Veelgestelde vragen

Het Protocol Mijnbouwschade

 • Wat is het Protocol Mijnbouwschade?

  De provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over een nieuwe aanpak om de schade af te handelen.

  Er is een Besluit Mijnbouwschade Groningen met een bijbehorend Protocol Mijnbouwschade Groningen opgesteld. Het Besluit en het Protocol zijn op 19 maart 2018 ingegaan.

  Met het Besluit is de NAM teruggetreden uit de schadeafhandeling. De NAM heeft ook geen rol gespeeld bij het opstellen van het schadeprotocol dat onderdeel uitmaakt van het Besluit. De bewoner komt niet meer tegenover de NAM te staan.

  De schadeafhandeling zal onafhankelijk van de NAM en onder verantwoordelijkheid van de overheid gaan plaatsvinden. Een tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wordt ingesteld om aanvragen tot vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen te behandelen. 

 • Wat betekent het schadeprotocol voor mij?

  Dat hangt af van het moment waarop u schade heeft gemeld:

  A. Alle meldingen die bij het CVW zijn gedaan na 31 maart 2017, zijn door de Commissie overgenomen.

  B. U heeft een nieuwe schademelding. Een nieuwe melding kunt u telefonisch doen via 0800-4444111 of op deze site via https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-melden.

  Meldingen die op 19 maart 2018 in behandeling waren bij de arbiter worden ook door de arbiter afgehandeld. U kunt er voor kiezen om de procedure bij de arbiter te stoppen en u aan te melden bij de Commissie. De Commissie handelt verder geen zaken af die voor 31 maart 2017, 12:00 uur zijn gemeld, tenzij de Commissie gebruikmaakt van de hardheidsclausule om onbillijke situaties te voorkomen. U kunt de Commissie vragen dit te doen, de Commissie beslist hierover.

 • Hoe is het nieuwe protocol tot stand gekomen?

  Het nieuwe schadeprotocol is in samenwerking met regionale bestuurders tot stand gekomen. De maatschappelijke organisaties hebben de bestuurders geadviseerd. Het protocol is gebaseerd op de vier pijlers:

   

  1. Rechtvaardige schade-afhandeling

  Uitgangspunt van het protocol zijn de normen voor vergoeding van schade op basis van het Burgerlijk Wetboek, waaronder artikel 6:177a van het Burgerlijk Wetboek waarin het bewijsvermoeden gaswinning Groningenveld is vastgelegd. Het bewijsvermoeden houdt in dat de Commissie er in beginsel van uit gaat dat fysieke schade aan een gebouw die naar haar aard veroorzaakt zou kunnen zijn door bodembeweging in het Groningenveld een gevolg is van de mijnbouwactiviteiten. Een oordeel in een individueel geval dat dit vermoeden geen stand houdt moet goed worden onderbouwd. Wanneer een deskundige tot de conclusie komt dat de schade niet is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten, kan de Commissie een tweede advies vragen van een andere deskundige.

   

  2. Ruimhartige schade-afhandeling

  De aanvrager moet na de schadeafwikkeling het gevoel overhouden dat recht is gedaan aan de situatie, dat hij is gehoord en dat met een open vizier met de belangen van de aanvrager is omgegaan.

   

  3. Onafhankelijk

  De Commissie functioneert niet alleen onafhankelijk van de NAM, maar ook onafhankelijk van het kabinet en decentrale overheden. De Commissie maakt gebruik van onafhankelijke deskundigen die voldoen aan door de Commissie vast te stellen kwaliteitseisen.

   

  4. Met oog voor de menselijke maat

  Alle meldingen van schade worden door de Commissie individueel behandeld en inhoudelijke beoordeeld, ongeacht de omvang of geografische locatie. Aan elke schademelding wordt een zaakbegeleider toegewezen.

   

   

 • Wat is het gebied waarvoor het nieuwe schadeprotocol van toepassing is?

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen behandelt alle schadeaanvragen die gerelateerd zijn aan beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.

 • Wat is de rol van de NAM in het nieuwe schadeprotocol?

  De NAM heeft geen rol bij de uitvoering van het Besluit en het Protocol. Wel stuurt het Ministerie van Economische Zaken uiteindelijk de rekening van de schadevergoedingen en van de kosten van onze organisatie naar de NAM toe. 

 • Mijn zaak ligt bij de Commissie Bijzondere Situaties. Wat gebeurt daar nu mee?

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heeft hier geen enkele rol in.

 • Mijn dossier ligt bij de Arbiter Bodembeweging. Wat gebeurt daarmee?

  Uw schadedossier wordt verder afgehandeld door de Arbiter Bodembeweging. Door het aantal schadedossiers dat momenteel in behandeling is bij de Arbiter Bodembeweging kan de doorlooptijd van het schadedossier langer zijn.

  U kunt daarnaast - voor 1 juli 2018 - een aanbod krijgen van de NAM om tot overeenstemming te komen. U kunt dan afwegen of dit aanbod voor u voldoende is om uw arbitrageproces stop te zetten. U kunt ook de arbitrage stopzetten en uw schade aanmelden bij de Commissie.

 • Kent het nieuwe protocol ook een arbiter?

  Nee, maar er is met de Commissie wel een vergelijkbare, onafhankelijke beoordeling. Ook is in het nieuwe protocol een mogelijkheid opgenomen om bezwaar te maken tegen een besluit op (geen) schadevergoeding. U kunt daarna ook naar de bestuursrechter of, als u dat wilt, daarna nog naar de Raad van State. Voor die procedures moet u griffierecht betalen dat u terugkrijgt als u door de rechter (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld.

De werkwijze van de Commissie

 • Wat kan een aanvrager zelf doen om de schade zo snel mogelijk afgehandeld te krijgen?

  Daar zijn een aantal mogelijkheden voor, bijvoorbeeld:

  • Bij een volledig ingevulde aanvraag tot schadevergoeding hoeft de Commissie geen aanvullende informatie op te vragen. Dat scheelt tijd.
  • Snel reageren op het voornemen om een bepaalde persoon als deskundige te benoemen in de zaak van de aanvrager. 
  • Hoe sneller de aanvrager in de gelegenheid is om de deskundige te ontvangen, hoe sneller de schadeopname kan worden gedaan.
  • Als de Commissie verzoekt om aanvullende informatie, helpt het ook om daar zo snel mogelijk mee te komen.
  • Als de aanvrager het schaderapport heeft ontvangen en daar akkoord mee is, kan hij dat laten weten aan de Commissie. De termijn voor het geven van een zienswijze kan dan verder worden overgeslagen.
 • Hoe selecteert de Commissie de aanvragen tot schadevergoeding? Welke aanvragen behandelt ze het eerst?

  In het algemeen geldt dat de oudste aanvragen in principe het eerst aan de beurt zijn. 

 • Hoe komt de Commissie tot een besluit over een verzoek tot schadevergoeding? Wordt elke aanvraag individueel beoordeeld door de Commissie?

  Ja, iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. 

 • Als ik bij een aanvraag tot schadevergoeding kosten heb gemaakt voor deskundige- of rechtsbijstand, krijg ik die dan vergoed?

  Het is mogelijk externe adviseurs in te schakelen. Bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een schade-expert voor een contra-expertise. U kunt er echter niet vanuit gaan dat u (alle) advieskosten vergoed krijgt. Hier zijn diverse aanvullende voorwaarden aan verbonden. Lees hier meer over de voorwaarden.

 • Gaat de Commissie er ook zelf op uit om aanvragers te horen en situaties op te nemen?

  Het is de deskundige die ter plaatse de schade opneemt, maar de Commissie kan aanvragers wel horen. Dat kan gebeuren door een of meer leden van de Commissie zelf, of door een ambtenaar die daartoe door de Commissie is gemachtigd.

 • Gaat de Commissie ook zelf schade herstellen? En als een nieuwe beving bestaande schade verergert, hoe gaat de Commissie daarmee om?

  In het Besluit mijnbouwschade Groningen en het Protocol Mijnbouwschade is bepaald dat mensen zelf een schadehersteller kunnen kiezen. De Commissie voorziet hier dus niet in. Hoe we omgaan met schades die verergeren, zal blijken bij de schade-afhandeling van dergelijke schades. Zeer waarschijnlijk zal ook dan het advies van de deskundige een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van deze schade.

 • Hebben aanvragers voor schadevergoeding altijd recht op een nulmeting in de voorlopige werkwijze? Zoals in het Besluit mijnbouwschade Groningen wordt gesteld?

  De aanvrager kan de Commissie vragen om de schade opnieuw op te nemen. Wanneer voor hetzelfde gebouw of werk al eerder een bouwkundige opname is gedaan, hoeft in de regel geen tweede bouwkundige opname plaats te vinden. 

 • Hoe gaat de Commissie om met gemachtigden die namens bewoners en ondernemers aanvragen doen tot schadevergoeding?

  Het is een wettelijk recht van de aanvrager om zich ter behartiging van zijn belangen te laten bijstaan of zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Het is wel belangrijk dat zo snel mogelijk een schriftelijke machtiging wordt overgelegd. Dat kan bij de indiening van de aanvraag, maar het kan ook daarna nog.

  Als u een gemachtigde aanstelt, vernemen wij van u graag de naam, het adres, het telefoonnummer en het liefst ook een e-mailadres van de gemachtigde. U kunt via deze link naar het machtigingsformulier.

  U kunt de machtiging ook naar ons postadres sturen: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, Antwoordnummer 3061 8000 WB Zwolle.

 • Hoe gaat de Commissie om met gevolgschade die direct het gevolg is van fysieke schade aan gebouwen, zoals gederfd woongenot of gederfd inkomen?

  Als die schade kan worden aangemerkt als materiële gevolgschade komt deze voor vergoeding in aanmerking.

 • Hoe onafhankelijk en onpartijdig zijn de deskundigen?

  De deskundigen zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Commissie ( het zijn geen ambtenaren in dienst van de Commissie). De Commissie wijst deskundigen aan om advies uit te brengen over de aanvragen waarover ze een besluit moet nemen. De deskundige is onpartijdig en onafhankelijk en vormt een eigen oordeel. Het rapport van de deskundige komt zonder beïnvloeding van de Commissie of haar ondersteunende organisatie tot stand. De Commissie stuurt dit rapport naar de aanvrager, zodat deze het rapport zelf kan beoordelen en daarop kan reageren.

  Middels een Europese aanbesteding zijn vier bureaus aangetrokken die ieder 15 deskundigen leveren. Deze 60 deskundigen brengen na het doen van een schade-opname advies uit aan de Commissie.

  De Commissie stelt eisen aan de deskundigheid, onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de deskundigen. Onafhankelijk deskundigen mogen de afgelopen vijf jaar niet (met een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar) werkzaam geweest mogen zijn bij de NAM, het CVW of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een andere eis is dat deskundigen minimaal 1 jaar niet als calculator en/of beoordelaar van schades (als gevolg van gaswinning in Groningen of gasopslag Norg) in opdracht van de NAM of het CVW gewerkt mogen hebben.

 • Wat is het mandaat van de Commissie bij Acuut Onveilige Situaties als een schademelding niet onder haar werkwijze valt, bijvoorbeeld voor schademeldingen van voor 31 maart 2017?

  De Commissie kan bij nieuwe schademeldingen optreden bij acuut onveilige situaties. Omdat een aanvrager niet altijd kan weten of een acuut onveilige situatie het gevolg is van schade die onder het mandaat van de Commissie valt, komt de Commissie bij elke nieuw gemelde acuut onveilige situatie in actie.

  In dat geval moet de Commissie de situatie veiligstellen en waar nodig en mogelijk technische werkzaamheden laten doen om de veiligheid te waarborgen. Strikt genomen biedt de Commissie dan een vorm van schadevergoeding in natura aan.

 • Wat vindt de Commissie van de schadevergoedingen die door de NAM en de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn afgesproken voor schademeldingen voor 31 maart 2017?

  Het is niet de taak van de Commissie om een oordeel te vormen of te geven over deze schadevergoedingen. 

 • Wat is de rol van de zaakbegeleider?

  Iedereen die een aanvraag tot schadevergoeding doet, krijgt een zaakbegeleider toegewezen. De zaakbegeleider gaat, als de aanvrager dat wenst, ‘naast’ de aanvrager staan om deze in de procedure informatie en uitleg te geven. Het is belangrijk om te weten dat de zaakbegeleider geen advocaat of rechtsbijstandverlener is.

  Het is bovendien belangrijk om te weten dat de zaakbegeleider geen partij is in de procedure. De zaakbegeleider geeft de Commissie geen advies en neemt geen besluiten. Lees hier meer over de rol van de zaakbegeleider.

 • Worden bij de opname van de situatie ter plaatse alle schades meegenomen, ook die de aanvrager zelf niet heeft geconstateerd maar wel door de deskundige worden waargenomen?

  De deskundige doet het onderzoek en beoordeelt de situatie op basis van zijn eigen ervaring en deskundigheid. De informatie die de aanvrager heeft aangeleverd is daarbij natuurlijk van belang.

 • Stel, dat ik schade heb aan mijn dak en de deskundige daar niet zo gemakkelijk bij kan om te kijken en foto’s te maken. Wat gebeurt er dan?

  De schade-deskundigen zijn gebonden aan strenge regels (de Arbo-wet) om hun werk veilig te houden. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een dak te hoog is, of de situatie om een andere reden niet veilig genoeg is, om dicht genoeg bij de schade te komen. Bij daken wordt zo nodig een hoogwerker ingeschakeld om de schade goed te kunnen opnemen.

  Tegelijkertijd doen de deskundigen hun best om de opname zo werkbaar mogelijk te houden. Zo is het voor het inspecteren van een plat dak of een dakgoot tot 2,5 meter voldoende om een deugdelijke ladder bij de hand te hebben. En daken die hoger zijn, zijn ook vaak van binnenuit te inspecteren.

  Een goede tip is om bij uw schademelding zo veel mogelijk informatie te geven, zeker als u vermoedt dat men er niet zomaar bij kan. Dus: Hoe hoog is uw dak, is het schuin of plat, ziet u andere risico’s. Dan kunnen we daar bij de voorbereiding van uw afspraak al rekening mee houden.

 • Ziet de aanvrager direct de uitkomst van de schade-opname? Wanneer gaat een rapport over de opname naar de aanvrager?

  Het adviesrapport van de deskundige wordt opgesteld voor de Commissie. De Commissie krijgt daarom het adviesrapport van de deskundige. De Commissie stuurt vervolgens het adviesrapport aan de aanvrager en stelt hem in de gelegenheid daarop te reageren.

 • Wanneer wordt er in ieder geval geen schade vergoed? In welke gevallen is het zinloos een verzoek tot schadevergoeding in te dienen?

  Als er geen sprake is van fysieke schade aan gebouwen of werken, of van materiële schade die daarvan het gevolg is. Immateriële schade komt dus niet op grond van het Besluit voor vergoeding in aanmerking.

  Ook waardevermindering van een gebouw, zonder dat er sprake is van fysieke schade, komt op grond van het Besluit niet voor vergoeding in aanmerking. Dat is een keuze die de opstellers van het Protocol hebben gemaakt.

 • Waarom wordt soms voor het bepalen van de invloed van mijnbouw met een percentage gerekend?

  De TCMG vraagt onafhankelijke deskundigen haar te adviseren over de schadeoorzaak en de schadeomvang. Het advies van een Panel van deskundigen geeft de deskundige de handvatten om te bepalen of het bewijsvermoeden van toepassing is op de schade die is ontstaan aan een gebouw. Ook geeft het panel handvatten hoe de schade ruimhartig te calculeren.

  Allereerst is het voor een deskundige zaak om te bepalen of het wettelijk bewijsvermoeden van toepassing is. Hoe dat wordt bepaald, leest u hier. Deze criteria leiden er in de praktijk toe dat voor verreweg het overgrote deel van de schades het bewijsvermoeden van toepassing is.

  We gaan er dan vanuit dat bodembeweging door de gaswinning in het Groningenveld of de activiteiten in de gasopslag Norg (anders gezegd: de mijnbouwactiviteiten) de schade heeft veroorzaakt of de schade heeft verergerd. Tenzij er evident en aantoonbaar een andere, uitsluitende oorzaak van de schade moet worden aangewezen.

  Als blijkt dat mijnbouwactiviteiten invloed gehad kunnen hebben op de schade, en de schade dus in causaal verband staat, moet de deskundige de TCMG adviseren over welk bedrag aan herstelkosten dan als schadevergoeding moet worden toegekend. In lijn met de uitgangspunten van de TCMG, dient ook dit ruimhartig te gebeuren.

  Indien is gebleken dat er naast de bodembeweging door mijnbouwactiviteiten een andere oorzaak is die de schade mede heeft veroorzaakt of verergerd, kan er in uitzonderingsgevallen aanleiding zijn om een gedeelte van de totale herstelkosten te vergoeden. Die andere oorzaak moet dan aan de aanvrager kunnen worden toegerekend en in zijn risicosfeer liggen (ook wel bekend als het ‘eigen schuld-principe'), zoals bijvoorbeeld een ernstige constructiefout in het gebouw.

  Het panel van deskundigen merkte hierover het volgende op (pagina 17):

  Ook valt te denken aan een gebouw of werk waarbij, als gevolg van langdurig achterstallig onderhoud, bijvoorbeeld de dakconstructie haar constructieve samenhang heeft verloren of de dakbedekking nagenoeg is verdwenen. In dergelijk gevallen is het, naar het oordeel van het Panel, niet redelijk om de kosten van volledige vervanging van het betreffende dak voor vergoeding in aanmerking te laten komen, indien het gebouw of werk in kwestie tevens een schade kennen die redelijkerwijs het gevolg is van – kort gezegd – mijnbouwaanleg of -exploitatie.”

  In die gevallen vraagt de TCMG de deskundigen om schattenderwijs, met ruimhartigheid, te bepalen welk deel van de totale herstelkosten in redelijkheid toegerekend kunnen worden aan de mijnbouwactiviteiten. Dit kan de deskundige bijvoorbeeld doen door een bepaald percentage van de totale herstelkosten te hanteren. De TCMG heeft ervoor gekozen de deskundigen te vragen dit alleen bij grotere schades te doen. Als voorlopige vingerwijzing kan ervan uit worden gegaan worden dat er sprake is van een substantiële en dus grotere schade als een aanvraag met een of meerdere schades een schadebegroting bevat van meer dan 5.000 euro voor herstelkosten. Of wanneer er sprake is van meerdere aanvragen die tegelijk behandeld worden waarbij de schades gezamenlijk meer dan 15.000 euro kosten om te herstellen.

  Als u dus een percentage in uw adviesrapport aantreft, dan gaat het waarschijnlijk om een grote schade. Het wettelijke bewijsvermoeden is dan volgens de deskundige van toepassing op de schade. Niet uitgesloten kan worden dat de gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg de schade heeft verergerd of mede veroorzaakt. Het percentage wat gegeven wordt moet dan op een ruimhartige manier tot uitdrukking brengen in welke mate de schade door bodembeweging kan zijn verergerd of veroorzaakt en moet zo goed mogelijk worden gemotiveerd.

 • Op welke manier worden bewoners gehoord in de hele procedure, zijn er ook hoorzittingen?

  Een zienswijze is bedoeld om een reactie te geven op de keuze voor de deskundige of de inhoud van een adviesrapport. Aanvragers kunnen hun zienswijze op het adviesrapport mondeling of schriftelijk laten weten. Zo nodig zal de Commissie aanvragers uitnodigen om te worden gehoord tijdens een hoorzitting.

  Als u het niet eens bent met het besluit om schadevergoeding dan kunt u bezwaar maken.

  Het is ook mogelijk een klacht in te dienen over hoe de TCMG met u om gaat. Hier leest u meer over onze klachtenregeling.

 • Wanneer is er sprake van situaties zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 van het Besluit mijnbouwschade Groningen, ook wel de hardheidsclausule genoemd?

  Dit artikel 14 (lid1) beschrijft welke aanvragen tot schadevergoeding de Commissie moet afwijzen. Maar artikel 14 (lid 2) biedt de Commissie een beperkte mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen daarvan af te wijken. De Commissie kan een in artikel 14 genoemde aanvraag toch toewijzen, indien zich – kort samengevat – naar het oordeel van de Commissie een zeer schrijnend geval voordoet. In de toelichting bij het Besluit wordt het voorbeeld genoemd van een geval waarin de aanvrager wel een aanbod tot schadevergoeding van de NAM heeft gekregen, maar de aanvrager dit aanbod niet heeft geaccepteerd. Strikt genomen zou de Commissie zo’n aanvraag moeten afwijzen. Het Besluit biedt echter enige ruimte om dan toch een vergoeding toe te kennen.

 • Is het mogelijk in bezwaar te gaan als de Commissie een verzoek afwijst om een uitzondering te maken op grond van artikel 14 lid 2?

  Het is mogelijk om in bezwaar en in beroep te gaan tegen een besluit van de Commissie om een verzoek af te wijzen.

 • Wie ondertekent de besluiten?

  De voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ondertekent de besluiten namens de minister van Economische Zaken en Klimaat.

De Stuwmeerregeling

 • Wat houdt de Stuwmeerregeling in het kort in?

  De Stuwmeerrregeling liep tot 31 december 2019. Schademelders die vóór 13 juni 2019 een schademelding hebben gedaan die nog niet is afgehandeld kwamen in aanmerking voor de Stuwmeerregeling. Voorwaarde was onder andere ook dat het adres binnen het effectgebied voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden ligt en dat de schademelder rechthebbende op de schadevergoeding is.

  Er wordt de schademelder dan de keuze geboden:

  • 4.000 euro schadevergoeding te accepteren, plus 1.000 euro aan vergoeding van overige kosten, zoals de bijkomende kosten, wettelijke rente en overlast.

  Voor schademeldingen die nog ouder zijn, en dus uiterlijk vóór 1 januari 2019 zijn ingediend is er nog een tweede optie, mits hier nog geen adviesrapport is opgeleverd.

  • Zij mogen een zelf geselecteerde aannemer inschakelen en de factuur indienen voor vergoeding tot maximaal 10.000 euro (incl. btw). Daarbij komt nog 1.000 euro vergoeding voor overige kosten zoals bijkomende kosten, wettelijke rente en overlast.

  Voor alle schademeldingen geldt dat zij er ook voor mogen kiezen de huidige procedure voort te zetten.

  Schademelders kunnen vanaf 3 juli hun keuze bekend maken en hebben daarvoor de tijd tot maximaal 1 januari 2020. Wie voor die tijd de keuze heeft gemaakt en in aanmerking komt voor de aannemersvariant binnen de Stuwmeerregeling, mag ook vanaf 1 januari 2020 nog facturen indienen. De vergoeding van 1.000 euro voor overige kosten zoals bijkomende kosten wordt wel direct uitgekeerd na het besluit over het gebruik van de optie voor de variabele vergoeding.

 • Voor welke schademeldingen geldt de Stuwmeerregeling precies?

  De Stuwmeerregeling liep tot 31 december 2019. Om in aanmerking te komen voor de Stuwmeerregeling moest een schademelding (formeel een aanvraag tot schadevergoeding genoemd) voldoen aan de volgende voorwaarden:

  EN

  • De schademelding is ingediend tussen 31 maart (12.00 uur) 2017 en vóór 13 juni 2019
    

  EN

  • Er is op deze schade nog geen besluit genomen
    

  Daarbij geldt dat een keuze voor een schadevergoeding volgens de Stuwmeerregeling ook betekent dat daarmee alle overige nog bij de TCMG openstaande schademeldingen zijn afgehandeld, zowel de schademelding die vóór 13 juni 2019 zijn ingediend als de schademelding die vanaf 13 juni 2019 zijn ingediend.

  Voldoet uw melding niet aan deze voorwaarden? Dan wordt uw schademelding gewoon behandeld, maar dan in het reguliere proces.

 • Hoe werkt het als ik heb gekozen voor de variabele vergoeding?

  Dit leggen we uit op onze speciale webpagina over het insturen van facturen.

 • Hoeft een aannemer bij de Stuwmeerregeling niet te voldoen aan allerlei vereisten?

  Er moet alleen sprake zijn van een inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een BTW-nummer. Verder adviseren we u gebruik te maken van een aannemer die aan enkele minimale vereisten voldoet, zoals een VCA-certificaat voor veilig werken en een verzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid.

  U moet bij navraag door TCMG wel duidelijk kunnen vermelden welke werkzaamheden zijn uitgevoerd en er moet duidelijk zijn dat deze betrekking hebben op het herstellen van mogelijke mijnbouwschade. Eenvoudig gezegd, er moet blijken dat er werkzaamheden zíjn verricht en dat het om relevante werkzaamheden gaat en dus niet om bijvoorbeeld de bouw van een extra schuur of herstel van afgebladderde verf. We vragen daarom ook om vooraf en na de werkzaamheden foto’s te maken ter ondersteuning.  TCMG controleert dit steekproefsgewijs na het indienen van de factuur met foto’s. U krijgt bij een keuze voor de variabele vergoeding hier nadere toelichting op, bijvoorbeeld hoe u de foto’s naar ons toe kan sturen.

 • Kan ik ook andere vergoeding voor bijkomende kosten krijgen?

  Nee, als u gebruikmaakt van de Stuwmeerregeling, is het bedrag voor overige kosten zoals bijkomende kosten gefixeerd op 1.000 euro. U hoeft voor deze vergoeding ook desgevraagd geen verantwoording van kosten aan ons over te leggen.

 • Mag je ook een factuur sturen voor een aannemer die minder dan 4.000 euro verspijkerde?

  Dat mag, maar dan krijgt u het bedrag vergoed op de factuur. En voor de duidelijkheid, dat vullen we dan niet aan tot 4.000 euro. We storten het geld van de factuur op uw rekening. U dient daarmee zelf de aannemer te betalen.

 • Mijn aannemer wil een voorschot. Kan dat?

  We gaan geen voorschotten vergoeden. Wel kunnen we tussentijdse facturen vergoeden voordat een klus volledig is afgerond.

 • Wat als de schade hoger blijkt door meerwerk bij de aannemersvariant in de Stuwmeerregeling?

  Bij de aannemersvariant in de stuwmeerregeling geldt dat schades tot 10.000 euro (inclusief btw) vergoed worden. Een hoger bedrag vergoeden we niet. U moet dus goed hierover met de aannemer in gesprek en daar voor aanvang van de werkzaamheden afspraken over maken.

 • Wat als de schade toch hoger lijkt te zijn dan 10.000 euro of hoger blijkt te zijn bij een offerte van de aannemer?

  Voordat u de aannemer aan het werk zet in het kader van de aannemersvariant in de Stuwmeerregeling is het verstandig om een offerte te vragen en daarbij afspraken te maken over het risico van meerwerk. Als de offerte al een hoger bedrag uitwijst dan 10.000 euro, dan kunnen we u dat mogelijk alleen vergoeden via de weg van de reguliere procedure. Als de offerte lager is dan 10.000 euro en er na of tijdens de werkzaamheden duidelijk wordt dat de aannemer voor hetzelfde werk toch meer geld moet rekenen, dan kan de TCMG niet alsnog meer dan 10.000 euro vergoeden vanuit de aannemersvariant voor de Stuwmeerregeling. Dat is dus een risico dat u met de aannemer moet bespreken en afspraken over moet maken.

 • Wat als er niet genoeg aannemers zijn?

  De tijd zal nu moeten leren of de Stuwmeerregeling gaat werken en de andere versnellingsmaatregelen om de reguliere procedure te versnellen.. De ondernemers hebben eerder zelf ook laten blijken aan ons dat ze capaciteit willen vrijmaken hiervoor.

 • Wat als mijn aannemer niet weet hoe hoog de schade is?

  Dan is het verstandig toch de reguliere procedure te volgen. Anders zou u moeten accepteren dat het deel van de herstelkosten dat boven 10.000 euro (incl. btw) komt niet vergoed wordt.

 • Welke bijkomende kosten worden er vergoed van die vaste vergoeding voor bijkomende kosten van 1.000 euro?

  Normaal gesproken heeft u recht op een vast bedrag voor overlastvergoeding 250 euro, extra overlastvergoeding voor lang wachten bij schademeldingen van meer dan een jaar oud 350 euro, thuisblijven bij schadeherstel 190 euro, thuisblijven bij schade-opname 95 euro en schoonmaakkosten bij herstel 150 euro, om er enkele te noemen. Het telt op tot 1.035 euro.

  Echter, als een schademelding minder dan een jaar oud is, bedraagt dit 685 euro. In deze bedragen is ook eventuele materiële gevolgschade meegenomen. Gemiddeld genomen is 1.000 euro daarmee een toereikend bedrag voor vergoeding van bijkomende kosten, meestal kennen we minder toe, al dan niet omdat nog altijd veel schademelders dit niet  aanvragen.

  Ook hier is omwille van voortvarendheid gekozen voor een vast bedrag. Zo hoeft u niet deze kosten te onderbouwen of aan te vragen en hoeft er ook niet nog individueel over de bijkomende kosten te worden besloten.

 • Wordt er ook wettelijke rente gerekend over het moment van het ontstaan van de schade of bijvoorbeeld de dag van de schademelding?

  Nee, ook omdat het bepalen van de wettelijke rente een individuele beoordeling zou vergen die we juist willen vermijden omwille van de tijd.

Stuwmeerregeling: de nulmeting

 • Ben ik verplicht mee te werken aan de nulmeting?

  Als u deelneemt aan de Stuwmeerregeling, gaat u ook akkoord met het uitvoeren van een nulmeting. Deze nulmeting is nodig om vast te leggen in welke staat uw gebouw of werk verkeert.

  De nulmeting heeft tot doel problemen in de toekomst te voorkomen. Als niet vastligt welke schades er nu aan een huis zijn en al zijn vergoed, wordt het onmogelijk in de toekomst te bepalen welke schade wel voor een nieuwe schadevergoeding in aanmerking komt en welke niet.

  Als u niet meewerkt aan de nulmeting, zal dat in elk geval gevolgen hebben voor eventuele schadevergoedingen in de toekomst. Daarnaast zou de TCMG ervoor kunnen kiezen om alsnog de toekenning in te trekken. Wij gaan er echter vanuit dat dit allemaal niet nodig is en u meewerkt aan de nulmeting.

 • Krijgen alle adressen die kiezen voor de Stuwmeerregeling een nulmeting?

  Als er een recente schade-opname beschikbaar is, dan is een nulmeting niet nodig. Bij alle overige adressen waarschijnlijk wel. Dus ook bij de adressen waar gekozen wordt voor een variabele vergoeding op basis van facturen van een bouwbedrijf.

 • Hoe wordt de nulmeting precies uitgevoerd?

  De nulmeting in het kader van de Stuwmeerregeling wordt uitgevoerd om vast te leggen welke schade met de Stuwmeerregeling wordt vergoed. Mocht in de toekomst bestaande schade verergeren of als u nieuwe schade ontdekt, dan is daarbij ook meteen duidelijk voor welke schade u op dat moment vergoeding aanvraagt.

  Bij de Stuwmeerregeling vindt geen beoordeling plaats van de schadeoorzaak en de kosten van herstel. Als u heeft gekozen voor de vaste vergoeding van in totaal 5.000 euro, wordt met de nulmeting ook niet beoordeeld of u de schade laat herstellen.

  De persoon die de nulmeting uitvoert, hoeft daarom over minder bouwkundige kennis en ervaring te beschikken dan bijvoorbeeld de onafhankelijke deskundige in de reguliere procedure. De TCMG heeft de huidige gecontracteerde schade-expertisebureaus gevraagd de nulmetingen te verzorgen. Zij hebben ervaring met de regio en de inzet van grote aantallen opnemers.

  Met een keuze voor de Stuwmeerregeling stemt u in met medewerking aan de planning en uitvoering van een nulmeting. Ook moet u er aan uw kant voor zorgen dat de nulmeting binnen vier weken kan plaatsvinden als we u voor de planning van een nulmeting benaderen. Naar verwachting zal de nulmeting 1,5 tot 2 uur in beslag nemen bij u ter plaatse.

  Ons streven is binnen enkele weken een besluit te nemen over uw keuze voor de Stuwmeerregeling. De TCMG neemt vervolgens contact met u op voor een afspraak. De nulmeting vindt altijd plaats nadat er een besluit is genomen over uw keuze voor de Stuwmeerregeling.

  Als er een afspraak is, geeft de TCMG uw gegevens door aan een van de expertisebureaus. De uitvoerder van de nulmeting komt bij u langs en maakt foto’s met een tablet. U start samen op de bovenste verdieping en gaat dan verdieping voor verdieping naar beneden.

  De zichtbare schade wordt gefotografeerd van veraf en dichtbij. Buiten worden vanaf de grond foto’s gemaakt. Er wordt niet in kruipruimtes gekropen, gebruikgemaakt van ladders of hoogwerkers.

  De foto’s worden vervolgens samengevoegd in een eenvoudig rapport. De uitvoerder van de nulmeting voegt hier een beschrijving van de schade aan toe. Het geheel wordt daarna digitaal opgeslagen in het online ‘Mijn schadedossier’. De originele foto’s blijven daarbij ook bewaard.

  Lees hier meer over Wat gebeurt er met nieuwe schade na een besluit vanuit de Stuwmeerregeling en voordat er een nulmeting heeft plaatsgevonden?

 • Is er standaard een zaakbegeleider aanwezig bij de nulmeting, zoals bij de schade-opname wel het geval is?

  Nee, omwille van de voortvarendheid is daar niet voor gekozen. Bovendien is de nulmeting eenvoudig van aard. Als u dat graag wilt, kunt u wel om begeleiding door een zaakbegeleider vragen.

 • Kan ik alvast beginnen aan schadeherstel voordat de nulmeting plaatsvindt?

  Ja, dat kan, zowel bij de vaste vergoeding als bij de variabele vergoeding. Met de nulmeting wordt immers louter vastgelegd welke schade in het pand aanwezig is. Zo is bij een eventuele nieuwe, verergerde of voor het eerst ontdekte schade die later wordt gemeld, duidelijk welke schade al aanwezig was het besluit vanuit de Stuwmeerregeling en welke schade nieuw is.

 • Kan ik ook reageren op het rapport van de nulmeting en ook op de keuze voor de persoon die de nulmeting uitvoert?

  Nee, de nulmeting is eenvoudig van aard en wordt niet gebruikt voor een beoordeling van de schadeoorzaak of calculatie van de kosten voor herstel. Bovendien is het omwille van de voortvarendheid niet wenselijk een zienswijzetermijn in te stellen voor de nulmeting.

 • Krijg ik vergoeding voor de overlast en/of voor het thuisblijven?

  Ja, daar is de 1.000 euro voor bedoeld die u krijgt naast de vergoeding voor de mijnbouwschade van 4.000 euro of de variabele vergoeding van maximaal 10.000 euro (incl. btw) op basis van facturen van een bouwbedrijf. Die 1.000 euro is een vaste vergoeding voor alle overige schade zoals bijkomende kosten voor thuisblijven bij een schade-opname, een nulmeting in uw geval, en overlastvergoeding.

 • Wat gebeurt er met een nieuwe schade of nieuw ontdekte schade nadat er een nulmeting heeft plaatsgevonden?

  Alle schade en alle schademeldingen van vóór het besluit op het verzoek om van de Stuwmeerregeling gebruik te maken, worden met dat besluit als afgehandeld beschouwd. Schade die daarná ontstaat door een nieuwe bodembeweging en wordt gemeld, wordt afgehandeld volgens de reguliere procedure. Hetzelfde geldt voor schade die niet eerder zichtbaar was en daarom ook pas kon worden gemeld nadat het besluit genomen was.

  We vragen dan een onafhankelijke deskundige zoals te doen gebruikelijk ons hierover te adviseren. De vraag is daarbij onder andere of een schade nieuw is. Aangezien er een nulmeting heeft plaatsgevonden is die vraag eenvoudiger te beantwoorden.

  Bij de nulmeting die eenvoudig van aard is, wordt de direct zichtbare schade fotografisch vastgelegd. Mocht de schade ondanks de nulmeting verborgen zijn gebleven, denk hierbij aan schade aan funderingen, en als die zich later toch openbaart, dan kan deze schade als nieuwe (nog niet gemelde) schade wel worden gemeld.

 • Wat gebeurt er met nieuwe schade na een besluit vanuit de Stuwmeerregeling en vóórdat er een nulmeting plaats heeft gevonden?

  Alle schade en alle schademeldingen van vóór het besluit op het verzoek om van de Stuwmeerregeling gebruik te maken, worden met dat besluit als afgehandeld beschouwd. Schade die daarná ontstaat door een nieuwe bodembeweging en wordt gemeld, wordt afgehandeld volgens de reguliere procedure. Hetzelfde geldt voor schade die niet eerder zichtbaar was en daarom ook pas kon worden gemeld nadat het besluit genomen was.

  We vragen dan een onafhankelijke deskundige zoals te doen gebruikelijk ons hierover te adviseren. De vraag is daarbij onder andere of een schade nieuw is. Aangezien er nog geen nulmeting heeft plaatsgevonden is die vraag soms moeilijker te beantwoorden.

  Reden ook waarom het belangrijk is dat de nulmeting binnen enkele weken na het besluit plaatsvindt. Als u daar uw medewerking aan verleent, dan is het de verantwoordelijkheid van de TCMG om dit te organiseren. Mocht er ondanks dat onverhoopt een nieuwe aardbeving plaatsvinden voordat de nulmeting plaatsvindt, en het werk of gebouw ligt in het effectgebied, dan is de vraag eenvoudiger te beantwoorden of er sprake is van nieuwe schade.

 • Wat is het verschil tussen een nulmeting en schade-opname?

  Een nulmeting is geen schade-opname. Er zal dus niet een uitgebreid adviesrapport worden opgesteld waarbij alle zichtbare schades worden vastgelegd, beoordeeld en indien nodig gecalculeerd. Immers, de beoordeling voor causaliteit en schade-omvang door een onafhankelijke deskundige vindt niet plaats bij de Stuwmeerregeling.

 • Wordt het hele gebouw opgenomen of alleen de schade?

  Bij de nulmeting in het kader van de Stuwmeerregeling wordt alleen de schade opgenomen. Wel worden er overzichtsfoto’s gemaakt en vervolgens detailfoto’s.

Expertisebureaus en onafhankelijke deskundigen

 • Waarom werkt TCMG alleen met expertisebureaus die zich ingeschreven hebben? Er zijn toch veel meer bureaus?

  Als overheidsorgaan moeten we een dergelijke inkoop van diensten aanbesteden. De expertisebureaus die we nu hebben gecontracteerd, hebben bij een aanbesteding in 2018 hun diensten aangeboden. Het is daarbij niet onmogelijk dat bij de huidige expertisebureaus vraag is naar extra deskundigen voor uitbreiding van hun capaciteit. Het kan dan dus best voorkomen dat vanuit andere expertisebureaus alsnog deskundigen ingezet gaan worden via de vier nu gecontracteerde partijen. Voor TCMG is dan vooral belangrijk dat de deskundigen in persoon voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid.

 • Waarom kijkt de Commissie alleen naar de persoon van de deskundige en niet de organisatie?

  Het is de persoon van de deskundigen die advies uitbrengt aan de Commissie, en niet de organisatie voor wie hij werkt en waar hij in dienst is. De handtekening van de deskundigen staat ook onder de adviesrapporten. Het is bovendien ook bij wet zo geregeld dat de persoon van de deskundigen moet voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Vanzelfsprekend begrijpt de Commissie dat de organisaties die zijn gecontracteerd wel vragen kunnen oproepen. De Commissie stelt alle schademelders in staat om te reageren op de voorgestelde deskundige via een zienswijze. Als een schademelder daarin betrekt dat hij de deskundige niet vertrouwd vanwege omstandigheden die ook te maken hebben met de organisatie, dan zal de Commissie dat zeker betrekken in haar oordeel over de vraag of er een nieuwe deskundige moet worden voorgesteld.

 • Welke partijen leveren de TCMG schadedeskundigen en wat is hun achtergrond?

  De vier schade-expertisebureaus zijn CED, 10BE, NCP (NIVRE Calamiteiten & Projecten) en DOG. CED is een van de grootste expertisebureaus van Nederland, werkzaam voor een groot deel van de Nederlandse verzekeraars. Ook is zij minderheidsaandeelhouder bij CVW waar CED de regie en coördinatie deed over de schade-expertise. 10BE bestaat uit een samenwerkingsverband van regionale, in Groningen werkende expertisebureaus die veel ervaring opdeden door advieswerk voor NAM en CVW. NCP staat voor stichting Nivre Calamiteiten en Projecten en is een gerenommeerde organisatie die onder andere expertisewerk doet bij rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede. DOG staat voor De Olde Grieze en betreft een samenwerkingsverband van Groningse expertisebureaus onder wie W2N. W2N wordt ook door CVW en door TCMG ingezet voor, in geval van TCMG, veiligheidsinspecties.

Wat houdt de aannemersvariant in?

 • Welke aannemers doen mee aan de aannemersvariant?

  Op dit moment verzorgen dertien geselecteerde aannemers opnames voor de TCMG. Dit aantal wordt nog uitgebreid. 

  -Bouwbedrijf Iden
  -Bouwbedrijf van Wijnen
  -Vriesbouw
  -Bouwbedrijf Kooi
  -Bouwbedrijf Rottinghuis
  -Brands Bouw
  -Jorritsma Bouw
  -Bouwbedrijf Mulder
  -Bouwbedrijf Tent
  -Bouwbedrijf SHP
  -Bouw & Facility Nederland
  -Bouwgroep Bsh bv
  -De Ridder BV (Uithuizen)

   

 • Hoe is de aannemersvariant georganiseerd en hoe zijn de aannemers geselecteerd?

  TCMG heeft expertisebureau NIVRE Calamiteiten & Projecten gevraagd om bij wijze van proef mee te werken aan een aannemersvariant. Doel van de TCMG is de schadeafhandeling te versnellen en tegelijk rechtvaardig, ruimhartig en onafhankelijk besluiten te kunnen blijven nemen over aanvragen.

  NIVRE Calamiteiten & Projecten heeft hiertoe eerst een aannemer geselecteerd en gecontracteerd op basis van capaciteit, ervaring met het doen van schadeopnames en bouwkundige en constructieve kennis. Inmiddels gaat het om vijf aannemers en dat aantal wordt verder uitgebreid naar zeven.

  De aannemers krijgen instructie voor het doen van schadeopname conform de criteria die gesteld zijn door TCMG. Zo gaat het om een nulmeting-light en toepassing van het calculatiemodel dat door TCMG is opgesteld met oog op eenduidige adviezen voor schadeomvang. Hetzelfde calculatiemodel en dezelfde principes voor schadeopname worden ook door de onafhankelijke deskundigen gebruikt wanneer zijzelf de schadeopname doen.

  Het is dan altijd de onafhankelijke deskundige die op basis van het schaderapport van de aannemer een advies uitbrengt. De aansturing vanuit het expertisebureau in deze proeffase heeft daarbij als voordeel dat de aannemer schaderapporten oplevert die voor de deskundige voldoende zijn als basis voor een advies aan TCMG. Deze ervaring kan gebruikt worden om te beoordelen of de proef zich leent voor verdere uitbreiding ervan.

 • Wat is het verschil met een reguliere schade-opname? En hoe borgt de TCMG de onafhankelijkheid van de opname?

  Bij een reguliere schade-opname neemt de deskundige de schade op. Bij de aannemersvariant wordt de schade opgenomen door een NIVRE-gecontracteerde aannemer. De beoordeling van de schade en causaliteit wordt vooralsnog door de een onafhankelijk deskundige van het NIVRE gedaan. Daarna volgt een procedurele check van de TCMG, voordat het adviesrapport op de deurmat van de aanvrager belandt.

 • Waarom werkt de TCMG alleen met geselecteerde aannemers?

  Omdat wij geboden zijn aan het besluit mijnbouwschade Groningen. We zijn aangesteld om de schade voortvarend, rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden. Om willekeur te voorkomen is het van belang dat de aannemer de schade volgens de werkwijze van de TCMG opneemt. Hij moet zich conformeren aan onze uitgangspunten en ons calculatiemodel. Daarnaast moet hij voldoende ervaring hebben met schadeherstel en onderhoud. Ook moet hij bereid zijn tot schadeherstel, mocht de bewoner daartoe opdracht geven.

 • Welke kwaliteitsborgen zijn ingebouwd?

  NIVRE C&P laat de aannemer de schades opnemen conform het schadeprotocol en het calculatiemodel van de TCMG. Belangrijk is dat de onafhankelijke deskundige van het expertisebureau de schade beoordeelt. Daarbij geldt nog steeds het vier ogen principe. Het rapport wordt door een tweede onafhankelijke deskundige gecontroleerd op de inhoud. Daarna wordt het adviesrapport naar de schademelder opgestuurd ter inzage. Mocht u als bewoner toch nog iets missen, of concluderen dat er iets niet klopt? Dan kunt u, net als na een reguliere opname, een zienswijze doen op het rapport. Die zienswijze neemt de Commissie mee in het besluit over uw aanvraag tot schadevergoeding.

 • Kan ik me aanmelden voor de aannemersvariant?

  Als u mee wilt doen aan de aannemersvariant kunt u aan ons doorgeven via uw zaakbegeleider. U wordt dan door ons teruggebeld om de mogelijkheden door te spreken. Hou er rekening mee dat alleen eenvoudige schades mee kunnen doen met de aannemersvariant. TCMG gaat per dossier na of het zich leent om mee te doen met de proef.

 • In hoeverre moet de aannemer technische kennis hebben en onafhankelijk zijn?

  De aannemer is geselecteerd mede op basis van zijn technische kennis en doet mede op basis van die kennis een schadeopname. De deskundige beoordeelt daarna het schaderapport dat de aannemer oplevert. De deskundige adviseert op basis van het rapport over schadeoorzaak en schadeomvang aan de TCMG en de schademelder. De deskundige moet daarom voldoen aan vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Als dan een toekenning van schadevergoeding volgt, zijn schademelders volledig vrij om voor uitvoering van het herstelwerk dezelfde aannemer te kiezen als bij de schadeopname of een ander.

 • Mag de aannemer de schade ook herstellen? Is dat niet in strijd met een onafhankelijke opname?

  Het is inderdaad mogelijk om de aannemer die heeft opgenomen, de schade ook te laten herstellen. Het opnemen zelf moet vooral kundig gebeuren. Er vindt geen beoordeling plaats door de aannemer. De beoordeling en advisering over schadeoorzaak en – omvang doet een onafhankelijke deskundige. Als schademelder houdt u vervolgens de regie over het schadeherstel. U geeft zelf de opdracht tot herstel en u kunt dat werk in principe aan elke aannemer uitbesteden. De betaling van de schadevergoeding is daarmee ook niet in natura.

De eigen aannemersvariant

 • Ik wil mijn eigen aannemer de opname laten doen. Mag ik hem inschakelen?

  Ja, dat mag. De aannemer die u kiest moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Hij moet aangesloten zijn bij het keurmerk Bouwgarant of Woningborg.

 • Hoe gaat de beoordeling na de schade-opname en calculatie in zijn werk?

  Bij het gebruik van de app worden alle gegevens uiteindelijk automatisch tot een rapport gemaakt. Het rapport moet dan naar de TCMG worden verzonden. De deskundige zal op basis hiervan beoordelen - uitgaande van het beoordelingskader voor het wettelijke bewijsvermoeden - welke schade(s) gevolg is/zijn van gaswinning in het Groningenveld of de gasopslag in Norg.

  Bedoeling is dat de deskundige hierover maximaal eenmaal contact kan opnemen met de aannemer als het rapport vragen oproept. Dit beperkt de tijd die de aannemer hieraan kwijt is. Als er te veel vragen rijzen, zal de deskundige alsnog zelf ter plaatse gaan.

 • Hoe gaat de schade-opname en calculatie met de app in het werk?

  Ter plaatse worden foto’s gemaakt met een goede camera. Hier hebben we een speciale instructie voor ontwikkeld. Per schade worden telkens minimaal drie foto’s gemaakt. Een overzichtsfoto, een foto van dichterbij en eentje zeer dichtbij. Vervolgens wordt daar een korte beschrijving bij gezet en kunnen herstelwijzen worden geselecteerd. De keuze voor herstelwijzen biedt een selectie van 300 voor gecalculeerde, gevalideerde werkmethoden.

  Er hoeft door de aannemer dan bijvoorbeeld alleen maar genoteerd te worden om hoeveel vierkante meter het gaat. Er wordt daarbij een eenheidsprijs getoond voor die werkzaamheden per meter of vierkante meter bijvoorbeeld. Hierin zitten alle kosten inbegrepen, zoals ook bouwplaatskosten en winstmarge voor de aannemer.

  Het geheel wordt dan automatisch tot rapport omgezet en moet dan naar TCMG worden gestuurd. De TCMG stelt het dan beschikbaar aan een deskundige die het beoordeelt.

 • Ik ben niet tevreden over de schade-opname van de aannemer. Kan er alsnog een deskundige langskomen voor een schade-opname?

  We adviseren u om eerst het adviesrapport van de deskundige af te wachten. Op het adviesrapport kunt u uw zienswijze geven. In de zienswijze kunt u aangeven waarom de schade-opname volgens u niet goed zou verlopen is en waarom de conclusies in het adviesrapport niet juist zijn. De Commissie zal dan bepalen of er aanleiding is om alsnog een deskundige een opname te laten doen.

 • Hoeveel aangesloten aannemers zijn er?

  Drenthe (postcodes 7700-9766): 240 deelnemers van BouwGarant, Friesland (postcodes 8300-9299): 105 deelnemers van BouwGarant, Postcode 9350 – 9999: 50 deelnemers van BouwGarant.

  Bij Woningborg zijn in het hele land 1.000 ondernemers ingeschreven. Op de website van Bouwgarant en Woningborg wordt precies aangegeven welke aannemers aansloten zijn.

 • Ik wil graag dat een zaakbegeleider bij de schade-opname is, is dat mogelijk?

  Ja, dit is mogelijk. U heeft een brief ontvangen waarin de naam van de zaakbegeleider staat. U kunt contact met hem/haar opnemen. Hij/zij kan dan aanwezig zijn bij de schade-opname.

 • Is er ook sprake van een maximum schadevergoeding?

  Nee. Wel kan het zo zijn dat als een schade op zichzelf complex is, bijvoorbeeld tot in de funderingen reikt, er alsnog een deskundige ter plaatse moet gaan. Maar dat kan vooraf niet worden bepaald en is daarom ook geen voorwaarde voor uitsluiting van deelname op voorhand.

 • Krijg ik het opnameverslag van de aannemer ook thuisgestuurd?

  U krijgt het opnameverslag niet. Dit verslag wordt door de onafhankelijke deskundige omgezet in een adviesrapport. Zodra dit rapport klaar is, ontvangt u deze van de TCMG.

 • Krijgt de aannemer van TCMG een instructie hoe de digitale tool voor schade-opname en calculatie te gebruiken?

  TCMG stelt een gebruiksaanwijzing beschikbaar voor gebruik van de digitale tool die via het internet gebruikt kan worden. Daarnaast is TCMG beschikbaar voor vragen hierover van de aannemer. De TCMG stuurt alle informatie inclusief contactgegevens naar de schademelder die het dan aan de aannemer kan verstrekken.

 • Waarom is er niet gekozen om ook andere garantieregelingen toe te staan?

  Voor deze twee is gekozen omdat bij hen aangesloten bedrijven zich richten op de particuliere markt van nieuw- en verbouw. Dit sluit het beste aan bij de situatie van de doelgroep voor deze variant van schadeafhandeling. De dekkingsgraad van aangesloten bedrijven in de drie noordelijke provincies is daarbij ruim voldoende.

 • Waarom is er voor deze keurmerken/garantieregelingen gekozen?

  Hoewel de inzet van de eigen aannemer onder regie van de schademelder gebeurt, wil TCMG door het stellen van voorwaarden en garanties bijdragen aan bescherming van de burger. Bovendien biedt een selectie op omvang en kwaliteit ook meer waarborgen dat gelijke gevallen gelijk behandeld worden en er kwalitatief goede rapportages worden opgeleverd.

  De TCMG zegt daarmee niet dat andere aannemers niet ook van voldoende omvang en kwaliteit kunnen zijn, maar dat er een uitgebreidere selectieprocedure vanuit TCMG voor nodig is. De TCMG zou dit dan zelf moeten uitvoeren, wat de uitvoering en voortvarendheid niet ten goede komt.

  De keurmerken/garantieregelingen waarborgen onder andere dat een aannemer:

  • Is ingeschreven in beroeps en handelsregister (KvK en BTW nummer)
  • Voldoende bouwtechnische kennis, een goede financiële positie heeft en juridisch advies mogelijk is
  • Juist verzekerd is (CAR verzekering, AVB polis)
  • Is voorzien van het keurmerk Stichting Garantiewoningen incl. Nationale Hypotheekgarantie (NHG);
  • Voldoet aan juiste eisen op veiligheid, gezondheid en milieu); VCA certificaat
  • Een arbitrageregeling heeft
 • Waarom kunnen bedrijven en monumenten niet meedoen?

  De beoordeling van schades aan dergelijke gebouwen vraagt doorgaans het bezoek van een onafhankelijke deskundige ter plaatse. Daarmee wordt de opzet van de aannemersvariant teniet gedaan, die is immers bedoeld om de onafhankelijke deskundigen zo efficient mogelijk in te zetten.

 • Wat als er geen schadevergoeding mogelijk is of veel minder dan op gerekend wordt?

  De schademelder en de aannemer moeten zich ervan bewust zijn dat dit mogelijk is en dan samen een afweging maken of dan wel wordt deelgenomen aan de eigen aannemersvariant. Alternatief is nog dat de aannemer deelname voor de ‘geselecteerde aannemersvariant’ aanvraagt, waarbij wel sprake is van een vergoeding voor de werkzaamheden omdat er ook sprake is van aansturing door een expertisebureau. Voorwaarde is dan wel dat de aannemer beschikbaar is voor meer dan één schade-opname en ook altijd garandeert dat het herstelwerk desgevraagd en op redelijke termijn uitgevoerd kan worden.

 • Welke voorwaarden gelden er voor de eigen aannemersvariant aan de kant van de aannemer?

  De aannemer moet zijn ingeschreven bij Bouwgarant of bij Woningborg.

 • Welke voorwaarden gelden er voor de eigen aannemersvariant aan de kant van de schademelder?

  Deze zijn:

  • Het gaat om een ‘gewoon’ dossier (Er is dus geen sprake van een acuut onveilige situatie, , woning van een woningcorporatie, reeds uitgevoerde opname door CVW die aan TCMG is overgedragen of sprake van een lopend dossier bij de Arbiter, een Rijks- of gemeentelijk monument of bedrijf).
  • Ligging van het pand in het effectgebied (zie voor meer informatie deze website)
  • Het gaat om schade aan een woonhuis, gebouw of werk en niet om eventuele gevolgschade

Prioritering

 • Wat als ik niet langer op een schade-opname kan wachten?

  We kunnen ons goed voorstellen dat u niet langer kunt wachten, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden of omdat de schade steeds groter wordt. Zoals bij een lekkage of door inregening. Doordat er op dit moment nog duizenden verzoeken moeten worden behandeld, kunnen wij helaas niet in alle gevallen direct tot opname van de schade overgaan. Als uitgangspunt behandelen wij de binnengekomen verzoeken onder andere op basis van het uitgangspunt first in first out. De oudste schademelding wordt dus als eerste behandeld. Voor bijzondere omstandigheden waar sprake is van een urgente situatie maken we daar een uitzondering op. U leest er hier meer over.

  Geen voorrang, wat dan?

  Als uw dossier ondanks een verzoek daartoe niet met voorrang wordt behandeld, dan is aan u de keuze of u de schade vooruitlopend op een opname zelf al laat herstellen. Hier kleeft het risico aan dat de (oorzaak en omvang van de) schade niet meer is vast te stellen door de deskundige en daarmee een besluit over schadevergoeding van de schade bemoeilijkt. Tegelijk kunnen de omstandigheden zodanig zijn, dat u zich toch genoodzaakt voelt maatregelen te nemen.

  - Daarbij adviseren wij in ieder geval om de schade zo goed mogelijk te documenteren voordat u maatregelen neemt. Dit betekent dat u goede foto’s maakt van de schade, zowel van ver af áls van (zeer) dichtbij. Daarnaast helpt het als u bijvoorbeeld facturen bewaart die u heeft ontvangen in verband met het herstel van de schade. Wij vragen dan, wanneer u wel aan de beurt bent voor een schade-opname de deskundige om aan de hand van al die informatie ons te adviseren over of de schade ontstaan was door mijnbouwactiviteiten én wat de kosten van herstel van de schade waren.

  - U kunt u er waar mogelijk dan voor kiezen om alleen de hoogst noodzakelijke herstelmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om het verergeren van de schade te stoppen of een deel van de woning weer bruikbaar te maken. Als de deskundige van oordeel is dat sprake is van mijnbouwschade, dan komen de redelijke kosten van dergelijke noodzakelijke herstelmaatregelen ook voor vergoeding in aanmerking.

Nieuwe schade melden

 • Ik maak me zorgen over de veiligheid van mijn huis (een 'acuut onveilige situatie'). Wat kan ik doen?

  Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw woning, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. U kunt ons bellen op het nummer 0800 4444 111. Dit kan elke doordeweekse dag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur. Buiten die tijden raden we u aan het formulier op deze website in te vullen. U wordt dan zo snel mogelijk gebeld. Een AOS-melding wordt altijd binnen 48 uur opgepakt.

  Als er een onveilige situatie is, dan wordt na overleg met u en de gemeente direct actie ondernomen. Dat kan betekenen dat uw woning wordt veiliggesteld, bijvoorbeeld door het plaatsen van stutten. In een later stadium kan uw woning dan mogelijk sterker worden gemaakt.

 • Hoe verloopt de melding van een 'Acuut onveilige situatie' bij huurwoningen die in bezit zijn van een woningcorporatie?

  We gaan hierover snel afspraken maken met woningcorporaties, want nu zijn er nog geen machtigingen ten aanzien van meldingen van acuut onveilige situaties. Daarvoor gaan we checken wie bij de woningcorporatie bevoegd is om voor zo'n AOS-melding te tekenen.

 • Ik heb een schademelding gedaan. Wanneer hoor ik hier meer over?

  Als u een nieuwe aanvraag voor schadevergoeding doet, ontvangt u binnen een week van ons een ontvangstbevestiging. Als u dit op prijs stelt, kan een zaakbegeleider u extra uitleg en informatie geven.

  Heeft u een schademelding gedaan tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018, dan hebben wij dit dossier overgenomen van het Centrum Veilig Wonen en laten wij u weten hoe we de schade met u gaan afhandelen.

 • Ik denk dat mijn huis door de bevingen onveilig is. Bij wie moet ik me melden?

  Indien er een acuut onveilige situatie wordt gemeld, dan wordt er door de Commissie contact opgenomen en een spoedprocedure gestart. Dit betekent dat er binnen 48 uur een inspectie komt om vast te stellen of er onveiligheid is.

 • Ik heb een nieuwe schade ontdekt. Wanneer kies ik voor het aanvullen van een eerdere aanvraag en wanneer voor het indienen van een nieuwe aanvraag voor schadevergoeding?

  Heeft u een nieuwe schade ontdekt die volgens u is veroorzaakt door een nieuwe beving? Kies dan voor het indienen van een nieuwe aanvraag voor schadevergoeding. u vindt het formulier onder de knop Schade melden op deze website.

  Heeft u een nieuwe schade ontdekt die volgens u is veroorzaakt door een eerdere beving, waarvoor u al een aanvraag voor schadevergoeding heeft gedaan? Kies dan voor het aanvullen van die aanvraag door middel van de knop `Aanvraag aanvullen´. Deze knop ziet u als op de eerder ingediende aanvraag aanklikt.

  Het aanvullen van een eerder ingediende aanvraag kan niet meer als er al een opname is ingepland of uitgevoerd. De knop 'Aanvraag aanvullen' ziet u dan niet meer staan.

 • Is het mogelijk om fysiek schade te melden, dus bij een kantoor? Of kan het alleen telefonisch of via de website?

  Dat kan ook op ons bezoekadres: Techniekweg 1, 9601 MD Hoogezand.

 • Tot hoe lang mag ik de schade door aardbevingen melden?

  Ook oudere schade wordt door ons in behandeling genomen. Wel is het zo dat met de jaren, de schade steeds moeilijker wordt toe te wijzen aan een aardbeving. Daarom is het verstandig om schade altijd zo snel mogelijk te melden.

 • Ik ben huurder van een gebouw, kan ik ook een vergoeding krijgen voor schade aan dat gebouw?

  Nee, als huurder kunt u geen vergoeding ontvangen voor schade aan een gebouw. Alleen eigenaren komen hiervoor in aanmerking.

  U kunt als huurder dan ook geen aanvraag voor schadevergoeding doen. De eigenaar van het gebouw waarvan u huurder bent, zal de aanvraag moeten indienen.

  Maar als u materiële schade heeft die het gevolg is van de schade aan het gebouw, dan kunt u daarvoor wel een aanvraag tot schadevergoeding doen.
   

 • De Vereniging van Eigenaren is eigenaar van de buitenkant van een gebouw. De bewoner is eigenaar van de binnenkant. Wie doet de aanvraag?

  Dat hangt ervan af waar de schade is. Meestal is het zo dat de bewoner over de binnenkant gaat en de Vereniging van Eigenaren (eigenaar van de buitenkant) over de buitenkant.

 • Ik woon in een monumentaal pand. Hoe wordt daar rekening mee gehouden in de schadeafhandeling?

  De deskundige is opgeleid om schade aan monumentale panden op te nemen.

 • Waar kan ik controleren of het om een monument gaat?

  Als u wilt weten of het om een rijksmonument gaat, kunt u dat nagaan in het Monumentenregister.

  Bij uw gemeente kunt u opvragen welke gemeentelijke monumenten er zijn en of uw gebouw mogelijk ook een monument is.

 • Waar kan ik schade aan industriële gebouwen en infrastructurele werken melden?

  Het gaat hier om voorzieningen voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik die belangrijk zijn om de samenleving goed te laten functioneren. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse  infrastructurele werken. 

  Deze schademeldingen moeten gedaan worden bij de NAM. Schades aan industriegebouwen en infrastructurele werken vallen namelijk niet onder het Protocol Mijnbouwschade Groningen en kunnen dus niet bij de Commissie worden ingediend.

 • Ik woon buiten de provincie Groningen en mijn schademelding is alleen geregistreerd. Wordt mijn schade nu wel opgenomen?

  De Commissie bepaalt haar werkwijze zelf. De Commissie beslist over de te volgen procedure en deelt deze mee aan de aanvrager.

  De procedure kan omvatten dat de deskundige de schade opneemt en rapporteert over de aard van de schade in het licht van de door de Commissie te maken beoordeling.

 • Ben ik verplicht om de schade te herstellen?

  Als u een schadevergoeding hebt gekregen, mag u als aanvrager zelf weten of u de schade laat herstellen en hoe u dat doet.

  Het is wel zo dat als er nieuwe schade ontstaat, bijvoorbeeld op dezelfde plek of in de buurt van die plek, het eenvoudiger zal zijn om over deze schade te oordelen als de eerdere schade is hersteld.

 • Hoe ziet de bezwaarprocedure er precies uit?

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de Commissie op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van de beslissing (per post) bezwaar maken.

  U kunt het ondertekende bezwaarschrift sturen naar:

  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

  Postbus 40009, 8004 DA Zwolle
   

  Wat u kunt verwachten
  Als u een bezwaarschrift heeft verstuurd, kijkt de Commissie of u voldoet aan alle eisen. Zo moeten de datum, uw naam, adres en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt in uw bezwaar staan. Maar ook de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit moeten er in staan. U ontvangt een ontvangstbevestiging als het compleet is. Anders krijgt u een brief waarin wordt gevraagd om de ontbrekende informatie.

  Is het voor u niet mogelijk om direct bij het versturen van uw bezwaarschrift de redenen te formuleren? Dan kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om een nadere termijn. Dit wordt pro forma bezwaar genoemd. In dat geval ontvangt u van de Commissie een brief waarin zij u een termijn van enkele weken biedt om de redenen van uw bezwaar aan te leveren. Op uw verzoek kan deze termijn worden verlengd.

  Nader advies
  In de meeste gevallen zal de Commissie aan de commissie advisering bezwaarschriften vragen advies uit te brengen over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie kan zo nodig een nieuwe deskundige inschakelen om de situatie te beoordelen. Dit kan door de situatie bij u thuis opnieuw te bekijken. In overleg met u wordt een afspraak ingepland. Hierbij krijgt u ook weer de mogelijkheid om een zienswijze te geven over de aangestelde deskundige. De deskundige maakt na de opname een (tweede) adviesrapport. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze te geven op dit rapport.

  Hoorzitting
  Ook kan de adviescommissie u uitnodigen voor een hoorzitting. Als u wordt uitgenodigd, kunt u zelf kiezen of u hier op in gaat.

  Tijdens de hoorzitting kunt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift of eventuele vragen van de adviescommissie beantwoorden. Bij de hoorzitting kan daarnaast de deskundige aanwezig zijn, en op uw verzoek uw zaakbegeleider of een familielid, kennis of adviseur. In de bezwaarprocedure is het niet verplicht om u door iemand te laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een advocaat.

  Hoe het verder gaat

  Als de Commissie van mening is dat zij over alle benodigde informatie beschikt, neemt ze een beslissing. Als de Commissie afwijkt van het advies van de adviescommissie, zal in de beslissing op uw bezwaarschrift worden aangegeven waarom van het advies wordt afgeweken. Zodra de Commissie een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen, wordt de beslissing per brief aan u toegestuurd. Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift staat beroep open bij de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift?

  Nadat u een beslissing op uw aanvraag tot schadevergoeding heeft ontvangen, kunt u in bezwaar gaan. Als u het vervolgens niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dit moet u binnen zes weken na verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift doen.

  Hoe ziet de beroepsprocedure er precies uit?

  Het beroep vindt plaats bij de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. Voor het behandelen van uw beroep worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. Dit heet het griffierecht. Hier vindt u meer informatie over de hoogte van het griffierecht.

  Als u door de bestuursrechter in het gelijk wordt gesteld, moet de TCMG het door u betaalde griffierecht aan u vergoeden. Daarnaast kan het zo zijn dat de TCMG de door u gemaakte proceskosten (deels) moet vergoeden. Onder proceskosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor een advocaat. Uitgangspunt is dat niet de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld welke kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

  Als u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, kunt u tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Bijkomende kosten

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding bijkomende kosten?

  U komt in aanmerking voor een vergoeding bijkomende kosten wanneer uw aanvraag tot schadevergoeding is toegewezen door de Commissie – en de schade dus is veroorzaakt door mijnbouw in het Groningenveld en Norg.

  U moet de vergoeding bijkomende kosten wel zelf (of door de gemachtigde laten) aanvragen; deze worden niet standaard toegewezen bij een positief besluit.

 • Voor welke bijkomende kosten kan ik een aanvraag doen en hoeveel wordt er vergoed?

  Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende bijkomende kosten waarvoor uw mogelijk vergoeding kunt aanvragen. Hier vindt u het formulier Aanvraag vergoeding bijkomende kosten

  Schermafbeelding%202018-08-29%20om%2015.39.40.png

  *Bij inboedel- en tuinschade en bij zorgkosten komen de kosten soms in aanmerking voor vergoeding door een verzekeraar. U mag dan zelf kiezen waar u de schade claimt.

 • Geldt de vergoeding voor bijkomende kosten per schade, schademelding of besluit?

  Het gaat om het besluit over schadevergoeding over één of meerdere schademeldingen per aanvrager. Als in het adviesrapport vier schades zijn meegenomen, geldt de vergoeding (en het besluit over deze vergoeding) dus voor alle vier de schademeldingen.

 • Hoe gaat de Commissie om met inkomstenderving?

  Inkomstenderving wordt als bijkomende kosten alleen vergoed als het gaat om verlies van inkomen door aanwezigheid bij inspectie en schadeherstel. Als het om een andere vorm van inkomstenderving gaat, wordt deze aanvraag niet als bijkomende kosten behandeld, maar als gevolgschade.

 • Ik heb materiële schade. Kan ik deze ook melden?

  Materiële schade (ook wel gevolgschade genoemd), kan alleen in aanmerking komen voor schadevergoeding wanneer het een gevolg is van de fysieke schade aan een gebouw of werk. Dit bekent dat materiële schade die niet is ontstaan als gevolg van fysieke schade aan een gebouw of werk, niet onder het protocol valt.

  Als er aan een gebouw of werk dus geen fysieke schade is geconstateerd, maar wel overige materiële schade (bijvoorbeeld omdat een vaas kapot is gevallen op de grond), dan wordt hiervoor geen schadevergoeding toegekend.

  Voorbeelden van materiële gevolgschade zijn: inboedelschade, tuinschade, inkomstenderving, omzetschade, zorgkosten en verhuiskosten.

 • Kan ik een vergoeding voor bijkomende kosten ook al aanvragen bij mijn schademelding?

  Ja, sommige bijkomende kosten kunt u aanvragen tijdens het doen van een schademelding. Het gaat om de thuisblijfvergoeding bij schadeopname en –herstel, schoonmaakkosten en de overlastvergoeding.

  Alle andere bijkomende kosten kunnen zich pas later in het proces voordoen en zijn daarom nog niet direct aan te vragen. Deze kunt u later aanvragen met het formulier ‘aanvraag bijkomende kosten’.

 • Ik heb al een schade-opname gehad / al een besluit gekregen. Kan ik nu alsnog mijn bijkomende kosten aanvragen?

  Ja, als u al een schade-opname heeft gehad, of als u al een besluit heeft ontvangen over uw aanvraag tot schadevergoeding, wordt u benaderd om alsnog bijkomende kosten aan te vragen. Uiteraard geldt hierbij wel dat de kosten alleen worden vergoed als er sprake is van mijnbouwschade.

 • Kan ik een voorschot krijgen op een vergoeding van de bijkomende kosten?

  Nee, het is niet mogelijk om een voorschot te krijgen op een vergoeding bijkomende kosten. Het Besluit mijnbouwschade Groningen staat dit de Commissie niet toe.

 • Kan ik ook bijkomende kosten declareren bij een AOS-melding?

  Ja, in geval van een AOS-melding is het mogelijk sommige bijkomende kosten te declareren.

  Als er na een AOS-melding, bij de afhandeling van aanvraag tot schadevergoeding, mijnbouwschade wordt vastgesteld, dan is er recht op een vergoeding voor het thuisblijven tijdens de veiligheidsinspectie en eventuele schoonmaakkosten en andere relevante bijkomende kosten. Als blijkt dat er geen sprake is van mijnbouwschade, worden de bijkomende kosten die u moest maken door de veiligheidsinspectie kosten niet vergoed.

 • Komt het door mij ingevulde formulier bijkomende kosten in mijn online dossier?

  Ja, u kunt het ingevulde formulier (binnenkort) inzien in Mijn Schadedossier.

 • Krijg ik ook bijkomende kosten vergoed voor een schademelding van voor 31 maart 2017?

  Nee, dat is niet mogelijk. De Commissie kent alleen een vergoeding van bijkomende kosten toe voor schademeldingen waar de Commissie een besluit over neemt.

 • Moet ik het bewijs voor de bijkomende kosten die ik heb gemaakt laten zien?

  U hoeft bij het indienen van uw aanvraag bijkomende kosten geen bewijs toe te voegen. Wel bent u verplicht het bewijsmateriaal (kassabonnetjes, offertes, facturen en verklaringen) te bewaren tot zes maanden na de dagtekening van het besluit van uw aanvraag. De TCMG kan het bewijs gedurende die periode opvragen.

  Voor de overlastvergoeding en de vergoeding voor thuisblijven hoeft u geen bewijs te leveren, behalve als u een hogere vergoeding aanvraagt dan de vooraf vastgestelde bedragen.

 • Wanneer krijg ik advieskosten vergoed?

  Als u zelf een schadedeskundige of een juridisch adviseur inschakelt, worden de kosten daarvan niet zonder meer vergoed. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  1. U moet de advieskosten aanvragen via het formulier bijkomende kosten.

  2. Er moet sprake zijn van mijnbouwschade. Als er geen sprake is van mijnbouwschade, worden advieskosten niet vergoed.

  3. De deskundige mag pas worden ingeschakeld na het uitbrengen van het adviesrapport. Kosten van de inschakeling van een deskundige voordat het adviesrapport is uitgebracht, worden niet vergoed.

  4. De advieskosten moeten voldoen aan de zogenoemde 'dubbele redelijkheidstoets' uit de rechtspraak: het inroepen van bijstand door een deskundige moet redelijk zijn én de kosten daarvan moeten redelijk zijn. Dat betekent dat advieskosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen als:

  - het in uw geval redelijk is dat u kosten heeft gemaakt voor het inschakelen van een deskundige. Een belangrijke vraag daarbij is of het te verwachten was dat het advies van de deskundige zou bijdragen aan een gunstige uitkomst.

  - de kosten redelijk zijn en u de kosten en het aantal uren kunt onderbouwen met een factuur. Wij vergoeden maximaal 20 uur aan advieskosten of juridische begeleidingskosten. Voor advieskosten geldt een maximumbedrag van 95 euro per uur. Voor juridische begeleidingskosten geldt een maximumbedrag van 175 euro per uur.

  De Commissie neemt het besluit over de vergoeding van advieskosten mee in het besluit over uw aanvraag tot schadevergoeding of in het besluit over de bijkomende kosten. De Commissie kan niet op voorhand zeggen of uw advieskosten vergoed worden. Daarvoor is een beoordeling van het advies en de gemaakte kosten noodzakelijk.

 • Wanneer krijg ik geen vergoeding bijkomende kosten?

  U krijgt geen vergoeding bijkomende kosten wanneer door de Commissie is besloten dat u geen recht heeft op een schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat de schade niet is veroorzaakt door mijnbouw in het Groningenveld en Norg.

  Het Besluit mijnbouwschade Groningen staat de Commissie niet toe om een (schade)vergoeding toe te kennen als er geen sprake is van mijnbouwschade.

 • Wanneer wordt mijn vergoeding bijkomende kosten uitbetaald?

  Voor een deel van de bijkomende kosten geldt dat deze tegelijkertijd met de uitbetaling van de schadevergoeding worden meegenomen. Als u daarna nog een aanvraag voor bijkomende kosten heeft gedaan, dan wordt dit binnen twee weken na het besluit over deze aanvraag uitbetaald.

 • Als ik het formulier bijkomende kosten al heb ingeleverd en ik realiseer me dat ik iets vergeten ben, kan ik dat dan nog aanvullen?

  Als u op een later moment nog meer bijkomende kosten wilt aanvragen, dan kunt u opnieuw het formulier op onze website invullen.

Bij de koop of verkoop van een huis

 • Ik heb een schademelding gedaan, maar ga mijn huis verkopen. Wat nu?

  Als u als verkoper een aanvraag heeft ingediend, handelen wij de aanvraag in principe met u af. U bent immers in uw eigendom aangetast door de beschadiging van het pand. Daarom bent en blijft u belanghebbende, ook bij eigendomsoverdracht (dus ná levering van het pand).

  Als u wilt dat de koper uw aanvraag overneemt, kan dat als u de vordering tot schadevergoeding op de NAM rechtsgeldig aan de koper overdraagt. Wij kunnen uw aanvraag, als deze bij de verkoop nog niet is afgehandeld, in dat geval overzetten op naam van de koper.

  Het is verstandig hierover afspraken vast te leggen in de koopakte. Als dat niet gebeurd is, kan de Commissie de partijen in de gelegenheid stellen de vordering alsnog over te dragen. Hier vindt u een voorbeeld van een akte van cessie, deze kunt u hiervoor gebruiken. Na een beoordeling van de akte wordt de schadeprocedure verder afgehandeld met de koper.

  Als er geen rechtsgeldige overdacht heeft plaatsgevonden, kan de Commissie de koper niet als belanghebbende aanmerken. De schadeprocedure wordt dan voortgezet met de verkoper.

 • Ik heb net een huis gekocht dat aardbevingsschade heeft, kan ik dit melden?

  Ja, u kunt de schade aan uw nieuwe woning melden, maar alleen als de vorige eigenaar dit nog niet gedaan heeft én de verkoper de vordering tot schadevergoeding op de NAM rechtsgeldig aan u heeft overgedragen.

  Als de verkoper zelf al een aanvraag heeft gedaan, dan kunt u met de verkoper afspreken dat u de aanvraag van de verkoper overneemt als deze nog niet is afgehandeld. In dat geval moet de vordering tot schadevergoeding op de NAM rechtsgeldig aan u zijn overgedragen.

  Als u over de overdracht van de vordering tot schadevergoeding op de NAM afspraken heeft gemaakt (in een akte van levering of cessie), dan kunt u de akte naar ons opsturen via de mail (contact@schadedoormijnbouw.nl) of per post. Geef aan om welk dossiernummer het gaat - de oude eigenaar heeft het dossiernummer. Wij zetten de aanvraag dan over op uw naam.

 • Ik heb een huis gekocht, maar de vorige eigenaar heeft nog een openstaande melding. Wat moet ik doen?

  Als u niet met de vorige eigenaar bent overeengekomen dat de vordering tot schadevergoeding aan u wordt overgedragen, handelen wij de aanvraag af met de vorige eigenaar. De verkoper is in dat geval namelijk de benadeelde. Een mogelijke vergoeding zal dan ook aan de verkoper worden toegekend.

  Als de vordering tot schadevergoeding op de NAM aan u is overgedragen, door middel van een akte van levering of een akte van cessie, kunt u ons dat laten weten. In dat geval bent u benadeelde, als de aanvraag nog niet was afgehandeld vóór de overdracht én de vordering rechtsgeldig is overgedragen. Wij zullen de aanvraag dan met u afhandelen.

  Als u over de overdracht afspraken heeft gemaakt (in een akte van levering of cessie), dan kunt u de akte naar ons opsturen via de mail (contact@schadedoormijnbouw.nl) of per post. Geef aan om welk dossiernummer het gaat - de oude eigenaar heeft het dossiernummer. Wij beoordelen de akte en bij een gunstige beoordeling zetten we de aanvraag over op uw naam.

 • Hoe kan ik de vordering en aanvraag tot schadevergoeding bij TCMG overdragen aan de koper van mijn pand?

  Als er nog geen akte van levering is getekend, dan kunt u hierin laten opnemen dat u de vordering tot schadevergoeding overdraagt aan de koper.

  Als de akte van levering al wel is getekend, dan kunt u een akte van cessie opstellen en ondertekenen. U kunt deze zelf opstellen, maar u kunt ook gebruik maken van het voorbeeld van een akte van cessie op onze website.

  Let wel: Als de schade aan de verkoper of koper is vergoed, dan kan de ander niet voor dezelfde schade opnieuw een aanvraag indienen.

  Als u een akte van levering of akte van cessie naar ons toestuurt, ontvangen we ook graag het telefoonnummer van de nieuwe eigenaar.

 • Ik heb mijn huis verkocht, maar ik wil zelf de door mij ingediende aanvraag afhandelen. Kan dat?

  Ja, dat kan. Als u als verkoper een aanvraag heeft ingediend, handelen wij de aanvraag in principe met u af. U bent immers in uw eigendom aangetast door de beschadiging van het pand. Daarom bent en blijft u belanghebbende, ook bij eigendomsoverdracht (dus ná levering van het pand).

  Dit wordt anders als u bij de verkoop van het pand ook de vordering tot schadevergoeding op de NAM overdraagt aan de koper. Als deze vordering is overgedragen, bent u namelijk geen benadeelde meer, en kunnen wij u niet (meer) als belanghebbende aanmerken. We zullen uw aanvraag dan moeten afwijzen. De koper kan dan wel een aanvraag indienen.

  Let er wel op dat wij de schade moeten kunnen opnemen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit betekent dat wij toegang tot het pand nodig hebben. Het is aan u als aanvrager om ervoor te zorgen dat wij de schade aan het pand kunnen beoordelen, ook als u niet langer de eigenaar bent.

 • Hoe zit het met de schadevergoeding als er sprake is van eigendomsoverdracht?

  Bij eigendomsoverdracht van een pand na het ontstaan van de schade zijn er twee opties:

  - de vordering tot schadevergoeding op de NAM wordt niet overgedragen aan de koper
  - de vordering tot schadevergoeding op de NAM wordt wel overgedragen aan de koper

  Als de koper bij het ontstaan van de schade nog geen eigenaar was van het pand, is deze niet te beschouwen als benadeelde. Daarmee maakt hij geen aanspraak op schadevergoeding. Om die reden kan de koper in principe geen aanvraag tot schadevergoeding indienen.

  Als de verkoper zijn vordering tot schadevergoeding op de NAM overdraagt aan de koper (met een rechtsgeldige akte van cessie, of met de akte van levering), kan de koper de NAM aanspreken tot schadevergoeding (en de verkoper niet meer). In dat geval kan de koper een aanvraag indienen, of, als de aanvraag al was ingediend door de verkoper, vragen om de aanvraag over te nemen.

  Als er geen rechtsgeldige overdacht van de vordering heeft plaatsgevonden, is de NAM niet gehouden de gemelde schade aan de (nieuwe) eigenaar te vergoeden, en kunnen ook wij de koper niet als belanghebbende aanmerken.

 • Wat is de procedure? Als de verkoper de aanvraag heeft ingediend, en de koper deze voortzet?

  Om als koper de verkoper in de procedure op te volgen, zal de vordering tot vergoeding van schade op de NAM rechtsgeldig moeten worden overgedragen. Als dit nog niet is gedaan, geldt de volgende procedure.

  1. De aanvrager (verkoper) verzoekt de Commissie in de gelegenheid te worden gesteld om de vordering over te kunnen dragen, en de afhandeling van de aanvraag gedurende die tijd op te schorten.
  2. De Commissie bevestigt dit per brief en geeft aanvrager hier in totaal vier weken voor, en schort tevens de termijn om te beslissen op.
  3. De termijn om de vordering over te dragen kan op verzoek van de aanvrager eenmalig worden verlengd met vier weken.
   Gedurende deze termijn hebben verkoper en koper gelegenheid om de vordering over te dragen. Hiervan moet door de aanvrager melding worden gemaakt bij de Commissie. Een voorbeeld van een akte van cessie staat op de website.
  4. Als de koper de aanvraag van verkoper wil overnemen, moeten koper en verkoper dit middels een gezamenlijk ondertekend document, voorzien van een kopie van de akte van cessie aan de Commissie sturen.
   • Als na controle blijkt dat sprake is van een rechtsgeldige overdracht van de vordering ten aanzien van de schade waar een aanvraag voor is ingediend, wordt de procedure met de koper voortgezet. De Commissie stuurt beide partijen een bericht dat de verdere afhandeling van de aanvraag met koper wordt opgenomen.
   • Als de Commissie niet binnen de gestelde termijn op de hoogte wordt gesteld, wordt de aanvraag met verkoper afgerond.
 • Wat is de procedure? Als de koper een aanvraag heeft ingediend, maar de vordering nog niet is overgedragen?

  Als tijdens de beoordeling blijkt dat de aanvraag is ingediend door een koper, maar de schade is ontstaan voor de eigendomsoverdracht (levering van het pand) en de vordering tot schadevergoeding op de NAM (nog) niet rechtsgeldig is overgedragen, dan kan dit tijdens de afhandeling van de aanvraag alsnog. Hiervoor geldt de volgende procedure.

  1. De aanvrager (koper) verzoekt de Commissie in de gelegenheid te worden gesteld om de vordering alsnog overgedragen te krijgen, en de afhandeling van de aanvraag gedurende die tijd op te schorten.
  2. De Commissie bevestigt dit per brief en geeft aanvrager hier in principe in totaal vier weken voor, en schort tevens de termijn om te beslissen op.
  3. De termijn om de vordering over te dragen kan op verzoek van de aanvrager eenmalig worden verlengd met vier weken.
   Gedurende deze termijn hebben verkoper en koper gelegenheid om de vordering over te dragen. Hiervan moet door de aanvrager melding worden gemaakt bij de Commissie. Een voorbeeld van een akte van cessie staat op de website.
  4. Als de koper de aanvraag van verkoper wil overnemen, moeten koper en verkoper dit middels een gezamenlijk ondertekend document aan de Commissie sturen, voorzien van een kopie van akte van cessie en verklaring dat geen bezwaar bestaat tegen mededeling aan de NAM.
   • Als na controle blijkt dat sprake is van een rechtsgeldige overdracht van de vordering ten aanzien van de schade waar een aanvraag voor is ingediend, wordt de procedure voortgezet.
   • Als de Commissie niet binnen de gestelde termijn op de hoogte wordt gesteld, wordt de aanvraag afgewezen, omdat aanvrager (koper) geen belanghebbende is.
 • Nadere toelichting op de akte van cessie en akte van levering

  De verkoper kan, bijvoorbeeld in een koopovereenkomst, afspreken dat een vordering tot schadevergoeding op de NAM wordt overgedragen aan de koper met de verkoop van de woning.

  De vordering is echter pas rechtsgeldig overgedragen als aan een aantal vereisten is voldaan:
  - Er moet sprake zijn van een geldige titel (reden voor overdracht)
  - De verkoper moet beschikkingsbevoegd zijn
  - De vordering moet in juridische zin zijn geleverd. Dit kan via een openbare cessie of een stille cessie.

  Openbare cessie
  Bij een openbare cessie is een daartoe bestemde akte (een akte van cessie) vereist. In deze akte is de vordering nader bepaald/omschreven. Er blijkt uit dat de akte is bedoeld om de vordering ook daadwerkelijk te leveren aan de koper en het is door de verkoper getekend.

  Daarnaast moet de verkoper een mededeling doen van de overdracht van de vordering bij de schuldenaar. Om het makkelijker te maken, hebben wij met NAM (de schuldenaar) afgesproken dat wij de mededeling van de overdacht in ontvangst nemen voor de NAM, zodat u zich niet tot de NAM hoeft te wenden.

  Stille cessie
  Bij een stille cessie is een authentieke (meestal een notariële akte) of geregistreerde onderhandse akte vereist. Dit is uitgebreider, maar de mededeling van de overdracht is hierbij niet een voorwaarde om de overdracht rechtsgeldig te laten zijn. In de meeste gevallen zal sprake zijn van de akte van levering (of leveringsakte). Door ondertekening van de leveringsakte door koper en verkoper gaat het eigendom van de woning over naar de nieuwe eigenaar. In deze akte kan ook zijn opgenomen dat een eventuele vordering tot schadevergoeding op de NAM aan de koper wordt overgedragen.

  Hier treft u een voorbeeld van een akte van cessie aan. Deze kunt u gebruiken om de vordering tot schadevergoeding op de NAM over te dragen, als dat in de akte van levering bijvoorbeeld nog niet is gebeurd.

Schademeldingen voor 31 maart 2017, 12.00 uur

 • Wat moet ik doen als ik een oude én een nieuwe schade heb? Bij wie moet ik me dan melden?

  Alle meldingen van voor 31 maart 2017, 12.00 uur worden door de NAM afgehandeld. Als u daarna een melding bij het CVW gedaan heeft, wordt deze automatisch door de Commissie overgenomen.

 • Ik heb ook nieuwe schade gemeld. Hoe gaat dat nu? Eerst was ik buitengebied en nu val ik onder het nieuwe schadeprotocol.

  De NAM zal u benaderen voor een aanbod voor uw schademelding van voor 31 maart 2017, 12:00 uur. Uw nieuwe melding zal door de Commissie worden beoordeeld.

 • Ik heb een aanbod van de NAM ontvangen, maar dat is een schikking. Dit betekent finale kwijting. Kan ik dan met nieuwe of terugkerende schade wel naar de Commissie?

  Nieuwe, maar ook teruggekeerde schade kunt u melden bij de Commissie.

 • Kan ik nog naar de Arbiter Bodembeweging?

  U kon tot 19 maart 2018 een zaak aanmelden bij de Arbiter Bodembeweging. Onder het nieuwe protocol is de Arbiter verdwenen. Hiervoor in de plaats is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen als u het niet eens bent met het besluit van de Commissie.

  Voor schades van voor 31 maart 2017 kunt u nog wel terecht bij de Arbiter. De Arbiter controleert zelf of uw zaak in behandeling kan worden genomen.

 • Mijn zaak ligt bij de Commissie Bijzondere Situaties. Wat gebeurt daar nu mee?

  Deze Commissie Bijzondere Situaties blijft bestaan, dus voor u verandert er niets. De Commissie gaat hier niet over.

 • Mijn schadedossier ligt bij de Arbiter Bodembeweging. Wat gebeurt daarmee?

  Uw schadedossier wordt verder afgehandeld door de Arbiter Bodembeweging. Door het aantal schadedossiers dat momenteel in behandeling is bij de Arbiter Bodembeweging kan de doorlooptijd van het schadedossier langer zijn. U kunt ook de arbitrage stopzetten en uw schade/ dossier aanmelden bij de Commissie.

Schademeldingen op of na 31 maart 2017, 12.00 uur

 • Ik heb schade gemeld op of na 31 maart 2017, 12.00 uur bij het CVW. Waarom kan ik mijn schadedossier nog niet online raadplegen?

  Dat komt omdat uw schadedossier van een particuliere instantie (het Centrum Veilig Wonen) is overgedragen aan ons als overheidsinstantie.

  Bij ons logt u in met DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven). Maar daarvoor moeten we wel zeker weten dat uw identiteit overeenkomt met die van degene voor wie het schadedossier is aangemaakt.

  Zodra deze koppeling is aangebracht, staat uw schadedossier online. Helaas kunnen we nu nog niet zeggen hoeveel tijd dat ons gaat kosten.

 • Sinds de zomer van 2017 is het CVW begonnen met het opnemen van schades aan woningen met een zogenoemde nulmeting. Krijgt mijn woning ook een nulmeting?

  We noemen het geen nulmeting, maar in feite wordt er bij het bezoek van de deskundige wel een 'nulmeting light' gedaan. Dat houdt in dat de deskundige bij het bezoek niet alleen kijkt naar de schade die u heeft gemeld in uw aanvraag tot schadevergoeding, maar het gebouw ook verder naloopt om te kijken of er nog meer schade is. Het staat u ook vrij om de deskundige zelf op mogelijke tekenen van schade door gaswinning te wijzen.

 • Ik wacht op het opnameverslag van mijn schade-inspectie. Krijg ik deze nog van het CVW? Hoe wordt mijn schade afgehandeld?

  Als de schade is gemeld voor 31 maart 2017, 12.00 uur, dan blijft uw dossier bij het CVW en zij sturen u het opnameverslag.

  Afgelopen zomer is gestart met de opname van schades die na 31 maart zijn gemeld. CVW draagt die  dossiers over aan de Commissie en u krijgt dan automatisch bericht van de Commissie.

 • Mag ik materiële schade als gevolg van fysieke schade melden, als de fysieke schade al eerder door het CVW is uitbetaald?

  Als het CVW de schade heeft uitbetaald, is er waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst getekend. Daarmee is de melding door het CVW afgehandeld.

  De TCMG neemt alleen evident onbillijke situaties in behandeling. Dit verzoek kan de bewoner altijd doen. Het lijkt vreemd dat een materiële schade bij het CVW niet tegelijk met de fysieke schade is gemeld. Maar de schade melden kan uiteraard altijd.

 • Het CVW heeft al een schade-inspectie bij mij uitgevoerd. Wat gebeurt er nu met mijn schadedossier?

  Als de schade is gemeld voor 31 maart 2017, 12.00 uur dan blijft uw dossier bij CVW.

  Als de schade daarna is gemeld, wordt uw dossier en de voortgang hierop overgenomen door de Commissie. Als uw opnameverslag al is gemaakt dan is dat de basis voor verdere afhandeling.

 • Ik maak me zorgen om mijn privacy. Hebben jullie zomaar toestemming om mijn dossier van het CVW te krijgen?

  Bij de overdracht van uw dossier van het CVW naar ons hebben we toegezien op een veilige overdracht van uw gegevens.

  U krijgt van ons een brief waarin we de ontvangst van uw dossier aan ons bevestigen. In deze brief wordt u de mogelijkheid geboden om het ons te laten weten als u het niet eens bent met de overdracht van uw dossier.

  Uw schademelding wordt dan niet door ons in behandeling genomen en we zullen uw gegevens uit onze systemen verwijderen.

 • Ik had een bewonersbegeleider bij het CVW. Wie wordt mijn nieuwe zaakbegeleider bij de Commissie?

  Dat is op dit moment nog niet duidelijk, er wordt zo gauw mogelijk contact met u opgenomen door de Commissie. De Commissie zal in elk geval een zaakbegeleider aanwijzen.

Niet gevonden wat u zoekt?

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u ons bellen op 0800 4444 111.

Of gebruik het contactformulier.