Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

22 december 2020

Nieuwe schade na de Stuwmeerregeling

393.jpg

Op ruim 2.200 adressen waar gekozen is voor de Stuwmeerregeling is in 2020 opnieuw schade gemeld. Het IMG heeft besloten deze schade af te handelen als deze niet op de nulmeting staat, ook als het een niet eerder ontdekte schade betreft. De schademelder kan dit in een zienswijze aangeven. Het moet een einde maken aan mogelijke onduidelijkheid die hierover kan zijn ontstaan.

Snelheid na lang wachten

Op circa 10.500 van de circa 16.000 adressen is door schademelders gebruikgemaakt van de Stuwmeerregeling, een toen volstrekt nieuwe manier van schade afhandelen. De Stuwmeerregeling had als doel snel uitkomst te bieden voor Groningers die al te lang op afhandeling van de schade moesten wachten.

Veel sneller sinds Stuwmeerregeling

De regeling bood de toenmalige TCMG (voorganger van het IMG) de kans het stuwmeer ‘op te lossen’. De Stuwmeerregeling was een succes. Sindsdien is de schadeafhandeling aanzienlijk versneld en is het IMG (nadat de TCMG opging in het IMG) in staat reguliere schademeldingen binnen een half jaar af te handelen. Terwijl het aantal schademeldingen dat wekelijks binnenkomt en wordt afgehandeld sindsdien is vervijfvoudigd naar circa 1.000 per week.

Aantallen sindsdien

Op circa 2.200 van de circa 10.500 adressen waar gebruik is gemaakt van de Stuwmeerregeling zijn sindsdien nieuwe schademeldingen gedaan.
Op circa 500 adressen heeft dat geleid tot een afhandeling van de schade omdat er een nieuwe beving was geweest die deze schade kon hebben veroorzaakt.

Bij ruim 1.700 adressen was er sinds het toekennen van de vergoeding vanuit de Stuwmeerregeling geen nieuwe bodembeweging geweest die aanleiding gaf om aan te nemen dat er nieuwe schade kon zijn ontstaan. Zij ontvingen afgelopen jaar een brief met daarin een voornemen tot afwijzing van de aanvraag.  

Zienswijze mogelijk

Aanvragers hebben de mogelijkheid om een zienswijze te geven op dat voornemen tot afwijzing. Van de 1.700 adressen dienden vervolgens circa 700 adressen een zienswijze in. Bij circa 400 adressen is inmiddels een besluit met daarin een afwijzing verstuurd. Zodoende staan er nog circa 1.300 adressen open waar nog geen besluit is genomen. Bij de helft daarvan is ook een zienswijze ingediend. De andere helft kan dat nog doen.

Nieuwe aanpak

Naar aanleiding van zienswijzen en reacties, merkte het IMG dat het vraagstuk rond nieuwe schade nog te veel ruimte liet voor interpretatie. Op basis van de Stuwmeerregeling koos iemand er bewust voor dat alle op dat moment aanwezige schade daarmee was afgehandeld. Maar wat als er een nieuwe schade werd gemeld die daarvoor niet bekend was en ook niet op de nulmeting werd vastgelegd? Hoe bewust was die keuze dan? En wat als er geen nieuwe bodembeweging was, die deze schade sindsdien kon hebben veroorzaakt?

Eenvoud bij zienswijzen

Om een einde te maken aan de onduidelijkheid, heeft het IMG er nu voor gekozen een eenvoudige lijn te hanteren: alle schade wordt als nieuwe schade beschouwd als deze niet is opgenomen bij de nulmeting (dan wel de toen gebruikte schade-opname) na het besluit vanuit de Stuwmeerregeling. Als een aanvrager in zijn zienswijze toelicht dat sprake is van schade die niet op de nulmeting staat, zal voor de nieuwe schade een schade-opname worden ingepland.

De deskundige zal dan worden gevraagd aan de hand van de nulmeting te bepalen of de schade niet al onder de Stuwmeerregeling viel. Zo niet, dan dient de schade zoals te doen gebruikelijk te worden beoordeeld. De deskundige zal daarin alle bodembeweging betrekken die normaal ook wordt gebruikt bij een schadebeoordeling.

Afgewezen of geen zienswijze

De aanvragers die op dit moment nog geen zienswijze op het voornemen tot afwijzing gaven, ontvangen een herinneringsbrief. Zij worden met die brief nog een keer in de gelegenheid gesteld om toe te lichten dat sprake is van schade die niet op de nulmeting staat.

De aanvragers die al een besluit met een afwijzing hebben ontvangen, ontvangen ook een brief. In die brief wordt toegelicht welke schade met het Stuwmeerbesluit is afgehandeld en dat nieuwe schade, zoals niet eerder ontdekte schade, alsnog kan worden gemeld. Als aanvragers gelet op die informatie vinden dat zij ten onrechte een afwijzing hebben ontvangen, kunnen zij alsnog een aanvraag indienen.

Niet reageren

Vanzelfsprekend kan iemand ook niets doen, als de schade wel bij de nulmeting was vastgelegd. De schade wordt dan verondersteld te zijn vergoed met de Stuwmeerregeling. De nulmeting is in te zien via het Mijn Dossier op deze website.

Kader

Geen beoordeling en calculatie

Verreweg de meeste van de ruim 10.500 mensen kozen voor het aanbod van een vast bedrag van 5.000 euro. Er vond bij hen geen beoordeling plaats van de schadeoorzaak en geen calculatie van de schade. De schade werd nog wel vastgelegd met een nulmeting met oog op de afhandeling van eventuele toekomstige schade. Bij een klein deel was er al een recente schade-opname voorhanden die als nulmeting is beschouwd.

Nieuwe schades

Al vanaf de start van de Stuwmeerregeling ontstonden situaties waarin nieuwe schade werd opgemerkt. Dat kon gebeuren na de keuze voor de regeling, maar voorafgaand aan het besluit en uitkering. Dat kon ook gebeuren tussen het besluit, uitkering en de nulmeting. En de nieuwe schade kan na de nulmeting zijn ontstaan en worden opgemerkt. Na het eindigen van de regeling is nu alleen nog sprake van die laatste categorie. Iedereen heeft immers een besluit en een nulmeting gehad.

Uitleg op de website

Op de website van het IMG was voor die laatste categorie dan ook een toelichting opgenomen. De daarin beschreven aanpak luidde kort gezegd dat nieuwe schade gewoon gemeld kon worden en dat deze dan werd opgepakt. Wel deed het IMG (en voorheen de TCMG) op deze adressen een extra check of er sprake was (of is) van nieuwe bodembeweging nadat de Stuwmeerregeling werd afgerond. Immers, nieuwe schade moet vergoed worden, maar eerdere schade moet verondersteld te zijn vergoed met de Stuwmeerregeling. Als er geen sprake was van een nieuwe bodembeweging, ontvingen aanvragers een brief met voornemen tot afwijzing. Daarop was dan nog een zienswijze mogelijk.

Check op bodembeweging

Het IMG blijft een check doen of er sprake is van nieuwe bodembeweging op adressen waar eerder al eens schade is opgenomen en beoordeeld via de Stuwmeerregeling. Als er geen recente bodembeweging was, wordt de aanvrager gevraagd duidelijk te maken waar de nieuwe schade uit bestaat. Het voorkomt de hinder van een schade-opname voor een schade die toch al was afgehandeld en niet is verergerd, waarna het IMG er niet opnieuw over kan besluiten.