Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

10 maart 2021

Start regeling immateriële schade verschuift naar tweede kwartaal

519.jpg

Er is meer tijd nodig om te kunnen starten met de regeling voor immateriële schade.  Anders dan aanvankelijk voorzien wordt eind tweede kwartaal van dit jaar met de regeling gestart. Die start zal gefaseerd zijn, te beginnen met honderd huishoudens.

Belangrijkste oorzaak van verschuiving

De regeling voor vergoeding van immateriële schade zoals het IMG die ontwikkelt is uniek in Nederland, zowel qua inhoud als qua omvang. Het IMG handelt aanvragen tot vergoeding van immateriële schade af op basis van het civiele aansprakelijkheidsrecht en dat wettelijke kader is beperkt. Volgens de wet bestaat alleen in een beperkt aantal gevallen een recht op vergoeding voor immateriële schade. Het op grote schaal bepalen onder welke omstandigheden iemand recht heeft op vergoeding van immateriële schade is complex. Er is geen regeling bekend die daarbij als voorbeeld kan dienen. De inhoud van de regeling, de ICT-systemen en de uitvoering moeten dus volledig nieuw worden ontwikkeld. En daar is meer tijd voor nodig.

Laagdrempelig én zo persoonlijk mogelijk

Het verzoeken om een vergoeding voor immateriële schade is voor de aanvrager doorgaans een complex proces. De aanvrager moet zelf aantonen dat er sprake is van een zogenoemde ‘persoonsaantasting’. Het IMG vindt het belangrijk dat de drempel voor burgers laag ligt en dat burgers zoveel mogelijk worden ontzorgd. Daarom probeert het IMG de procedure zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk te maken, door aanvragers te helpen bij het onderbouwen van een persoonsaantasting. Dat doet het IMG onder meer door benodigde gegevens te verzamelen en klaar te zetten voor de aanvrager. Tegelijkertijd streeft het IMG ernaar de regeling voor immateriële schade, die gaat over de erkenning van ernstig leed en verdriet in Groningen, ook zo persoonlijk mogelijk te maken. Het is een ingewikkelde en veeleisende opgave om dit alles bij elkaar te brengen in een begrijpelijke en goed uitvoerbare regeling.

“Enorme worsteling”

“Het is voor ons een enorme worsteling om dit goed voor elkaar te krijgen. Het is vooraf nauwelijks te voorzien hoe mensen op de regeling gaan reageren en in hoeverre we bieden wat ze nodig hebben. Bedoeling is dat ze erkenning van het leed ervaren. De kans is daarbij aanwezig dat een deel van hen teleurgesteld zal zijn in de uitkomst. Het toepasselijke recht waaraan het IMG is gebonden, bevat grenzen. Niet iedereen kan vergoeding krijgen en de omvang ervan is ook beperkt. We willen daar helder over zijn en geen onterechte verwachtingen wekken”, zegt Bas Kortmann, voorzitter van het IMG.

Onderzoek loopt nog

Binnen het bestuur van het IMG en de projectorganisatie die de uitvoering voorbereidt, vindt nog op verschillende onderwerpen onderzoek plaats. Het bestuur heeft daarom besloten meer tijd te nemen voor de voorbereiding. Zo buigt het IMG zich nog over de wijze waarop de persoonlijke beleving gaat meewegen bij de beoordeling van de aanvraag.

Persoonlijke impactanalyse (beleving)

Het meewegen van de persoonlijke beleving zal gebeuren via een zogenoemde persoonlijke impactanalyse, gebaseerd op gestandaardiseerde vragen die digitaal beantwoord worden. Het maakt toepassing voor een grote groep mogelijk. Momenteel wordt er een representatieve meting gedaan voor de antwoorden op deze vragen bij de ‘gemiddelde Nederlander’, zodat een goede vergelijking mogelijk is met de beleving van gedupeerden in Groningen.

Gefaseerde start

Het IMG verwacht hoe dan ook niet op alle vragen een antwoord te hebben voor de start. Daarom is besloten om te starten met honderd huishoudens. Daarna wordt het aantal huishoudens stapsgewijs uitgebreid. Deze gefaseerde start biedt het IMG de kans de opgedane ervaringen te gebruiken voor eventuele aanpassingen voordat de afhandeling grootschaliger wordt.

Vergoedingen

De vergoeding van immateriële schade is hoogstpersoonlijk en komt zowel voor woningeigenaren, inwonende meerderjarigen, huurders en minderjarigen beschikbaar. Het gaat voor volwassenen om vaste bedragen van 1.500 euro in het geval van een persoonsaantasting, 3.000 euro in het geval van ernstige persoonsaantasting en of 5.000 euro in het geval van bijzonder ernstige persoonsaantasting. De hoogte van het bedrag is dus afhankelijke van de ernst van de situatie. Voor minderjarigen wordt de schadeomvang omwille van eenvoud afgeleid van de beoordeling van de ouders. De vergoeding voor immateriële schade staat los van een eventuele vergoeding van bijvoorbeeld fysieke schade (zoals scheuren in muren), waardedaling van woningen, omzetderving bij ondernemers en kosten voor psychologische hulp.

Voor wie is de regeling

Voorwaarde voor een vergoeding is onder meer het woonachtig zijn (geweest) in een gebied waar schade kan zijn ontstaan door bodembeweging door gaswinning in het Groningenveld en gasopslag in Norg. Daarnaast kijken we onder meer naar de fysieke schade aan de woning en de veiligheidssituatie van de woning als gevolg van de genoemde bodembeweging. Lees hier meer over immateriële schade en de regeling die het IMG hiervoor ontwikkelt.