Veelgestelde vragen

De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

 • Hoe is de Commissie samengesteld en wie zijn de voorzitter en de leden?

  De voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen is de heer prof. mr. S.C.J.J. Kortmann. 

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen bestaat uit twee deelcommissies:

  De deelcommissie mijnbouwschade besluit over aanvragen tot schadevergoeding en eventuele overlastvergoedingen.

  Leden: 
  - De heer prof. mr. S.C.J.J. Kortmann (voorzitter)
  - De heer prof. mr. P.J.J. van Buuren (plaatsvervangend voorzitter)
  - De heer mr. M.Tj. Bouwes
  - Mevrouw mr. G.M. van den Broek
  - De heer ing. J.C. de Pagter

  De deelcommissie bezwaar besluit over bezwaren die worden ingediend tegen de besluiten van de deelcommissie mijnbouwschade.

  Leden:
  - De heer mr. W. van de Wetering (voorzitter)
  - Mevrouw mr. M.L.J.C. van Emden-Geenen (plaatsvervangend voorzitter)
  - De heer ing. J. van Dijk

  De deelcommissie bezwaar wordt bijgestaan door de commissie advisering bezwaarschriften, die advies geeft over de ingediende bezwaren.

  Leden:
  - De heer mr. T.G. Drupsteen (voorzitter)
  - De heer mr. H.F.M. Hofhuis (plaatsvervangend voorzitter)
  - De heer ir. M.A.M. Beljaars
  - De heer mr. R.C. Verschuur

  Vanaf de webpagina met de samenstelling van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen kunt u ook doorklikken naar de persoonlijke beschrijvingen van de leden.

 • Wat ziet de Commissie als haar belangrijkste taak?

  De Commissie moet rechtvaardig, ruimhartig, onafhankelijk, voortvarend en met oog voor de menselijke maat besluiten over aanvragen tot schadevergoeding. Met deze woorden staat het ook beschreven in het Besluit mijnbouwschade Groningen waarmee de minister van Economische Zaken en Klimaat de Commissie heeft opgericht. 

 • De Commissie wordt geacht 'voortvarend' te zijn. Waaraan gaan we dat zien?

  Vooral in de uitgesproken bedoeling van de Commissie om het grootste deel van de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen en in ieder geval binnen de termijnen die de Commissie in de voorlopige werkwijze heeft neergelegd.

  Aan de ene kant wil de Commissie zo snel mogelijk werken, dus zal ze er alles aan doen om elke stap in de procedure ten minste te zetten binnen de tijd die er voor staat. Aan de andere kant moet onder ogen worden gezien dat er zeer veel aanvragen zijn en dat iedere aanvraag de aandacht nodig heeft die de individuele aanvrager verdient. Daarvoor is ook nodig dat er voldoende gekwalificeerde, onafhankelijke deskundigen beschikbaar zijn om de aanvragen goed te kunnen beoordelen. Bovendien moeten mensen wel voldoende ruimte en tijd hebben om hun eigen visie op de zaak te geven. Dat is noodzakelijk met het oog op goede rechtsbescherming tegen de overheid waarvan de Commissie nu eenmaal deel uitmaakt.

  We verwachten dat de Commissie in de meeste gevallen binnen de gestelde termijnen kan handelen en beslissen. Als het langer duurt, zal dat om een goede reden moeten zijn. Bijvoorbeeld als een zaak ingewikkeld is of als de aanvrager meer tijd nodig heeft om zijn belang goed te kunnen behartigen.

 • Waarin komen de onafhankelijkheid en de onpartijdigheid van de Commissie tot uitdrukking?

  Om voor benoeming in aanmerking komen moesten de leden voldoen aan de in het Besluit opgenomen eisen van deskundigheid en onafhankelijkheid. Bij de benoeming is ook aandacht besteed aan de eventuele betrokkenheid van de leden bij de aardbevingsproblematiek in Groningen.

  Met het oog op de onafhankelijkheid van de leden zijn de leden niet benoemd door de minister van Economische Zaken en Klimaat, maar door de minister van Rechtsbescherming. 

  De minister van Economische Zaken en Klimaat mag de Commissie niet voorschrijven wat ze in individuele gevallen moet doen. Ook van anderen mag de Commissie geen instructies verlangen of ontvangen die op een individuele zaak betrekking hebben. De Commissie bewaakt eveneens dat de NAM geen invloed heeft op haar beslissingen.

  Hetzelfde geldt voor de deskundigen die de Commissie inschakelt om te adviseren over de beslissing op de aanvraag. Iedere aanvrager kan het cv van deze adviseurs inzien. Ook is er een verklaring beschikbaar waaruit blijkt dat de in te schakelen adviseurs in persoon geen zakelijke of persoonlijke banden hebben met de NAM, het Centrum Veilig Wonen of de minister van Economische Zaken en Klimaat.

 • In het Protocol Mijnbouwschade wordt ook gesproken van een ruimhartige en rechtvaardige afhandeling van schade. Hoe gaat de Commissie daarmee om?

  Ruimhartigheid en rechtvaardigheid zijn begrippen die zowel in de te volgen procedure als in de te nemen beslissing over schadevergoeding van belang zijn. 

  In de procedure is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de mensen die een schadevergoeding aanvragen. Zo krijgt iedere aanvrager een zaakbegeleider toegewezen die de aanvrager, als hij dat wil, extra uitleg en informatie kan verschaffen. Ook het feit dat de TCMG onafhankelijke deskundigen inschakelt die onafhankelijk van de Commissie advies geven over de te nemen beslissing is een vorm van ruimhartigheid waarmee aan de belangen van de aanvrager wordt tegemoet gekomen. In een gewone civielrechtelijke procedure gebeurt dit niet.

  Ook in haar beslissingen kan de Commissie ruimhartig en rechtvaardig optreden. Belangrijk is het bewijsvermoeden. Vanzelfsprekend kan ook ruimhartigheid worden betracht door rekening te houden met ieders persoonlijke situatie en met de bijzondere omstandigheden van ieder geval. 

  Het bewijsvermoeden houdt in dat de Commissie er in beginsel van uit gaat dat fysieke schade aan een gebouw die naar haar aard veroorzaakt zou kunnen zijn door bodembeweging in het Groningenveld een gevolg is van de mijnbouwactiviteiten. Een oordeel in een individueel geval dat dit vermoeden geen stand houdt moet goed worden onderbouwd. Wanneer een deskundige tot de conclusie komt dat de schade niet is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten, kan de Commissie een tweede advies vragen van een andere deskundige.

 • Hoe zorgt de Commissie ervoor dat de Staat zijn zorgplicht nakomt en de Groningers weer vertrouwen krijgen in de overheid?

  Als het goed is, zal de Commissie bijdragen aan de zorgplicht van de Staat door haar taak zo goed mogelijk uit te voeren. Als dat goed verloopt, draagt dat hopelijk ook bij aan het vertrouwen van mensen in de overheid.

 • Hoe zorgt de Commissie dat de afhandeling van schade eenvoudiger en duidelijker wordt, zoals veel Groningers wensen?

  De Commissie gaat zelf besluiten nemen over de aanvragen tot schadevergoeding. Ook door goed te communiceren wil de Commissie de procedure zo eenvoudig mogelijk maken.  Het beoordelingskader voor toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden dat een panel van deskundigen heeft geleverd, vormt daarbij eveneens een belangrijk middel.

  Ook bij aanvragen voor schadevergoeding waarvoor de Commissie niet bevoegd is, kan ze soms toch helpen, namelijk door ook daarbij een zaakbegeleider toe te wijzen. Hoe dan ook is de zaakbegeleider een belangrijk middel. De Commissie kan zaken niet minder complex maken, maar mensen wel de ondersteuning bieden om de zaak tot een goed einde te brengen.

 • Wie kan bij de TCMG terecht met een aanvraag voor de vergoeding van schade?

  Personen en ondernemingen kunnen een aanvraag tot schadevergoeding indienen bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. Een aanvraag tot schadevergoeding aan bijna alle gebouwen wordt door de Commissie in behandeling genomen. Ook agrarische bedrijven kunnen een aanvraag indienen bij de Commissie.

  Onder de gebouwen waarvoor een aanvraag tot vergoeding van de schade bij de Commissie kan worden ingediend, vallen ook monumenten en karakteristieke en beeldbepalende gebouwen. Uitgezonderd van de werkzaamheden van de Commissie zijn industriegebouwen en infrastructurele werken.

 • Hoe verhoudt de Commissie zich tot de ondersteunende organisatie en hoe onafhankelijk is de Commissie dan?

  Op 31 januari 2018 besloot de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) tot de oprichting van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een onderdeel van EZK, heeft toen in korte tijd de ondersteunende organisatie voor de Commissie opgetuigd. Sinds de start van de Commissie op 19 maart 2018 valt de organisatie nu geheel onder de verantwoordelijkheid van de Commissie zelf.

 • Hoe verhoudt de Commissie zich tot andere organisaties en andere regelingen met betrekking tot schade door mijnbouw?

  De Commissie wordt ‘tijdelijk’ genoemd, omdat de minister van Economische Zaken en Klimaat toewerkt naar een permanent Instituut Mijnbouwschade. Waarschijnlijk gaat dat instituut ook taken vervullen die nu door andere instanties worden gedaan, maar wel samenhangen met de schade door mijnbouwactiviteiten in Groningen en Norg. 

  Tot die tijd heeft de Commissie de opdracht om te besluiten over aanvragen tot schadevergoeding ingediend sinds 31 maart (12:00 uur) 2017. Ook legt de Commissie zaken voor aan de Nationaal Coördinator Groningen, als een adviseur oordeelt dat de woningen of opstallen in aanmerking komen voor versterking.

 • Hoe stelt de Commissie in haar werkwijze de mens centraal?

  De Commissie beoordeelt elk geval individueel, dus met oog voor ieders persoonlijke situatie. Iedereen die een aanvraag tot schadevergoeding doet, krijgt bijvoorbeeld ook een zaakbegeleider die de aanvrager kan ‘ontzorgen’. Dat is nieuw in de praktijk rond de afwikkeling van schadeclaims.

  Verder zal de Commissie zo goed mogelijk communiceren: we willen mensen zorgvuldig op de hoogte houden en steeds een realistisch beeld geven van de stand van zaken.

 • Hoe gaat de Commissie bijdragen aan openheid en transparantie?

  Het Nederlandse bestuursrecht stelt hoge eisen aan openheid en transparantie bij bestuursorganen. De Commissie vindt dat het ook tot haar taak behoort om open, eerlijk en realistisch te communiceren over wat ze doet. Uiteraard wel zonder de privacy van aanvragers aan te tasten.

  Daarom zal de Commissie geregeld kerncijfers over haar prestaties en over de stand van zaken publiceren op haar website. Zo zal iedereen steeds zelf kunnen zien hoeveel aanvragen tot schadevergoeding er zijn en hoeveel beslissingen er zijn genomen. Ook over andere mogelijke relevante gegevens zal de Commissie actief communiceren.

  De Commissie heeft bovendien afgesproken dat alle commissieleden een overzicht van hun loopbaan, functies en nevenfuncties publiceren op deze website.

 • In welke gebieden is de Commissie actief?

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen behandelt alle schadeaanvragen die gerelateerd zijn aan beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.

Beoordelingskader en bewijsvermoeden

 • Waarom is het beoordelingskader nodig?

  Het wettelijk bewijsvermoeden verlicht de bewijslast voor de gedupeerde. Dat is zeker een belangrijke steun in de rug voor de betrokkene. Maar het is niet simpel direct toe te passen in de praktijk. De wetgever heeft namelijk bewust de criteria voor het toepassen van het bewijsvermoeden vaag gehouden en aan organisaties zoals TCMG en de rechter overgelaten om het zelf in te vullen. Zo staat er in de wet nergens wat het effectgebied van het Groningenveld is. Iedereen beseft dat het niet tot in Breda gaat, maar tot waar dan wel? Dat was niet duidelijk. Ook was niet duidelijk op welke soorten schades het bewijsvermoeden van toepassing is. Het beoordelingskader geeft antwoorden op deze vragen.

 • Hoe helpt het beoordelingskader de bewoner?

  De bewoner moet recht worden gedaan. En tegelijk ook zo voortvarend mogelijk geholpen worden. Er zijn daarom allerlei versnellingsmaatregelen genomen om meer schade-opnames te laten doen. Maar met veel grootschaliger schade-opnames en met veel grotere aantallen deskundigen die dat beoordelen, is het risico groot dat er te veel discussies ontstaan over de adviezen. Het zou tot grote vertragingen kunnen leiden. Met dit handvat voor deskundigen, in combinatie met de maatregelen die we hebben genomen, hebben we een voorwaarde voor een flinke versnelling in de besluitvorming die tegelijk zorgvuldig en ruimhartig is met gelijke behandeling voor iedereen.

 • Werkt de TCMG nu ook met controuren?

  Van een contour is geen sprake. Eerdere criteria, zoals die van de NAM, zijn niet vergelijkbaar met de twee criteria die in ons beoordelingskader zijn geformuleerd. Het beoordelingskader stelt juist voorop dat een harde grens te willekeurig is en ook is verwijderd uit het voorstel van wet dat tot invoering van artikel 6:177a BW heeft geleid. De grenzen van het effectgebied zijn niet door de wetgever zelf concreet vastgesteld. Dit is in het beoordelingskader duidelijk benadrukt. Het wettelijk bewijsvermoeden bestaat pas sinds 1 januari 2017 en is door de NAM niet gehanteerd. De in het beoordelingskader gehanteerde criteria zien wel op het wettelijk bewijsvermoeden, en zijn niet zonder meer doorslaggevend voor het antwoord op de vraag of op de vraag of causaal verband kan worden aangenomen.

  Bovendien zijn bij de “afstand” 2 alternatieve criteria – en dus niet één contour – bepalend voor de vraag of het bewijsvermoeden van toepassing is.

 • Hoe weet TCMG of de scheur mijnbouwgerelateerd is?

  Dat weet je niet, dat is nu net vaak het probleem. Bodembewegingen – met name aardbevingen, maar ook bodemdaling – zorgen in de regel niet voor unieke en als zodanig duidelijke identificeerbare schade. De huidige inzichten en de ervaring in de praktijk laten zien dat schade aan gebouwen of werken door bodembeweging een uiterlijke verschijningsvorm heeft van schades die ook zonder de bodembeweging zouden kunnen zijn ontstaan. In het beoordelingskader staan een paar voorbeelden van aardbevingsschade en een paar voorbeelden die zijn uitgesloten van een relatie met bodembeweging. In de meeste gevallen kan echter geen duidelijk antwoord worden gevonden op de vraag of tussen schade en bodembewegingen een relatie bestaat, allen op basis van de aard van de schade. Om deze reden stelt het beoordelingskader dus "ja, tenzij"-aanpak voor bij de toepassing van het wettelijk bewijsvermoeden". Indien de scheur evident en aantoonbaar alleen is veroorzaakt door veroudering is sprake van de "tenzij".
   

 • Kunt u uitleggen wat 'trillingssnelheid van de bodem' is?

  Ja, mm/s is de gangbare wijze om de kracht van een trilling op een specifieke locatie te meten.

  Duidelijk is dat bij elke aardbeving de kracht van de trilling gemiddeld genomen afneemt naarmate verder van het epicentrum van de beving een meting van de trilling wordt verricht. Op een gegeven moment gaat de trilling op in – zoals het beoordelingskader dit gemakshalve aanduidt – de 'achtergrondtrilling', waaraan elk gebouw of werk dagelijks staat blootgesteld. De sterkte van de trilling (in mm/s) door de aardbeving is vanaf een bepaalde afstand tot het epicentrum van de aardbeving gemiddeld niet meer te onderscheiden van de sterkte van incidentele trillingen door andere omstandigheden van normaal gebruik van invloeden van buitenaf.

Expertisebureaus en onafhankelijke deskundigen

 • Waarom werkt TCMG alleen met expertisebureaus die zich ingeschreven hebben? Er zijn toch veel meer bureaus?

  Als overheidsorgaan moeten we een dergelijke inkoop van diensten aanbesteden. De expertisebureaus die we nu hebben gecontracteerd, hebben bij een aanbesteding in 2018 hun diensten aangeboden. Het is daarbij niet onmogelijk dat bij de huidige expertisebureaus vraag is naar extra deskundigen voor uitbreiding van hun capaciteit. Het kan dan dus best voorkomen dat vanuit andere expertisebureaus alsnog deskundigen ingezet gaan worden via de vier nu gecontracteerde partijen. Voor TCMG is dan vooral belangrijk dat de deskundigen in persoon voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid, onpartijdigheid en deskundigheid.

 • Waarom kijkt de Commissie alleen naar de persoon van de deskundige en niet de organisatie?

  Het is de persoon van de deskundigen die advies uitbrengt aan de Commissie, en niet de organisatie voor wie hij werkt en waar hij in dienst is. De handtekening van de deskundigen staat ook onder de adviesrapporten. Het is bovendien ook bij wet zo geregeld dat de persoon van de deskundigen moet voldoen aan de vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Vanzelfsprekend begrijpt de Commissie dat de organisaties die zijn gecontracteerd wel vragen kunnen oproepen. De Commissie stelt alle schademelders in staat om te reageren op de voorgestelde deskundige via een zienswijze. Als een schademelder daarin betrekt dat hij de deskundige niet vertrouwd vanwege omstandigheden die ook te maken hebben met de organisatie, dan zal de Commissie dat zeker betrekken in haar oordeel over de vraag of er een nieuwe deskundige moet worden voorgesteld.

 • Welke partijen leveren de TCMG schadedeskundigen en wat is hun achtergrond?

  De vier schade-expertisebureaus zijn CED, 10BE, NCP (NIVRE Calamiteiten & Projecten) en DOG. CED is een van de grootste expertisebureaus van Nederland, werkzaam voor een groot deel van de Nederlandse verzekeraars. Ook is zij minderheidsaandeelhouder bij CVW waar CED de regie en coördinatie deed over de schade-expertise. 10BE bestaat uit een samenwerkingsverband van regionale, in Groningen werkende expertisebureaus die veel ervaring opdeden door advieswerk voor NAM en CVW. NCP staat voor stichting Nivre Calamiteiten en Projecten en is een gerenommeerde organisatie die onder andere expertisewerk doet bij rampen zoals de vuurwerkramp in Enschede. DOG staat voor De Olde Grieze en betreft een samenwerkingsverband van Groningse expertisebureaus onder wie W2N. W2N wordt ook door CVW en door TCMG ingezet voor, in geval van TCMG, veiligheidsinspecties.

Wat houdt de aannemersvariant in?

 • Hoe is de aannemersvariant georganiseerd en hoe zijn de aannemers geselecteerd?

  TCMG heeft expertisebureau NIVRE Calamiteiten & Projecten gevraagd om bij wijze van proef mee te werken aan een aannemersvariant. Doel van de TCMG is de schadeafhandeling te versnellen en tegelijk rechtvaardig, ruimhartig en onafhankelijk besluiten te kunnen blijven nemen over aanvragen.

  NIVRE Calamiteiten & Projecten heeft hiertoe eerst een aannemer geselecteerd en gecontracteerd op basis van capaciteit, ervaring met het doen van schadeopnames en bouwkundige en constructieve kennis. Inmiddels gaat het om vijf aannemers en dat aantal wordt verder uitgebreid naar zeven.

  De aannemers krijgen instructie voor het doen van schadeopname conform de criteria die gesteld zijn door TCMG. Zo gaat het om een nulmeting-light en toepassing van het calculatiemodel dat door TCMG is opgesteld met oog op eenduidige adviezen voor schadeomvang. Hetzelfde calculatiemodel en dezelfde principes voor schadeopname worden ook door de onafhankelijke deskundigen gebruikt wanneer zijzelf de schadeopname doen.

  Het is dan altijd de onafhankelijke deskundige die op basis van het schaderapport van de aannemer een advies uitbrengt. De aansturing vanuit het expertisebureau in deze proeffase heeft daarbij als voordeel dat de aannemer schaderapporten oplevert die voor de deskundige voldoende zijn als basis voor een advies aan TCMG. Deze ervaring kan gebruikt worden om te beoordelen of de proef zich leent voor verdere uitbreiding ervan.

 • Wat is het verschil met een reguliere schade-opname? En hoe borgt de TCMG de onafhankelijkheid van de opname?

  Bij een reguliere schade-opname neemt de deskundige de schade op. Bij de aannemersvariant wordt de schade opgenomen door een NIVRE-gecontracteerde aannemer. De beoordeling van de schade en causaliteit wordt vooralsnog door de een onafhankelijk deskundige van het NIVRE gedaan. Daarna volgt een procedurele check van de TCMG, voordat het adviesrapport op de deurmat van de aanvrager belandt.

 • Waarom werkt de TCMG alleen met geselecteerde aannemers?

  Omdat wij geboden zijn aan het besluit mijnbouwschade Groningen. We zijn aangesteld om de schade voortvarend, rechtvaardig en ruimhartig te vergoeden. Om willekeur te voorkomen is het van belang dat de aannemer de schade volgens de werkwijze van de TCMG opneemt. Hij moet zich conformeren aan onze uitgangspunten en ons calculatiemodel. Daarnaast moet hij voldoende ervaring hebben met schadeherstel en onderhoud. Ook moet hij bereid zijn tot schadeherstel, mocht de bewoner daartoe opdracht geven.

 • Welke kwaliteitsborgen zijn ingebouwd?

  NIVRE C&P laat de aannemer de schades opnemen conform het schadeprotocol en het calculatiemodel van de TCMG. Belangrijk is dat de onafhankelijke deskundige van het expertisebureau de schade beoordeelt. Daarbij geldt nog steeds het vier ogen principe. Het rapport wordt door een tweede onafhankelijke deskundige gecontroleerd op de inhoud. Daarna wordt het adviesrapport naar de schademelder opgestuurd ter inzage. Mocht u als bewoner toch nog iets missen, of concluderen dat er iets niet klopt? Dan kunt u, net als na een reguliere opname, een zienswijze doen op het rapport. Die zienswijze neemt de Commissie mee in het besluit over uw aanvraag tot schadevergoeding.

 • Kan ik me aanmelden voor de aannemersvariant?

  Als u mee wilt doen aan de aannemersvariant kunt u aan ons doorgeven via uw zaakbegeleider. U wordt dan door ons teruggebeld om de mogelijkheden door te spreken. Hou er rekening mee dat alleen eenvoudige schades mee kunnen doen met de aannemersvariant. TCMG gaat per dossier na of het zich leent om mee te doen met de proef.

 • In hoeverre moet de aannemer technische kennis hebben en onafhankelijk zijn?

  De aannemer is geselecteerd mede op basis van zijn technische kennis en doet mede op basis van die kennis een schadeopname. De deskundige beoordeelt daarna het schaderapport dat de aannemer oplevert. De deskundige adviseert op basis van het rapport over schadeoorzaak en schadeomvang aan de TCMG en de schademelder. De deskundige moet daarom voldoen aan vereisten van onafhankelijkheid en onpartijdigheid. Als dan een toekenning van schadevergoeding volgt, zijn schademelders volledig vrij om voor uitvoering van het herstelwerk dezelfde aannemer te kiezen als bij de schadeopname of een ander.

 • Mag de aannemer de schade ook herstellen? Is dat niet in strijd met een onafhankelijke opname?

  Het is inderdaad mogelijk om de aannemer die heeft opgenomen, de schade ook te laten herstellen. Het opnemen zelf moet vooral kundig gebeuren. Er vindt geen beoordeling plaats door de aannemer. De beoordeling en advisering over schadeoorzaak en – omvang doet een onafhankelijke deskundige. Als schademelder houdt u vervolgens de regie over het schadeherstel. U geeft zelf de opdracht tot herstel en u kunt dat werk in principe aan elke aannemer uitbesteden. De betaling van de schadevergoeding is daarmee ook niet in natura.

Prioritering

 • Wat als ik niet langer op een schade-opname kan wachten?

  We kunnen ons goed voorstellen dat u niet langer kunt wachten, bijvoorbeeld vanwege persoonlijke omstandigheden of omdat de schade steeds groter wordt. Zoals bij een lekkage of door inregening. Doordat er op dit moment nog duizenden verzoeken moeten worden behandeld, kunnen wij helaas niet in alle gevallen direct tot opname van de schade overgaan. Als uitgangspunt behandelen wij de binnengekomen verzoeken onder andere op basis van het uitgangspunt first in first out. De oudste schademelding wordt dus als eerste behandeld. Voor bijzondere omstandigheden waar sprake is van een urgente situatie maken we daar een uitzondering op. U leest er hier meer over.

  Geen voorrang, wat dan?

  Als uw dossier ondanks een verzoek daartoe niet met voorrang wordt behandeld, dan is aan u de keuze of u de schade vooruitlopend op een opname zelf al laat herstellen. Hier kleeft het risico aan dat de (oorzaak en omvang van de) schade niet meer is vast te stellen door de deskundige en daarmee een besluit over schadevergoeding van de schade bemoeilijkt. Tegelijk kunnen de omstandigheden zodanig zijn, dat u zich toch genoodzaakt voelt maatregelen te nemen.

  - Daarbij adviseren wij in ieder geval om de schade zo goed mogelijk te documenteren voordat u maatregelen neemt. Dit betekent dat u goede foto’s maakt van de schade, zowel van ver af áls van (zeer) dichtbij. Daarnaast helpt het als u bijvoorbeeld facturen bewaart die u heeft ontvangen in verband met het herstel van de schade. Wij vragen dan, wanneer u wel aan de beurt bent voor een schade-opname de deskundige om aan de hand van al die informatie ons te adviseren over of de schade ontstaan was door mijnbouwactiviteiten én wat de kosten van herstel van de schade waren.

  - U kunt u er waar mogelijk dan voor kiezen om alleen de hoogst noodzakelijke herstelmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om het verergeren van de schade te stoppen of een deel van de woning weer bruikbaar te maken. Als de deskundige van oordeel is dat sprake is van mijnbouwschade, dan komen de redelijke kosten van dergelijke noodzakelijke herstelmaatregelen ook voor vergoeding in aanmerking.

Het nieuwe schadeprotocol

 • Wat verandert er met het nieuwe schadeprotocol?

  De provinciale en gemeentelijke bestuurders in Groningen hebben overeenstemming bereikt met het kabinet over een nieuwe aanpak om de schade af te handelen.

  Er is een Besluit Mijnbouwschade Groningen met een bijbehorend Protocol Mijnbouwschade Groningen opgesteld. Het  Besluit en het Protocol gaan vanaf 19 maart 2018 in.

  Met het Besluit is de NAM teruggetreden uit de schadeafhandeling. De NAM heeft ook geen rol gespeeld bij het opstellen van het schadeprotocol dat onderdeel uitmaakt van het Besluit. De bewoner komt niet meer tegenover de NAM te staan.

  De schadeafhandeling zal onafhankelijk van de NAM en onder verantwoordelijkheid van de overheid gaan plaatsvinden. Een tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen wordt ingesteld om aanvragen tot vergoeding van schade als gevolg van de gaswinning in Groningen te behandelen. 

 • Wat betekent het nieuwe schadeprotocol voor u?

  Dat hangt af van het moment waarop u schade heeft gemeld:

  A. Alle meldingen die bij het CVW zijn gedaan na 31 maart 2017, zijn door de Commissie overgenomen.

  B. U heeft een nieuwe schademelding. Een nieuwe melding kunt u telefonisch doen via 0800-4444111 of op deze site via https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-melden.

  Meldingen die op 19 maart 2018 in behandeling waren bij de arbiter worden ook door de arbiter afgehandeld. U kunt er voor kiezen om de procedure bij de arbiter te stoppen en u aan te melden bij de Commissie. De Commissie handelt verder geen zaken af die voor 31 maart 2017, 12:00 uur zijn gemeld, tenzij de Commissie gebruikmaakt van de hardheidsclausule om onbillijke situaties te voorkomen. U kunt de Commissie vragen dit te doen, de Commissie beslist hierover.

 • Hoe is het nieuwe protocol tot stand gekomen?

  Het nieuwe schadeprotocol is in samenwerking met regionale bestuurders tot stand gekomen. De maatschappelijke organisaties hebben de bestuurders geadviseerd. Het protocol is gebaseerd op de vier pijlers:

   

  1. Rechtvaardige schade-afhandeling

  Uitgangspunt van het protocol zijn de normen voor vergoeding van schade op basis van het Burgerlijk Wetboek, waaronder artikel 6:177a van het Burgerlijk Wetboek waarin het bewijsvermoeden gaswinning Groningenveld is vastgelegd. Het bewijsvermoeden houdt in dat de Commissie er in beginsel van uit gaat dat fysieke schade aan een gebouw die naar haar aard veroorzaakt zou kunnen zijn door bodembeweging in het Groningenveld een gevolg is van de mijnbouwactiviteiten. Een oordeel in een individueel geval dat dit vermoeden geen stand houdt moet goed worden onderbouwd. Wanneer een deskundige tot de conclusie komt dat de schade niet is veroorzaakt door mijnbouwactiviteiten, kan de Commissie een tweede advies vragen van een andere deskundige.

   

  2. Ruimhartige schade-afhandeling

  De aanvrager moet na de schadeafwikkeling het gevoel overhouden dat recht is gedaan aan de situatie, dat hij is gehoord en dat met een open vizier met de belangen van de aanvrager is omgegaan.

   

  3. Onafhankelijk

  De Commissie functioneert niet alleen onafhankelijk van de NAM, maar ook onafhankelijk van het kabinet en decentrale overheden. De Commissie maakt gebruik van onafhankelijke deskundigen die voldoen aan door de Commissie vast te stellen kwaliteitseisen.

   

  4. Met oog voor de menselijke maat

  Alle meldingen van schade worden door de Commissie individueel behandeld en inhoudelijke beoordeeld, ongeacht de omvang of geografische locatie. Aan elke schademelding wordt een zaakbegeleider toegewezen.

   

   

 • Wat is het gebied waarvoor het nieuwe schadeprotocol van toepassing is?

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen behandelt alle schadeaanvragen die gerelateerd zijn aan beweging van de bodem als gevolg van de aanleg of de exploitatie van het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag Norg.

 • Wat is de rol van de NAM in het nieuwe schadeprotocol?

  De NAM heeft geen rol bij de uitvoering van het Besluit en het Protocol. Wel stuurt het Ministerie van Economische Zaken uiteindelijk de rekening van de schadevergoedingen en van de kosten van onze organisatie naar de NAM toe. 

 • Mijn zaak ligt bij de Commissie Bijzondere Situaties. Wat gebeurt daar nu mee?

  De Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade heeft hier geen enkele rol in.

 • Mijn dossier ligt bij de Arbiter Bodembeweging. Wat gebeurt daarmee?

  Uw schadedossier wordt verder afgehandeld door de Arbiter Bodembeweging. Door het aantal schadedossiers dat momenteel in behandeling is bij de Arbiter Bodembeweging kan de doorlooptijd van het schadedossier langer zijn.

  U kunt daarnaast - voor 1 juli 2018 - een aanbod krijgen van de NAM om tot overeenstemming te komen. U kunt dan afwegen of dit aanbod voor u voldoende is om uw arbitrageproces stop te zetten. U kunt ook de arbitrage stopzetten en uw schade aanmelden bij de Commissie.

 • Kent het nieuwe protocol ook een arbiter?

  Nee, maar er is met de Commissie wel een vergelijkbare, onafhankelijke beoordeling. Ook is in het nieuwe protocol een mogelijkheid opgenomen om bezwaar te maken tegen een besluit op (geen) schadevergoeding. U kunt daarna ook naar de bestuursrechter of, als u dat wilt, daarna nog naar de Raad van State. Voor die procedures moet u griffierecht betalen dat u terugkrijgt als u door de rechter (gedeeltelijk) in het gelijk wordt gesteld.

De voorlopige werkwijze van de Commissie

 • Wat kan een aanvrager zelf doen om de schade zo snel mogelijk afgehandeld te krijgen?

  Daar zijn een aantal mogelijkheden voor, bijvoorbeeld:

  • Bij een volledig ingevulde aanvraag tot schadevergoeding hoeft de Commissie geen aanvullende informatie op te vragen. Dat scheelt tijd.
  • Snel reageren op het voornemen om een bepaalde persoon als deskundige te benoemen in de zaak van de aanvrager. 
  • Hoe sneller de aanvrager in de gelegenheid is om de deskundige te ontvangen, hoe sneller de schadeopname kan worden gedaan.
  • Als de Commissie verzoekt om aanvullende informatie, helpt het ook om daar zo snel mogelijk mee te komen.
  • Als de aanvrager het schaderapport heeft ontvangen en daar akkoord mee is, kan hij dat laten weten aan de Commissie. De termijn voor het geven van een zienswijze kan dan verder worden overgeslagen.
 • Hoe selecteert de Commissie de aanvragen tot schadevergoeding? Welke aanvragen behandelt ze het eerst?

  In het algemeen geldt dat de oudste aanvragen in principe het eerst aan de beurt zijn. 

 • Hoe komt de Commissie tot een besluit over een verzoek tot schadevergoeding? Wordt elke aanvraag individueel beoordeeld door de Commissie?

  Ja, iedere aanvraag wordt individueel beoordeeld. 

 • Als ik bij een aanvraag tot schadevergoeding kosten heb gemaakt voor deskundige- of rechtsbijstand, krijg ik die dan vergoed?

  Het is mogelijk externe adviseurs in te schakelen. Bijvoorbeeld een juridisch adviseur of een schade-expert voor een contra-expertise. U kunt er echter niet vanuit gaan dat u (alle) advieskosten vergoed krijgt. Hier zijn diverse aanvullende voorwaarden aan verbonden. Lees hier meer over de voorwaarden.

 • Gaat de Commissie er ook zelf op uit om aanvragers te horen en situaties op te nemen?

  Het is de deskundige die ter plaatse de schade opneemt, maar de Commissie kan aanvragers wel horen. Dat kan gebeuren door een of meer leden van de Commissie zelf, of door een ambtenaar die daartoe door de Commissie is gemachtigd.

 • Gaat de Commissie ook zelf schade herstellen? En als een nieuwe beving bestaande schade verergert, hoe gaat de Commissie daarmee om?

  In het Besluit mijnbouwschade Groningen en het Protocol Mijnbouwschade is bepaald dat mensen zelf een schadehersteller kunnen kiezen. De Commissie voorziet hier dus niet in. Hoe we omgaan met schades die verergeren, zal blijken bij de schade-afhandeling van dergelijke schades. Zeer waarschijnlijk zal ook dan het advies van de deskundige een belangrijke rol spelen bij het beoordelen van deze schade.

 • Hebben aanvragers voor schadevergoeding altijd recht op een nulmeting in de voorlopige werkwijze? Zoals in het Besluit mijnbouwschade Groningen wordt gesteld?

  De aanvrager kan de Commissie vragen om de schade opnieuw op te nemen. Wanneer voor hetzelfde gebouw of werk al eerder een bouwkundige opname is gedaan, hoeft in de regel geen tweede bouwkundige opname plaats te vinden. 

 • Hoe gaat de Commissie om met gemachtigden die namens bewoners en ondernemers aanvragen doen tot schadevergoeding?

  Het is een wettelijk recht van de aanvrager om zich ter behartiging van zijn belangen te laten bijstaan of zich door een gemachtigde te laten vertegenwoordigen. Het is wel belangrijk dat zo snel mogelijk een schriftelijke machtiging wordt overgelegd. Dat kan bij de indiening van de aanvraag, maar het kan ook daarna nog.

  Als u een gemachtigde aanstelt, vernemen wij van u graag de naam, het adres, het telefoonnummer en het liefst ook een e-mailadres van de gemachtigde. U kunt via deze link naar het machtigingsformulier.

  U kunt de machtiging ook naar ons postadres sturen: Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, Antwoordnummer 3061 8000 WB Zwolle.

 • Hoe gaat de Commissie om met gevolgschade die direct het gevolg is van fysieke schade aan gebouwen, zoals gederfd woongenot of gederfd inkomen?

  Als die schade kan worden aangemerkt als materiële gevolgschade komt deze voor vergoeding in aanmerking.

 • Hoe onafhankelijk en onpartijdig zijn de deskundigen?

  De deskundigen zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van de Commissie ( het zijn geen ambtenaren in dienst van de Commissie). De Commissie wijst deskundigen aan om advies uit te brengen over de aanvragen waarover ze een besluit moet nemen. De deskundige is onpartijdig en onafhankelijk en vormt een eigen oordeel. Het rapport van de deskundige komt zonder beïnvloeding van de Commissie of haar ondersteunende organisatie tot stand. De Commissie stuurt dit rapport naar de aanvrager, zodat deze het rapport zelf kan beoordelen en daarop kan reageren.

  Middels een Europese aanbesteding zijn vier bureaus aangetrokken die ieder 15 deskundigen leveren. Deze 60 deskundigen brengen na het doen van een schade-opname advies uit aan de Commissie.

  De Commissie stelt eisen aan de deskundigheid, onpartijdigheid en de onafhankelijkheid van de deskundigen. Onafhankelijk deskundigen mogen de afgelopen vijf jaar niet (met een arbeidsovereenkomst of een aanstelling als ambtenaar) werkzaam geweest mogen zijn bij de NAM, het CVW of het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een andere eis is dat deskundigen minimaal 1 jaar niet als calculator en/of beoordelaar van schades (als gevolg van gaswinning in Groningen of gasopslag Norg) in opdracht van de NAM of het CVW gewerkt mogen hebben.

 • Wat is het mandaat van de Commissie bij Acuut Onveilige Situaties als een schademelding niet onder haar werkwijze valt, bijvoorbeeld voor schademeldingen van voor 31 maart 2017?

  De Commissie kan bij nieuwe schademeldingen optreden bij acuut onveilige situaties. Omdat een aanvrager niet altijd kan weten of een acuut onveilige situatie het gevolg is van schade die onder het mandaat van de Commissie valt, komt de Commissie bij elke nieuw gemelde acuut onveilige situatie in actie.

  In dat geval moet de Commissie de situatie veiligstellen en waar nodig en mogelijk technische werkzaamheden laten doen om de veiligheid te waarborgen. Strikt genomen biedt de Commissie dan een vorm van schadevergoeding in natura aan.

 • Wat vindt de Commissie van de schadevergoedingen die door de NAM en de minister van Economische Zaken en Klimaat zijn afgesproken voor schademeldingen voor 31 maart 2017?

  Het is niet de taak van de Commissie om een oordeel te vormen of te geven over deze schadevergoedingen. 

 • Wat is de rol van de zaakbegeleider?

  Iedereen die een aanvraag tot schadevergoeding doet, krijgt een zaakbegeleider toegewezen. De zaakbegeleider gaat, als de aanvrager dat wenst, ‘naast’ de aanvrager staan om deze in de procedure informatie en uitleg te geven. Het is belangrijk om te weten dat de zaakbegeleider geen advocaat of rechtsbijstandverlener is.

  Het is bovendien belangrijk om te weten dat de zaakbegeleider geen partij is in de procedure. De zaakbegeleider geeft de Commissie geen advies en neemt geen besluiten. Lees hier meer over de rol van de zaakbegeleider.

 • Worden bij de opname van de situatie ter plaatse alle schades meegenomen, ook die de aanvrager zelf niet heeft geconstateerd maar wel door de deskundige worden waargenomen?

  De deskundige doet het onderzoek en beoordeelt de situatie op basis van zijn eigen ervaring en deskundigheid. De informatie die de aanvrager heeft aangeleverd is daarbij natuurlijk van belang.

 • Stel, dat ik schade heb aan mijn dak en de deskundige daar niet zo gemakkelijk bij kan om te kijken en foto’s te maken. Wat gebeurt er dan?

  De schade-deskundigen zijn gebonden aan strenge regels (de Arbo-wet) om hun werk veilig te houden. Dat betekent dat het kan gebeuren dat een dak te hoog is, of de situatie om een andere reden niet veilig genoeg is, om dicht genoeg bij de schade te komen. Bij daken wordt zo nodig een hoogwerker ingeschakeld om de schade goed te kunnen opnemen.

  Tegelijkertijd doen de deskundigen hun best om de opname zo werkbaar mogelijk te houden. Zo is het voor het inspecteren van een plat dak of een dakgoot tot 2,5 meter voldoende om een deugdelijke ladder bij de hand te hebben. En daken die hoger zijn, zijn ook vaak van binnenuit te inspecteren.

  Een goede tip is om bij uw schademelding zo veel mogelijk informatie te geven, zeker als u vermoedt dat men er niet zomaar bij kan. Dus: Hoe hoog is uw dak, is het schuin of plat, ziet u andere risico’s. Dan kunnen we daar bij de voorbereiding van uw afspraak al rekening mee houden.

 • Ziet de aanvrager direct de uitkomst van de schade-opname? Wanneer gaat een rapport over de opname naar de aanvrager?

  Het adviesrapport van de deskundige wordt opgesteld voor de Commissie. De Commissie krijgt daarom het adviesrapport van de deskundige. De Commissie stuurt vervolgens het adviesrapport aan de aanvrager en stelt hem in de gelegenheid daarop te reageren.

 • Zijn de termijnen die de Commissie hanteert nog wel redelijk?

  Voor de beslistermijn is rekening gehouden met het grote aantal aanvragen die zijn ingediend sinds 31 maart 2017. 

  De Commissie wil een realistisch beeld geven van haar werk en gaat nu dus uit van het minst gunstige scenario. De praktijk zal in de komende tijd leren hoe snel het mogelijk is om besluiten te nemen over aanvragen tot schadevergoeding. Waar mogelijk zal de Commissie de beslistermijn dan ook aanpassen.

 • Wanneer wordt er in ieder geval geen schade vergoed? In welke gevallen is het zinloos een verzoek tot schadevergoeding in te dienen?

  Als er geen sprake is van fysieke schade aan gebouwen of werken, of van materiële schade die daarvan het gevolg is. Immateriële schade komt dus niet op grond van het Besluit voor vergoeding in aanmerking.

  Ook waardevermindering van een gebouw, zonder dat er sprake is van fysieke schade, komt op grond van het Besluit niet voor vergoeding in aanmerking. Dat is een keuze die de opstellers van het Protocol hebben gemaakt.

 • Op welke manier worden bewoners gehoord in de hele procedure, zijn er ook hoorzittingen?

  Een zienswijze is bedoeld om een reactie te geven op de keuze voor de deskundige of de inhoud van een adviesrapport. Aanvragers kunnen hun zienswijze op het adviesrapport mondeling of schriftelijk laten weten. Zo nodig zal de Commissie aanvragers uitnodigen om te worden gehoord tijdens een hoorzitting.

  Als u het niet eens bent met het besluit om schadevergoeding dan kunt u bezwaar maken.

  Het is ook mogelijk een klacht in te dienen over hoe de TCMG met u om gaat. Hier leest u meer over onze klachtenregeling.

 • Wat is de beslistermijn en hoe is die tot stand gekomen?

  De beslistermijn voor de aanvragen tot schadevergoeding bedraagt 15 maanden. 

  De beslistermijn is de optelsom van alle in de werkwijze genoemde termijnen, zoals voor het bevestigen van de aanvraag, het aanwijzen van een deskundige, het uitbrengen van een advies en het nemen van het besluit na het opleveren van het adviesrapport. Deze termijn kan verder oplopen als bijvoorbeeld naar aanleiding van uw zienswijze nader onderzoek is vereist van een of meerdere andere deskundigen.

  De termijnen die de Commissie hanteert zijn gebaseerd op ervaring met de toepassing van vergelijkbare regelingen. Natuurlijk doet de Commissie er alles aan om altijd ruim binnen de termijnen te blijven.

 • Wanneer is er sprake van situaties zoals bedoeld in artikel 14 lid 2 van het Besluit mijnbouwschade Groningen, ook wel de hardheidsclausule genoemd?

  Dit artikel 14 (lid1) beschrijft welke aanvragen tot schadevergoeding de Commissie moet afwijzen. Maar artikel 14 (lid 2) biedt de Commissie een beperkte mogelijkheid om in zeer uitzonderlijke gevallen daarvan af te wijken. De Commissie kan een in artikel 14 genoemde aanvraag toch toewijzen, indien zich – kort samengevat – naar het oordeel van de Commissie een zeer schrijnend geval voordoet. In de toelichting bij het Besluit wordt het voorbeeld genoemd van een geval waarin de aanvrager wel een aanbod tot schadevergoeding van de NAM heeft gekregen, maar de aanvrager dit aanbod niet heeft geaccepteerd. Strikt genomen zou de Commissie zo’n aanvraag moeten afwijzen. Het Besluit biedt echter enige ruimte om dan toch een vergoeding toe te kennen.

 • Is het mogelijk in bezwaar te gaan als de Commissie een verzoek afwijst om een uitzondering te maken op grond van artikel 14 lid 2?

  Het is mogelijk om in bezwaar en in beroep te gaan tegen een besluit van de Commissie om een verzoek af te wijzen.

 • Wie ondertekent de besluiten?

  De voorzitter van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen ondertekent de besluiten namens de minister van Economische Zaken en Klimaat.

Bijkomende kosten

 • Wanneer kom ik in aanmerking voor een vergoeding bijkomende kosten?

  U komt in aanmerking voor een vergoeding bijkomende kosten wanneer uw aanvraag tot schadevergoeding is toegewezen door de Commissie – en de schade dus is veroorzaakt door mijnbouw in het Groningenveld en Norg.

  U moet de vergoeding bijkomende kosten wel zelf (of door de gemachtigde laten) aanvragen; deze worden niet standaard toegewezen bij een positief besluit.

 • Voor welke bijkomende kosten kan ik een aanvraag doen en hoeveel wordt er vergoed?

  Deze tabel geeft een overzicht van de verschillende bijkomende kosten waarvoor uw mogelijk vergoeding kunt aanvragen. Hier vindt u het formulier Aanvraag vergoeding bijkomende kosten

  Schermafbeelding%202018-08-29%20om%2015.39.40.png

  *Bij inboedel- en tuinschade en bij zorgkosten komen de kosten soms in aanmerking voor vergoeding door een verzekeraar. U mag dan zelf kiezen waar u de schade claimt.

 • Geldt de vergoeding voor bijkomende kosten per schade, schademelding of besluit?

  Het gaat om het besluit over schadevergoeding over één of meerdere schademeldingen per aanvrager. Als in het adviesrapport vier schades zijn meegenomen, geldt de vergoeding (en het besluit over deze vergoeding) dus voor alle vier de schademeldingen.

 • Hoe gaat de Commissie om met inkomstenderving?

  Inkomstenderving wordt als bijkomende kosten alleen vergoed als het gaat om verlies van inkomen door aanwezigheid bij inspectie en schadeherstel. Als het om een andere vorm van inkomstenderving gaat, wordt deze aanvraag niet als bijkomende kosten behandeld, maar als gevolgschade.

 • Ik heb materiële schade. Kan ik deze ook melden?

  Materiële schade (ook wel gevolgschade genoemd), kan alleen in aanmerking komen voor schadevergoeding wanneer het een gevolg is van de fysieke schade aan een gebouw of werk. Dit bekent dat materiële schade die niet is ontstaan als gevolg van fysieke schade aan een gebouw of werk, niet onder het protocol valt.

  Als er aan een gebouw of werk dus geen fysieke schade is geconstateerd, maar wel overige materiële schade (bijvoorbeeld omdat een vaas kapot is gevallen op de grond), dan wordt hiervoor geen schadevergoeding toegekend.

  Voorbeelden van materiële gevolgschade zijn: inboedelschade, tuinschade, inkomstenderving, omzetschade, zorgkosten en verhuiskosten.

 • Kan ik een vergoeding voor bijkomende kosten ook al aanvragen bij mijn schademelding?

  Ja, sommige bijkomende kosten kunt u aanvragen tijdens het doen van een schademelding. Het gaat om de thuisblijfvergoeding bij schadeopname en –herstel, schoonmaakkosten en de overlastvergoeding.

  Alle andere bijkomende kosten kunnen zich pas later in het proces voordoen en zijn daarom nog niet direct aan te vragen. Deze kunt u later aanvragen met het formulier ‘aanvraag bijkomende kosten’.

 • Ik heb al een schade-opname gehad / al een besluit gekregen. Kan ik nu alsnog mijn bijkomende kosten aanvragen?

  Ja, als u al een schade-opname heeft gehad, of als u al een besluit heeft ontvangen over uw aanvraag tot schadevergoeding, wordt u benaderd om alsnog bijkomende kosten aan te vragen. Uiteraard geldt hierbij wel dat de kosten alleen worden vergoed als er sprake is van mijnbouwschade.

 • Kan ik een voorschot krijgen op een vergoeding van de bijkomende kosten?

  Nee, het is niet mogelijk om een voorschot te krijgen op een vergoeding bijkomende kosten. Het Besluit mijnbouwschade Groningen staat dit de Commissie niet toe.

 • Kan ik ook bijkomende kosten declareren bij een AOS-melding?

  Ja, in geval van een AOS-melding is het mogelijk sommige bijkomende kosten te declareren.

  Als er na een AOS-melding, bij de afhandeling van aanvraag tot schadevergoeding, mijnbouwschade wordt vastgesteld, dan is er recht op een vergoeding voor het thuisblijven tijdens de veiligheidsinspectie en eventuele schoonmaakkosten en andere relevante bijkomende kosten. Als blijkt dat er geen sprake is van mijnbouwschade, worden de bijkomende kosten die u moest maken door de veiligheidsinspectie kosten niet vergoed.

 • Komt het door mij ingevulde formulier bijkomende kosten in mijn online dossier?

  Ja, u kunt het ingevulde formulier (binnenkort) inzien in Mijn Schadedossier.

 • Krijg ik ook bijkomende kosten vergoed voor een schademelding van voor 31 maart 2017?

  Nee, dat is niet mogelijk. De Commissie kent alleen een vergoeding van bijkomende kosten toe voor schademeldingen waar de Commissie een besluit over neemt.

 • Moet ik het bewijs voor de bijkomende kosten die ik heb gemaakt laten zien?

  U hoeft bij het indienen van uw aanvraag bijkomende kosten geen bewijs toe te voegen. Wel bent u verplicht het bewijsmateriaal (kassabonnetjes, offertes, facturen en verklaringen) te bewaren tot zes maanden na de dagtekening van het besluit van uw aanvraag. De TCMG kan het bewijs gedurende die periode opvragen.

  Voor de overlastvergoeding en de vergoeding voor thuisblijven hoeft u geen bewijs te leveren, behalve als u een hogere vergoeding aanvraagt dan de vooraf vastgestelde bedragen.

 • Wanneer krijg ik advieskosten vergoed?

  Voor de advieskosten en juridisch of andere begeleidingskosten gelden voorwaarden, dus u kunt er niet zomaar van uitgaan dat u deze kosten vergoed krijgt.

  - Allereerst moet u de vergoeding aanvragen via het formulier en moet er sprake zijn van mijnbouwschade, zoals geldt voor alle bijkomende kosten.

  - Ook mag de deskundige pas zijn ingezet nadat u het adviesrapport heeft ontvangen van de Commissie. Het kan bijvoorbeeld niet al bij het aanvragen van een schadevergoeding.

  - De werkzaamheden die de deskundige voor u verricht, moeten gericht zijn op het opstellen van een reactie (zienswijze) op het adviesrapport dat u heeft ontvangen. Er wordt gekeken in hoeverre het advies van de door u ingeschakelde deskundige een relevante toevoeging is op het adviesrapport van de deskundige die de Commissie heeft aangewezen. Er wordt van u verwacht dat u eerst informatie inwint via het Serviceloket en/of uw zaakbegeleider.

  - Daarnaast moeten de kosten redelijk zijn. Dit geldt voor zowel de werkzaamheden van de deskundige – deze moeten iets toevoegen, als voor de kosten die u aanvraagt voor het inschakelen van de deskundige. De kosten die wij als redelijk zien staan in het overzicht van de bijkomende kosten.

  Of de advieskosten voor een vergoeding in aanmerking komen, hangt af van uw specifieke situatie, uw adviesrapport en het aanvullende advies.

  De Commissie kan pas bij het nemen van een besluit oordelen of het door u aanvullende advies voldoet aan de voorwaarden.

  Twijfelt u over het inschakelen van een adviseur? Dan raden wij u aan dit eerst te overleggen met uw zaakbegeleider.

 • Wanneer krijg ik geen vergoeding bijkomende kosten?

  U krijgt geen vergoeding bijkomende kosten wanneer door de Commissie is besloten dat u geen recht heeft op een schadevergoeding, bijvoorbeeld omdat de schade niet is veroorzaakt door mijnbouw in het Groningenveld en Norg.

  Het Besluit mijnbouwschade Groningen staat de Commissie niet toe om een (schade)vergoeding toe te kennen als er geen sprake is van mijnbouwschade.

 • Wanneer wordt mijn vergoeding bijkomende kosten uitbetaald?

  Voor een deel van de bijkomende kosten geldt dat deze tegelijkertijd met de uitbetaling van de schadevergoeding worden meegenomen. Als u daarna nog een aanvraag voor bijkomende kosten heeft gedaan, dan wordt dit binnen twee weken na het besluit over deze aanvraag uitbetaald.

 • Als ik het formulier bijkomende kosten al heb ingeleverd en ik realiseer me dat ik iets vergeten ben, kan ik dat dan nog aanvullen?

  Als u op een later moment nog meer bijkomende kosten wilt aanvragen, dan kunt u opnieuw het formulier op onze website invullen.

Bij de koop of verkoop van een huis

 • Ik heb een schademelding gedaan, maar ga mijn huis verkopen. Wat nu?

  Als u als verkoper een aanvraag heeft ingediend, handelen wij de aanvraag in principe met u af. U bent immers in uw eigendom aangetast door de beschadiging van het pand. Daarom bent en blijft u belanghebbende, ook bij eigendomsoverdracht (dus ná levering van het pand).

  Als u wilt dat de koper uw aanvraag overneemt, kan dat als u de vordering tot schadevergoeding op de NAM rechtsgeldig aan de koper overdraagt. Wij kunnen uw aanvraag, als deze bij de verkoop nog niet is afgehandeld, in dat geval overzetten op naam van de koper.

  Het is verstandig hierover afspraken vast te leggen in de koopakte. Als dat niet gebeurd is, kan de Commissie de partijen in de gelegenheid stellen de vordering alsnog over te dragen. Hier vindt u een voorbeeld van een akte van cessie, deze kunt u hiervoor gebruiken. Na een beoordeling van de akte wordt de schadeprocedure verder afgehandeld met de koper.

  Als er geen rechtsgeldige overdacht heeft plaatsgevonden, kan de Commissie de koper niet als belanghebbende aanmerken. De schadeprocedure wordt dan voortgezet met de verkoper.

 • Ik heb net een huis gekocht dat aardbevingsschade heeft, kan ik dit melden?

  Ja, u kunt de schade aan uw nieuwe woning melden, maar alleen als de vorige eigenaar dit nog niet gedaan heeft én de verkoper de vordering tot schadevergoeding op de NAM rechtsgeldig aan u heeft overgedragen.

  Als de verkoper zelf al een aanvraag heeft gedaan, dan kunt u met de verkoper afspreken dat u de aanvraag van de verkoper overneemt als deze nog niet is afgehandeld. In dat geval moet de vordering tot schadevergoeding op de NAM rechtsgeldig aan u zijn overgedragen.

  Als u over de overdracht van de vordering tot schadevergoeding op de NAM afspraken heeft gemaakt (in een akte van levering of cessie), dan kunt u de akte naar ons opsturen via de mail (contact@schadedoormijnbouw.nl) of per post. Geef aan om welk dossiernummer het gaat - de oude eigenaar heeft het dossiernummer. Wij zetten de aanvraag dan over op uw naam.

 • Ik heb een huis gekocht, maar de vorige eigenaar heeft nog een openstaande melding. Wat moet ik doen?

  Als u niet met de vorige eigenaar bent overeengekomen dat de vordering tot schadevergoeding aan u wordt overgedragen, handelen wij de aanvraag af met de vorige eigenaar. De verkoper is in dat geval namelijk de benadeelde. Een mogelijke vergoeding zal dan ook aan de verkoper worden toegekend.

  Als de vordering tot schadevergoeding op de NAM aan u is overgedragen, door middel van een akte van levering of een akte van cessie, kunt u ons dat laten weten. In dat geval bent u benadeelde, als de aanvraag nog niet was afgehandeld vóór de overdracht én de vordering rechtsgeldig is overgedragen. Wij zullen de aanvraag dan met u afhandelen.

  Als u over de overdracht afspraken heeft gemaakt (in een akte van levering of cessie), dan kunt u de akte naar ons opsturen via de mail (contact@schadedoormijnbouw.nl) of per post. Geef aan om welk dossiernummer het gaat - de oude eigenaar heeft het dossiernummer. Wij beoordelen de akte en bij een gunstige beoordeling zetten we de aanvraag over op uw naam.

 • Hoe kan ik de vordering en aanvraag tot schadevergoeding bij TCMG overdragen aan de koper van mijn pand?

  Als er nog geen akte van levering is getekend, dan kunt u hierin laten opnemen dat u de vordering tot schadevergoeding overdraagt aan de koper.

  Als de akte van levering al wel is getekend, dan kunt u een akte van cessie opstellen en ondertekenen. U kunt deze zelf opstellen, maar u kunt ook gebruik maken van het voorbeeld van een akte van cessie op onze website.

  Let wel: Als de schade aan de verkoper of koper is vergoed, dan kan de ander niet voor dezelfde schade opnieuw een aanvraag indienen.

  Als u een akte van levering of akte van cessie naar ons toestuurt, ontvangen we ook graag het telefoonnummer van de nieuwe eigenaar.

 • Ik heb mijn huis verkocht, maar ik wil zelf de door mij ingediende aanvraag afhandelen. Kan dat?

  Ja, dat kan. Als u als verkoper een aanvraag heeft ingediend, handelen wij de aanvraag in principe met u af. U bent immers in uw eigendom aangetast door de beschadiging van het pand. Daarom bent en blijft u belanghebbende, ook bij eigendomsoverdracht (dus ná levering van het pand).

  Dit wordt anders als u bij de verkoop van het pand ook de vordering tot schadevergoeding op de NAM overdraagt aan de koper. Als deze vordering is overgedragen, bent u namelijk geen benadeelde meer, en kunnen wij u niet (meer) als belanghebbende aanmerken. We zullen uw aanvraag dan moeten afwijzen. De koper kan dan wel een aanvraag indienen.

  Let er wel op dat wij de schade moeten kunnen opnemen om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen. Dit betekent dat wij toegang tot het pand nodig hebben. Het is aan u als aanvrager om ervoor te zorgen dat wij de schade aan het pand kunnen beoordelen, ook al heeft u niet langer de eigenaar bent.

 • Hoe zit het met de schadevergoeding als er sprake is van eigendomsoverdracht?

  Bij eigendomsoverdracht van een pand na het ontstaan van de schade zijn er twee opties:

  - de vordering tot schadevergoeding op de NAM wordt niet overgedragen aan de koper
  - de vordering tot schadevergoeding op de NAM wordt wel overgedragen aan de koper

  Als de koper bij het ontstaan van de schade nog geen eigenaar was van het pand, is deze niet te beschouwen als benadeelde. Daarmee maakt hij geen aanspraak op schadevergoeding. Om die reden kan de koper in principe geen aanvraag tot schadevergoeding indienen.

  Als de verkoper zijn vordering tot schadevergoeding op de NAM overdraagt aan de koper (met een rechtsgeldige akte van cessie, of met de akte van levering), kan de koper de NAM aanspreken tot schadevergoeding (en de verkoper niet meer). In dat geval kan de koper een aanvraag indienen, of, als de aanvraag al was ingediend door de verkoper, vragen om de aanvraag over te nemen.

  Als er geen rechtsgeldige overdacht van de vordering heeft plaatsgevonden, is de NAM niet gehouden de gemelde schade aan de (nieuwe) eigenaar te vergoeden, en kunnen ook wij de koper niet als belanghebbende aanmerken.

 • Wat is de procedure? Als de verkoper de aanvraag heeft ingediend, en de koper deze voortzet?

  Om als koper de verkoper in de procedure op te volgen, zal de vordering tot vergoeding van schade op de NAM rechtsgeldig moeten worden overgedragen. Als dit nog niet is gedaan, geldt de volgende procedure.

  1. De aanvrager (verkoper) verzoekt de Commissie in de gelegenheid te worden gesteld om de vordering over te kunnen dragen, en de afhandeling van de aanvraag gedurende die tijd op te schorten.
  2. De Commissie bevestigt dit per brief en geeft aanvrager hier in totaal vier weken voor, en schort tevens de termijn om te beslissen op.
  3. De termijn om de vordering over te dragen kan op verzoek van de aanvrager eenmalig worden verlengd met vier weken.
   Gedurende deze termijn hebben verkoper en koper gelegenheid om de vordering over te dragen. Hiervan moet door de aanvrager melding worden gemaakt bij de Commissie. Een voorbeeld van een akte van cessie staat op de website.
  4. Als de koper de aanvraag van verkoper wil overnemen, moeten koper en verkoper dit middels een gezamenlijk ondertekend document, voorzien van een kopie van de akte van cessie aan de Commissie sturen.
   • Als na controle blijkt dat sprake is van een rechtsgeldige overdracht van de vordering ten aanzien van de schade waar een aanvraag voor is ingediend, wordt de procedure met de koper voortgezet. De Commissie stuurt beide partijen een bericht dat de verdere afhandeling van de aanvraag met koper wordt opgenomen.
   • Als de Commissie niet binnen de gestelde termijn op de hoogte wordt gesteld, wordt de aanvraag met verkoper afgerond.
 • Wat is de procedure? Als de koper een aanvraag heeft ingediend, maar de vordering nog niet is overgedragen?

  Als tijdens de beoordeling blijkt dat de aanvraag is ingediend door een koper, maar de schade is ontstaan voor de eigendomsoverdracht (levering van het pand) en de vordering tot schadevergoeding op de NAM (nog) niet rechtsgeldig is overgedragen, dan kan dit tijdens de afhandeling van de aanvraag alsnog. Hiervoor geldt de volgende procedure.

  1. De aanvrager (koper) verzoekt de Commissie in de gelegenheid te worden gesteld om de vordering alsnog overgedragen te krijgen, en de afhandeling van de aanvraag gedurende die tijd op te schorten.
  2. De Commissie bevestigt dit per brief en geeft aanvrager hier in principe in totaal vier weken voor, en schort tevens de termijn om te beslissen op.
  3. De termijn om de vordering over te dragen kan op verzoek van de aanvrager eenmalig worden verlengd met vier weken.
   Gedurende deze termijn hebben verkoper en koper gelegenheid om de vordering over te dragen. Hiervan moet door de aanvrager melding worden gemaakt bij de Commissie. Een voorbeeld van een akte van cessie staat op de website.
  4. Als de koper de aanvraag van verkoper wil overnemen, moeten koper en verkoper dit middels een gezamenlijk ondertekend document aan de Commissie sturen, voorzien van een kopie van akte van cessie en verklaring dat geen bezwaar bestaat tegen mededeling aan de NAM.
   • Als na controle blijkt dat sprake is van een rechtsgeldige overdracht van de vordering ten aanzien van de schade waar een aanvraag voor is ingediend, wordt de procedure voortgezet.
   • Als de Commissie niet binnen de gestelde termijn op de hoogte wordt gesteld, wordt de aanvraag afgewezen, omdat aanvrager (koper) geen belanghebbende is.
 • Nadere toelichting op de akte van cessie en akte van levering

  De verkoper kan, bijvoorbeeld in een koopovereenkomst, afspreken dat een vordering tot schadevergoeding op de NAM wordt overgedragen aan de koper met de verkoop van de woning.

  De vordering is echter pas rechtsgeldig overgedragen als aan een aantal vereisten is voldaan:
  - Er moet sprake zijn van een geldige titel (reden voor overdracht)
  - De verkoper moet beschikkingsbevoegd zijn
  - De vordering moet in juridische zin zijn geleverd. Dit kan via een openbare cessie of een stille cessie.

  Openbare cessie
  Bij een openbare cessie is een daartoe bestemde akte (een akte van cessie) vereist. In deze akte is de vordering nader bepaald/omschreven. Er blijkt uit dat de akte is bedoeld om de vordering ook daadwerkelijk te leveren aan de koper en het is door de verkoper getekend.

  Daarnaast moet de verkoper een mededeling doen van de overdracht van de vordering bij de schuldenaar. Om het makkelijker te maken, hebben wij met NAM (de schuldenaar) afgesproken dat wij de mededeling van de overdacht in ontvangst nemen voor de NAM, zodat u zich niet tot de NAM hoeft te wenden.

  Stille cessie
  Bij een stille cessie is een authentieke (meestal een notariële akte) of geregistreerde onderhandse akte vereist. Dit is uitgebreider, maar de mededeling van de overdracht is hierbij niet een voorwaarde om de overdracht rechtsgeldig te laten zijn. In de meeste gevallen zal sprake zijn van de akte van levering (of leveringsakte). Door ondertekening van de leveringsakte door koper en verkoper gaat het eigendom van de woning over naar de nieuwe eigenaar. In deze akte kan ook zijn opgenomen dat een eventuele vordering tot schadevergoeding op de NAM aan de koper wordt overgedragen.

  Hier treft u een voorbeeld van een akte van cessie aan. Deze kunt u gebruiken om de vordering tot schadevergoeding op de NAM over te dragen, als dat in de akte van levering bijvoorbeeld nog niet is gebeurd.

Brief verdaging beslistermijn

 • Waarom krijg ik een brief over de beslistermijn voor de afhandeling van mijn aanvraag tot schadevergoeding?

  U heeft een schade gemeld bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen of bij het CVW na 31 maart 2017. In het Besluit mijnbouwschade Groningen is geen beslistermijn opgenomen. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht moet de Commissie daarom binnen acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag een beslissing nemen.

  In de Algemene wet bestuursrecht  is ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid heeft de Commissie gebruik gemaakt.

  Omdat het niet haalbaar is om binnen de wettelijke termijn van 8 weken een beslissing te nemen, hebben we in onze voorlopige werkwijze omschreven binnen welke termijn wij zullen beslissen. Daarbij hebben we aangesloten bij de termijnen die zijn vastgesteld in vergelijkbare schaderegelingen die op rijksniveau zijn vastgesteld.

  De Commissie is wettelijk verplicht aan u kenbaar te maken binnen welke termijn een besluit op uw aanvraag kan worden genomen.

 • Waarom zijn de beslistermijnen belangrijk?

  In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn geregeld die een bestuursorgaan, zoals de Commissie, in beginsel in acht moet nemen bij het beslissen op een aanvraag. Die termijn is acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag.

  In die wet is echter ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid heeft de Commissie gebruik gemaakt. Als zij dat niet zou doen, zou zij voor 14 mei over al de schademeldingen die zij van het CVW heeft ontvangen moeten beslissen.

 • Ik ontving een brief waarin de beslistermijnen voor de behandeling van een aanvraag om schadevergoeding staan beschreven. Wat gaat er nu gebeuren?

  Als uw schademelding aan de beurt is voor een volgende stap in de procedure, zoals in veel gevallen het maken van een afspraak voor schade-opname, dan wordt daarover met u contact opgenomen.

 • Gaan de termijnen in alle gevallen lopen vanaf de verzenddatum van de brief waarin de termijnen worden genoemd?

  Ja.

 • Waarom wordt de termijn verlengd, zoals in een brief staat die ik onlangs kreeg?

  In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn geregeld die een bestuursorgaan, zoals de Commissie, in beginsel in acht moet nemen bij het beslissen op een aanvraag. Die termijn is acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag.

  In die wet is echter ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid heeft de Commissie gebruik gemaakt. 

  De Commissie kan onmogelijk over alle circa 18.000 afzonderlijke schademeldingen binnen 8 weken besluiten. Dat geldt ook voor alle nieuwe meldingen die nu dagelijks bij de Commissie binnenkomen. We werken immers volgens het principe ‘de oudste meldingen zijn het eerst aan de beurt’.

 • Kan de schadeafhandeling langer duren dan de beslistermijnen die genoemd worden in de brief over de verdaging?

  De termijnen die in de brief genoemd zijn, zijn gemiddelde termijnen. Er zijn uitzonderingen mogelijk. In veel gevallen zal de Commissie eerder een besluit nemen. In sommige gevallen duurt de schadeafhandeling langer en dan biedt de Voorlopige Werkwijze de mogelijkheid de termijnen te verlengen.

  Bijvoorbeeld: U heeft een adviesrapport ontvangen en heeft meer tijd nodig voor het geven van een reactie (zienswijze) daarop. U kunt dan gemotiveerd verzoeken om extra tijd voor het geven van een zienswijze en die extra tijd zal de Commissie in de meeste gevallen verlenen.

  Ook een deskundige kan gemotiveerd extra tijd vragen voor het  onderzoek, bijvoorbeeld wanneer de schade complexer is dan voorafgaand aan de opname werd ingeschat.  

  Ten slotte kan de Commissie naar aanleiding van een zienswijze een tweede rapport laten opstellen.  

 • Wat gebeurt er als de beslistermijnen niet worden gehaald?

  Beslistermijnen zijn er om u als burger te beschermen tegen een overheid die er onredelijk lang over doet om tot een besluit te komen.

  In het artikel op onze site leggen we uit hoe we tot deze termijnen zijn gekomen en waarom het wettelijk gezien ’redelijke termijnen’ zijn.

  Als de termijnen niet worden gehaald heeft u rechtsmiddelen ter beschikking om de overheid hierop aan te spreken. 

 • Wat moet ik doen naar aanleiding van de brief die ik ontving met informatie over de beslistermijnen?

  U hoeft nu niets te doen. De brief is bedoeld om u te informeren en formeel in kennis te stellen van de beslistermijn.

 • Er staat in de brief die ik heb gehad: “Als er geen deskundige wordt ingeschakeld verlengen we de termijn met 12 weken”. Met hoeveel weken wordt er verlengd als er wel een deskundige wordt ingeschakeld?

  Er wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld wanneer er een schade moet worden opgenomen. Ondanks het aanpassen van de eisen aan deskundigen is er een beperkt aantal onafhankelijke deskundigen beschikbaar. Wij werken sinds november 2018 met 4 bureaus die ieder 15 deskundigen inzetten.

  Dat betekent dat er een flinke periode nodig is om voor alle schademeldingen een schadeopname te laten doen door een onafhankelijke deskundige. Om die reden is er een beslistermijn nodig van 15 maanden voor de reguliere behandeling van schademeldingen, te rekenen vanaf de datum waarop de brief aan u verzonden is.

 • Er staat in een brief die ik kreeg: “Daarom verlengen wij … de beslistermijn…” Kan dat zomaar? En kan de nieuwe termijn als die afloopt weer worden verlengd?

  In de Algemene wet bestuursrecht is een termijn geregeld die een bestuursorgaan, zoals de Commissie, in beginsel in acht moet nemen bij het beslissen op een aanvraag. Die termijn is acht weken vanaf de ontvangst van de aanvraag.

  In die wet is echter ook geregeld dat het bestuursorgaan van die termijn mag afwijken. Van die mogelijkheid heeft de Commissie gebruik gemaakt. In de werkwijze staan daarbij nog enkele omstandigheden benoemd die ertoe kunnen leiden dat er extra tijd nodig is. Zo kunt u zelf ook gemotiveerd om extra tijd vragen bij het geven van een reactie (een zienswijze genoemd) op bijvoorbeeld het adviesrapport. 

 • Ik ontving een brief waarin stond “…kan 15 maanden vergen…” Waarom duurt het allemaal zolang?

  Er is een aantal omstandigheden van invloed op de termijn die nodig is om een besluit op uw aanvraag te nemen. Het aanwijzen van een onafhankelijke deskundige is een belangrijke factor en de grote hoeveelheid schademeldingen die nu wachten op een besluit. Er is sprake van een stuwmeer van aanvragen.

  Daarbij wordt er vanuit gegaan in de reguliere behandeling dat er sprake is van complicerende factoren. Het gaat dan bijvoorbeeld om een schadebeeld waarbij een onafhankelijk deskundige meer tijd nodig heeft om de omvang van de schade te begroten. 

 • In de brief die ik kreeg stond: “… als uw dossier voldoende gegevens bevat…” Wanneer bevat een dossier voldoende gegevens? Ik heb mijn schade heel precies omschreven in het schadeformulier.

  Het helpt als u zelf uw schade al zo goed en precies mogelijk heeft omschreven in het schadeformulier. Met deze zinsnede wordt ook gedoeld op schademeldingen waar CVW al een schade-opname heeft laten verrichten en waarvan een rapport beschikbaar is. De Commissie laat die rapporten onderzoeken door onafhankelijke deskundigen en kan op basis van hun (bureaustudie)advies mogelijk sneller tot een besluit komen.

 • Heb ik invloed op wanneer mijn aanvraag wordt behandeld?

  U kunt zelf helpen door het schadeformulier volledig in te vullen en zo snel als mogelijk aanvullende informatie te geven als daarom wordt gevraagd door de Commissie. Vervolgens bepaalt de Commissie op basis van haar voorlopige werkwijze welke schademelding aan de beurt is (welke prioriteit heeft) en via welke procedure de schademelding wordt afgehandeld. Belangrijk uitgangspunt bij de prioriteit is het principe dat de oudste schademeldingen het eerst worden behandeld. 

 • Ik heb al een schadeopname gehad. Waarom krijg ik een brief waarin staat welke beslistermijnen er gelden?

  De brief is er voor bedoeld om u te informeren, maar ook om u formeel in kennis te stellen van de beslistermijnen. De Commissie is wettelijk verplicht de beslistermijn schriftelijk aan u kenbaar te maken. Dat kon pas na vaststelling van de voorlopige werkwijze op 17 april waarin de beslistermijnen zijn vastgesteld.

 • Ik heb al een schadeopname gehad. Wanneer hoor ik iets/krijg ik mijn rapport?

  Er zijn twee situaties waarin er een schade-opname kan zijn geweest. De eerste is dat u een schademelding bij CVW heeft gedaan tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018. Mogelijk is er wel een rapport opgesteld en heeft u dat niet ontvangen. CVW heeft alle beschikbare rapporten aan de Commissie overgedragen. We proberen deze rapporten digitaal beschikbaar te maken via het deel ‘mijn dossier’ op de website van de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen. In de tussentijd kunt u uw rapport opvragen en zullen wij dit uitprinten en toesturen. We wijzen u er wel op dat sommige rapporten enkele honderden pagina’s beslaan.

  In de tweede situatie kan het zijn dat er een schade-opname heeft plaatsgevonden in opdracht van de Commissie. Als het goed is, bent u geïnformeerd door uw zaakbegeleider over de verdere gang van zaken in de procedure. In geval van een vereenvoudigde behandeling wordt het rapport binnen twee weken opgeleverd aan de Commissie die het daarna zo snel als mogelijk aan u beschikbaar stelt. In geval van een reguliere procedure kan de oplevering van het rapport maximaal zes maanden vergen, maar wordt ernaar gestreefd dit zo snel als mogelijk te doen binnen die termijn. Voor meer vragen hierover kunt u terecht bij uw zaakbegeleider.

 • Wanneer krijg ik te horen of er bij mij wel of niet een deskundige wordt ingeschakeld? Een beslistermijn van 20 weken of 10 tot 15 maanden maakt nogal uit

  Als er geen advies van een onafhankelijke deskundige nodig blijkt te zijn, hoort u dat binnen 20 weken.

 • Op 19 maart is de schadeafhandeling overgenomen van het CVW, waarom is pas op 17 april de voorlopige werkwijze vastgesteld?

  Na het Besluit mijnbouwschade Groningen van 31 januari 2018 is er hard gewerkt om een ondersteunende organisatie op te richten voor de afhandeling van schademeldingen en tegelijk commissieleden te selecteren, benaderen en benoemen om onafhankelijk en onpartijdig te besluiten over aanvragen tot schadevergoeding.

  In zo’n korte tijd twaalf geschikte commissieleden vinden, was niet eenvoudig. Bovendien wordt van een deel van hen een flinke tijdsinvestering gevraagd. Zo moet de commissievoorzitter fulltime voor de commissie beschikbaar zijn. Zij moesten andere verplichtingen afronden. De deelcommissie mijnbouwschade (die de voorlopige werkwijze vaststelt) was zodoende vanaf 3 april voltallig beschikbaar en aan het werk.

  Volgens de minister van Economische Zaken en Klimaat kost het opzetten van een dergelijke organisatie normaliter ongeveer zes maanden. De ondersteunende organisatie was nu in zes weken operationeel en de deelcommissie mijnbouwschade in circa 8 weken.

 • In de brief wordt een artikel en een lid genoemd. Naar welke wet of regelgeving wordt hiermee verwezen?

  Het gaat om de algemene wet bestuursrecht.

  Indien, bij het ontbreken van een bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn, een beschikking niet binnen acht weken kan worden gegeven, deelt het bestuursorgaan dit binnen deze termijn aan de aanvrager mede en noemt het daarbij een redelijke termijn binnen welke de beschikking wel tegemoet kan worden gezien.

 • Welke vergelijkbare schaderegelingen zijn er waarop de Commissie aansluit met haar termijnen?

  Dat zijn de Verordening Schadeschap luchthaven Schiphol en de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014.

 • Waar kan ik bezwaar indienen als ik het niet eens ben met de brief die ik heb ontvangen?

  De brief is een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat tegen een dergelijk besluit geen bezwaar of beroep open staat. U kunt dus geen bezwaar maken tegen de verdaging.

 • Ik heb de TCMG in gebreke gesteld voor het niet tijdig beslissen op mijn aanvraag tot schadevergoeding. Hoe verloopt het proces?

  Uw ingebrekestelling wordt na ontvangst direct in behandeling genomen door de TCMG. Een medewerker van TCMG beoordeelt of uw ingebrekestelling terecht is. Uw ingebrekestelling is terecht als de TCMG de beslistermijn heeft overschreden.

  Als de beslistermijn is overschreden, heeft de TCMG tot uiterlijk twee weken na uw ingebrekestelling de mogelijkheid om alsnog op uw aanvraag te beslissen. Indien een besluit alsnog uitblijft, maakt u aanspraak op een dwangsom.

  Als de beslistermijn (nog) niet is overschreden, bijvoorbeeld omdat de beslistermijn is verdaagd of omdat uw aanvraag niet in behandeling is bij de TCMG, ontvangt u een schriftelijke reactie van de TCMG waarin wordt uitgelegd waarom uw ingebrekestelling niet terecht is.

Nieuwe schade melden

 • Ik maak me zorgen over de veiligheid van mijn huis (een 'acuut onveilige situatie'). Wat kan ik doen?

  Maakt u zich zorgen over de veiligheid van uw woning, dan horen wij dat graag zo snel mogelijk. U kunt ons bellen op het nummer 0800 4444 111. Dit kan elke doordeweekse dag van 08.00 tot 20.00 uur en op zaterdag van 08.00 tot 17.30 uur. Buiten die tijden raden we u aan het formulier op deze website in te vullen. U wordt dan zo snel mogelijk gebeld. Een AOS-melding wordt altijd binnen 48 uur opgepakt.

  Als er een onveilige situatie is, dan wordt na overleg met u en de gemeente direct actie ondernomen. Dat kan betekenen dat uw woning wordt veiliggesteld, bijvoorbeeld door het plaatsen van stutten. In een later stadium kan uw woning dan mogelijk sterker worden gemaakt.

 • Hoe verloopt de melding van een 'Acuut onveilige situatie' bij huurwoningen die in bezit zijn van een woningcorporatie?

  We gaan hierover snel afspraken maken met woningcorporaties, want nu zijn er nog geen machtigingen ten aanzien van meldingen van acuut onveilige situaties. Daarvoor gaan we checken wie bij de woningcorporatie bevoegd is om voor zo'n AOS-melding te tekenen.

 • Ik heb een schademelding gedaan. Wanneer hoor ik hier meer over?

  Als u een nieuwe aanvraag voor schadevergoeding doet, ontvangt u binnen een week van ons een ontvangstbevestiging. Als u dit op prijs stelt, kan een zaakbegeleider u extra uitleg en informatie geven.

  Heeft u een schademelding gedaan tussen 31 maart 2017 en 19 maart 2018, dan hebben wij dit dossier overgenomen van het Centrum Veilig Wonen en laten wij u weten hoe we de schade met u gaan afhandelen.

 • Ik denk dat mijn huis door de bevingen onveilig is. Bij wie moet ik me melden?

  Indien er een acuut onveilige situatie wordt gemeld, dan wordt er door de Commissie contact opgenomen en een spoedprocedure gestart. Dit betekent dat er binnen 48 uur een inspectie komt om vast te stellen of er onveiligheid is.

 • Ik heb een nieuwe schade ontdekt. Wanneer kies ik voor het aanvullen van een eerdere aanvraag en wanneer voor het indienen van een nieuwe aanvraag voor schadevergoeding?

  Heeft u een nieuwe schade ontdekt die volgens u is veroorzaakt door een nieuwe beving? Kies dan voor het indienen van een nieuwe aanvraag voor schadevergoeding. u vindt het formulier onder de knop Schade melden op deze website.

  Heeft u een nieuwe schade ontdekt die volgens u is veroorzaakt door een eerdere beving, waarvoor u al een aanvraag voor schadevergoeding heeft gedaan? Kies dan voor het aanvullen van die aanvraag door middel van de knop `Aanvraag aanvullen´. Deze knop ziet u als op de eerder ingediende aanvraag aanklikt.

  Het aanvullen van een eerder ingediende aanvraag kan niet meer als er al een opname is ingepland of uitgevoerd. De knop 'Aanvraag aanvullen' ziet u dan niet meer staan.

 • Is het mogelijk om fysiek schade te melden, dus bij een kantoor? Of kan het alleen telefonisch of via de website?

  Dat kan ook op ons bezoekadres: Techniekweg 1, 9601 MD Hoogezand.

 • Tot hoe lang mag ik de schade door aardbevingen melden?

  Ook oudere schade wordt door ons in behandeling genomen. Wel is het zo dat met de jaren, de schade steeds moeilijker wordt toe te wijzen aan een aardbeving. Daarom is het verstandig om schade altijd zo snel mogelijk te melden.

 • Ik ben huurder van een gebouw, kan ik ook een vergoeding krijgen voor schade aan dat gebouw?

  Nee, als huurder kunt u geen vergoeding ontvangen voor schade aan een gebouw. Alleen eigenaren komen hiervoor in aanmerking.

  U kunt als huurder dan ook geen aanvraag voor schadevergoeding doen. De eigenaar van het gebouw waarvan u huurder bent, zal de aanvraag moeten indienen.

  Maar als u materiële schade heeft die het gevolg is van de schade aan het gebouw, dan kunt u daarvoor wel een aanvraag tot schadevergoeding doen.
   

 • De Vereniging van Eigenaren is eigenaar van de buitenkant van een gebouw. De bewoner is eigenaar van de binnenkant. Wie doet de aanvraag?

  Dat hangt ervan af waar de schade is. Meestal is het zo dat de bewoner over de binnenkant en de eigenaar over de buitenkant gaat.

 • Ik woon in een monumentaal pand. Hoe wordt daar rekening mee gehouden in de schadeafhandeling?

  De deskundige is opgeleid om schade aan monumentale panden op te nemen.

 • Waar kan ik controleren of het om een monument gaat?

  Als u wilt weten of het om een rijksmonument gaat, kunt u dat nagaan in het Monumentenregister.

  Bij uw gemeente kunt u opvragen welke gemeentelijke monumenten er zijn en of uw gebouw mogelijk ook een monument is.

 • Waar kan ik schade aan industriële gebouwen en infrastructurele werken melden?

  Het gaat hier om voorzieningen voor algemeen en gemeenschappelijk gebruik die belangrijk zijn om de samenleving goed te laten functioneren. Het gaat om zowel bovengrondse als ondergrondse  infrastructurele werken. 

  Deze schademeldingen moeten gedaan worden bij de NAM. Schades aan industriegebouwen en infrastructurele werken vallen namelijk niet onder het Protocol Mijnbouwschade Groningen en kunnen dus niet bij de Commissie worden ingediend.

 • Ik woon buiten de provincie Groningen en mijn schademelding is alleen geregistreerd. Wordt mijn schade nu wel opgenomen?

  De Commissie bepaalt haar werkwijze zelf. De Commissie beslist over de te volgen procedure en deelt deze mee aan de aanvrager.

  De procedure kan omvatten dat de deskundige de schade opneemt en rapporteert over de aard van de schade in het licht van de door de Commissie te maken beoordeling.

 • Ben ik verplicht om de schade te herstellen?

  Als u een schadevergoeding hebt gekregen, mag u als aanvrager zelf weten of u de schade laat herstellen en hoe u dat doet.

  Het is wel zo dat als er nieuwe schade ontstaat, bijvoorbeeld op dezelfde plek of in de buurt van die plek, het eenvoudiger zal zijn om over deze schade te oordelen als de eerdere schade is hersteld.

 • Hoe ziet de bezwaarprocedure er precies uit?

  Als u het niet eens bent met de beslissing van de Commissie op uw aanvraag, dan kunt u binnen zes weken na verzenddatum van de beslissing (per post) bezwaar maken.

  U kunt het ondertekende bezwaarschrift sturen naar:

  Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen

  ter attentie van: de deelcommissie bezwaar,

  Postbus 40009, 8004 DA Zwolle

  In de bezwaarprocedure spelen twee commissies een rol: de deelcommissie bezwaar en de commissie advisering bezwaarschriften (hierna: de adviescommissie). De deelcommissie bezwaar neemt de beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie adviseert de deelcommissie bezwaar in de meeste gevallen over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie is onafhankelijk van de TCMG.

  Wat u kunt verwachten
  Als u een bezwaarschrift heeft verstuurd, kijkt de deelcommissie bezwaar of u voldoet aan alle eisen. Zo moeten de datum, uw naam, adres en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt in uw bezwaar staan. Maar ook de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit moeten er in staan. U ontvangt een ontvangstbevestiging als het compleet is. Anders krijgt u een brief waarin wordt gevraagd om de ontbrekende informatie.

  Is het voor u niet mogelijk om direct bij het versturen van uw bezwaarschrift de redenen te formuleren? Dan kunt u in uw bezwaarschrift verzoeken om een nadere termijn. Dit wordt pro forma bezwaar genoemd. In dat geval ontvangt u van de deelcommissie bezwaar een brief waarin zij u een termijn van enkele weken biedt om de redenen van uw bezwaar aan te leveren. Op uw verzoek kan deze termijn worden verlengd.

  Nader advies
  In de meeste gevallen zal de deelcommissie bezwaar de adviescommissie vragen om advies uit te brengen over de te nemen beslissing op uw bezwaarschrift. De adviescommissie kan zo nodig een nieuwe deskundige inschakelen om de situatie te beoordelen.

  Dit kan door de situatie bij u thuis opnieuw te bekijken. In overleg met u wordt een afspraak ingepland. Hierbij krijgt u ook weer de mogelijkheid om een zienswijze te geven over de aangestelde deskundige. De deskundige maakt na de opname een (tweede) adviesrapport. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om uw zienswijze te geven op dit rapport.

  Hoorzitting
  Ook kan de adviescommissie u uitnodigen voor een hoorzitting. Als u wordt uitgenodigd, kunt u zelf kiezen of u hier op in gaat.

  Tijdens de hoorzitting kunt u een mondelinge toelichting geven op uw bezwaarschrift of eventuele vragen van de adviescommissie beantwoorden. Bij de hoorzitting kan daarnaast de deskundige aanwezig zijn, en op uw verzoek uw zaakbegeleider of een familielid, kennis of adviseur.
  In de bezwaarprocedure is het niet verplicht om u door iemand te laten vertegenwoordigen, bijvoorbeeld een advocaat.

  Hoe het verder gaat

  Als de adviescommissie van mening is dat zij over alle benodigde informatie beschikt, zal zij een advies uitbrengen aan de deelcommissie bezwaar. Vervolgens neemt de deelcommissie bezwaar een beslissing op uw bezwaarschrift. Het advies wordt bijgevoegd bij de beslissing op uw bezwaarschrift.

  Als de deelcommissie bezwaar afwijkt van het advies, zal in de beslissing op uw bezwaarschrift worden aangegeven waarom van het advies wordt afgeweken. Zodra de deelcommissie bezwaar een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen, wordt de beslissing per brief aan u toegestuurd. Tegen de beslissing op uw bezwaarschrift staat beroep open bij de rechtbank Noord-Nederland locatie Groningen.

  De deelcommissie bezwaar en de adviescommissie hebben deze werkwijze vastgelegd in een reglement. Hier vindt u het volledige reglement.

 • Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de beslissing op mijn bezwaarschrift?

  Nadat u een beslissing op uw aanvraag tot schadevergoeding heeft ontvangen, kunt u in bezwaar gaan. Als u het vervolgens niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u tegen deze beslissing in beroep gaan bij de bestuursrechter. Dit moet u binnen zes weken na verzending van de beslissing op uw bezwaarschrift doen.

  Hoe ziet de beroepsprocedure er precies uit?

  Het beroep vindt plaats bij de rechtbank Noord-Nederland in Groningen. Voor het behandelen van uw beroep worden door de rechtbank kosten in rekening gebracht. Dit heet het griffierecht. Hier vindt u meer informatie over de hoogte van het griffierecht.

  Als u door de bestuursrechter in het gelijk wordt gesteld, moet de TCMG het door u betaalde griffierecht aan u vergoeden. Daarnaast kan het zo zijn dat de TCMG de door u gemaakte proceskosten (deels) moet vergoeden. Onder proceskosten vallen bijvoorbeeld de kosten voor een advocaat. Uitgangspunt is dat niet de werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. In het Besluit proceskosten bestuursrecht is geregeld welke kosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen.

  Als u het niet eens met de uitspraak van de rechtbank, kunt u tegen deze uitspraak in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Schademeldingen voor 31 maart 2017, 12.00 uur

 • Wat moet ik doen als ik een oude én een nieuwe schade heb? Bij wie moet ik me dan melden?

  Alle meldingen van voor 31 maart 2017, 12.00 uur worden door de NAM afgehandeld. Als u daarna een melding bij het CVW gedaan heeft, wordt deze automatisch door de Commissie overgenomen.

 • Ik heb ook nieuwe schade gemeld. Hoe gaat dat nu? Eerst was ik buitengebied en nu val ik onder het nieuwe schadeprotocol.

  De NAM zal u benaderen voor een aanbod voor uw schademelding van voor 31 maart 2017, 12:00 uur. Uw nieuwe melding zal door de Commissie worden beoordeeld.

 • Ik heb een aanbod van de NAM ontvangen, maar dat is een schikking. Dit betekent finale kwijting. Kan ik dan met nieuwe of terugkerende schade wel naar de Commissie?

  Nieuwe, maar ook teruggekeerde schade kunt u melden bij de Commissie.

 • Kan ik nog naar de Arbiter Bodembeweging?

  U kon tot 19 maart 2018 een zaak aanmelden bij de Arbiter Bodembeweging. Onder het nieuwe protocol is de Arbiter verdwenen. Hiervoor in de plaats is er de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen als u het niet eens bent met het besluit van de Commissie.

  Voor schades van voor 31 maart 2017 kunt u nog wel terecht bij de Arbiter. De Arbiter controleert zelf of uw zaak in behandeling kan worden genomen.

 • Mijn zaak ligt bij de Commissie Bijzondere Situaties. Wat gebeurt daar nu mee?

  Deze Commissie Bijzondere Situaties blijft bestaan, dus voor u verandert er niets. De Commissie gaat hier niet over.

 • Mijn schadedossier ligt bij de Arbiter Bodembeweging. Wat gebeurt daarmee?

  Uw schadedossier wordt verder afgehandeld door de Arbiter Bodembeweging. Door het aantal schadedossiers dat momenteel in behandeling is bij de Arbiter Bodembeweging kan de doorlooptijd van het schadedossier langer zijn. U kunt ook de arbitrage stopzetten en uw schade/ dossier aanmelden bij de Commissie.

Schademeldingen op of na 31 maart 2017, 12.00 uur

 • Ik heb schade gemeld op of na 31 maart 2017, 12.00 uur bij het CVW. Waarom kan ik mijn schadedossier nog niet online raadplegen?

  Dat komt omdat uw schadedossier van een particuliere instantie (het Centrum Veilig Wonen) is overgedragen aan ons als overheidsinstantie.

  Bij ons logt u in met DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven). Maar daarvoor moeten we wel zeker weten dat uw identiteit overeenkomt met die van degene voor wie het schadedossier is aangemaakt.

  Zodra deze koppeling is aangebracht, staat uw schadedossier online. Helaas kunnen we nu nog niet zeggen hoeveel tijd dat ons gaat kosten.

 • Sinds de zomer van 2017 is het CVW begonnen met het opnemen van schades aan woningen met een zogenoemde nulmeting. Krijgt mijn woning ook een nulmeting?

  We noemen het geen nulmeting, maar in feite wordt er bij het bezoek van de deskundige wel een 'nulmeting light' gedaan. Dat houdt in dat de deskundige bij het bezoek niet alleen kijkt naar de schade die u heeft gemeld in uw aanvraag tot schadevergoeding, maar het gebouw ook verder naloopt om te kijken of er nog meer schade is. Het staat u ook vrij om de deskundige zelf op mogelijke tekenen van schade door gaswinning te wijzen.

 • Ik wacht op het opnameverslag van mijn schade-inspectie. Krijg ik deze nog van het CVW? Hoe wordt mijn schade afgehandeld?

  Als de schade is gemeld voor 31 maart 2017, 12.00 uur, dan blijft uw dossier bij het CVW en zij sturen u het opnameverslag.

  Afgelopen zomer is gestart met de opname van schades die na 31 maart zijn gemeld. CVW draagt die  dossiers over aan de Commissie en u krijgt dan automatisch bericht van de Commissie.

 • Mag ik materiële schade als gevolg van fysieke schade melden, als de fysieke schade al eerder door het CVW is uitbetaald?

  Als het CVW de schade heeft uitbetaald, is er waarschijnlijk een vaststellingsovereenkomst getekend. Daarmee is de melding door het CVW afgehandeld.

  De TCMG neemt alleen evident onbillijke situaties in behandeling. Dit verzoek kan de bewoner altijd doen. Het lijkt vreemd dat een materiële schade bij het CVW niet tegelijk met de fysieke schade is gemeld. Maar de schade melden kan uiteraard altijd.

 • Het CVW heeft al een schade-inspectie bij mij uitgevoerd. Wat gebeurt er nu met mijn schadedossier?

  Als de schade is gemeld voor 31 maart 2017, 12.00 uur dan blijft uw dossier bij CVW.

  Als de schade daarna is gemeld, wordt uw dossier en de voortgang hierop overgenomen door de Commissie. Als uw opnameverslag al is gemaakt dan is dat de basis voor verdere afhandeling.

 • Ik maak me zorgen om mijn privacy. Hebben jullie zomaar toestemming om mijn dossier van het CVW te krijgen?

  Bij de overdracht van uw dossier van het CVW naar ons hebben we toegezien op een veilige overdracht van uw gegevens.

  U krijgt van ons een brief waarin we de ontvangst van uw dossier aan ons bevestigen. In deze brief wordt u de mogelijkheid geboden om het ons te laten weten als u het niet eens bent met de overdracht van uw dossier.

  Uw schademelding wordt dan niet door ons in behandeling genomen en we zullen uw gegevens uit onze systemen verwijderen.

 • Ik had een bewonersbegeleider bij het CVW. Wie wordt mijn nieuwe zaakbegeleider bij de Commissie?

  Dat is op dit moment nog niet duidelijk, er wordt zo gauw mogelijk contact met u opgenomen door de Commissie. De Commissie zal in elk geval een zaakbegeleider aanwijzen.

De schadeprocedure

 • Wat kan ik vinden in mijn schadedossier?

  In uw online schadedossier vindt u uw dossier en onder andere de gegevens van uw zaakbegeleider bij de Commissie. Vooralsnog bevat uw online dossier alleen nieuwe schademeldingen, dus meldingen die u bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen heeft gedaan.

  We werken eraan om uw online dossier zo compleet mogelijk te maken, zodat u het ook kunt raadplegen voor de status en de voortgang van uw dossier, en om aanvullende informatie zoals foto's en inspectierapporten te kunnen toevoegen.

 • Hoe kan ik mijn schadedossier online inzien?

  Zodra de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen uw melding in behandeling heeft genomen, krijgt u bericht. U kunt dan uw schadedossier online inzien door in te loggen met DigiD. Via de knop Mijn schadedossier op deze website kunt u inloggen.

  Aangezien de Commissie op 19 maart 2018 van start gaat en dan ook pas beschikt over de dossiers van het CVW (vanaf 31 maart 2017), is het mogelijk dat u nog niet direct toegang krijgt tot uw dossier. Wij werken eraan om dat zo snel mogelijk in orde te maken.

 • Komen dezelfde inspecteurs bij mijn huis kijken als voorheen van het CVW?

  Nee. De Commissie schakelt deskundigen in die voldoen aan de kwaliteitseisen die de Commissie heeft vastgesteld. Mocht u bezwaar hebben tegen de deskundige, dan kunt u dit binnen twee weken aangeven.

 • Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het besluit van de Commissie?

  Als u het niet eens bent met een besluit van de Commissie kunt u hiertegen in bezwaar gaan door binnen zes weken na verzending van het besluit schriftelijk een bezwaarschrift in te dienen. U kunt het ondertekende bezwaarschrift sturen naar de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen, ter attentie van de deelcommissie bezwaar, Postbus 40009, 8004 DA Zwolle. Het is van belang dat u uw dossiernummer in uw bezwaarschrift vermeldt.

  Hier vindt u meer informatie: Hoe ziet de bezwaarprocedure er precies uit?

 • Heb ik recht op ondersteuning als ik het niet eens ben met het oordeel van de Commissie?

  Ja, u kunt bezwaar aantekenen tegen een besluit van de Commissie. In de bezwaarprocedure zal de Commissie een aanvullend oordeel van een deskundige (vergelijkbaar met de contra-expertise) vragen.

  Doet de Commissie dit niet en wilt u dat toch, dan kunt u de Commissie verzoeken alsnog een deskundige in te schakelen. De Commissie kan dit verzoek alleen naast zich neerleggen als de zaak hier overduidelijk geen aanleiding voor geeft.

 • Hoe zit het met mijn privacy? Ik heb mijn schade gemeld bij het CVW en de Commissie is een andere instantie.

  De overdracht van gegevens was nodig om zo snel als mogelijk een besluit ten aanzien van uw melding te nemen en u, indien een vergoeding tot schade wordt toegewezen, te kunnen betalen. Onze privacyverklaring kunt u hier lezen. Het CVW vernietigt uw gegevens. Dat heeft het CVW met de overheid afgesproken.

Schade vergoeden

 • Welke schade krijg ik vergoed?

  De volgende soorten schade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of als gevolg van de gasopslag in Norg, worden vergoed:

  • Fysieke schade aan gebouwen en werken
  • Materiële gevolgschade

  Fysieke schade aan gebouwen en werken

  Het gaat hierbij om vermogensschade die u heeft geleden door zaakschade aan gebouwen en werken.

  Gebouwen en werken zijn onder andere: woningen, winkelpanden, bedrijfsgebouwen, kantoren, fabrieken (met uitzondering van industriegebouwen en industriewerken), scholen, kerken, garages, schuren, mestkelders, parkeerplaatsen MKB-bedrijven en particuliere riolering (in particuliere grond tot en met het aansluitpunt).

  Materiële schade

  Daarnaast kan materiële schade die het gevolg is van deze fysieke schade, in aanmerking komen. Bij materiële gevolgschade kunt u denken aan bijvoorbeeld schade aan uw tuin en inboedel, letselschade, maar ook aan omzetverlies voor uw MKB-bedrijf. Voorwaarde is wel dat deze schade het gevolg is van de schade aan uw gebouw of werk.

  Ook kosten die u in verband met de inspectie of herstel van de schade heeft moeten maken, komen in aanmerking. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan verhuiskosten, reiskosten en begeleidingskosten. Hiervoor geldt dat deze kosten alleen worden vergoed als er ook fysieke schade is geconstateerd.

 • Welke mogelijkheden zijn er voor het herstel van de schade?

  Het schadebedrag wordt in geld aan uw uitbetaald. Dat gebeurt zo snel mogelijk nadat er de Commissie een besluit heeft genomen over uw aanvraag tot schadevergoeding, in beginsel binnen twee weken.

  De Commissie is nog bezig een tweede mogelijkheid te ontwikkelen om de vergoeding uit te keren, namelijk door de factuur te betalen van de aannemer die de schade heeft hersteld. De aannemer wordt dan rechtstreeks betaald tot maximaal het bedrag ter hoogte van de toegewezen schadevergoeding. Maar deze vorm van schadevergoeding is nu nog niet mogelijk.

 • Wordt de schade gewoon uitbetaald? Kan ik mijn eigen aannemer inschakelen?

  Als de Commissie vaststelt dat u in aanmerking komt voor vergoeding voor de schade heeft u de volgende mogelijkheid:

  - Uw schade wordt direct op uw rekening uitbetaald.

  - De Commissie is nog bezig een tweede mogelijkheid te ontwikkelen om de vergoeding uit te keren, namelijk door de factuur te betalen van de aannemer die de schade heeft hersteld. De aannemer wordt dan rechtstreeks betaald tot maximaal het bedrag ter hoogte van de toegewezen schadevergoeding. Deze vorm van schadevergoeding is nu nog niet mogelijk.

 • Hoe lang duurt het voor mijn schade is hersteld?

  Elk schadegeval is anders en er is dus geen vaste termijn voor schadeherstel. 

  Het is aan u hoe u de schade wilt laten herstellen. De Commissie besluit daar niet over. 

 • Wat betekent bouwkundig versterken?

  Bouwkundig versterken betekent dat de constructie van uw woning structureel sterker wordt gemaakt en dan beter bestand is tegen aardbevingen. 

  Het gaat om maatregelen zoals het versterken van de verbindingen tussen de vloeren en wanden, het versterken van vloeren, muren en de fundering of het vervangen van muren.

  Het is niet uit te sluiten dat ook een bouwkundig versterkte woning nog schade oploopt door een aardbeving. Maar de kans op zware schade is wel aanzienlijk kleiner geworden.

  De TCMG heeft echter geen taak in het versterken van gebouwen. Die ligt bij de Nationaal Coördinator Groningen.

 • Wat is veiliger maken?

  Veiliger maken houdt in dat een gebouw beter bestand wordt gemaakt tegen de effecten van aardbevingen.

  Zo wordt de schoorsteen soms vervangen door een lichtgewicht-versie of komt er een totaalplan voor de verbouwing van een huis. Daarmee lopen bewoners en omstanders minder risico.

  De Commissie heeft echter geen taak in het versterken van gebouwen. Die ligt bij het CVW en bij de Nationaal Coordinator Groningen.

Niet gevonden wat u zoekt?

Kunt u niet vinden wat u zoekt? Dan kunt u ons bellen op 0800 4444 111.

Of gebruik het contactformulier.