Woo- en Wob-verzoeken

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen en is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Op deze pagina kunt u lezen hoe u een Woo-verzoek indient en welke Wob-verzoeken het IMG heeft afgehandeld. Deze documenten zijn openbaar.

Schadeopname in slaapkamer

De documenten zijn pdf-bestanden. U kunt deze openen met bijvoorbeeld Adobe Acrobat, of een ander programma waarmee u pdf-bestanden kunt openen.

Afgehandelde Woo-verzoeken
Woo-besluit 15 mei 2023
Woo-besluit 11 mei 2023 Besluit richtlijnen en opdrachten aan deskundigen
Woo-besluit 25 april 2023
Woo-bzw 11 januari 2023 Bezwaar beoordelingskader
Woo-besluit 19 december 2022  Besluit tot standkoming aanvullende vergoeding 
Woo-besluit 18 oktober 2022  Besluit klachten en de heer Kortmann
Woo-besluit 17 oktober 2022 Besluit communicatie en zaken rondom rechtspraak
Woo-besluit 12 oktober 2022
Woo-besluit 7 oktober 2022

Woo-besluit 7 oktober 2022 & 5 december 2022

Besluit beoordelingskader - deel I

Woo-besluit 20 juni 2022 Alle documenten rondom een dossier
Woo-besluit 17 juni 2022
Woo-besluit 13 juni 2022 Besluit basering immateriële schade
Woo-besluit 11 mei 2022 Schadeopname door medewerker DOG
Afgehandelde Wob-verzoeken
Wob-, Who-besluit 23 mei 2022 Besluit informatievraag trillingstool
Wob-, Who-besluit 23 mei 2022 Stukken behorende bij Wob-besluit 23 mei
Wob-besluit 12 april 2022 Overzicht totale onderzoekskosten op adres in Warffum
Wob-besluit 4 april 2022 Verzoek om openbaarmaking van communicatie tussen het Instituut en een deskundigenbureau.
Wob-besluit 18 februari 2022 Verzoek tot openbaarmaking van communicatie tussen (een medewerker van) het Instituut en een deskundigenbureau.
Wob-besluit 18 februari 2022 Verzoek tot openbaarmaking van volledige dossierinformatie en communicatie tussen het Instituut en een deskundigenbureau
Wob-besluit 9 februari 2022 Verzoek tot openbaarmaking van interne correspondentie.

Een Woo-verzoek indienen

Iedereen kan bij het IMG een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie die staat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Het IMG maakt actief relevante onderzoeken en kaders openbaar. Die informatie kunt u op deze website vinden. Bent u op zoek naar andere informatie, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. 

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen en is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Wob-verzoeken heten daarom voortaan Woo-verzoeken. De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob). Meer informatie over deze nieuwe wet staat op de website van de Rijksoverheid.

Inzage in uw eigen dossier

Inzage in uw eigen dossier is mogelijk via de pagina Mijn Dossier. Mist u correspondentie in uw eigen dossier, neem dan contact op met het serviceloket via telefoonnummer 088- 4444 111 of  uw zaakbegeleider. Voor inzage in uw eigen dossier is dus geen Wob-verzoek nodig. Uw eigen dossier is niet openbaar voor iedereen.

Eisen aan een Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende drie criteria:

  • in het verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het IMG over beschikt

Als het voor het IMG niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan deze criteria voldoet, wordt de verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting van de aanvrager van een Woo-verzoek is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Woo-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het IMG.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het IMG streeft ernaar 10 dagen na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de website van het IMG te plaatsen.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek indienen door een mail te sturen naar: woo@schadedoormijnbouw.nl