22 november 2022

21 reacties

2.470 meldingen voor fysieke schade, waardedaling en IMS

De afgelopen week hebben we in totaal 2.470 meldingen ontvangen voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade. We hebben 1.958 meldingen afgehandeld. Afgelopen week is circa 4 miljoen euro uitgekeerd aan schadevergoeding. In totaal is 1,561 miljard euro aan schadevergoeding uitgekeerd (1,03 miljard euro voor fysieke schade, 489 miljoen euro voor waardedaling en 47 miljoen euro voor immateriële schade).

Meldingen fysieke schade en vaste vergoeding 

Voor fysieke schade kwamen er afgelopen week 807 nieuwe meldingen (scheuren in muren o.a.) binnen, waarvan 397 aanvragen voor de vaste vergoeding. Er zijn 896 schademeldingen afgehandeld, waarvan 377 vaste vergoeding.

Meer dan 1 miljard euro voor fysieke schade

Sinds de start in 2018 heeft het IMG (voorheen TCMG) circa 1,03 miljard euro uitgekeerd aan vergoeding voor fysieke schade, waarvan 149 miljoen euro voor vaste vergoeding. In totaal zijn er 182.537 meldingen gedaan voor fysieke schade, waarvan 26.732 aanvragen voor de vaste vergoeding. In totaal zijn er 162.497 meldingen afgehandeld, waarvan 24.453 vaste vergoeding.

Daarnaast is er een groep aanvragers die na hun schademelding voor de maatwerkprocedure de keuze hebben gekregen om alsnog voor de vaste vergoeding te kiezen. Van deze groep hebben we 11.157 aanvragen voor vaste vergoeding afgehandeld.  

De eenmalige vaste vergoeding van maximaal € 5.000 is bedoeld voor eenvoudige, relatief kleine schades. Naar verwachting is het vooral een oplossing voor woningen waar de bevingen tot relatief lage trillingssnelheden leidden en daarmee ook relatief kleine schade hebben. Sinds 1 november 2021 kan men kiezen voor deze vergoeding.

Opnieuw schademelden na vaste vergoeding

Als je voor de afhandeling van bevingsschade hebt gekozen voor de vaste vergoeding, kan je opnieuw schade aanvragen als op jouw adres een nieuwe beving een trillingsnelheid van 5 millimeter per seconde heeft veroorzaakt.

Aanvragen immateriële schade

De afgelopen week ontvingen wij 1.489 aanvragen voor immateriële schade en zijn er 990 aanvragen afgehandeld. In totaal hebben wij 45.080 aanvragen ontvangen. Tot nu toe zijn 33.895 besluiten genomen, waarbij 20.696 keer schadevergoeding is toegekend.

De eerste groep Groningers met ernstig leed en verdriet door de bevingen kan sinds 15 november vergoeding aanvragen voor immateriële schade. Om te beginnen met de gemeente Eemsdelta, Het Hogeland en Midden-Groningen. De precieze fasering voor de aanvragen leest u hier.

Op onze website hebben wij een keuzehulp geplaatst die een indicatie geeft of het zinvol is om een vergoeding van immateriële schade aan te vragen. Het invullen duurt circa een minuut en geeft een goed beeld of iemand in aanmerking komt voor de schaderegeling. Daarnaast geeft de keuzehulp aan welke onderdelen een belangrijke rol spelen bij de beoordeling.

Waardedaling en rapportcijfers

Voor de waardedalingsregeling kwamen 174 aanvragen binnen en zijn er 72 afgehandeld. In totaal hebben we nu 107.589 aanvragen ontvangen en 106.868 afgehandeld. Het aantal aanvragen is hoger dan de afgelopen periode, dit is het effect van brieven die zijn verstuurd naar eigenaren die nog geen waardedaling hebben aangevraagd, maar daarvoor wel in aanmerking komen.

42.358 schademelders beoordelen IMG met gemiddeld een 7,4 na een besluit over hun schademelding of aanvraag voor waardedaling en immateriële schade. Het gemiddelde voor besluiten voor fysieke schade is een 7,2, afgelopen week was dat een 6. De beoordeling na een besluit over waardedaling is gemiddeld een 7,9, de afgelopen week was dat een 8,3. De beoordeling na een besluit over de vaste vergoeding is 8,3. De afgelopen week was dat een 8,5. Voor immateriële schade is de beoordeling na een besluit gemiddeld een 5,2 en afgelopen week was dat 5,4.

Afhandelingsduur schademeldingen

De afgelopen week is de werkvoorraad met 89 schademeldingen afgenomen. De verwachte doorlooptijd voor fysieke schademeldingen bedraagt nu 273 dagen. Deze wordt berekend met gegevens van de laatste 3 weken. Dat is langer dan de 182 dagen waar het IMG minimaal naar streeft. De afgelopen week zijn 300 schade-opnames gedaan en zijn 163 adviesrapporten verstuurd.

Gerealiseerde doorlooptijd fysieke schademeldingen

Om de voortgang te meten wordt ook de daadwerkelijk gerealiseerde doorlooptijd berekend. De laatste 2.500 besluiten werden in circa 202 dagen afgehandeld. Het gaat hier om de zogenoemde ‘mediaan’, wat betekent dat er uitschieters zijn naar boven en naar beneden. Bij deze besluiten is het bij 44 procent van de schademeldingen gelukt die binnen een half jaar af te handelen. Er zijn nu 1.460 (+1) openstaande schademeldingen meer dan twee jaar oud.

Besluit fysieke schade

Er zijn nu 146.625 besluiten genomen waarmee 162.497 aanvragen voor fysieke schade zijn afgehandeld (per besluit worden soms meerdere aanvragen op een adres afgehandeld). 14.780 besluiten betreffen een afwijzing (10,1 procent). Afgelopen week werden 132 aanvragen afgewezen, 18,1 procent van het aantal besluiten in die week.

Besluiten Waardedalingsregeling

In totaal zijn er 107.589 aanvragen ingediend voor de waardedalingsregeling door 90.509 aanvragers (een aanvrager kan meerdere huizen in bezit hebben (gehad)). Er zijn nu in totaal 106.868 aanvragen afgehandeld, waarvan 26.637 aanvragen zijn afgewezen.

Bezwaren

Voor besluiten over fysieke schade hebben we tot nu toe 7.525 bezwaren ontvangen en zijn er 4.543 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor waardedalingsbesluiten hebben we tot nu toe 6.078 bezwaren ontvangen en zijn er 5.997 afgehandeld. Het aantal ontvangen bezwaren is 5,7 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Voor Immateriële Schade hebben we tot nu toe 3.412 bezwaren ontvangen, daarvan zijn er 811 afgehandeld. Het totaal aantal ontvangen bezwaren is 10,1 procent van het totaal aantal beschikkingen dat is verstuurd.

Reageren

Linda de Boer 23 november 2022 - 12:14

Wellicht ben ik te ongeduldig, maar gelet op het wetgevingsoverleg dat woensdag 30 november as. plaatsvindt in de Tweede Kamer verwachtte ik dat u in het weekoverzicht ook inzicht zou geven welke consequenties het IMG aan de peer review verbindt. In het nieuwsoverzicht over de Taskforce gaat u er zijdelings op in en ik trek daaruit de conclusie dat ook u van mening bent dat die review tot wijziging van het beoordelingskader leidt. Het lijkt mij dan niet aan de orde dat de schade afhandeling wordt doorgezet, alsof er geen nieuwe inzichten zijn. Of misschien beter dat de inzichten over de directe effecten van diepe bodemstijging en -daling te stellig bleken, want de uitkomst van de peer review heeft volgens mij ook betrekking op reeds genomen besluiten.

Hans, IMG 29 november 2022 - 19:23

Beste Linda, we wachten de reactie van de staatssecretaris en het debat in de Tweede Kamer van aanstaande donderdag 1 december af.

@IMG 3 december 2022 - 20:25

Het debat is verplaatst naar dinsdag as. Ik schat in dat de Tweede Kamer ook klaar is met de handelswijze van het IMG en dat ze staatsecretaris Vijlbrief de bevoegdheden gaat geven om het IMG beleidsregels op te leggen. Voor een bestuursvoorzitter die zich er zo op laat voorstaan dat het ministerie niet kan ingrijpen bij het IMG is dat wel een enorme draai om de oren.

Hans, IMG 5 december 2022 - 15:34

In de Tijdelijke wet Groningen (TwG) is ervoor gekozen om de schadeafhandeling te beleggen bij het IMG als een zelfstandig bestuursorgaan dat geheel onafhankelijk opereert van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), de Staat der Nederlanden en de Minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Deze keus is gemaakt vanwege het gebrek aan vertrouwen bij gedupeerden in een schadeafhandeling waarop inhoudelijk invloed wordt uitgeoefend door één van deze partijen. Door het ingediende amendement zou je kunnen vermoeden dat al het voorgaande is veranderd en dat inhoudelijke invloed van de Staat der Nederlanden of de Minister EZK door de gedupeerden niet meer ongewenst of omstreden zou worden geacht. Iedereen die de situatie in Groningen kent weet dat dit niet zo is. Nog steeds wordt de rechtvaardigheid van de schadeafhandeling met grote regelmaat door gedupeerden in twijfel getrokken, omdat zij niet kunnen geloven dat wij die zonder invloed van de Staat uitvoeren. Dankzij de wet kunnen wij verzekeren dat de Staat op geen enkele manier invloed heeft of heeft gehad op de schadeafhandeling. Het amendement dat er nu ligt verandert dit. Wij wachten het debat van dinsdag 6 december in de Tweede Kamer af.

repelsteeltje 5 december 2022 - 07:50

Ook ik kijk uit naar het debat. Iets zegt me dat Kortmann dit wel aan zag komen of Vijlbrief heeft wat lichte druk uitgeoefend. Waar ik enorm nieuwsgierig naar ben is hoe het er momenteel intern bij het IMG aan toe gaat. Is het er een chaos? Laat men de boel de boel maar en mag de opvolger het straks allemaal gaan opruimen?

@IMG 15:34 5 december 2022 - 16:16

In de toelichting staat duidelijk beschreven wat de indiener met dit amendement beoogt. En ook de staatsecretaris is in zijn schriftelijke appreciatie helder. Hij ondersteunt het amendement, omdat dit volgens hem 'de mogelijkheid biedt om enige grip te krijgen op de schadeafhandeling door IMG'. En hij voegt daaraan toe dat hij gelet op de maatschappelijke ontwikkeling daarin nu een andere afweging maakt dan hij eerder deed. Volgens mij had in dit persbericht moeten staan: 'Door dit amendement zou je kunnen vermoeden dat er een breed gedeelde mening is van ontevredenheid over de schadeafhandeling door IMG.' Zo'n persbericht zou ik me helemaal bij aan kunnen sluiten.

Hans, IMG 12 december 2022 - 18:46

Ook de staatssecretaris moet zich - net als wij - aan de wet houden, die voorschrijft hoe wij de schade moeten afhandelen. Met dit amendement biedt de staatssecretaris een politieke oplossing voor een maatschappelijk probleem dat is ontstaan door het uitvoeren van de wet. We zijn blij dat hiermee een oplossing voorhanden lijkt voor de inwoners van Noord Drenthe en Zuidoost Groningen.

J haan 23 november 2022 - 13:06

IMG Staat ook voor Immer Meer Geduld.

Vraagje 25 november 2022 - 13:38

Ik heb een vraag over het doen van een aanvraag voor immateriële schade jongeren. Ons dossier loopt als sinds 2019, zienswijze..bezwaar..hoorzitting…rechtszaak…enz. Mijn zoon was tijdens het starten van de aanvraag 16 jaar. Heeft alles meegekregen en ook de pijn van onrecht richting zijn ouders. Ondertussen is hij 19 jaar en waarschijnlijk 20 wanneer jullie de regeling openstellen voor kinderen van gedupeerden. Nu las ik dat een kind een melding kan/ mag maken tot de leeftijd van 17 jaar. Hoe dan? Valt hij nu eventueel buiten de boot ? En ja ik heb de check gedaan en zou zelf een melding moeten doen. Verneem graag van jullie.

Hans, IMG 28 november 2022 - 17:17

Er komt in de loop van volgend jaar een regeling voor immateriële schade voor kinderen tot en met 17 jaar. Of een kind een vergoeding krijgt, hangt er vanaf of één van de wettelijk vertegenwoordigers (meestal de ouders) een vergoeding heeft gehad voor immateriële schade. De regeling voor kinderen is een afgeleide van de volwassen regeling, zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/voor-wie. Voor kinderen onder de 18 jaar kan te zijner tijd een aanvraag gedaan worden. Daarbij kijken we naar de leeftijd op het moment van de aanvraag. Een kind van 18 jaar of ouder kan zelf een vergoeding aanvragen. Wanneer die aanvraag gedaan kan worden, hangt af van de woonplaats. Zie ook: https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/wanneer-aanvragen. 

Grrr 28 november 2022 - 21:30

Geef eens gewoon antwoord op de vraag

Hans, IMG 30 november 2022 - 17:34

De regeling voor minderjarige kinderen start volgend jaar. Kinderen die nu meerderjarig zijn, kunnen al een aanvraag doen, ook als de regeling voor minderjarige kinderen gaat lopen. Als u nog een aanvullende vraag heeft na deze antwoorden of u wilt meer informatie over wat hierover op onze website staat (https://www.schadedoormijnbouw.nl/immateriele-schade/voor-wie), dan vernemen we dat natuurlijk graag. U kunt ook bellen met ons Serviceloket, bereikbaar van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 17.30 uur op telefoonnummer 0800 - 4444 111.

@Grrr 30 november 2022 - 10:21

Het antwoord is dat ie zelf nu al een aanvraag voor Immateriële schade kan doen. Iemand van 19 is geen kind meer. Dus, inloggen met je digid en gaan.

patricia 26 november 2022 - 13:16

Ik begin het zo langzamerhand echt zat te worden. Er wordt van alles de ether in geslingerd maar op vragen die dan, vanzelfsprekend, volgen komen geen antwoorden. De uitkomst van de peer review moet tot aanpassing van het beleid leiden, dat kan niet anders. Het feit dat er lopende onderzoeken zijn en er besluiten worden genomen terwijl de volledige kennis daartoe ontbreekt, is ronduit absurd en heeft niets met behoorlijk bestuur te maken. Dus IMG: wat gaan jullie doen? Dat hele beoordelingskader wankelt en dan weten we ook nog steeds niet, en volgens mij zijn we al anderhalf jaar verder vanaf het moment waarop die vraag voor het eerst gesteld is: wie de deskundigen zijn die het nieuwe beoordelingskader hebben opgesteld. We weten het nog altijd niet. Is dat niet een beetje triest? Waar gaat de taskforce zich nu precies mee bezighouden? Ook de complexe zaken nu eens bij de kop pakken, je weet wel, die met ongelijke behandeling, krankzinnige rapporten van deskundigen, etc.? We weten het niet. Wat zijn de gevolgen van diverse uitspraken van de bestuursrechter waarin het IMG een tik op de neus heeft gekregen? We weten het niet. Hoe bestaat het dat deskundigen niet voldoen aan de opleidingseisen en totaal onzinnige werkervaring hebben of zich, in weerwil van de regels, bezig houden met zaken waar ze zich niet mee bezig mogen houden? We weten het niet. Controleert het IMG überhaupt haar deskundigen op de punten uit de aanbesteding? We weten het niet echt maar we denken van niet. Die overlast vergoeding, geldt dat nu alleen voor mensen die heel lang wachten op een besluit of geldt dat ook voor mensen die heel lang hebben moeten wachten op een beslissing op bezwaar? We weten het niet. Mensen die beroep hebben ingesteld en wachten op een zittingsdatum, mogen die, omdat ze het vechten wel zat zijn en niet langer vernederd willen worden, aanspraak maken op de AVV of is het IMG zo op haar teentjes getrapt dat ze denkt: smoor maar lekker verder? We weten het niet. Immateriële schadevergoeding, is dat ook voor mensen die meerdere jaren hebben gevochten en dan straks maar noodgedwongen gaan kiezen voor de AVV? We weten het niet. En zo kan ik nog wel even doorgaan. En het is niet dat deze vragen niet gesteld zijn. Dat zijn ze wel degelijk. Maar net zoals wij ons helemaal gek zoeken naar antwoorden, al ploegend door het ene na het andere nieuwsbericht, zo zal er bij jullie ook wel es wat doorglippen. Alhoewel, de meeste vragen zijn meermaals gesteld. Maar goed, hier staan ze weer bij elkaar dus ik zou zeggen: kom maar door met die antwoorden. Want een ding is zeker: we stoppen niet met kritische vragen stellen. We hebben recht op antwoorden en mochten jullie je afvragen waarom ook alweer: check jullie doelstelling en taakomschrijving nog maar eens even.

Hans, IMG 16 december 2022 - 18:16

Beste Patricia, als we iets niet willen is het dat jij en anderen stoppen met het stellen van vragen. De eerlijkheid gebied ons te zeggen dat het beantwoorden van jouw vragen niet altijd gemakkelijk is. Terecht wijs je opnieuw op het uitblijven van antwoorden op vragen die je (al meermaals) gesteld hebt. Daarom doe ik je het volgende voorstel: in een gesprek met enkele van onze collega's geven we je graag antwoord op al je vragen. En als we het niet weten, vertellen we dit ook. En nee, dit is geen tactiek om onder openbare beantwoording van jouw vragen uit te komen. De diepgang van je vragen en hoeveelheid is gewoon niet geschikt om via enkele zinnen op onze website te beantwoorden. Als je hiervoor openstaat, stuur ons dan een DM via Twitter en we maken een afspraak voor een uitgebreid gesprek.

@Patricia 27 november 2022 - 11:08

Ik sluit me helemaal aan bij jouw woorden. Je slaat de spijker op de kop.

Grrrr 28 november 2022 - 21:30

Maar hier geen antwoord van Hans?

Jans Abee 26 november 2022 - 16:50

Op 14-02 stopt de dhr Kortmann [Bas] ermee, ben zeer benieuwd wie zijn opvolger gaat worden. Zou graag uitgenodigd worden om net als met Bas in een persoonlijk gesprek het een en ander [misstanden] duidelijk te maken over de gasmaffia praktijken. ps niet steeds de waarheid hier verwijderen . mvg jans abee slachtoffer van strafbare feiten

Hans, IMG 28 november 2022 - 18:11

Beste Jans, je voorstel klinkt als een goed idee. Echter, de nieuwe bestuursvoorzitter zal zelf aangeven of hij of zij in is voor een dergelijk gesprek. We laten het je tegen die tijd weten.

Hans, IMG 29 november 2022 - 18:15

De reactie op 27-11-2022 – 09:22 is door de redactie verwijderd omdat er sprake is van onfatsoenlijk taalgebruik en/of omdat er persoonsgegevens zoals namen en telefoonnummers worden gedeeld.

patricia --> hans 5-12 15:34 6 december 2022 - 13:05

Het is niet te geloven. Nu wordt het herstel van het vertrouwen in de staat aangewend om te kunnen duiden waarom het Instituut een gevoelig stapje terug moet doen. Ik weet niet of het vertrouwen in de overheid nu zo ongelooflijk veel beter is geworden. Maar het staat als een paal boven water dat het aanstellen van de heer Vijlbrief, de tomeloze inzet van Sandra Beckerman e.a. en de janboel die het IMG er van gemaakt heeft er wel aan toe hebben bijgedragen. En dat terwijl dat nu juist een van jullie kerntaken is. Is het niet ironisch dat jullie wanbeleid er uiteindelijk toe heeft geleid dat gedupeerden meer vertrouwen hebben gekregen in de staat dan in dat instituut wat nota bene voor hen werd opgericht? Ik denk dat gedupeerden voornamelijk bescherming zochten tegen de NAM en het is volstrekt helder dat het de NAM is die nog veel te veel invloed uitoefent. En tot slot: gedupeerden trekken de rechtvaardigheid niet in twijfel omdat zij zozeer de invloed van de staat vermoeden. Zij trekken de rechtvaardigheid in twijfel omdat ze te maken kregen met het IMG.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.