kans, want de publicatie van dit onvolledige onderzoek heeft heel veel onnodige stress en onzekerheid bij bewoners opgeleverd. Op 16 april reageerde je op mijn bericht dat je zou navragen welke aspecten in het vervolgonderzoek worden betrokken. Kun je daar al wat meer over vertellen? En kun je aangeven welke deskundigen van de zijde van het IMG betrokken zijn bij het formuleren van de onderzoeksopdracht? Ik denk dat het van belang de zaak nu in volle omvang te onderzoeken en dat is meer dan alleen de hydrologische effecten in het vervolg meenemen.

Roel 21 april 2021 - 11:10

Heeft u de Hofbar 20-4-2021 gezien: Niks ruimhartig, we vergoeden alleen als de regering Rutte genoeg geld beschikbaar stelt. Rutte: "Geld is niet het probleem". Weer een leugen van deze VVD-er, deze man kan blijkbaar niet anders!!!

aerodynamic@live.nl 21 april 2021 - 11:36

Volgens heet het Instituut MijnbouwMaffia Groningen, bij een bezwaar waardedaling mag jij je verhaal doen tegenover twee juristen. En dat noemen ze een toelichting op jou bezwaar, zonder advocaat geen schijn van kans. Ik betaal nu voor 1 kub gas €1,47 incl. transportkosten, sigaar uit eigen doos, je betaald het zelf terug aan de Nam. Maffiapraktijken zijn het

G 22 april 2021 - 07:36

Img toch . Ik zie hier wel een leuke uitdaging in. Jullie gaan laten zien dat jullie met de feiten feitelijk laten zien dat er niet zo juridisch wordt gehandeld als jullie zeggen. En een onafhankelijk onderzoek gaat met feiten laten zien dat jullie feitelijk wel degelijk alles zeer juridisch bekijken en afhandelen. Het is maar net wie je om zijn of haar ervaring vraagt.en welke ervaringen je meeneemt in deze zogenaamde tevredenheids cijfer. En geloof mij jullie krijgen allemaal een onvoldoende.

Voor iedereen 22 april 2021 - 12:22

Waarom krijgen sommigen geen reactie op hun vragen in deze discussie? Gisteren een uitzending gezien op TV van de Hofbar. Schokkend wat ik hier weer hoorde. Komt er nu pas in het najaar een vergadering over in de kamer? dus weer uitstel? Dit kan toch niet waar zijn! IMG graag een reactie want dit is voor iedereen van belang! Kijk deze uitzending maar eens terug. Nog meer onrust.....en onduidelijkheid.

de Vries 22 april 2021 - 12:43

Eens. Een reactie op de vragen zou nu wel op zijn plaats zijn. Dat gaat om de schade afhandeling die on hold gezet is. Wat gaat daar nu gebeuren. Volgens mij is zo dat je die gewoon via je huidige kaders afhandelt. Geen gezeur, maar vort met de geit. En daarnaast moet duidelijkheid komen over de afwijking die de afgelopen maanden zijn gevonden. Het IMG zou daar onderzoek naar doen. Ik zie dat onze buren deze week een afwijzing van alle schades hebben ontvangen, terwijl wij in februari alles vergoed kregen. Het gaat daarbij om dezelfde schades en de omstandigheden zijn ook hetzelfde. Dus ook hier zou het IMG mee aan de slag moeten en zelf het initiatief moeten nemen om die besluiten terug te draaien. Het argument dat dit gebaseerd is op een rapport van een deskundige en dat het IMG daar niet van kan afwijken is daarbij niet voldoende, want als dat het geval was dan waren die verschillen er niet. Het IMG is een uitvoeringsorganisatie en die moet alles in volle breedte afwegen.

Jenny, IMG 23 april 2021 - 17:15

Er zijn inderdaad vragen over onder andere de effecten diepe bodemdaling en -bodemstijging en de eenduidigheid van adviesrapporten. Het IMG wil binnenkort deze onderwerpen in samenhang wegen. Dit leidt mogelijk tot een op onderdelen gewijzigde benadering van de beoordeling van fysieke schade. Omdat het IMG onafhankelijk is kan het, wanneer het over de aansprakelijkheid van de NAM gaat, hier zelfstandig over besluiten.

Jan J 22 april 2021 - 14:15

Hallo Jenny hoe gaat het straks met de immateriele en smartengeld regeling per individu of collectief? Uiteindelijk hebben alle groningers nog steeds geen compensatie gehad voor het beleven van de bevingen en het leed , er is tot nu alleen maar schade uitbetaald incl de waardedaling regels dat is uiteindelijk ook de mensen hun eigen geld want de woningen waar immers dan meer waard geweest op papier . Ben benieuwd hoe jullie daar mee omgaan .

Jenny, IMG 23 april 2021 - 17:14

Hallo Jan, de regeling start aan het einde van dit kwartaal. We hebben meer tijd nodig om te kunnen starten met de regeling immateriële schade. Op onze website lees je hier meer over: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/start-regeling-immateriele-schade-verschuift-naar-tweede-kwartaal Wat er nu al bekend is over de inhoud van de regeling, vind je hier: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade

K 24 april 2021 - 19:26

Iedereen al in spanning over een besluit van IMG volgende week? Er komt een verhaal van verdere uitstel, onderzoek en zorgvuldigheid bla..bla...bla

Jenny, IMG 29 april 2021 - 13:00

Het duurt inderdaad wat langer voordat we de besluiten kunnen communiceren. Hier leest u waarom: https://www.schadedoormijnbouw.nl/nieuws/in-mei-duidelijkheid-over-schadeafhandeling

Grondwet artikel 1 24 april 2021 - 20:26

In artikel 1 van de Grondwet staat dat iedereen in Nederland in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld.

Johannes Aukes 27 april 2021 - 13:09

Het enige wat dit tuig doet is de schijn ophouden dat men zogenaamd niet weet in welke mate hun beleid strijdig met wet- en regelgeving, zelfs met hun eigen schadeprotocol. Het is om werkelijk niet te bevatten dat deze bende bestuursleden vanuit hun achtergrond zich inlaten met deze afschuwelijke vorm van wederrechtelijkheid. Dit zijn de mensen die, als het gaat om rechtdoende en moraal, zich hoog hooggeschoold verlagen tot beneden basisschool. Alleen al de strijd die gedupeerden moeten leveren bij het ondervinden van schade aan hun gezin, bedrijf en toekomst, om niet het recht in eigen handen te nemen, daar waar vooralsnog onze rechten op dictatoriale wijze geschonden is op zich al onmenselijk. Zij moesten eens weten hoe ongelofelijk genadig men er alsnog vanaf is gekomen, wat uitsluitend te danken aan de goedheid van de Groningers. Maar laat dat geen reden zijn om het op de spits te drijven. Ook Groningers zijn uiteindelijk maar mensen die ergens heen moeten met hun emoties.

Patricia 5 december 2021 - 12:03

Ik begrijp werkelijk niet waar deze ellende ophoudt. Het wettelijk bewijsvermoeden wordt misbruikt. Alle uitleg die het Panel heeft gegeven over hoe om te gaan met dit wettelijk bewijsvermoeden biedt meer dan voldoende houvast voor het IMG. Het Panel heeft een heel duidelijk kader aangegeven. Echter, dit houdt dan in de praktijk in dat voor alle woningen die in het effectgebied gelegen zijn en er schade is die naar haar aard aardbevingsschade zou kunnen zijn, er een schade uitkering moet volgen. Tenzij er een andere oorzaak te vinden is. En ook daaraan verbindt het Panel harde eisen. Wat is nu de truc geworden? Deskundigen geven aan dat de trillingssterkte op veel plaatsen binnen het effectgebied te gering is en dat daarmee aantoonbaar en evident is aangetoond dat de schade niet het gevolg kan zijn van mijnbouwactiviteiten.....Via een omweg wordt het wettelijk bewijsvermoeden teniet gedaan. Wat zou nu het doel van het Panel zijn geweest, denkt men. Beleid adviseren wat zo gemakkelijk onderuit te halen is? Waren die trillingssterktes al lang niet bekend? Tuurlijk. Nee, het doel was om een gebied aan te wijzen waarvan deskundigen maar moeten aantonen dat de schade door IETS ANDERS veroorzaakt is dan mijnbouwactiviteiten. Dan is het dus niet de bedoeling dat je de mijnbouwactiviteiten en het effect ervan weer uitvlakt om zo niets uit te hoeven keren. Heel veel deskundigen passen het advies van het Panel juist toe; zij kennen een schadevergoeding toe omdat zij niet met een andere oorzaak kunnen komen, ook al, en dit wordt gewoon opgenomen in het rapport, is de kans dat de schade door mijnbouwactiviteiten is ontstaan, klein. Een ander in de straat krijgt een deskundige langs die het paneladvies negeert en krijgt niets. Zo ontstaan er absurde situaties; buren met dezelfde schade, dezelfde woningen, dezelfde leeftijd en de een krijgt duizenden euro's en de ander niets. En het IMG roept dan gelijk dat er geen sprake is van het strijdig handelen met het gelijkheidsbeginsel omdat van hen niet verlangd kan worden, omdat ze zo veel te doen hebben in zo korte tijd, dat ze alle rapporten van deskundigen onder de loep nemen. Daarmee verschonen ze zich van het feit dat ze niet hoeven optreden. Haar houding is veel te passief en dat past niet bij de taak die zij hebben gekregen. Het IMG is trots op het feit dat er zo weinig bezwaar wordt gemaakt en beroep wordt ingesteld. Ze zeggen nog net niet dat dit inhoudt dat zij goed werk verrichten. Maar feit is natuurlijk dat we te maken hebben met een gebied waarin de positie op de sociale ladder lager dan gemiddeld is, zo ook het opleidingsniveau. Het maken van een stap tot bezwaar of beroep is een grote, zeker hier voor de meeste gedupeerden. Het wordt tijd dat deze absurditeit ophoudt. Ik ga in beroep. Als het IMG niet instemt met mijn voorstel dan laat ik dit beoordelen door een rechter. Daarna is er een taak voor gedupeerden om niet moedeloos in een hoekje te gaan zitten, ook al begrijp ik dat heel goed, maar om actie te ondernemen. Het verantwoordelijke Ministerie moet allereerst worden ingelicht. De rol van sommige deskundigen, die vanuit hun overige taken bezien zeker niet gemakkelijk als onafhankelijk aangeduid kunnen worden, moet worden onderzocht. Maar daarvoor moet wel iets gebeuren. Enkel hier reacties achterlaten die bij iedere buitenstaander een reactie oproept van: wat gebeurd hier in's vredesnaam, is niet voldoende. Laten we meer doen dat dat.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.