Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

17 mei 2023

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

928.jpg

In afwachting van verdere besluitvorming over nieuwe aanpakken voor fysieke schade, neemt het IMG tijdelijke maatregelen. Een deel van de aanvragers twijfelt momenteel over het starten of voortzetten van hun schadeprocedure. Het IMG zet de schadeafhandeling zoveel mogelijk voort, maar gaat hen wel nadrukkelijk de keuze bieden om aan het eind van de procedure een besluit over een aanvraag aan te houden.

Groningers en Drenten met een lopende aanvraag voor vergoeding van fysieke schade krijgen hierover komende tijd een brief met meer uitleg. In geval van een maatwerktraject biedt het IMG hen na ontvangst van het adviesrapport de keuze nog geen besluit te krijgen over de aanvraag. In geval van een traject voor de vaste vergoeding gebeurt dat voorafgaand aan het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. In de bezwaarprocedure gebeurt dit in elke mogelijke fase waarin de procedure zich bevindt.

Voordeel aanhouden besluit

Voor de aanvragers heeft het uitblijven van een besluit als voordeel dat ze bij een besluit over hun aanvraag op een later moment mogelijk meteen in aanmerking komen voor eventuele gunstiger voorwaarden in de schadeafhandeling. De vergoeding van schades die nu door het IMG nog moeten worden afgewezen, is in de toekomst wellicht wel mogelijk als de bevoegdheden van het IMG worden verruimd, zoals reeds door het kabinet is voorgesteld. Voor de vaste vergoeding gelden later mogelijk ook hogere bedragen al dan niet in combinatie met gunstiger voorwaarden.

Nadeel aanhouden besluit

Tegelijk wordt deze onzekerheid niet door iedereen gevoeld en is het ook goed denkbaar dat een besluit op dit moment voor een deel van de gedupeerden wel te verkiezen is. Zeker als alle of vrijwel alle schades nu ook al door het IMG worden vergoed. Nadeel van het uitblijven van een besluit betekent immers vertraging in de afhandeling. Er kan dan ook geen vergoeding worden uitgekeerd. Het IMG kan niet voorspellen hoe snel de procedure dan weer hervat kan worden. Dat kan mogelijk maanden duren, hangende onder andere het debat in de Tweede Kamer en vervolgens eventuele aanpassing van wet- en regelgeving. Ook dient daarna de uitvoering hierop te worden ingericht.

Zoveel mogelijk voorbereiden

Om de verstoring van de lopende schadeafhandeling zo klein mogelijk te maken, gaat het IMG onverkort door met het doen van schadeopnames en het laten opleveren van adviesrapporten door externe deskundigen. Aanvragers wordt nadrukkelijk geadviseerd hieraan mee te werken en zo te helpen besluitvorming voor te bereiden. Welke aanpak er in de toekomst ook komt, de schadeopnames en adviesrapporten bieden waardevolle inzichten die geen nadeel vormen voor individuele aanvragers.

Kabinetsreactie

De maatregelen die het kabinet op 25 april voorstelde in reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen zijn vergaand en concreet. Dat geldt met name het voornemen om tot 40.000 euro in maatwerktrajecten geen beoordeling meer te doen van de schadeoorzaak (causaal verband). Het IMG voert momenteel een uitvoeringstoets uit die tijdig voor het Kamerdebat gereed is. Het IMG is op hoofdlijnen positief over de voorstellen. Het is echter al wel duidelijk dat onder meer de hier genoemde maatregel nog niet door het IMG in uitvoering kan worden gebracht. Dat vereist verdere uitwerking en een aantal politieke keuzes.

Voorstellen uitvoeren

Om in lopende procedures aanvragers nu al zoveel mogelijk tegemoet te komen, proberen we - binnen onze huidige wettelijke bevoegdheden - al wel zoveel mogelijk uitvoering te geven aan andere voorstellen uit het enquêterapport, de kabinetsvoorstellen en diverse aangenomen Kamermoties die daaraan voorafgingen. Voorbeelden daarvan zijn het verruimen van de regeling voor immateriële schade en de praktijk van beroep en hoger beroep.

Reageren op dit bericht?

U kunt reageren op dit bericht in ons forum. Klik op het tekstwolkje boven de foto van dit artikel om naar het forum te gaan.