Informatie over vergoeding advieskosten

Wilt u zelf een (juridisch) adviseur inschakelen of een contra-expertise laten doen?

Mogelijk overweegt u om bij uw schadegeval een extra adviseur in te schakelen, bijvoorbeeld een jurist of een schadedeskundige. Mogelijk heeft u daarvoor reeds actie ondernomen. Maar de kosten voor dergelijk advies worden niet zonder meer vergoed.

Daarom is het belangrijk om eerst goed na te gaan wat de voorwaarden zijn om extern advies vergoed te krijgen. Dit zijn die voorwaarden:

1. U dient de advieskosten aan te vragen via het formulier bijkomende kosten.

2. De Commissie neemt het besluit over de vergoeding van deze kosten mee in het besluit over uw aanvraag tot schadevergoeding.

3. De advieskosten moeten voldoen aan de zogenoemde 'dubbele redelijkheidstoets': het inroepen van bijstand door een deskundige moet redelijk zijn én de kosten daarvan moeten redelijk zijn. Dat betekent onder meer:

  • als er geen mijnbouwschade wordt vergoed, is er ook geen vergoeding van advieskosten mogelijk (dat wordt in de rechtspraak in het algemeen niet redelijk geacht).
  • in beginsel worden de kosten van het indienen van de aanvraag, uw schademelding, niet vergoed (het inroepen van advies in deze fase wordt in de rechtspraak in het algemeen niet redelijk geacht).
  • Kosten die u maakt nadat de deskundige zijn advies heeft uitgebracht, maar voorafgaand aan het schadebesluit, kunnen voor vergoeding in aanmerking komen, als:
    • de kosten redelijk zijn en u de kosten en het aantal uren kunt onderbouwen. Bij juridische of andere begeleidingskosten geldt een tarief van 95 euro per uur tenzij een ander bedrag redelijk is (met een maximum van 175 euro per uur, afhankelijk van de aard van de bijstand).
    • het inroepen van de bijstand van een deskundige in de gegeven omstandigheden redelijk kan worden geacht.

Met name de vraag wanneer het inroepen van de bijstand van een deskundige in de gegeven omstandigheden redelijk kan worden geacht, kan niet in zijn algemeenheid worden beantwoord. De Commissie zal de rechtspraak die hierover voorhanden is bij haar oordeel betrekken. Daarbij wordt het advies van de door u ingeschakelde deskundige beoordeeld in relatie tot het advies dat wordt geleverd door de onafhankelijke deskundige die de Commissie al aanwees. En het wordt beoordeeld in relatie tot het besluit over de schadevergoeding.

Waarom deze voorwaarden?

De achtergrond van bovenstaande voorwaarden is dat de Commissie zelf al een laagdrempelige toegang biedt tot de procedure voor schadeafhandeling. De Commissie biedt iedere schademelder persoonlijke ondersteuning door een zaakbegeleider die niet voor rekening van u als aanvrager komt. De Commissie wijst ook een onafhankelijke deskundige toe, die evenmin voor rekening van u als aanvrager komt en die onafhankelijk van de Commissie en onafhankelijk van u advies uitbrengt.

Om dus in deze omstandigheden advieskosten te vergoeden van meer (juridische) begeleiding en schade-experts, moet er worden voldaan aan de bovengenoemde dubbele redelijkheidstoets.

Neem eerst contact met ons op

We kunnen ons voorstellen dat u het lastig vindt om een beslissing te nemen over het al of niet inhuren van extern advies. Zeker omdat u (al) uw advieskosten niet zonder meer vergoed krijgt, zelfs als u een schadevergoeding voor mijnbouwschade krijgt.

Er wordt van u verwacht dat u eerst probeert informatie in te winnen via ons. Dus heeft u vragen over bovenstaande of wilt u een specifieke situatie aan ons voorleggen? Dan kunt u contact opnemen met uw zaakbegeleider.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.