Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

928.jpg

In afwachting van verdere besluitvorming over nieuwe aanpakken voor fysieke schade, neemt het IMG tijdelijke maatregelen. Een deel van de aanvragers twijfelt momenteel over het starten of voortzetten van hun schadeprocedure. Het IMG zet de schadeafhandeling zoveel mogelijk voort, maar gaat hen wel nadrukkelijk de keuze bieden om aan het eind van de procedure een besluit over een aanvraag aan te houden.

Groningers en Drenten met een lopende aanvraag voor vergoeding van fysieke schade krijgen hierover komende tijd een brief met meer uitleg. In geval van een maatwerktraject biedt het IMG hen na ontvangst van het adviesrapport de keuze nog geen besluit te krijgen over de aanvraag. In geval van een traject voor de vaste vergoeding gebeurt dat voorafgaand aan het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. In de bezwaarprocedure gebeurt dit in elke mogelijke fase waarin de procedure zich bevindt.

Voordeel aanhouden besluit

Voor de aanvragers heeft het uitblijven van een besluit als voordeel dat ze bij een besluit over hun aanvraag op een later moment mogelijk meteen in aanmerking komen voor eventuele gunstiger voorwaarden in de schadeafhandeling. De vergoeding van schades die nu door het IMG nog moeten worden afgewezen, is in de toekomst wellicht wel mogelijk als de bevoegdheden van het IMG worden verruimd, zoals reeds door het kabinet is voorgesteld. Voor de vaste vergoeding gelden later mogelijk ook hogere bedragen al dan niet in combinatie met gunstiger voorwaarden.

Nadeel aanhouden besluit

Tegelijk wordt deze onzekerheid niet door iedereen gevoeld en is het ook goed denkbaar dat een besluit op dit moment voor een deel van de gedupeerden wel te verkiezen is. Zeker als alle of vrijwel alle schades nu ook al door het IMG worden vergoed. Nadeel van het uitblijven van een besluit betekent immers vertraging in de afhandeling. Er kan dan ook geen vergoeding worden uitgekeerd. Het IMG kan niet voorspellen hoe snel de procedure dan weer hervat kan worden. Dat kan mogelijk maanden duren, hangende onder andere het debat in de Tweede Kamer en vervolgens eventuele aanpassing van wet- en regelgeving. Ook dient daarna de uitvoering hierop te worden ingericht.

Zoveel mogelijk voorbereiden

Om de verstoring van de lopende schadeafhandeling zo klein mogelijk te maken, gaat het IMG onverkort door met het doen van schadeopnames en het laten opleveren van adviesrapporten door externe deskundigen. Aanvragers wordt nadrukkelijk geadviseerd hieraan mee te werken en zo te helpen besluitvorming voor te bereiden. Welke aanpak er in de toekomst ook komt, de schadeopnames en adviesrapporten bieden waardevolle inzichten die geen nadeel vormen voor individuele aanvragers.

Kabinetsreactie

De maatregelen die het kabinet op 25 april voorstelde in reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen zijn vergaand en concreet. Dat geldt met name het voornemen om tot 40.000 euro in maatwerktrajecten geen beoordeling meer te doen van de schadeoorzaak (causaal verband). Het IMG voert momenteel een uitvoeringstoets uit die tijdig voor het Kamerdebat gereed is. Het IMG is op hoofdlijnen positief over de voorstellen. Het is echter al wel duidelijk dat onder meer de hier genoemde maatregel nog niet door het IMG in uitvoering kan worden gebracht. Dat vereist verdere uitwerking en een aantal politieke keuzes.

Voorstellen uitvoeren

Om in lopende procedures aanvragers nu al zoveel mogelijk tegemoet te komen, proberen we - binnen onze huidige wettelijke bevoegdheden - al wel zoveel mogelijk uitvoering te geven aan andere voorstellen uit het enquêterapport, de kabinetsvoorstellen en diverse aangenomen Kamermoties die daaraan voorafgingen. Voorbeelden daarvan zijn het verruimen van de regeling voor immateriële schade en de praktijk van beroep en hoger beroep.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan. 

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.