Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

36.000 aanvragers ontvangen hogere vergoeding voor immateriële schade

Niet meer gebruiken - staat enkel nog bij een nieuwsbericht

Vanaf 3 oktober start het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) met het uitkeren van (hogere) vergoedingen naar aanleiding van de eerder aangekondigde verruiming van de regeling voor immateriële schade. Naar schatting komen van de ongeveer 70.000 aanvragers 36.000 aanvragers met terugwerkende kracht automatisch alsnog in aanmerking voor een (hogere) vergoeding. In totaal wordt hiermee ruim 45 miljoen euro extra aan schadevergoeding uitgekeerd. Daarnaast is het vanaf 23 oktober mogelijk om een aanvraag te doen voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. 
 

Verruimingsmaatregelen voor immateriële schade

Eerder dit jaar kondigde het IMG aan de regeling voor immateriële schade te verruimen. De verruiming geldt in de eerste plaats voor Groningers die te maken hebben (gehad) met sloop/nieuwbouw van hun woning, of te maken hebben (gehad) met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld. Deze mensen hebben recht op de hoogste vergoeding voor immateriële schade van 5.000 euro. Daarnaast trekken we de vergoedingen binnen huishoudens gelijk.

Invoering met terugwerkende kracht

De aanpassingen aan de regeling worden met terugwerkende kracht ingevoerd. Daarom hebben we de afgelopen periode bekeken of de mensen die sinds de openstelling van de regeling een aanvraag hebben gedaan (ongeveer 70.000 aanvragen) door de verruimingsmaatregelen in aanmerking komen voor een (hogere) vergoeding. De meeste aanvragers die recht hebben op een (aanvullende) vergoeding, ontvangen daarover in de periode van 3 tot en met 20 oktober automatisch bericht van ons.

In sommige gevallen vergt het iets meer tijd om de beoordeling te doen. Dit gaat vooral om dossiers met meer complexiteit in de data, zoals een aantal oudere bezwaar- en herzieningsdossiers en dubbel binnengekomen aanvragen. Deze dossiers zullen we in een tweede ronde behandelen. Eind november verwachten we alle aanvragers die, op basis van de nu bij ons bekende gegevens, recht hebben op een (aanvullende) vergoeding te hebben geïnformeerd.

Veranderende omstandigheden

Ook na het doorvoeren van de wijzigingen kan het zijn dat er in iemands situatie iets verandert. Dat kan betekenen dat iemand recht heeft op een (hogere) vergoeding voor immateriële schade. Op dit moment werken wij de manier uit om dit in de toekomst mogelijk te maken.

Nieuwe aanvragen voor immateriële schade

Om de verruimingsmaatregelen goed uit te voeren, is het sinds 17 juli tijdelijk niet mogelijk om een nieuwe aanvraag voor immateriële schade te doen. Zodra alle eerdere aanvragers die recht hebben op een (hogere) vergoeding daarover zijn geïnformeerd, is het weer mogelijk om een nieuwe aanvraag in te dienen. Nieuwe aanvragen beoordelen we dan direct met de verruimde regels. Ook jongvolwassenen van 18 jaar en ouder kunnen zo’n aanvraag indienen. Om deze groep zo goed mogelijk te ondersteunen kunnen zij extra hulp van een zaakbegeleider krijgen bij het doen van een aanvraag.

Immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren

Voor het starten met de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar is het belangrijk om eerst de verruimingsmaatregelen door te voeren. Een verandering in de vergoeding van (één van) de wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal zijn dit de ouders) heeft namelijk invloed op de vergoeding van het kind. Nu we de verruiming binnenkort hebben doorgevoerd, kunnen we ook starten met de immateriële schaderegeling voor kinderen en jongeren. Wettelijk vertegenwoordiger(s) (meestal zijn dit de ouders) van kinderen die volgens onze gegevens mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding, ontvangen rond 18 oktober bericht van ons. Vanaf 23 oktober kan vervolgens een aanvraag worden gedaan voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar.

Meer informatie

Op onze website vindt u meer informatie over de verruimingen. Op deze pagina kunt u meer lezen over de regeling voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan. 

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.