Verder naar inhoud

Immateriële schadevergoeding

IMS aanvragen via IMG of DeHaan Advocaten

Sommige huurders zijn aangesloten bij DeHaan Advocaten om een vergoeding voor immateriële schade te ontvangen van de NAM. DeHaan Advocaten heeft in januari 2024 aangekondigd dat iedereen binnenkort een persoonlijk voorstel kan verwachten. U vraagt zich misschien af of het verstandig is akkoord te gaan met dit voorstel of om een vergoeding bij ons aan te vragen. Wij kunnen u hierover niet adviseren. Wel hebben we hieronder de belangrijkste punten voor het aanvragen van een immateriële schadevergoeding via het IMG op een rij gezet, zodat u een keuze kunt maken.

Welke keuzes heeft u?

Belangrijk om te weten is dat, als u een vergoeding voor immateriële schade ontvangt van de NAM, u geen aanvraag meer bij ons kunt indienen. Dat komt omdat het IMG niet bevoegd is om een aanvraag voor immateriële schadevergoeding in behandeling te nemen als u al een vergoeding voor immateriële schade door gaswinning heeft ontvangen.

Als u een procedure heeft lopen tegen de NAM, maar nog geen vergoeding heeft ontvangen kunt u twee dingen doen:

 1. U kunt u de procedure stopzetten en daarna bij ons een aanvraag doen.
 2. U zet de procedure tegen de NAM door. U kunt dan bij ons geen aanvraag doen.

Hoe wordt uw aanvraag bij ons beoordeeld?

De aanvraag tot vergoeding van immateriële schade bij ons bestaat uit twee delen. Het eerste deel bestaat uit vier onderwerpen die we bouwstenen noemen. Dat zijn:

 • Locatie: De plek waar iemand woont (en heeft gewoond)
 • Veiligheid: De veiligheidssituatie op deze adressen
 • Omvang schade: De omvang van de fysieke mijnbouwschade aan de  woning, waarvoor een schadevergoeding is toegekend
 • Doorlooptijd: Hoe lang de procedure tot afhandeling van de fysieke schade heeft geduurd.

Het tweede deel is een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse, met een aantal gesloten vragen. Met de gegevens van de vier bouwstenen kunnen we vaststellen of er sprake is van een persoonsaantasting en daarmee of u een vergoeding krijgt. De ingevulde vragenlijst kan de hoogte van een eventuele vergoeding positief beïnvloeden.

Als u een woning huurt dan beoordelen we uw aanvraag net iets anders dan wanneer u (mede-)eigenaar bent. Eigenaren van een woning kunnen extra financiële spanningen of risico’s hebben ervaren door schade aan de woning en de doorlooptijd van de schadeafhandeling. Dit komt doordat woningeigenaren zelf schade moeten melden en de afhandeling daarvan zelf verzorgen. Huurders melden de schade bij de verhuurder. 

 • De omvang van de schade telt daardoor voor de helft mee.
 • De doorlooptijd van de afhandeling van de schademelding telt niet mee.

Op deze pagina kunt u hier meer over lezen.

Verruiming van de regeling

We verruimen de regeling voor immateriële schade, ook voor huurders:

 • Huurders die te maken hebben met versterking en/of sloop of nieuwbouw hebben recht op de hoogste vergoeding van €5000
 • Vergoedingen binnen huishoudens worden gelijk getrokken

Op deze pagina kunt u hier meer over lezen. 

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u zonder afspraak naar een van onze steunpunten komen of contact opnemen met ons Serviceloket. Zij kunnen u uitleggen hoe onze regeling werkt. Als u vragen heeft over het voorstel dat u heeft ontvangen kunt u contact opnemen met DeHaan Advocaten. 

 • Mijn aanvraag is afgewezen omdat het IMG niet bevoegd is. Wat kan ik doen?

  In de Tijdelijke wet Groningen staat dat wij in sommige gevallen uw aanvraag niet mogen behandelen. Bijvoorbeeld als u (eventueel na tussenkomst van de rechter) al een vergoeding voor immateriële schade van de NAM heeft gekregen. Dan is het niet meer mogelijk om bij ons een vergoeding voor immateriële schade aan te vragen.

  Ook als u op dit moment betrokken bent in een gerechtelijke procedure tegen de NAM over de vergoeding van immateriële schade, of met de NAM onderhandelt over een vergoeding voor immateriële schade, mogen wij uw aanvraag niet behandelen. Dat kan alleen als u zich terugtrekt uit de gerechtelijke procedure of uit de onderhandelingen met de NAM.

 • Hoe kan het dat mijn huisgenoot een (hogere) vergoeding heeft gekregen dan ik?

  Immateriële schade is schade die niet in het vermogen, maar op een andere manier – in de vorm van pijn, geestelijk leed, verdriet, of gederfde levensvreugde – wordt geleden. De vergoeding voor immateriële schade heeft als doel dit leed en verdriet te verzachten en genoegdoening te geven. Door dit bijzondere doel, is het recht op vergoeding van immateriële schade hoogstpersoonlijk.

  Vanwege dat hoogstpersoonlijke karakter, brengen we met de regeling voor immateriële schade ook per persoon (in plaats van per huishouden) in kaart of en, zo ja, in welke mate iemand in zijn persoon is aangetast. Dit doen we door te kijken naar de twee onderdelen van de aanvraag:

  • Deel 1: de feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie (de bouwstenen).
  • Deel 2: de antwoorden op de vragenlijst (de Persoonlijke Impact Analyse).
   Soms kan het zijn dat de omstandigheden binnen een huishouden van elkaar verschillen, of anders worden gewogen. Zo wegen de omvang van de schade (bouwsteen 3) minder zwaar (namelijk voor 50%) en de doorlooptijd (bouwsteen 4) niet mee als iemand geen eigenaar is van de woning waaraan schade is ontstaan door de aardbevingen. Ook kunnen de gevolgen van de aardbevingen op de een meer impact hebben dan op de ander. Dit zien we terug in de vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse. Dit kan leiden tot toekenning van een andere vergoeding.

  In onze besluitbrief leest u hoe we uw situatie hebben beoordeeld.

 • Wat kan ik doen als ik vind dat maatwerk moet worden toegepast?

  Uitgangspunt is dat aanvragen tot vergoeding van immateriële schade aan de hand van de gestandaardiseerde methode worden behandeld. Door te kijken naar feitelijke gegevens over de persoonlijke situatie (de bouwstenen) en de antwoorden op de vragenlijst (de Persoonlijke Impact Analyse) beoordelen we of het aannemelijk is dat sprake is van een persoonsaantasting en, zo ja, in welke mate. Hoe hoger het bedrag is dat wordt toegekend, hoe groter de mate is waarin we aannemen dat iemand in zijn persoon is aangetast door ervaren hinder, overlast, stress, frustratie, onzekerheid en boosheid als gevolg van de gaswinning.

  Soms zijn de persoonlijke omstandigheden zo bijzonder en afwijkend, dat we maatwerk toepassen. Maar dit gebeurt alleen in uitzonderingssituaties. Namelijk wanneer er bijzonder ernstige persoonlijke omstandigheden spelen. Omstandigheden waarmee we met de gestandaardiseerde regeling evident geen rekening hebben kunnen houden. Omstandigheden die ertoe leiden dat de toegekende vergoeding niet passend is, gelet op uitspraken van rechters in vergelijkbare situaties. Bijvoorbeeld als iemand door de gevolgen van de gaswinning een psychische ziekte (zoals een posttraumatische stressstoornis) heeft ontwikkeld, en daardoor niet meer kan werken.

  Als dat bij u zo is, dan vragen we u om zelf te onderbouwen dat dit bij u speelt. Ook zult u moeten onderbouwen waarom dit in uw situatie tot een hogere vergoeding moet leiden.

 • Hoe zijn de vaste bedragen bepaald?

  We hebben ervoor gekozen om te werken met vaste bedragen van:

  • € 1.500 in het geval van een persoonsaantasting;
  • € 3.000 in het geval van een ernstige persoonsaantasting, en;
  • € 5.000 in het geval van een bijzonder ernstige persoonsaantasting.

  Als wordt gekeken naar de in Nederland gebruikelijke bedragen en bandbreedtes, en naar de bedragen die de Commissie Verheij heeft geadviseerd (namelijk maximaal € 3.000 per huishouden), zijn deze gekozen bedragen ruimhartig. In uitzonderlijke situaties kan de vergoeding hoger uitvallen.

 • Moet de regeling van het IMG niet worden aangepast na de uitspraak van de Hoge Raad van oktober 2021?

  Nee. De uitspraak van de Hoge Raad is voor ons belangrijk, maar bepaalt niet hoe wij immateriële schade moeten vergoeden. Ook geeft het geen oordeel over onze regeling voor immateriële schade.

  De uitspraak van de Hoge Raad is een bevestiging van een eerdere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Die uitspraak is een belangrijk gezichtspunt geweest bij de ontwikkeling van onze regeling voor immateriële schade. Toch hebben we bewust gekozen voor een andere methode, omdat we denken dat de problematiek van immateriële schade als gevolg van de gaswinning in Groningen meer omvat dan alleen fysieke schade.

  Daarom houden wij rekening met meerdere indicatoren (locatie, veiligheid, omvang schade en doorlooptijd) om de nadelige gevolgen van de gaswinning voor een aanvrager in te schatten. Daarnaast bieden we aanvragers de mogelijkheid om hun persoonlijke ervaringen met de gevolgen van de gaswinning met ons te delen via een vragenlijst, de Persoonlijke Impact Analyse, die we ook meewegen.

  Op deze manier kunnen ook mensen die maar één keer met fysieke schade te maken hebben gehad, en bijvoorbeeld een vergoeding via de Stuwmeerregeling hebben ontvangen, in aanmerking komen voor een vergoeding voor immateriële schade. Hetzelfde geldt voor mensen die nooit met fysieke schade te maken hebben gehad, maar bijvoorbeeld wel met versterkingsmaatregelen.

  We denken hiermee niet alleen een juridisch juiste, maar ook rechtvaardige en ruimhartige regeling te hebben gemaakt voor Groningers, met zo veel mogelijk oog voor de menselijke maat.

 • Wat is een wettelijke vertegenwoordiger?

  Een wettelijk vertegenwoordiger is degene die het gezag heeft over het kind. Zij nemen beslissingen over de financiën, opvoeding en zorg van het kind. Meestal zijn dit de ouder(s).

  Soms zijn dit niet de ouders. Zo komt het soms voor dat (vanaf de geboorte) maar één van de ouders het ouderlijk gezag heeft, of dat één van de ouders uit het ouderlijk gezag is ontheven. Ook kan het voorkomen dat een minderjarige onder het gezag van iemand anders staat, bijvoorbeeld een voogd.

 • Wat is de rol van de wettelijk vertegenwoordiger?

  • Bij de aanvraag. De wettelijk vertegenwoordiger doet de aanvraag voor het kind.
  • Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding voor het kind. Om de hoogte van de vergoeding voor het kind te bepalen, kijken we naar de hoogte van de vergoeding van de wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Hebben beide wettelijk vertegenwoordigers een vergoeding gekregen? Dan gaan we uit van het hoogste bedrag dat één van de wettelijk vertegenwoordigers heeft ontvangen.
 • Waarom is het belangrijk dat de wettelijk vertegenwoordigers onderling goed met elkaar communcieren?

  Alleen degene die de aanvraag doet, ontvangt van ons alle brieven en informatie over de aanvraag. Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager zelf om de andere wettelijk vertegenwoordiger en/of het kind te informeren over en te betrekken bij de aanvraag. Dit kan vervelende situaties voorkomen. Bovendien moeten we rekening houden met privacyregels, waardoor we zorgvuldig moeten beoordelen met wie we welke informatie delen.