Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Verruiming van de regeling

Op 19 april 2023 maakten we bekend dat we de regeling voor immateriële schade gaan verruimen. Vergoedingen binnen huishoudens worden gelijkgetrokken. Daarnaast ontvangen Groningers die te maken hebben met sloop/nieuwbouw of met versterkingsmaatregelen omdat hun woning als onveilig is beoordeeld voortaan de hoogste vergoeding.

De verwachting is dat het in het eerste kwartaal van 2024 weer mogelijk is voor nieuwe aanvragers om een aanvraag in te dienen. 

 

 

Twee landwegen komen samen tussen weilanden in het Groninger landschap.

In het kort

Wanneer kunt u een aanvraag indienen?

De verwachting is dat het in het eerste kwartaal van 2024 weer mogelijk is voor nieuwe aanvragers om een aanvraag in te dienen. Op dit moment is dat niet mogelijk omdat wij er hard aan werken om alle aanpassingen aan de regeling door te voeren, zodat we nieuwe aanvragen direct kunnen beoordelen op basis van de nieuwe, verruimde regels.

Wanneer heeft u recht op een (aanvullende) vergoeding?

Er zijn verschillende redenen waardoor u mogelijk recht heeft op een (aanvullende) vergoeding.

 • Als u te maken heeft (gehad) met sloop/nieuwbouw van uw woning, of te maken heeft (gehad) met versterkingsmaatregelen omdat uw woning als onveilig is beoordeeld, en nog niet de hoogste vergoeding van € 5.000 heeft ontvangen.
 • Als iemand met wie u sinds 16 augustus 2012 een huishouden* heeft gevormd een hoger PIA-profiel (beoordeling van de persoonlijke vragenlijst) en/of een hogere vergoeding voor immateriële schade dan u heeft ontvangen.

* Om een huishouden vast te stellen, kijken we naar de volwassen personen met wie u sinds 16 augustus 2012 minimaal 6 maanden heeft samengewoond. Alleen de personen die zelf al een beslissing voor immateriële schade hebben ontvangen, tellen daarbij mee.

Voorwaarden voor verhoging

Met de verruimingsmaatregelen willen we Groningers die te maken hebben (gehad) met de heftige gevolgen van de gaswinning, ruimer compenseren. Daarbij gelden voorwaarden voor de verhoging. Hiermee willen we voorkomen dat mensen die niet of nauwelijks te maken hebben (gehad) met de gevolgen van de gaswinning straks een (hogere) vergoeding ontvangen vanwege het enkele feit dat ze deel uitmaken van een huishouden.

Uit welke stappen bestaan de verruimingsmaatregelen?

We bekijken in 4 stappen of u door de verruimingsmaatregelen recht heeft op een (aanvullende) vergoeding voor immateriële schade.

Stap 1: Versterking of sloop/nieuwbouw?

We bekijken of u te maken heeft (gehad) met versterking omdat uw woning als onveilig is beoordeeld of sloop/nieuwbouw van uw woning. Zo ja, dan heeft u recht op de hoogste vergoeding van € 5.000.

Stap 2: Voorwaarden voor verhoging

We kijken of er bij u en degenen met wie u een huishouden* heeft gevormd voldaan is aan de voorwaarden voor verhoging:

 • minimaal een lichte aanwijzing (1) voor een persoonsaantasting is aangenomen voor fysieke schade aan de woning (zoals scheuren in muren), OF;​
 • minimaal een lichte aanwijzing (1) voor een persoonsaantasting is aangenomen in verband met onveiligheid van de woning (zoals bij versterking of een acuut onveilige situatie).

Alleen de huishoudleden die aan deze voorwaarden voldoen, nemen we mee in de berekening voor het gelijktrekken van de vergoedingen. Dit doen we om te voorkomen dat mensen die niet of nauwelijks met de gevolgen van de gaswinning te maken hebben gehad, toch een vergoeding voor immateriële schade krijgen.

Voldoet u zelf niet aan de voorwaarden voor verhoging?

Dan slaan we de volgende stappen over en zal er alleen op basis van stap 1 (indien hier sprake van is) overgegaan worden op een eventuele nabetaling.

Voldoet een persoon binnen uw huishouden niet aan de voorwaarden voor verhoging?

Dan tellen de gegevens van deze persoon niet mee voor het gelijktrekken van een huishouden. Dat betekent dat zijn/haar PIA-profiel (de uitkomst van de persoonlijke vragenlijst) en de hoogte van een vergoeding voor immateriële schade niet worden meegeteld.

* Om een huishouden vast te stellen, kijken we naar de volwassen personen met wie u sinds 16 augustus 2012 minimaal 6 maanden heeft samengewoond. Alleen de personen die zelf al een beslissing voor immateriële schade hebben ontvangen, tellen daarbij mee.

Stap 3: Gelijktrekken binnen het huishouden

We kijken of iemand met wie u een huishouden* heeft gevormd een hoger PIA-profiel heeft en/of een hogere vergoeding heeft ontvangen. Hierbij is van belang dat u alleen uw eigen vergoeding kunt doorgeven. Een vergoeding die u hebt ontvangen op basis van het gelijktrekken binnen een huishouden kunt u dus niet nogmaals doorgeven. Zo ja, (en is aan de voorwaarde van stap 2 voldaan) dan berekenen we op basis daarvan op welke vergoeding u recht heeft.

Stap 4: Uitbetalen

We kijken of u al eerder een vergoeding voor immateriële schade uitbetaald heeft gekregen en betalen het verschil uit op het bij ons bekende rekeningnummer.

 • Wat kan ik doen als mijn situatie is gewijzigd?

  Als uw situatie in de toekomst verandert, bijvoorbeeld omdat uw woning later wel in aanmerking komt voor sloop/nieuwbouw of versterking dan hebt u mogelijk recht op een (hogere) vergoeding. Wanneer en op welke manier u hier aanspraak op kunt maken is op dit moment nog niet bekend. We onderzoeken op dit moment op welke manier wij dit mogelijk kunnen maken. Zodra dit duidelijk is zullen wij hierover communiceren op onze website.

 • Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een hogere vergoeding?

  Iedereen voor wie de verruiming tot een (hogere) vergoeding leidt, krijgt vanzelf bericht van ons. U hoeft daar zelf niets voor te doen. We bekijken in 4 stappen of iemand door de verruimingsmaatregelen recht heeft op een (aanvullende) vergoeding voor immateriële schade.

  Heeft u een lopende bezwaarzaak? De afdeling bezwaar bekijkt bij de beoordeling van uw bezwaarschrift of de verruiming ook gevolgen heeft voor uw situatie. In sommige gevallen hebben bezwaarmakers al bericht gehad over de gevolgen van de verruiming.

 • Moet ik ook gegevens of documenten aanleveren voor de(her)beoordeling?

  U hoeft in eerste instantie niets aan te leveren. Als wij aanvullende informatie nodig hebben nemen wij contact met u op.

 • Wanneer is er sprake van sloop/nieuwbouw?

  Er is sprake van versterking als uw woning door de NCG (of een andere instantie) als onveilig is beoordeeld en in opdracht van de NCG (of een andere instantie) versterkt moet worden. U hoeft hier zelf in eerste instantie geen gegevens voor aan te leveren. Houd er wel rekening mee dat onderdeel zijn van het versterkingsprogramma van de NCG niet hetzelfde is als versterking. Er wordt eerst door de NCG gekeken in hoeverre de woning veilig is en daarna wordt beoordeeld of er versterking nodig is. Om te beoordelen of er sprake is van versterken of sloop/nieuwbouw gebruiken wij de gegevens die wij van de NCG ontvangen.

  Als u niet bent meegenomen in de herstelronde maar uw woning later wel in aanmerking komt voor sloop/nieuwbouw of versterking, dan hebt u mogelijk recht op een (hogere) vergoeding. Wanneer en op welke manier u hier aanspraak op kunt maken is op dit moment nog niet bekend. We onderzoeken op dit moment op welke manier wij dit mogelijk kunnen maken. Zodra dit duidelijk is zullen wij hierover communiceren op onze website.

  Als uw woning in eerste instantie onveilig is verklaard gaan we daar vanuit bij de herbeoordeling.

 • Geldt de verruiming ook voor huurders die te maken hebben gehad met versterkingsmaatregelen voor sloop/nieuwbouw?

  Ja, de verruimingen gelden ook voor huurders die in aanmerking komen voor sloop/nieuwbouw of waarvan de woning versterkt moet worden.

 • Heb ik recht op een aanvulling als mijn overleden huisgenoot/partner in leven een hogere vergoeding heeft ontvangen dan ik?

  Bij de verruimingen kijken we naar met welke personen u een huishouden heeft gevormd. Heeft één van deze personen een hogere vergoeding ontvangen dan u? Dan wordt uw vergoeding - als u voldoet aan de drempelwaarde - met diegene gelijkgetrokken. Ook als een huisgenoot/partner ondertussen is overleden.

  Heeft mijn overleden huisgenoot/partner recht op een aanvulling als ik een hogere vergoeding heb ontvangen?

  Als op basis van het verruimde beleid recht is op een (aanvullende) vergoeding, en de aanvrager inmiddels is overleden, wordt de (aanvullende) vergoeding uitgekeerd aan de erfgenaam.

 • Wanneer wordt de (aanvullende) vergoeding betaald?

  2 weken na verzending van de brief waarin is aangegeven op welke (aanvullende) vergoeding u recht heeft, wordt het bedrag gestort. Als u uw rekeningnummer wijzigt kan het enkele dagen langer duren.