Zelf schade opnemen

Soms duurt het enige tijd voor een schade-opname kan worden ingepland. Als uitgangspunt wordt de oudste schademelding het eerst behandeld. Als er veel schademeldingen tegelijk binnenkomen, duurt het langer voor u aan de beurt bent. Op ons online dashboard vindt u de verwachte doorlooptijd op dit moment. Maar het kan ook voorkomen dat u langer moet wachten omdat schade-opname van uw gebouw of object specialistische kennis vereist. 

Prioriteit aanvragen

U kunt om redenen van urgentie, zoals persoonlijke schrijnende omstandigheden, prioriteit aanvragen voor de afhandeling van uw aanvraag. Het IMG gaat hier, vanzelfsprekend, wel terughoudend mee om. Niet iedereen kan daarom voor afhandeling met prioriteit in aanmerking komen. Nu is dat uiterst hinderlijk, maar in sommige omstandigheden meer dan dat. 

Toenemende schade

Een voorbeeld daarvan is dat de schade toeneemt maar niet zodanig dat er een mogelijk acuut onveilige situatie ontstaat. Bijvoorbeeld door inregening of ernstige tocht. Als de schade later beoordeeld wordt mijnbouwschade te zijn, komt ook de gevolgschade voor vergoeding in aanmerking. Maar daarmee bent u op dat moment nog niet geholpen. 

Zelf schade opnemen

U kunt dan de keuze maken om schade vooruitlopend op een schade-opname zelf al (provisorisch) te herstellen of te laten herstellen. Let op: hier kleeft het risico aan dat de (oorzaak en omvang van de) schade niet meer is vast te stellen door de onafhankelijke deskundige die later over uw schade moet adviseren. En daarmee wordt een besluit over vergoeding van de schade bemoeilijkt. Als u zich toch genoodzaakt voelt maatregelen te nemen, houd u dan rekening met het volgende:

  • Wij adviseren u in ieder geval de schade zo goed mogelijk te documenteren voordat u maatregelen neemt. Dit betekent dat u goede foto’s maakt van de schade, zowel van veraf áls van (zeer) dichtbij. Daarnaast helpt het als u bijvoorbeeld facturen bewaart die u heeft ontvangen in verband met het herstel van de schade. Wij vragen dan, wanneer u wel aan de beurt bent voor een schade-opname, aan de deskundige om aan de hand van al die informatie ons te adviseren over het ontstaan van de schade en de schadeomvang.
  • U kunt u er waar mogelijk hoe dan ook voor kiezen om alleen de hoogst noodzakelijke herstelmaatregelen te treffen die noodzakelijk zijn om het verergeren van de schade te stoppen of een deel van de woning weer bruikbaar te maken. Als de deskundige oordeelt dat er sprake is van mijnbouwschade, dan komen de redelijke kosten van dergelijke noodzakelijke voorzieningen en herstelmaatregelen ook voor vergoeding in aanmerking.