Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

Aanvraag beoordelen

De aanvraag bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vier onderwerpen die we bouwstenen noemen. Het tweede deel is een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse, met een aantal gesloten vragen. Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

De verwachting is dat het in het eerste kwartaal van 2024 weer mogelijk is voor nieuwe aanvragers om een aanvraag in te dienen.

Heeft u een aanvraag bij ons ingediend?

Dan kijken in eerste instantie naar de feitelijke gegevens van uw situatie. Vooral dit deel van de aanvraag bepaalt of u in aanmerking komt voor een vergoeding. Heeft u de vragenlijst ingevuld? Dan nemen we die gegevens ook mee in de beoordeling. Deze vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding in positieve zin bijstellen, maar telt veel minder zwaar mee in de beoordeling.

Een map van Instituut Mijnbouwschade Groningen ligt op een tuinbank met ernaast een plantenbak waarin een klein standbeeldje neerkijkt op de map.

Naar welke gegevens kijken wij?

Deel 1: feitelijke gegevens over uw situatie

Door de gevolgen van de gaswinning hebben inwoners van Groningen en een deel van Drenthe te maken met aardbevingen. Op veel plekken is daardoor schade aan woningen ontstaan. De afwikkeling van deze schade en soms ook de veiligheidssituatie van woningen, kan ingrijpend zijn op het dagelijkse leven. Daarom kijken we bij een aanvraag naar onderstaande gegevens. Dit noemen we bouwstenen en geven een beeld van de persoonlijke situatie.

Locatie

Waar u woont of heeft gewoond, vanaf 16 augustus 2012. En of u eigenaar bent van de woning. Dat telt het bij de beoordeling zwaarder mee dan wanneer u een woning huurt.

Veiligheid

Of u te maken heeft gehad met onveilige situatie in uw woning. Heeft u te maken gehad met versterking van uw woning of sloop/nieuwbouw? Dan heeft u recht op de hoogste vergoeding van € 5.000.

Omvang schade

Hoeveel schadevergoeding aan uw woning door aardbevingen is uitgekeerd. Hoe meer vergoedingen uitgekeerd zijn voor uw woning, hoe zwaarder dat meetelt. Bent u geen eigenaar van de woning? Dan telt dit onderdeel voor de helft mee.

Doorlooptijd

Hoe lang de procedure tot afhandeling van de schade heeft geduurd. Hoe langer u heeft moeten wachten hoe zwaarder dat meetelt. Dit onderdeel telt alleen mee als u eigenaar bent van een woning.

Meer informatie over de Bouwstenen

 

Vergoedingen binnen uw huishouden

We willen dat iedereen binnen een huishouden dezelfde vergoeding ontvangt. Daarom kijken we ook of mensen binnen uw huishouden een vergoeding voor immateriële schade hebben ontvangen.

Voorwaarden voor verhoging

We willen voorkomen dat mensen die niet of nauwelijks te maken hebben (gehad) met de gevolgen van de gaswinning straks een (hogere) vergoeding ontvangen vanwege het enkele feit dat ze deel uitmaken van een huishouden. Daarom gelden er voorwaarden voor de verhoging.

We kijken of er bij u en degenen met wie u een huishouden* heeft gevormd voldaan is aan de voorwaarden voor verhoging:

 • minimaal een lichte aanwijzing (1) voor een persoonsaantasting is aangenomen voor fysieke schade aan de woning (zoals scheuren in muren)
  OF;​
 • minimaal een lichte aanwijzing (1) voor een persoonsaantasting is aangenomen in verband met onveiligheid van de woning (zoals bij versterking of een acuut onveilige situatie).

Voldoet u zelf niet aan de voorwaarden voor verhoging?

Dan slaan we de volgende stappen over en zal er alleen op basis van stap 1 (indien hier sprake van is) overgegaan worden op een eventuele nabetaling.

Voldoet een persoon binnen uw huishouden niet aan de voorwaarden voor verhoging?

Dan tellen de gegevens van deze persoon niet mee voor het gelijktrekken van een huishouden. Dat betekent dat zijn/haar PIA-profiel (de uitkomst van de persoonlijke vragenlijst) en de hoogte van een vergoeding voor immateriële schade niet worden meegeteld.

* Om een huishouden vast te stellen, kijken we naar de volwassen personen met wie u sinds 16 augustus 2012 minimaal 6 maanden heeft samengewoond. Alleen de personen die zelf al een beslissing voor immateriële schade hebben ontvangen, tellen daarbij mee.

Aan de hand van deze feitelijke gegevens bepalen we welke ‘categorie’ persoonsaantasting voor u geldt en welke vergoeding daarbij hoort.

  • Categorie

  • Bijbehorende vergoeding

  • Categorie A: geen persoonsaantasting

  • € 0

  • Categorie B: Persoonsaantasting

  • € 1.500

  • Categorie C: Ernstige persoonsaantasting

  • € 3.000

  • Categorie D: Bijzonder ernstige persoonsaantasting

  • € 5.000

Deel 2: de vragenlijst (Persoonlijke Impact Analyse)

Het tweede deel is een vragenlijst waarin de hoogstpersoonlijke ervaring van de gevolgen van de aardbevingen centraal staat. De beleving van verdriet, leed en emoties verschilt per persoon en iedereen gaat anders om met de gevolgen van de aardbevingen. Op deze manier willen we een beeld krijgen hoe het úw leven beïnvloed heeft.

We raden aan om de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding in positieve zin bijstellen, maar telt minder zwaar mee in de beoordeling.

 • Hoe het met u persoonlijk gaat, bijvoorbeeld of u veel piekert of slecht slaapt.
 • De manier waarop u omgaat met ingrijpende gebeurtenissen en de invloed daarvan op uw dagelijks leven. Op bijvoorbeeld het werk en hobby’s.
 • De invloed van de bevingen op uw sociale contacten, zoals familieleden, vrienden en buren.

Uit deze vragenlijst volgt een profiel. Dit profiel geeft de mate aan waarin u leed en verdriet heeft ervaren. In sommige situaties kan dit vragenlijst-profiel ertoe leiden dat we aannemen dat toch een hogere categorie persoonsaantasting geldt, dan we met de feitelijke gegevens alleen hadden bepaald.

Profiel 1: tot licht ervaren leed
Profiel 2: enigszins ernstig ervaren leed
Profiel 3: ernstig ervaren leed
Profiel 4: bijzonder ernstig ervaren leed

Meer over de beoordeling

In uitzonderlijke situaties kan een hogere vergoeding worden toegekend. Dan passen we maatwerk toe. Denkt u dat dit voor u geldt? Belt u ons dan.

Wat is een persoonsaantasting?

Er is bijvoorbeeld sprake van een persoonsaantasting als iemand lichamelijk letsel heeft opgelopen na een verkeersongeval, zoals een gebroken been. Ook is dat het geval als iemand geestelijk letsel heeft opgelopen na een ongeval, zoals een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Maar ook als iemand geen lichamelijk of geestelijk letsel heeft opgelopen, kan in bepaalde gevallen toch sprake zijn van een persoonsaantasting. Dat is onder meer afhankelijk van de ernst van de gevolgen van een bepaalde gebeurtenis voor iemand. Normaliter zal een aanvrager zijn persoonsaantasting zelf moeten aantonen, maar we helpen u daarbij door gegevens te verzamelen over uw persoonlijke situatie.

Hoe gaan wij om met uw informatie?

We begrijpen dat deze aanvraag heel persoonlijk is. Vanzelfsprekend nemen wij passende maatregelen bij het opslaan en gebruiken van uw gegevens. In onze privacyverklaring vindt u meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, op welke grond(en) uw persoonsgegevens worden verwerkt en over uw rechten. Uw persoonsgegevens zijn altijd beveiligd en worden niet langer bewaard dan nodig.