Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Tot nu toe 1 miljard euro schadevergoeding toegekend

54.jpg

Het IMG heeft in totaal nu 1 miljard euro schadevergoeding toegekend, een stijging van 12,1 miljoen euro ten opzichte van vorige week. Voor fysieke schade is er 614 miljoen euro toegekend, voor waardedaling 386 miljoen euro.

821 meldingen fysieke schade, 447 meldingen waardedaling

Afgelopen week kwamen er 821 nieuwe meldingen binnen van fysieke schade (scheuren in muren o.a.), 958 zijn er afgehandeld. Er kwamen 447 aanvragen voor de Waardedalingsregeling binnen, 560 werden er afgehandeld. Schademelders beoordelen het IMG met gemiddeld een 7,9 na een besluit over hun aanvraag. 

Interesse vaste vergoeding

Afgelopen week werd door het IMG gecommuniceerd over de nieuwe vaste vergoeding van 5000 euro als snelle en simpele mogelijkheid voor eenvoudige en relatief kleine schades. Via de IMG-website is inmiddels door 2500 mensen gecheckt of ze hiervoor in aanmerking komen. 1300 mensen hebben deze eerste week hun interesse voor de vaste vergoeding geregistreerd.  

Afhandelingsduur schademeldingen

De verwachte doorlooptijd (afhandelingsduur) van een reguliere schademelding is circa 168 dagen. Het IMG streeft ernaar maximaal 182 dagen doorlooptijd te bereiken voor reguliere schademeldingen. Het aantal schade-opnames  bedroeg 911, het aantal adviesrapporten bedroeg 802.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de  voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2500 besluiten werden in circa 183 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 49 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er wordt extra geïnvesteerd in het afhandelen van de oudste schademeldingen. Er zijn nu 340 (23 meer dan vorige week) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 73.536 besluiten genomen over 82.438 aanvragen voor fysieke schade (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld), 5.296 besluiten betroffen een afwijzing (7,2 procent). Afgelopen week werden 168 aanvragen afgewezen, 18,9 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 94.117 aanvragen ingediend voor de Waardedalingsregeling door 81.143 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 86.629 aanvragen afgehandeld, waarbij 22.032 aanvragen zijn afgewezen (circa 25 procent van het totaal).

Gemiddelde beoordeling van aanvragers

De totale beoordeling van het IMG is momenteel een 7,9, gebaseerd op 22.016 reacties sinds de start van de metingen. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is sinds de start een 7,7. Afgelopen week was dit een 7,3. Voor waardedaling is de beoordeling na een besluit nu gemiddeld een 8,1. Afgelopen week was dit een 7,0.

Bezwaren

Afgelopen week kwamen er 47 bezwaren binnen op besluiten fysieke mijnbouwschade. Het percentage bezwaren op besluiten is gelijk gebleven met 4,4 procent. Voor waardedalingsbesluiten kwamen er 88 bezwaren binnen. Het aantal ontvangen bezwaren op besluiten voor die regeling is nu 5,9 procent.

In gesprek met inwoners Appingedam over aanvragen waardedalingsregeling 

Sinds de start van de waardedalingsregeling in juli 2020 hebben inmiddels ruim 94.000. Groningers en Drenten een aanvraag gedaan. Tienduizenden Groningers en Drenten die ook in aanmerking komen, deden dat nog niet. Deze week gaan zaakbegeleiders van IMG in gesprek met woningeigenaren in Appingedam om te ontdekken waarom zij nog geen aanvraag deden. Om ze vervolgens zo goed mogelijk te kunnen helpen om alsnog een aanvraag in te dienen en ze te geven waar ze recht op hebben.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.