Woo- en Wob-verzoeken

Op deze pagina kunt u lezen hoe u een Woo-verzoek indient. Ook vindt u er welke algemene Wob- en Woo-verzoeken het IMG heeft afgehandeld. Deze documenten zijn in beginsel openbaar.  

Vraagt iemand om algemene informatie over bijvoorbeeld een regeling? Dan publiceren we het besluit en de documenten op deze webpagina. Vraagt iemand om documenten uit hun eigen dossier? Dan delen we deze informatie uiteraard met hen. Omdat het gaat om persoonlijke informatie, plaatsen we deze informatie niet op onze website.

Schadeopname in slaapkamer

De documenten zijn pdf-bestanden. U kunt deze openen met bijvoorbeeld Adobe Acrobat, of een ander programma waarmee u pdf-bestanden kunt openen.

Afgehandelde Woo-verzoeken

Woo-besluit 4 augustus 2023
Woo-besluit 24 juli 2023
Woo- besluit 11 juli 2023
Woo-besluit 13 juni 2023
Woo-besluit 15 mei 2023
Woo-besluit 11 mei 2023 Besluit richtlijnen en opdrachten aan deskundigen
Woo-besluit 25 april 2023
Woo-bzw 11 januari 2023 Bezwaar beoordelingskader
Woo-besluit 19 december 2022  Besluit tot standkoming aanvullende vergoeding 
Woo-besluit 18 oktober 2022  Besluit klachten en de heer Kortmann
Woo-besluit 12 oktober 2022
Woo-besluit 7 oktober 2022

Woo-besluit 7 oktober 2022 & 5 december 2022

Besluit beoordelingskader - deel I

Woo-besluit 17 juni 2022
Woo-besluit 13 juni 2022 Besluit basering immateriële schade
Woo-besluit 11 mei 2022 Schadeopname door medewerker DOG
Afgehandelde Wob-verzoeken
Wob-, Who-besluit 23 mei 2022 Besluit informatievraag trillingstool
Wob-, Who-besluit 23 mei 2022 Stukken behorende bij Wob-besluit 23 mei
Wob-besluit 12 april 2022 Overzicht totale onderzoekskosten op adres in Warffum

Een Woo-verzoek indienen

Iedereen kan bij het IMG een verzoek indienen om openbaarmaking van informatie die staat in documenten over een bestuurlijke aangelegenheid. Het IMG maakt actief relevante onderzoeken en kaders openbaar. Die informatie kunt u op deze website vinden. Bent u op zoek naar andere informatie, dan kunt u een Woo-verzoek indienen. 

Per 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervallen en is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Wob-verzoeken heten daarom voortaan Woo-verzoeken. De termijn voor afhandeling van een Woo-verzoek blijft vier weken, maar kan bij een omvangrijk of complex verzoek met maximaal twee weken worden verlengd (in plaats van vier weken onder de Wob). Voor oude Wob-verzoeken volgt het IMG ook de regels uit de nu geldende Woo. Dat betekent dat wanneer iemand documenten uit zijn of haar eigen dossier opvraagt, deze documenten niet openbaar worden gemaakt. Onder de Wob gebeurde dat wel. Oude Wob-verzoeken die betrekking hebben op het eigen dossier van een verzoeker zijn daarom niet langer openbaar. Meer informatie over deze nieuwe wet staat op de website van de Rijksoverheid.

Inzage in uw eigen dossier

Inzage in uw eigen dossier is mogelijk via de pagina Mijn Dossier. Mist u correspondentie in uw eigen dossier, neem dan contact op met het serviceloket via telefoonnummer 088 4444 111 of uw zaakbegeleider. Voor inzage in uw eigen dossier is dus geen Wob-verzoek nodig. Uw eigen dossier is niet openbaar voor iedereen.

Eisen aan een Woo-verzoek

Een Woo-verzoek kent geen vormeisen, maar moet wel voldoen aan de volgende drie criteria:

  • in het verzoek wordt zo precies mogelijk aangegeven waarover informatie wordt gevraagd
  • het verzoek moet gaan om informatie die in documenten is vastgelegd
  • het verzoek moet gaan om informatie waar het IMG over beschikt

Als het voor het IMG niet duidelijk is of een Woo-verzoek aan deze criteria voldoet, wordt de verzoeker om een toelichting gevraagd. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting van de aanvrager van een Woo-verzoek is ontvangen. Voor een zo spoedig mogelijke afhandeling is het daarbij van belang dat ook de Woo-verzoekers zelf bereikbaar zijn en hun contactgegevens kenbaar maken aan het IMG.

Openbaar voor iedereen

Informatie die met een Woo-besluit openbaar wordt gemaakt, wordt voor iedereen toegankelijk. Het IMG streeft ernaar 10 dagen na verzending van het Woo-besluit, de geanonimiseerde besluiten samen met de openbaar gemaakte documenten op de website van het IMG te plaatsen.

Waar kunt u een Woo-verzoek indienen?

U kunt uw Woo-verzoek indienen door een mail te sturen naar: woo@schadedoormijnbouw.nl