Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

4 mei 2020

Weekcijfers: 1005 nieuwe schademeldingen, 577 afgehandeld

185.jpg

Afgelopen week kwamen er 1.005 nieuwe schademeldingen binnen, er werden er 577 afgehandeld. Er is nu 245,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend. Naar schatting 100 schademeldingen zijn gevolg van de beving bij Zijldijk afgelopen zaterdag, waarvan circa 40 uit het effectgebied van die beving.

Effect beving Zijldijk

Het exacte aantal schademeldingen als direct gevolg van een beving laat zich moeilijk tellen. Niet in alle meldingen wordt aan de beving gerefereerd. We vergelijken het aantal daarom met de cijfers van de week ervoor (zonder beving). Sinds de beving op zaterdagmorgen, kwamen er tot maandagmorgen 8.00 uur 272 schademeldingen binnen. Vorige week was dat in hetzelfde tijdsbestek 167.

Uit het effectgebied van de beving bij Zijldijk kwamen circa 40 van de 272 schademeldingen, waar dat vorige week in hetzelfde gebied er 3 waren. Het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen dat recent werd gepubliceerd, geeft een mogelijke verklaring. Zo wordt er direct na de beving schade gemeld, maar kan er later sprake zijn van een na-ijleffect. Daarbij kan berichtgeving over de beving ook direct leiden tot een ‘inhaalslag’ van schademeldingen op andere locaties buiten het effectgebied van die beving.

Schademeldingen met schade-opname

Er zijn nu circa 14.850 schademeldingen in behandeling waar nog geen schade-opname is gedaan. Bij circa 5.900 schademeldingen is er al wel een schade-opname uitgevoerd. De verwachte doorlooptijd van schademeldingen tot een besluit (voor gewone woningen) waar wel een schade-opname is gedaan, is circa 88 dagen.

Gerealiseerde doorlooptijd bij na besluit

Voor de schademeldingen die we wel kunnen afhandelen, wordt berekend hoe lang dat uiteindelijk heeft geduurd. De doorlooptijd is, gerekend over de laatste duizend afgehandelde schademeldingen, bij benadering 116 dagen geweest. Bij 74,6 procent van de dossiers was de doorlooptijd van schademelding tot besluit minder dan een half jaar (182 dagen).

We schreven een toelichting op de doorlooptijd

Afgewezen schademeldingen

Afgelopen week werd bij 193 van de 538 besluiten de aanvraag afgewezen. Het gaat om schademeldingen die zijn gedaan kort nadat gebruik werd gemaakt van de Stuwmeerregeling. Onderdeel van de regeling waar deze schademelders voor kozen was dat alle schade die op dat moment aanwezig was, werd afgehandeld met toekenning van in totaal 5.000 euro aan schadevergoeding. Deze schades werden niet individueel beoordeeld, maar werden wel zo veel mogelijk vastgelegd met een nulmeting.

De aanvragen die nu zijn afgewezen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op schade die nieuw is ontstaan of op oudere schade die nu pas werd ontdekt. Het kan daarmee gaan om twee situaties:

  1. Als het gaat om schade die nieuw is ontstaan, dan wordt gekeken of deze schade kan zijn ontstaan door trillingen door aardbevingen. Als deze trillingen er niet zijn geweest sinds het besluit tot toekenning van de stuwmeerregeling en de nieuwe schademeldingen, dan kan de schade dus niet door mijnbouw zijn ontstaan en wordt de aanvraag afgewezen.
  2. Als de schade al wel eerder was ontstaan, dan was die dus nog onderdeel van de vergoeding die op basis van de stuwmeerregeling was toegekend. Ook dan wordt de aanvraag afgewezen.

Geen zienswijze gedaan

Voordat tot afwijzing van de aanvraag is overgegaan, hebben de betrokkenen allemaal de gelegenheid gekregen om hun zienswijze te geven op het ontstaan van de schade. De besluiten die nu genomen zijn, betreffen adressen waar geen gebruik is gemaakt van die reactiemogelijkheid en waar geen sprake is geweest van trillingen door aardbevingen voorafgaand aan de schademelding.

Als er wel een zienswijze is gegeven, wordt aan de hand van de inhoud van die zienswijze per geval bekeken hoe het dossier moet worden behandeld, bijvoorbeeld door alsnog een onafhankelijke deskundige langs te sturen. Indien er op de locatie van de woning wel trillingen door aardbevingen zijn geweest, dan kan eventuele nieuwe schade gewoon via de reguliere procedure worden afgehandeld.

Bezwaren op besluiten

In totaal leidt nu 94,8 procent van de besluiten tot een schadevergoeding. Er kwamen afgelopen week 24 bezwaren op de besluiten binnen. Bij 3,1 procent van het totaalaantal besluiten wordt bezwaar gemaakt. Er lopen nu 19 beroepszaken.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG zet extra in op dossiers die te lange doorlooptijden kennen. Vaak is daar maatwerk voor nodig omdat de procedure voor deze schademelders om uiteenlopende redenen vertraagd is. Er zijn nu 1.529 (- 5) van meer dan een jaar oud. Er zijn er 838 (+25) van meer dan twee jaar oud.