Informatie over vergoeding advieskosten

Wilt u zelf een (juridisch) adviseur inschakelen of een contra-expertise laten doen?

Mogelijk overweegt u om bij uw schadegeval een extra adviseur in te schakelen, bijvoorbeeld een jurist of een schadedeskundige. Mogelijk heeft u daarvoor al actie ondernomen. Maar de kosten voor dergelijk advies worden niet zonder meer vergoed.

Daarom is het belangrijk om eerst goed na te gaan wat de voorwaarden zijn om extern advies vergoed te krijgen. Dit zijn die voorwaarden:

1. U moet de advieskosten aanvragen via het formulier bijkomende kosten.

2. De deskundige mag pas worden ingeschakeld na het uitbrengen van het adviesrapport. Kosten van de inschakeling van een deskundige voordat een adviesrapport is uitgebracht, worden niet vergoed.

3. Er moet sprake zijn van mijnbouwschade. Als er geen sprake is van mijnbouwschade, worden advieskosten niet vergoed.

4. De advieskosten moeten voldoen aan de zogenoemde 'dubbele redelijkheidstoets' uit de rechtspraak: het inroepen van bijstand door een deskundige moet redelijk zijn én de kosten daarvan moeten redelijk zijn. Dat betekent dat advieskosten voor vergoeding in aanmerking kunnen komen als:

  • het in uw geval redelijk is dat u kosten heeft gemaakt voor het inschakelen van een deskundige. Een belangrijke vraag daarbij is of het te verwachten was dat het advies van de deskundige zou bijdragen aan een gunstige uitkomst.
  • de kosten redelijk zijn en u de kosten en het aantal uren kunt onderbouwen. Wij vergoeden maximaal 20 uur aan advieskosten of juridische begeleidingskosten. Voor advieskosten geldt een maximumbedrag van 95 euro per uur. Voor juridische begeleidingskosten geldt een maximumbedrag van 175 euro per uur.

De Commissie neemt het besluit over de vergoeding van advieskosten mee in het besluit over uw aanvraag tot schadevergoeding of in het besluit over de bijkomende kosten. De Commissie kan niet op voorhand zeggen of uw advieskosten worden vergoed. Daarvoor is een beoordeling van het advies en de gemaakte kosten noodzakelijk.

Schade melden

Gebruik van uw gegevens

Voor de behandeling van uw aanvraag worden persoonsgegevens verwerkt, zoals uw naam en adres. Meer informatie over het gebruik hiervan kunt u vinden in onze privacyverklaring. Ook is het nodig inzage te hebben in de informatie waaruit blijkt welke schades tot op heden bij NAM zijn gemeld op uw adres. Meer informatie.