Verder naar inhoud
Terug naar overzicht

Weekcijfers: 720 afgehandeld en 494 nieuwe schademeldingen

6.jpg

Afgelopen week kwamen er 494 nieuwe schademeldingen binnen en er werden 720 schademeldingen afgehandeld. Het totaal aantal openstaande schademeldingen daalde met 226. Er is in totaal nu 154,1 miljoen euro schadevergoeding toegekend.

Historie en nieuw

Van de nieuwe schademeldingen is 50 tot 75 procent afkomstig van adressen waar nog nooit eerder schade is gemeld (waar dus historie met de NAM of het CVW aanwezig is). Afgelopen weken kwamen er respectievelijk 128, 115, 250 en nu 119 schademeldingen per week binnen waar sprake blijkt van historie op dat adres. Op een totaal aantal schademeldingen dat wekelijks schommelt tussen de 500 en 700.

Oude schades

De TCMG behandelt op adressen waar al eerder schade is beoordeeld door de NAM of het CVW alleen de nieuwe of verergerde schades. In de meeste gevallen wordt dat op basis van foto’s uit bij NAM opgevraagde dossiers voor dat adres vastgesteld. Als er geen foto of andere goede beschrijving in die NAM-dossiers aanwezig is, behandelt de TCMG de schade als nieuwe schade.

Besluiten en bezwaren afgelopen week

Afgelopen week werden er 615 besluiten genomen waarmee dus 720 schademeldingen werden afgehandeld. Het betrof 24 keer een afwijzing van de aanvraag, waarmee het percentage afgewezen aanvragen 5,1 procent blijft. Er kwamen 21 bezwaren binnen, waarmee het aantal bezwaren op 624 komt. Het percentage bezwaren op besluiten blijft 2,6 procent.

Totaal schademeldingen

Er zijn nu 47.646 schademeldingen bij TCMG binnengekomen. In totaal zijn er nu 28.673 schademeldingen afgehandeld en zijn er nog 18.973 in behandeling op circa 16.200 adressen, in eigendom bij circa 13.100 schademelders (waaronder bijvoorbeeld ook woningcorporaties).

Ontwikkeling jongste meldingen

De TCMG wil alle reguliere schademeldingen die nu binnenkomen, binnen een half jaar afhandelen. Er zijn momenteel 4.595 openstaande schademeldingen meer dan half jaar oud, een groei van circa 200 ten opzichte van afgelopen week. Het betekent in dit geval dat circa 200 dossiers die een half jaar oud waren, inmiddels meer dan een half jaar oud zijn en nog niet zijn afgehandeld.

Ontwikkeling oudste schademeldingen

De TCMG wil daarnaast vóór 1 april alle schademeldingen hebben afgehandeld die meer dan twee jaar oud zijn. Voor zover dat binnen de invloedssfeer van de TCMG ligt (geen openstaande Arbiterdossiers bijvoorbeeld). Er zijn nu 2.658 openstaande schademeldingen van meer dan een jaar oud, waarvan 1.012 meer dan twee jaar oud. Het totaal van meer dan een jaar oud daalde met ruim 200 afgelopen week.

 • Welke situaties kunnen zich nu voordoen?

  1. Aanvragen ingediend vóór 5 november waar vergoeding voor waardedaling werd toegekend, maar waar blijkt dat er sprake is van uitgevoerd of nog uit te voeren sloop en nieuwbouw. De vergoeding wordt bij deze groep niet teruggevorderd. Gelijke gevallen moeten immers gelijk worden behandeld. Dit vloeit voort uit het feit dat de minister verzocht geen vergoeding terug te vorderen en de kosten daarvan voor zijn rekening te nemen.
  2. Aanvragen ingediend ná 5 november. Er is dan expliciet in de procedure ‘nee’ geantwoord op de vraag of de aanvrager bekend is met sloop en nieuwbouw op zijn adres. Als het adres ook niet voorkomt op de dan aanwezige NCG-lijst, keert het IMG vergoeding uit. Als later het adres alsnog op de NCG-lijst komt, zal het IMG onderzoeken of de aanvrager had kunnen weten dat er sprake is van sloop en nieuwbouw. In die gevallen vordert het IMG de vergoeding terug, waarbij waar nodig maatwerk zal worden toegepast in de wijze waarop.
  3. Aanvragen voor vergoeding van waardedaling ingediend én besloten door het IMG vóórdat de NCG een toezegging doet over sloop en nieuwbouw worden door het IMG vergoed. Als voorafgaand aan besluitvorming door het IMG wel al wordt doorgegeven door de NCG dat sloop en nieuwbouw zijn toegezegd, dan wijst het IMG de aanvraag af.
 • Hoe wordt het gemiddelde berekend?

  Het gemiddelde voor het IMG wordt gebaseerd op het gemiddelde cijfer dat voor de afhandeling van fysieke schade wordt gegeven en op het gemiddelde cijfer dat voor waardedaling wordt gegeven. Daarbij wordt meegewogen hoeveel besluiten het IMG nam voor die specifieke regeling. Hiermee zegt het gemiddelde zo veel mogelijk over de beleving van alle aanvragers over alle besluiten.

  Na het besluit over een aanvraag tot vergoeding van fysieke schade is daarbij de vraag: “Welk rapportcijfer geeft u het besluit dat u ontvangen heeft?” Sinds de start van de meting (juni 2019) gaven 8.000 respondenten een 7,7.
  Na een besluit over een aanvraag voor Waardedaling is daarbij de vraag: “Hoe tevreden bent u over het indienen en afhandelen van uw aanvraag?” Sinds de start van deze meting (november 2020) gaven 6.752 respondenten een 8,1.

  Aangezien de respons op het verzoek om een reactie op de enquête voor beide regelingen hoog is (meer dan 25 procent voor de enquête over het besluit), worden beide cijfers als representatief beschouwd voor de beoordeling van een van beide regelingen. Maar de aantallen besluiten over de regelingen kennen getalsmatig geen gelijke omvang.

  Het totaalaantal besluiten van het IMG voor beide regelingen is momenteel 107.606. Er zijn 58.141 besluiten (54 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van fysieke schade. Er zijn 49.465 besluiten (46 procent van alle besluiten) genomen over aanvragen tot vergoeding van waardedaling.

  Bij het bepalen van het gemiddelde weegt het cijfer voor fysieke schade daarom voor 54 procent mee en voor waardedaling 46 procent. Het doorlopende (over de hele periode), gewogen (afgezet tegen het aantal besluiten) gemiddelde voor de besluiten van het IMG komt daarmee op: 7,9, gebaseerd op in totaal ruim 14.500 respondenten.

 • Wie wordt wanneer om een mening gevraagd?

  Als het IMG een e-mailadres heeft van een aanvrager wordt altijd ergens in de procedure een enquête gestuurd. Uitzondering vormen de adressen waar woningcorporaties en vastgoedbeheerders als eigenaar staan geregistreerd.

  Bij de regeling voor fysieke schade kan er op verschillende momenten in de procedure een enquête volgen: na de schade-opname, na het adviesrapport en na het besluit. Al binnen enkele dagen na het besluit wordt het verzoek gestuurd.

  Wie gebruikmaakt van meerdere regelingen, krijgt ook meerdere enquêteverzoeken. Zowel na een besluit voor de regeling fysieke schade wordt om een mening gevraagd als ook na een besluit over een aanvraag over waardedaling. Het zijn immers verschillende regelingen met verschillende procedures.

 • Waarom heb ik geen enquête gekregen en kan het alsnog?

  Als het goed is, krijgt ieder adres een enquêteverzoek, mits er een e-mailadres bekend is. Nu kan het wel zijn dat er op een adres meerdere aanvragen worden gedaan. Om overlast te beperken, sturen we eenzelfde soort enquête nooit twee keer binnen drie maanden naar dezelfde persoon. Zo kan het dus voorkomen dat iemand niet gevraagd is om te reageren voor een bepaald besluit. Daarnaast kan er altijd iets misgaan zijn met de mail, waarbij een enquête bijvoorbeeld in de map ‘ongewenste mail/reclame’ belandde of geheel weg gefilterd werd door mailsystemen.

  Momenteel is niet voorzien dat een enquête alsnog verstuurd en ingevuld kan worden. We willen de meting liefst in zo vergelijkbaar mogelijk situaties laten plaatsvinden (bijvoorbeeld kort na een besluit). Als er alsnog veel andere mensen aangeven een enquête te willen invullen waar dat niet gelukt is, gaan we wel bekijken wat er mogelijk is.

 • Wat hebben aanvragers precies gezien?

  Maximaal 60 aanvragers hebben een overzicht gezien van schadedossiers. Schadezaken worden per 10 tegelijk getoond met het schadenummer, schadeadres, indieningsdatum van de schade, de schadezaak en de status van de schadezaak.

 • Konden de aanvragers de informatie van andere dossiers wijzigen?

  Nee, de informatie kon niet gewijzigd worden.

 • Konden de aanvragers door het dossier van een ander bladeren?

  Nee, er was een overzicht zichtbaar, geen inhoud van dossiers. Dossiers van anderen konden niet worden ingezien.

 • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?

  Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is, dat zijn we aan het onderzoeken. Het belangrijkste is dat de storing is verholpen en dat dossiers van andere aanvragers niet meer zichtbaar zijn.

 • Wat betekent dit voor mijn dossier?

  Alle dossiers zijn beveiligd en alleen toegankelijk met de juiste inloggegevens. Hierdoor is het niet mogelijk om dossiers van andere aanvragers in te zien. Uw dossier is dus alleen toegankelijk met uw eigen inloggegevens.