Vereisten voor deskundigen

Het IMG zet externe, onafhankelijke deskundigen in om u en het bestuur van het IMG te adviseren over de schade waarvoor u een aanvraag tot schadevergoeding heeft gedaan. Deze deskundigen spelen daarmee een belangrijke rol binnen de schadeprocedure. Op deze pagina leest u welke eisen wij stellen aan deze deskundigen. 

deskundige

Opleiding en kennis

We stellen eisen aan de deskundigheid van de deskundigen die wij inzetten. Het gaat daarbij om opleiding, kennis, communicatie vaardigheiden en onafhankelijkheid. Al deze eisen zijn beschreven in 'Minimale Kwaliteitseisen Deskundigen en andere Functionarissen'

Onpartijdigheid

We stellen ook eisen aan de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de persoon van de deskundige. Als op één van onderstaande eisen het antwoord 'ja' is, dan is er sprake van (schijn van) partijdigheid. Het IMG wijst dan een andere deskundige toe.

  1. Is de deskundige de afgelopen 5 jaar op basis van een arbeidsovereenkomst, dan wel een aanstelling als ambtenaar, werkzaam geweest bij de NAM, het CVW, de minister van EZK of de TCMG/het IMG? 
  2. Heeft de deskundige het afgelopen jaar als deskundige ten behoeve van de NAM en/of het CVW werkzaamheden uitgevoerd, die bestonden uit de beoordeling van en advisering over oorzakelijk verband en begroting van mijnbouwschade?
  3. Heeft de deskundige de afgelopen 6 maanden ten behoeve van de NAM en/of het CVW andere werkzaamheden als deskundige uitgevoerd dan bedoeld onder 2, en heeft hij die werkzaamheden in deze periode gedurende meer dan 50% van de door hem/haar gewerkte tijd uitgevoerd?
  4. Heeft de aanvraag betrekking op een bepaald gebouw of werk ten aanzien waarvan de deskundige eerder als deskundige ten behoeve van de NAM en/of het CVW werkzaamheden heeft uitgevoerd?
  5. Zijn er overigens omstandigheden ten aanzien van de deskundige die maken dat twijfels rondom de onpartijdigheid van de deskundige naar het oordeel van de TCMG / het IMG objectief gerechtvaardigd zijn (vergelijk EHRM 5 juli 2007, ECLI:NL:XX:2007: BB5086, NJ 2010/323, par. 47-48; HR 6 maart 2015, ECLI:NL:HR:2015:523; ABRvS 28 september 2016, ECLI:NL:RVS: 2016:2582)?

Disclosure statement

Als het antwoord op al deze vragen 'nee' luidt, dan is er geen (schijn van) partijdigheid voor de persoon van de deskundige. Om als aanvrager een weloverwogen beoordeling te kunnen doen van de persoon van de deskundige is het mogelijk een disclosure statement aan te vragen. Hier ziet u een voorbeeld daarvan (PDF). In de praktijk wordt hier vrijwel geen gebruik van gemaakt.

Expertisebureaus en onafhankelijke deskundigen