Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

[UPDATE DATALEK] Schadedossiers weer volledig toegankelijk

108.jpg

De online schadedossiers van het IMG zijn weer volledig toegankelijk voor schademelders. De documenten die er niet in thuishoorden, zijn verwijderd.

Voorzorgsmaatregel

Uit voorzorg waren alle documenten in het online ‘Mijn dossier’ (specifiek het deel voor fysieke schade) sinds gistermiddag geblokkeerd. Nu alle verkeerd geplaatste documenten zijn verwijderd, zijn de dossiers weer volledig zichtbaar en toegankelijk voor de individuele aanvragers.

Omvang datalek

Het onderzoek naar het datalek heeft meer nieuwe inzichten opgeleverd. De 2.639 documenten die afkomstig waren van RVO-regelingen en zichtbaar waren in IMG-dossiers van aanvragers, waren verdeeld over 2.023 online dossiers.

Er is door 574 aanvragers daadwerkelijk ingelogd. In de betreffende dossiers van deze aanvragers waren 761 documenten verkeerd geplaatst. Het aantal documenten dat daarmee ten onrechte kan zijn ingezien, is daarmee nog verder teruggebracht.

Het is technisch niet mogelijk om ook nog na te gaan of deze documenten zijn geopend en ingezien of gedownload. Er moet vanuit worden gegaan dat hier sprake van kan zijn geweest. Het IMG en de RVO bereiden daarom vervolgstappen voor. Dit is afhankelijk van de inhoud van de betreffende documenten. Hier wordt nog onderzoek naar gedaan.

--[Hieronder volgt het bericht van 18 maart, 11.50 uur]--

[UPDATE DATALEK] Veel minder documenten zichtbaar

Het onderzoek naar het datalek van 40.000 documenten bij het IMG wijst nu uit dat ten hoogste 2.639 van die onjuist geplaatste documenten zichtbaar waren in de dossiers van schademelders in Groningen.

Er wordt nog onderzocht hoe deze documenten waren verdeeld over dossiers van het IMG en hoeveel schademelders daadwerkelijk hebben ingelogd in hun online ‘Mijn dossier’ en daarmee de betreffende documenten zouden kunnen hebben gezien.

Verklaring

De 40.000 documenten van geheel andere regelingen van RVO die per ongeluk zijn meeverhuisd, blijken in verreweg de meerderheid van de gevallen aangemerkt te zijn als ‘intern document’. Het online dossier van het IMG toont dat soort documenten niet aan aanvragers die inloggen in hun eigen online omgeving.

-- [Hieronder volgt het bericht van 17 maart, 18.30 uur] --

Onderzoek naar datalek bij IMG

Het IMG is een onderzoek gestart naar een datalek. Momenteel wordt er overgestapt naar een nieuw administratiesysteem voor schadeafhandeling. Bij het overzetten van documenten van het oude naar het nieuwe systeem is iets misgegaan waardoor er een datalek is ontstaan. Het gaat om 40.000 documenten.

Er is afgelopen week één melding gedaan door een aanvrager die ineens inzage kreeg in een online document van iemand anders dat in zijn online dossier was beland. Dit zogenoemde ‘Mijn dossier’ is alleen voor die specifieke aanvrager in te zien (na inlog met DigiD). Het IMG is daarop een onderzoek gestart en heeft het lek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Achtergrond

Met de overgang naar het nieuwe administratiesysteem eind januari is bij het overzetten van circa 55.000 dossiers voor fysieke schade gemoeid. Voor die dossiers moesten er circa 2 miljoen documenten (brieven en adviesrapporten bijvoorbeeld) worden overgezet. Dat lijkt allemaal goed te zijn gegaan voor zover het documenten betreft die afkomstig zijn van het IMG.

Wij hebben vastgesteld dat er ook circa 40.000 documenten van andere regelingen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ten onrechte zijn gekopieerd en geplaatst in de schadedossiers bij het IMG. Deze documenten zijn zichtbaar geweest voor aanvragers. In de eerdergenoemde melding ging het om een subsidieaanvraag voor energiebesparing in het eigen huis.

IMG en RVO maken gebruik van hetzelfde soort administratiesysteem waarin verschillende regelingen worden geadministreerd.

Voorzorgsmaatregel

Uit voorzorg is vandaag (17 maart) om 12.30 uur voor aanvragers in hun online dossier de inzage tijdelijk onmogelijk gemaakt in documenten voor de afhandeling van dossiers van fysieke schade (zoals scheuren in muren). De documenten voor een eventuele aanvraag voor vergoeding van waardedaling zijn online nog wel te zien voor de betreffende aanvragers. In dat deel van het online dossiers zijn geen verkeerde documenten geplaatst.

Vervolg

Het verwijderen van de betreffende documenten is inmiddels opgestart. Naar verwachting zal het verwijderen ten hoogste een dag duren. Zodra dat afgerond is zijn de documenten voor fysieke schade weer beschikbaar in de online dossiers van individuele aanvragers. Ondertussen wordt ook onderzocht of naast de ene aanvrager die aangaf inzage te hebben gehad, er meer schademelders zijn die de verkeerd geplaatste documenten daadwerkelijk hebben ingezien. Zo gauw daar meer inzicht in is, kan ook worden bepaald welke vervolgmaatregelen er nodig zijn.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.