21 januari 2023

40 reacties

IMG wil ook vaste vergoeding voor grotere schade

Het IMG wil ook voor Groningers met grotere schade in de kern van het bevingsgebied een vaste vergoeding mogelijk maken. Nu is dat alleen nog voor kleinere schades beschikbaar. De voorgenomen uitbreiding van de zogenoemde forfaitaire aanpak sluit aan bij de uitkomsten van onderzoek dat het Groninger Gasberaad vandaag publiceert.

De huidige procedure met een vaste vergoeding van 5.000 euro, waar geen deskundige aan te pas komt en er geen uitgebreide adviesrapporten nodig zijn, is door haar snelheid, eenvoud en voorspelbaarheid zeer gewild. Momenteel wordt al de helft van alle schademeldingen bij het IMG via deze weg afgehandeld.

Hoger bedrag

Vooral in de randen van het bevingsgebied wordt ervoor gekozen omdat schades daar relatief klein zijn. Het IMG wil dit ook in de kern van het bevingsgebied, waar schade vaak groter is, als oplossing bieden. Gedacht wordt om dan aan te sluiten bij gemiddelde vergoeding die daar nu wordt toegekend via maatwerk. Te denken valt aan getrapte aanpak waarbij in de meer ernstige schadesituaties het vaste bedrag dat wordt aangeboden dan oploopt tot het dubbele van het huidige vaste bedrag. Ook wordt gekeken of er, anders dan nu nog het geval is, vaker dan eenmalig voor een vaste vergoeding kan worden gekozen op een adres. Belangrijk daarbij is om zeker bij grotere schades inwoners goede informatie te geven over hun schadesituatie en hun opties.

Uitbreiding van dit soort vormen van schadeafhandeling sluit aan bij wensen van Groningers, zo blijkt ook uit het onderzoek van het Gasberaad naar de beleving van de schadeafhandeling sinds 2012. Inwoners geven daarin vaak aan dat ze vrezen voor nieuwe schade in de toekomst en dat ze ook nu nog onzekerheid hebben over de afhandeling daarvan. Tegelijk bevestigt het onderzoek dat de vaste vergoeding van 5.000 euro een belangrijke verbetering is in de snelheid en duidelijkheid van schadeafhandeling.

Ernstiger schadesituaties

Vooral in de kern van het bevingsgebied kampen inwoners vaak met herhaalschade. Het onderzoek van het Gasberaad laat zien dat vooral die groep gedupeerden die meermaals schademeldingen deden vaak minder vertrouwen hebben in de schadeafhandeling door alles wat ze al hebben meegemaakt bij alle instanties door de jaren heen.

“Juist voor deze groep is het extra belangrijk om een eenvoudige procedure te bieden als alternatieve keuze op de maatwerkaanpak. De grote hoeveelheid kennis en informatie die we nu met schadeafhandeling hebben, maakt het mogelijk ook voor situaties waar grotere schade is, een eenvoudige procedure te ontwikkelen”, zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG.

Bij de ontwikkeling van nieuwe schadeprocedures betrekt het IMG ook de maatschappelijke organisaties. Kortmann: “Wij kunnen de aardbevingen niet voorkomen, maar we kunnen wel voorspelbaarder worden in de manier waarop wij schades afhandelen. Het zal niet van de ene op de andere dag geregeld zijn, maar het streven is nog dit jaar een start te maken.”

Rapport Gasberaad

Het vandaag gepubliceerde onderzoek van het Gasberaad is volgens het IMG een extra aanmoediging voor de ingeslagen weg. Het onderzoek toont een meer diepgaand inzicht in de beleving van de schadeafhandeling sinds 2012. Er zijn grote groepen schademelders tevreden, maar er is ook een groep, hoewel in absolute zin kleiner, waar de geboden schadeafhandeling tot dikke onvoldoendes leidt. Daarmee bevestigt het onderzoek ook de rapportcijfers die het IMG zelf doorlopend ophaalt bij iedereen die schade meldt.

Meer aandacht voor historie schadeafhandeling bij bewoners

Een van de conclusies van het Gasberaad is dat er in het algemeen meer aandacht moet zijn voor gedupeerden die meerdere schademeldingen hebben gedaan. Vooral voor gedupeerden die aangeven dat hun schade na jaren nog niet is afgehandeld. Het IMG heeft voor die groep een taskforce die zich bezighoudt met langlopende dossiers. Daarnaast is er een speciaal onafhankelijk interventieteam opgericht waarin IMG en NCG samenwerken dat zich bezighoudt met dossiers die zijn vastgelopen.

Meer concrete aanwijzingen voor verbeterpunten

Het onderzoek leert ons dus veel over hoe Groningers met schade de afhandeling daarvan beleven. Desalniettemin gaat het onderzoek over de afhandeling van mijnbouwschade sinds 2012, terwijl wij aan de slag zijn sinds 2018. Niet alle resultaten zijn dus direct op ons van toepassing en daarom gaan wij, met instemming van het Gasberaad, in gesprek met de onderzoekers om zo concreet mogelijke aanwijzingen te krijgen voor wat wij kunnen verbeteren.

Reageren

te laat 21 januari 2023 - 13:37

Veel te laat ik ben nu al 12.000 euro kwijt aan advocaat en bouwkundige waardeloos img maar ik ga door tot de hoge raad er mij word onrecht aangedaan. koppig blijven in hun eigen gelijk om vooral niet te betalen vooral samen spelletje spelen met 10be wel 2 boeken maken van 5000 per stuk en dan nog het hele circus erom heen mee vreters bij img

AM 21 januari 2023 - 20:43

Respect! Ga zo door. Het incompetente IMG moet zo veel mogelijk voor de rechter gesleept worden. Netzolang ze stoppen gedupeerden te schofferen en benadelen.

Wim van Veen 21 januari 2023 - 14:08

Kortmann maakt echt haast in DVNN : ‘Nog voor eind van dit jaar moet nieuwe regeling uitgerold worden’ Volgens de IMG-bestuursvoorzitter wil het schadeloket nog voor het einde van dit kalenderjaar dit plan uitrollen in de kern van het aardbevingsgebied denken wij dan vooral aan de oude gemeenten Loppersum en Appingedam”, zegt Kortmann. Kortmann benadrukt nog niet alle antwoorden te hebben. Zo is de vraag of mensen ook in aanmerking komen voor de nieuwe vergoeding als ze al een schade hebben gemeld bij de NAM of het CVW. ,,Dat weten we gewoon nog niet”, stelt Kortmann. Hij rept over een ,,houtkoolschets” ..........

Hans, IMG 24 januari 2023 - 18:26

Beste heer Van Veen, dit nieuwsbericht is een vervolg op ons nieuwsbericht in september vorig jaar over de aanvullende vaste vergoeding. De regeling zoals we die voor ogen hebben, kunnen we nu in grote lijnen uitleggen. De verdere uitwerking volgt in de komende maanden. Op dit moment hebben we nog niet op alle vragen antwoorden. We vinden het wel belangrijk om alvast te vertellen wat we wél duidelijk hebben.

Hans Anders 21 januari 2023 - 14:10

GGB rapport vandaag (zie site IMG): “ Het vertrouwen in de toekomstige gang van zaken is laag (zie figuur 3.5.2.). Ruim de helft (54%) heeft geen vertrouwen in de schadeafhandelingen in de toekomst, slechts 17% spreekt zich hier positief over uit. Het vertrouwen in zowel de schadeafhandelingen neemt nog verder af naarmate men meer schademeldingen heeft gedaan”

Hans, IMG 30 januari 2023 - 17:43

Beste Hans, wij realiseren ons terdege dat gedupeerden met meerdere schademeldingen meer aandacht vragen en verdienen. Daarom hebben we vorig jaar een speciaal team in het leven geroepen om zich bezig te houden met langlopende, complexe schadeaanvragen. Deze werkwijze werpt nu de eerste vruchten af. We zien dat het aantal langlopende dossiers in terugloopt en spannen ons in om alle dossiers van 1 jaar oud en langer op korte termijn af te handelen.

RR 22 januari 2023 - 09:38

Zou heel fijn zijn als er ook teruggekeken kon worden naar situaties als de onze: 1e keer afhandeling door arbiter. Dacht dat het voldoende zou zijn, maar offertes wezen anders uit. Dus een deel niet gerepareerd. Tweede keer tm de commissie in Groningen, daarna te moe van alles en maar akkoord gegaan. Nu dus nog schades die niet gerepareerd konden worden door de uitgekeerde bedragen. En een schade waarbij foto's werden gebruikt waarop de schade niet zichtbaar was. Tja, hoezo vertrouwen herstellen?

Hans, IMG 24 januari 2023 - 18:33

Beste RR, vervelend te lezen hoe de schadeafwikkeling bij u is gegaan. De komende regeling zijn we nog aan het uitwerken. Er is nog geen besluit genomen over hoe we omgaan met aanvragers die al eerder een vergoeding hebben gekregen. Uw signaal nemen we in onze overwegingen mee, dank daarvoor.

Arie 21 januari 2023 - 14:16

@Wim: dit moet allemaal zo snel worden doorgevoerd. Laat ze eerst de immateriele schade eens wat sneller afhandelen. Onze gemeente kan pas op z’n vroegst vanaf april deze schadevergoeding aanvragen; terwijl dit eerst al afgelopen december was !!

Arie 21 januari 2023 - 14:14

Heeft iemand ervaring met bezwaar maken tegen een besluit waardedaling? En met succes? En wat was de reden van bezwaar? Wij in 2018 woning gekocht, maar krijgen geen bedrag uitgekeerd… Heb ik kans vam slagen als ik bezwaar aanteken??

JW 21 januari 2023 - 20:01

Welke postcode heb jij? En wanneer heb je aangevraagd?

Arie 21 januari 2023 - 22:50

@JW: heb postcode 9655 en op 1 januari aangevraagd.

@IMG 21 januari 2023 - 15:59

Deze nieuwe forfaitaire regeling bevestigt de incompetentie van het IMG. Niet in staat om op een goede wijze uitvoering te geven aan het bewijsvermoeden, dus gaan we een beetje met geld strooien.

Hans, IMG 24 januari 2023 - 18:30

U kunt er anders over denken, maar we strooien niet met geld. Uitbreiding van de forfaitaire vergoedingen betekent voor heel veel Groningers een vlotte en afdoende vergoeding om mijnbouwschade te verhelpen. Daar is het ons om te doen. Het geeft ons bovendien de ruimte om meer aandacht te hebben voor ingewikkelde schademeldingen en die zorgvuldig en naar tevredenheid af te handelen.

@Hans, 24 januari 2023: 18:30 uur 25 januari 2023 - 16:32

Dat moet nog maar blijken of deze forfaitaire regeling ruimte biedt voor de ingewikkelde schadeafhandeling want u weet nog helemaal niet welke eisen aan de forfaitaire regeling wordt gesteld, laat staan wat de 'oorzaak' van de ingewikkelde schademeldingen is. Nee, het nu openbaar maken dat u denkt over het de 10.000 euro regeling is een potje paniekvoetbal. U ben overvallen door het rapport van de het Groninger Gasberaad en heeft toen gemeend een goed nieuws show naar buiten te brengen om dat te compenseren.

Hans, IMG 31 januari 2023 - 16:19

Het rapport van het Gasberaad en onze eigen planning om te communiceren over de uitbreiding van de forfaitaire regeling kwamen toevalligerwijs samen. Sinds september vorig jaar werken wij al aan deze regeling, waarmee we verwachten een grote groep aanvragers snel en voldoende te kunnen helpen.

@Hans en @IMG 29 januari 2023 - 11:31

Zo is het helemaal. Het is wederom een kwestie van uitspraken doen die de schijn van ruimhartigheid moet ophouden. Alleen is ruimhartigheid niet het doel, het doel is om het onbehoorlijke bestuur met terugwerkende kracht weg te poetsen en, dat speelt ongetwijfeld ook een rol, voor de toekomst de schade uitkeringen enigzins te reguleren.

Hans, IMG 31 januari 2023 - 18:07

Nu kunnen we u hier vertellen hoe we werken en hoe wij naar ruimhartigheid kijken, maar iets zegt ons dat u met ons antwoord geen genoegen zult nemen. Bij werkelijke interesse van u in onze werkwijze en dilemma's gaan we hierover graag met u in gesprek, vanzelfsprekend op basis van wederzijds respect.

@Hans 31 januari 2023 - 16:19 uur 2 februari 2023 - 10:15

Ik kan u niet volgen in uw betoog dat de communicatie over het rapport van het Gasberaad en de forfaitaire regeling toevallig samenvielen. Uit overleg dat ik had met medewerkers van het IMG komt naar voor dat uw medewerkers ook pas zaterdag 28 januari 2023 via intranet zijn geïnformeerd over de proefballon om de forfaitaire regeling in het aardbevingsgebied uit te breiden naar €10.000. Die waren compleet overrompeld. Het lijkt mij bijzonder dat het IMG van plan was naar buiten te communiceren over de regeling zonder daarin op voorhand de eigen medewerkers mee te nemen. Wat gaat er dan mis in de interne communicatie? Denk alleen al aan zaakbegeleiders die op de maandagochtend op locatie zijn?

Hans, IMG 6 februari 2023 - 17:24

Het IMG denkt al langer na over een uitbreiding van de aanpak met vaste vergoedingen. Toen het Gasberaad met zijn onderzoek kwam, viel dat samen met eerste gesprekken met maatschappelijke organisaties die al waren geïnformeerd over deze aanpak. Het Gasberaad vroeg ons te reageren op zijn onderzoek. We besloten daarin de voorgenomen aanpak, die antwoord biedt op diverse problemen, nadrukkelijk te noemen. Een deel van onze collega’s was daarover nog niet geïnformeerd, een deel al wel. Dat is in grote organisaties helaas niet altijd te voorkomen. Onze directeur heeft vanmorgen met alle medewerkers van het IMG deze kwestie besproken.

IMG weg ermee 21 januari 2023 - 17:02

Waar trek je straks de scheiding? Bij hoeveel schades? Er worden met allemaal termen gegooid maar niet concreet toegelicht. Hoe zit het met al die mensen die nu €5k hebben gehad maar nu ze het laten maken meer blijkt te kosten en die €5k niet toereikend was voor de schades? Komen die dan toch in aanmerking voor €10k? Mensen die vaker recht hebben op vaste vergoeding komen in feite gewoon ik aanmerking voor maatwerk. IMG wil alleen juridisch overal vanaf zijn.

Hans, IMG 24 januari 2023 - 18:32

We zijn de regeling nog aan het uitwerken. Er is nog geen besluit genomen hoe we omgaan met aanvragers die eerder al een vergoeding hebben gehad, dus concreet iets toelichten lukt nog niet. Uw signaal, en ook die van anderen, nemen we zeker ter overweging mee.

@Aardbevingsschade-Expert 21 januari 2023 - 17:32

Nog niet, maar ik lees dit bericht als een vooraankondiging dat bij zijn vertrek de organisatie opdoekt. Er komen mooie kaartjes in welke gebieden je 5000 euro kunt claimen en in welke gebieden de 10.000 euro. Dat proces is prima te automatiseren. Dan is het IMG volkomen overbodig.

Henk 21 januari 2023 - 22:57

Zie nieuwsartikel -> onbegrip, ook over het feit dat de nieuwe postcodes welke zijn toegevoegd aan de waardedalingsregeling, niet in aanmerking komen voor de subsidie verduurzaming en verbetering van €10.000. Er is nu sprake van ongelijkheid als ik het zo lees/begrijp. Gemeente lijkt de druk op te voeren bij de staatssecretaris: https://www.rtvdrenthe.nl/amp/nieuws/15288653/onbegrip-over-opnieuw-uitsluiten-annerveenschekanaal-van-regeling-voor-waardedaling-woningen

Hans, IMG 30 januari 2023 - 17:46

Beste Henk, de regeling verduurzaming voert het SNN uit. De VVG-subsidie richt zich op het gebied waar woningen staan die onderdeel zijn van de versterkingsopgave en waar veel woningen staan met fysieke schade. De subsidie beoogt een ander doel dan de waardedalingsregeling van het IMG. Deze uitleg heeft staatssecretaris Vijlbrief in september 2022 in een Kamerbrief gegeven. Over die brief en veelgestelde vragen over de VVG-subsidie kunt je het beste de website van het SNN raadplegen. Overigens komt een drietal nieuwe postcodes vanaf 1 januari 2023 wel in aanmerking voor de VVG-subsidie.

Henk 31 januari 2023 - 11:28

@Hans: die uitleg van staatssecretaris Vijlbrief klopt van geen kant.

Wat een janboel 22 januari 2023 - 11:09

Het ligt allemaal niet aan het IMG. Kortmann grijpt elke gelegenheid aan om dat nog maar weer eens te benadrukken. Die rommel van NAM en CVW, daar kan hij niks mee. En sinds hij aan het roer staat bij IMG zijn mensen dik tevree. Hij vergeet gemakshalve te vermelden dat met de introductie van het nieuwe beoordelingskader, onder zijn leiding, er een gigantisch chaos is ontstaan. Die chaos heeft geleid tot de ene na het andere plakbandregeling. De 10.000 regeling is de zoveelste maatregel waar men mee probeert om het absolute wanbeleid onder het tapijt te kunnen schuiven.

Wouter 22 januari 2023 - 14:25

Hoe zit dat voor de mensen die al 5k hebben ontvangen, worden die ook even keurig gecompenseerd naar 10k? Lijkt mij wel zo eerlijk!

Hans, IMG 24 januari 2023 - 18:35

Beste Wouter, dat kunnen we nu nog niet zeggen, de regeling wordt nog uitgewerkt. Zodra hier meer over bekend is communiceren we dat via onze website en social media.

Linda de Boer 23 januari 2023 - 09:17

In december 2022 nam de Tweede Kamer bij de behandeling van het wijzigingsvoorstel Tijdelijk wet Groningen een aantal amendementen aan. Eén van de amendement verplicht het Instituut tot het stellen van eisen aan de deskundige, waaronder het aantal malen dat de deskundige mag onderzoeken of er sprake is van een evident andere oorzaak. Een ander amendement regelt de subsidie voor juridische en technische bijstand van de schademelder. Is het al duidelijk wanneer en hoe het IMG uitvoering gaat geven aan het gestelde in de amendementen?

Hans, IMG 6 februari 2023 - 17:18

Beste Linda, een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet die door de Eerste Kamer goedgekeurd moet worden. Juridisch gezien mogen we niet eerder tot uitvoering overgaan tot het moment dat die wet is gewijzigd. Dat kan enige tijd duren. Voor het amendement juridische/financiële bijstand wordt bovendien een ministeriële regeling opgesteld. Zodra hierover meer bekend is, gaan we dit uiteraard communiceren op onze website en sociale media.

Linda de Boer 6 februari 2023 - 18:51

Beste Hans. Dank voor je reactie. Ik lees op deze website dat jullie wel alvast gecommuniceerd hebben over het voornemen tot ophogen van de vaste vergoeding naar €10.000. Die regeling is ook nog niet uitgewerkt. Op mijn vraag waarom toch daarover te communiceren gaven jullie aan transparant te willen zijn. Als je die communicatielijn doortrekt dan moet je ook transparant zijn over de op handen zijnde subsidieregeling voor vergoeding van bouwkundige en/of juridische kosten. Ik stel vast dat er geen lijn zit in jullie handelen.

Bert 23 januari 2023 - 13:57

Die 5000Euro die ik heb gekregen ga ik echt niet gebruiken om bevings schade te herstellen,door een bedrijf,want die rennen even een paar dagen om je huis voor dat bedrag en strijken dan het geld op,inclusief btw,wat al een vijfde is!,.....en als ik het goed heb begrepen krijgt niemand 10.000Euro,wie in het verleden minder heeft gekregen,word binnenkort dus aangevuld tot 5000Euro?,zo krijgen we allemaal een klein bedragje voor de vaak veel grotere schade aan onze huizen!,......

Hans, IMG 24 januari 2023 - 18:45

Beste Bert, de regeling wordt momenteel verder uitgewerkt. Hoe we omgaan met aanvragers die al eerder een vergoeding hebben gehad, kunnen nu nog niets over zeggen.

B.Vermeer 23 januari 2023 - 19:30

Het IMG beweert, dat het "in de randen van het aardbevingsgebied" slechts gaat om lichte mijnbouwschade. Waar baseren zij dit op? De schademeldingen lopen nog steeds snel op. Vanuit de gemeente Westerkwartier 10.750 meldingen. Vanuit Tynaarlo meer dan 6.000. Vanuit Noordenveld meer dan 5000. Daaronder zitten talrijke ernstige schadegevallen. Bij de UGS Norg komt dit vooral door de cylische bodembeweging (bodemdaling en - stijging) door de onverantwoorde inzet van de gasopslag. Met name oude panden (b.v. boerderijen) kampen met serieuze scheuren en vergaande verzakkingen.

Hans, IMG 27 januari 2023 - 14:58

Beste B Vermeer, na ruim 188 duizend schademeldingen hebben we inmiddels een goed beeld van de schadegevallen, de geografische spreiding en de hoogte van de schadevergoedingen. Zo weten we dat de meest ernstige schade voornamelijk voorkomt in de kern van het effectgebied. Langs de randen zijn de gemelde schades over het algemeen eenvoudiger en minder ernstig. Deze inzichten gebruiken we bij de uitwerking van deze regeling. Voor een grote groep gedupeerden biedt de vaste vergoeding een uitkomst, ook in de gebieden die u noemt. Daarnaast is er nog steeds geen verplichting om gebruik te maken van de vaste vergoeding. Het staat iedereen altijd vrij te kiezen voor maatwerk, zodat een deskundige langskomt om de schade op te nemen en te beoordelen.

Thea 23 januari 2023 - 20:03

Als de heer Kortmann nu de vraag gesteld zou worden "hoe vindt u zelf, dat u het hebt gedaan als bestuursvoorzitter van het IMG" zou hij zelf ongetwijfeld iets zeggen als "zeer verdienstelijk"of iets als "ik heb mij met hart en ziel ingezet voor schademelders". Hij zal zichzelf ook zeker een zeer hoog waarderingscijfer geven ( daar is het IMG als organisatie ook heel bedreven in ). Nu nog maar een week te gaan met Kortmann. Dat is nog best kort man! Hoog tijd om van het pensioen te gaan genieten. En nu maar hopen op een bekwame opvolger.

Hans, IMG 24 januari 2023 - 10:39

De reactie van aardbevingsschade expert op 23 januari 14:50 uur is verwijderd door de redactie omdat er sprake is van een commerciële uiting. Meer informatie over onze spelregels sociale media vindt u op https://www.schadedoormijnbouw.nl/spelregels-social-media

Waldo 7 februari 2023 - 12:56

Waar kan ik vinden wat het IMG verstaat onder "de kern van het bevingsgebied"? Loopt die tot aan/in de stad Groningen?

Hans, IMG 15 februari 2023 - 11:28

Beste Waldo, de kern is het gebied waar meerdere, en relatief zware, bevingen zijn geweest. De regeling is nog in de maak en de contouren van ‘de kern’ zijn ook nog niet vastgesteld. Zo gauw er meer bekend is, publiceren we dat op onze website.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.