22 september 2022

16 reacties

IMG: meer hulp nodig voor complexe situaties

Om beter hulp te kunnen bieden in complexe schadesituaties, zou de rijksoverheid het Instituut Mijnbouwschade Groningen meer juridische en financiële mogelijkheden kunnen geven. Dat blijkt uit de Evaluatie Tijdelijke wet Groningen van Andersson Elffers Felix en de Universiteit Utrecht.

Het IMG onderschrijft die conclusie. De onderzoekers adviseren de huidige taak van het IMG te heroverwegen en doet daarbij suggesties zoals het uitbreiden van taken en middelen die IMG kan inzetten voor schrijnende situaties of, nog verdergaand, het IMG de mijnbouwschade te laten vergoeden vanuit een schadefonds van de overheid zelf. Het moet mogelijk maken ook het vergoeden van complexe en grote schade eenvoudiger en sneller te doen.

Lees het nieuwsbericht van de Universiteit van Utrecht: Afhandeling Groningse aardbevingsschade door wettelijk kader beperkt - Nieuws - Universiteit Utrecht (uu.nl)

Het IMG kan nu alleen vergoeding toekennen als de schade voldoende technisch en juridisch onderbouwd als mijnbouwschade kan worden beschouwd en zo is toe te schrijven aan de aansprakelijkheid van de NAM. Het onderzoek laat zien dat het IMG dat in allerlei opzichten ruimhartig doet en daarbij de grenzen van de wet heeft opgezocht. Dat gaat vooral goed bij kleinere schades. Maar bij grote en complexe schades lukt het nog onvoldoende om die altijd eenvoudig en snel af te handelen, aansluitend bij de behoeften en verwachtingen van gedupeerden.

“De conclusies van de onderzoekers zijn bemoedigend omdat ze bevestigen dat er veel bereikt is, maar tegelijk zorgwekkend omdat er echt meer nodig is voor met name complexe situaties”, zegt Bas Kortmann, bestuursvoorzitter van het IMG. “We moeten in de praktijk op juridische gronden verzoeken afwijzen, waar je dat menselijk gezien niet wilt. Voor de Groningers is dat buitengewoon frustrerend. We snappen dat daardoor het gevoel ontstaat dat er onvoldoende oog is voor hun noden. Dat is schadelijk voor het vertrouwen in de overheid.”

Adviesraad

Een van de andere aanbevelingen, namelijk een adviesraad instellen bestaand uit inwoners en maatschappelijke organisaties, neemt het IMG onverkort over en de voorbereidingen daartoe worden gestart. Deze adviesraad kan het IMG structureel helpen om ruimte te geven aan de praktische uitwerking van de menselijke maat in de schadeafhandeling. Het IMG gelooft dat het een betere inbedding biedt voor de huidige inbreng van de maatschappelijke organisaties.

Uitvoeringskosten

Het onderzoek gaat ook in op de uitvoeringskosten van het IMG. Op dat punt onderschrijven de onderzoekers het dilemma dat de opdracht zoals die in de Tijdelijke wet Groningen staat, meebrengt dat er hoge kosten ontstaan. Dit wordt mede veroorzaakt door de arbeidsintensieve maatwerktrajecten en inzet van onafhankelijke deskundigen. Zeker bij complexe schadesituaties moet elke schade worden vastgelegd, beoordeeld en gerapporteerd om het IMG in staat te stellen overeenkomstig het civiele aansprakelijkheidsrecht te besluiten over schadevergoedingen.

Oplossingen

De onderzoekers van de Evaluatie Tijdelijke wet Groningen wijzen erop dat deze aanvliegroute op zich voordelen heeft met het oog op het neerleggen van de rekening van de schade bij de NAM. Maar het nadeel is dat het tot vuistdikke adviesrapporten leidt en hoge uitvoeringskosten voor deze procedure. De Algemene Rekenkamer heeft ook al eens gewezen op de huidige financiële gevolgen van het moeten bewijzen van de aansprakelijkheid van de NAM die volgt uit de Tijdelijke wet Groningen.

Kortmann: “Als je een uitweg vindt uit de vereisten voor die minutieuze verslaglegging, bijvoorbeeld via een schadefonds, dan los je een groot probleem op omdat je sneller en met meer menselijke maat ook grote schades kunt afhandelen. Je slaat twee vliegen in één klap omdat je dan ook de uitvoeringskosten beperkt die wij noodzakelijkerwijze nu moeten maken. Bovendien biedt het mogelijkheden om een werkelijk gezamenlijke aanpak tussen schadeafhandeling en versterken mogelijk te maken, wat ook wel een één-loket-gedachte wordt genoemd. Je kunt dat dan namelijk als overheid zelf vormgeven zonder de beperkingen die de wet nu meebrengt.”

Onafhankelijkheid en Tweede Kamer

Volgens de onderzoekers is het onontbeerlijk het IMG in de huidige onafhankelijke positie te laten ten opzichte van niet alleen de NAM, maar ook onafhankelijk van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de Tweede Kamer. De onderzoekers constateren tegelijk wel een groeiend ongemak bij de Tweede Kamer omdat zij het IMG geen aanwijzingen kan geven. De onderzoekers bevelen aan te zoeken naar manieren om informatie-uitwisseling te verbeteren. Het IMG omarmt dat en is van harte bereid vaker nadere toelichting te verschaffen zoals in de vorm van werkbezoeken en technische briefings en daarbij een open gesprek met de Tweede Kamer toe te juichen. Om daarin dan dilemma’s te delen en oplossingen te zoeken gebaseerd op het begrip van de praktijk.

Reageren

Jans Abee 23 september 2022 - 16:27

En daar is de volgende zet door de juridische grootmeesters. Maar ik lees in onderzoek vraag 6 iets dat niet op waarheid is gecontroleerd. Heb het IMG [Bas] toch duidelijk verteld dat de medewerkers van oa 10be gedwongen werden om zoveel mogelijk schades aftewijzen om zo twijfel te zaaien over de deskundigheid en dat dit werd aangestuurd door EZK om zo het IMG een nieuwe beoordelingskader en de 5000 euro vaste vergoedingsregeling te kunnen laten invoeren. Namen mag ik hier niet noemen MAAR die zijn bij IMG bekent, heeft het IMG [Bas] dit verhaal ook gemeld???????????

Jans Abee 23 september 2022 - 16:40

Ikzelf had een 0 rapport, na gesprek met IMG [Bas] en hoorzitting [ waar ik dit ook heb verteld ] kreeg ik gister het nieuwe adviesrapport en nu kan evt akkoord gaan met ongeveer 25 % van mijn gemelde schades [a +/- 9000 euro ] raar maar waar Dus mensen kies NOOIT voor de 5000 euro vaste vergoeding want dan vergooi je al je recht van spreken,

Jans Abee 23 september 2022 - 16:50

Zou graag zien dat er door het IMG, advies en onderzoek gevraagd word naar de MENSENRECHTEN die hier op een afschuwelijke manier IN DE provincie Groningen worden overtreden [iets met normen en waarden]

Arie 24 september 2022 - 08:56

@Jans Abee: tevreden met de €9.000?

Linda de Boer 24 september 2022 - 14:19

Ik ben wel benieuwd hoe dit proces nu verloopt en daarom hierbij een aantal vragen aan IMG. Wat leert u nu van de afhandeling van het dossier van Jans Abee? Blijkbaar heeft die eerste deskundige een puinhoop gemaakt van het rapport. Waar komt dat door? Waarom is het ondanks het vierogen principe bij de deskundigenbureaus en toetsing door IMG niet eerder aan het licht gekomen. En hoe zit het met de andere rapporten van deze deskundige? Was deze deskundige wel deskundige genoeg of hoort deze tot de categorie schade opnemers die überhaupt geen rapport had mogen schrijven? Vragen genoeg zou ik zeggen en als IMG ook intrinsiek gemotiveerd is de problematiek van de ongelijkheid op te lossen zouden deze vragen moeten worden gesteld. Maar gebeurt dat ook? Wat doen jullie hier nu mee? Ik vul maar weer eens mijn emailadres in, maar ik stel vast dat mijn vragen tot op heden niet worden beantwoord.

Hans, IMG 4 oktober 2022 - 15:19

Beste Linda, vanwege de privacy van onze aanvragers gaan wij op sociale media niet inhoudelijk in op individuele dossiers. In het algemeen kan ik er wel iets over zeggen. Aan de hand van tests, analyses en kwalitatief onderzoek hebben we vastgesteld wat er bij het opnemen van schades beter kan. Die verbeteringen hebben we doorgevoerd in een nieuw schadeopname-protocol. Verschillen bij het opnemen van schade worden hierdoor drastisch verkleind. Hiermee sturen wij schadeopnemers en deskundigen vanaf dit najaar op pad. Bovendien krijgen de deskundigenbureaus nu allemaal dezelfde opleiding. Onuitlegbare verschillen in de schadeafhandeling moeten hiermee tot het verleden behoren. Houd onze website in de gaten voor het nieuws over deze vernieuwde werkwijze.

sivert dieters 23 september 2022 - 19:18

mijn ervaring is het tegendeel nl; dat men alles tegen de klant uit de kast haalt en alleszins redelijk voorstel weghoont

Jans Abee 24 september 2022 - 09:26

Beste Arie Het gaat mij niet om de rot centen MAAR om de rechten die ik , en een ieder heeft graag wil behouden

Jans Abee 24 september 2022 - 16:33

Beste Linda de Boer. De eerste deskundige was van Octa [10BE], Maar die werd gedwongen on zoveel mogelijk adviesrapporten op nul te zetten. De beste man heeft mij dit in een persoonlijk gesprek duidelijk gemaakt. Dit moest gebeuren om zoveel mogelijke twijfel te zaaien over de deskundigheid [de on hold dossiers] en zo het IMG de gelegenheid te geven voor het instellen van een nieuwe beoordelingskader en de 5000 euro regeling. Namen mag ik hier niet meer noemen maar het ING is hier door mij al heel vroeg van op de hoogte gebracht. Heb toen ook heel duidelijk gevraagd aan IMG zoek dit uit en laat 10 BE GEEN schades meer beoordelen. Heb evt een gesprek verslag voor een ieder die hier belang bij heeft

Jans Abee 24 september 2022 - 16:35

PS mijn dossier is nog NIET gesloten/afgehandeld

patricia 25 september 2022 - 18:20

Beste Jans, daar heb ik wel belang bij. We weten al, ook via andere wegen, dat er instructies zijn gegeven aan deskundigen. Dat is nu zo en dat was in de tijd van de CVW ook al zo. Tijdens bijeenkomsten werden medewerkers geïnstrueerd te zorgen voor een bepaald evenwicht tussen goedkeuring en afkeuring van schade. Zou fijn zijn als de parlementaire enquete commissie hier volgende week (Alders en Kortmann) op bevraagt; zij zijn hiervan op de hoogte gesteld namelijk. De NRC heeft onlangs gepubliceerd dat Wiebes instructies kreeg van Rutte om te zorgen voor lagere kosten voor de versterking omdat de gasbaten zouden teruglopen onder zijn bewind. Datzelfde is ook met die andere kostenpost, schade afhandeling wel te verstaan, gebeurd. Denk dat het goed is dat alle misstanden die we zien, zoveel mogelijk gedeeld worden. Dus ik zie het wel tegemoet patricia_vos@ziggo.nl. Alvast bedankt.

Arie Blok 26 september 2022 - 15:42

Beste Jans, heb interesse in de aangeboden verslaggeving want ook bij mij, 0-rapport, komt het rapport van 10BE / Octa deskundige als coördinator. E-mail letterbret@outlook.com. Alvast bedankt

patricia 29 september 2022 - 14:50

Ik vrees, Arie, dat Jans niet meer zo fanatiek is. Dat terwijl ik van hem nu juist had verwacht dat hij naast A ook B zou zeggen, maar dat geheel terzijde.

Gerard van de Scheuren 3 oktober 2022 - 10:52

Ook bij ons is er na 2 rapporten waar 0€ schade werd toegekend uiteindelijk bij 3e rapport ruim 6K toegekend. Fundering zou moeten worden onderzocht. Maar deskundige werd teruggeroepen door IMG. Contra-expertise begroot schade op ruim 30K. Na beroep zijn we nu in hoger beroep in afwachting van de uitspraak vd raad van State. Het is in elk geval duidelijk dat de deskundigen worden gesouffleerd door IMG.

Hans, IMG 4 oktober 2022 - 15:38

Beste Gerard, wat je aankaart is precies wat onze voorzitter de heer Kortmann in zijn verhoor tijdens de parlementaire enquête heeft bepleit; de komst van een fonds van waaruit wij complexe situaties kunnen betalen en gevallen waarin alles juridisch klopt, maar er toch niet echt een oplossing wordt geboden.

Gerard vd Scheuren 4 oktober 2022 - 16:41

Geldt dat ook voor alle “complexe”situaties uit het verleden? Of alleen nieuwe gevallen?

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.