17 mei 2023

20 reacties

Tijdelijke maatregel rond besluiten over fysieke schade

In afwachting van verdere besluitvorming over nieuwe aanpakken voor fysieke schade, neemt het IMG tijdelijke maatregelen. Een deel van de aanvragers twijfelt momenteel over het starten of voortzetten van hun schadeprocedure. Het IMG zet de schadeafhandeling zoveel mogelijk voort, maar gaat hen wel nadrukkelijk de keuze bieden om aan het eind van de procedure een besluit over een aanvraag aan te houden.

Schade-opname

Groningers en Drenten met een lopende aanvraag voor vergoeding van fysieke schade krijgen hierover komende tijd een brief met meer uitleg. In geval van een maatwerktraject biedt het IMG hen na ontvangst van het adviesrapport de keuze nog geen besluit te krijgen over de aanvraag. In geval van een traject voor de vaste vergoeding gebeurt dat voorafgaand aan het aanbieden van een vaststellingsovereenkomst. In de bezwaarprocedure gebeurt dit in elke mogelijke fase waarin de procedure zich bevindt.

Voordeel aanhouden besluit

Voor de aanvragers heeft het uitblijven van een besluit als voordeel dat ze bij een besluit over hun aanvraag op een later moment mogelijk meteen in aanmerking komen voor eventuele gunstiger voorwaarden in de schadeafhandeling. De vergoeding van schades die nu door het IMG nog moeten worden afgewezen, is in de toekomst wellicht wel mogelijk als de bevoegdheden van het IMG worden verruimd, zoals reeds door het kabinet is voorgesteld. Voor de vaste vergoeding gelden later mogelijk ook hogere bedragen al dan niet in combinatie met gunstiger voorwaarden.

Nadeel aanhouden besluit

Tegelijk wordt deze onzekerheid niet door iedereen gevoeld en is het ook goed denkbaar dat een besluit op dit moment voor een deel van de gedupeerden wel te verkiezen is. Zeker als alle of vrijwel alle schades nu ook al door het IMG worden vergoed. Nadeel van het uitblijven van een besluit betekent immers vertraging in de afhandeling. Er kan dan ook geen vergoeding worden uitgekeerd. Het IMG kan niet voorspellen hoe snel de procedure dan weer hervat kan worden. Dat kan mogelijk maanden duren, hangende onder andere het debat in de Tweede Kamer en vervolgens eventuele aanpassing van wet- en regelgeving. Ook dient daarna de uitvoering hierop te worden ingericht.

Zoveel mogelijk voorbereiden

Om de verstoring van de lopende schadeafhandeling zo klein mogelijk te maken, gaat het IMG onverkort door met het doen van schadeopnames en het laten opleveren van adviesrapporten door externe deskundigen. Aanvragers wordt nadrukkelijk geadviseerd hieraan mee te werken en zo te helpen besluitvorming voor te bereiden. Welke aanpak er in de toekomst ook komt, de schadeopnames en adviesrapporten bieden waardevolle inzichten die geen nadeel vormen voor individuele aanvragers.

Kabinetsreactie

De maatregelen die het kabinet op 25 april voorstelde in reactie op de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen zijn vergaand en concreet. Dat geldt met name het voornemen om tot 40.000 euro in maatwerktrajecten geen beoordeling meer te doen van de schadeoorzaak (causaal verband). Het IMG voert momenteel een uitvoeringstoets uit die tijdig voor het Kamerdebat gereed is. Het IMG is op hoofdlijnen positief over de voorstellen. Het is echter al wel duidelijk dat onder meer de hier genoemde maatregel nog niet door het IMG in uitvoering kan worden gebracht. Dat vereist verdere uitwerking en een aantal politieke keuzes.

Voorstellen uitvoeren

Om in lopende procedures aanvragers nu al zoveel mogelijk tegemoet te komen, proberen we - binnen onze huidige wettelijke bevoegdheden - al wel zoveel mogelijk uitvoering te geven aan andere voorstellen uit het enquêterapport, de kabinetsvoorstellen en diverse aangenomen Kamermoties die daaraan voorafgingen. Voorbeelden daarvan zijn het verruimen van de regeling voor immateriële schade en de praktijk van beroep en hoger beroep.

Reageren

Arie 17 mei 2023 - 14:53

Hoe wordt er omgegaan met schades uit het verleden die zijn afgewezen? Deze worden alsnog met terugwerkende kracht vergoed neem ik aan als het onder de €40.000 is?

Hans, IMG 17 mei 2023 - 16:44

Beste Arie, de genoemde 40 duizend euro is een voorstel dat nog door de Tweede Kamer besproken moeten worden en nog nader uitgewerkt wordt. Het raakt ook de vraag hoe we omgaan met al genomen besluiten. Hoe het nieuwe beleid er precies uit gaat zien is nog niet bekend.

H.H. Yildiz 17 mei 2023 - 14:56

Dit staat er op RTV noord @Arie. 'We moeten de besluiten nu nemen volgens de regels die nu gelden', zegt Houdijk. 'Maar stel nou dat het voor gedupeerden veel gunstiger wordt als het kabinet besluiten heeft genomen, dan weten we niet of we dat met terugwerkende kracht ook mogen toepassen.'

Linda de Boer 17 mei 2023 - 17:56

Maar als je in de bezwaarfase zit dan is er toch ook al een besluit genomen. Hoezo kan dit dan nog voor de bezwaarfase gelden?

Hans, IMG 17 mei 2023 - 18:57

Beste Linda, dat klopt inderdaad. Maar ook hier wordt de mogelijkheid geboden om de afhandeling van het bezwaar te pauzeren. Mogelijk veranderen de kaders in deze fase ook met nog nieuw vast te stellen beleid. Kiest men ervoor niet te pauzeren, dan wordt de bezwaarprocedure gewoon voortgezet onder de regels zoals ze nu gelden.

Koeman 17 mei 2023 - 18:23

Tuurlijk wachten wachten wachten en wachten wachten wachten wachten. Nog even en dan kunnen mijn achter achter achter klein kinderen voor mij de schade aanvragen.

Appingedam 17 mei 2023 - 18:48

Waarom moeten mensen wachten op de hoogste vergoeding van immateriële schade die in sloop nieuwbouw regeling vallen? De adressen zijn alang bekend bij jullie, zelfs 5000 euro is nog een lachertje met alle ellende wat wij hier in Appingedam meemaken.

Hans, IMG 17 mei 2023 - 19:07

Beste Appingedam, ik kan me goed voorstellen dat gedupeerden dergelijke zaken het liefst meteen geregeld willen zien. Deze verruiming van de regeling immateriële schade wordt momenteel doorgevoerd. Dit kost enige tijd. Uiterlijk tegen het einde van de zomer kunnen we de aanpassing gaan uitvoeren.

Appingedam 17 mei 2023 - 20:12

En wanneer is het einde zomer volgens juliie?

Sjoerdtsje, IMG 25 mei 2023 - 13:04

Hallo Appingedam, we verwachten dat dit september zal zijn.

Hendrik 19 mei 2023 - 11:57

Wat betekend de status "besloten op aanvraag"? Er staat ook dat de aanvraag in behandeling is, terwijl ik een afwijzing heb gekregen. Betreft immateriële schade?

Sjoerdtsje, IMG 25 mei 2023 - 13:05

Hallo Hendrik, dat is lastig te zeggen zonder je dossier te raadplegen. Ik raad je aan om contact op te nemen met ons Serviceloket via T. 0800 4444 111 (bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 17.30 uur).

Brenda dijkman 21 mei 2023 - 10:59

Ik heb een zienswijze ingediend, en kreeg bericht dat er opnieuw gekeken word naar rapport , dat duurt al 1 jaar, hoelang gaat dat nog duren

Remon 22 mei 2023 - 11:37

Hallo Brenda, dat is lastig in te schatten zonder je dossier te raadplegen. Ik raad je aan om hierover contact op te nemen met je zaakbegeleider.

De Groot 22 mei 2023 - 16:53

Wat gaan jullie doen met de zaken die zich in de beroepsfase of de hoger beroepsfase bevinden?

Sjoerdtsje, IMG 30 mei 2023 - 08:31

Hallo de Groot, een beroep bij de rechtbank wordt ingesteld door de aanvrager. Zo’n beroep gaat doorgaans over een genomen beslissing op bezwaar. Omdat de beslissing op bezwaar dan al is genomen, is pauzeren daarvan niet meer mogelijk.

Michel 25 mei 2023 - 12:34

Wanneer worden de informatie brieven verstuurd over de pauzeknop? En wat is het verschil in verlengen van beslissingstermijn van een schaderapport met 12 maanden of de pauze knop gebruiken? Als jullie met 12 maand de beslistermijn zelf al verlengen waarom moet ik dan bijvoorbeeld alsnog de pauzeknop gebruiken? Ik vind sowieso dat er helemaal geen keuze moet zijn voor de burger, als het kabinet iets besluit moeten jullie het uitvoeren of de burger nou een pauzeknop heeft gebruikt of niet.....de beslissingen die het kabinet maakt en die uitgevoerd moeten worden zouden voor iedereen moeten gelden en niet alleen als je gebruik hebt gemaakt van de pauzeknop. Ik wil graag de voordelen en de nadelen weten, maar er komt niet veel informatie over. Dus jullie verlengen de beslistermijn al met 12 maand en dan als ik op de pauzeknop druk duurt het dus nog langer? En de immateriële schade die aangepast gaat worden gaat uiterlijk eind deze zomer uitgevoerd worden geven jullie aan, waarom dan pas als het al bekend is welke mensen en kinderen hier recht op hebben? En wat is bij jullie einde van de zomer?

Sjoerdtsje, IMG 30 mei 2023 - 08:33

Beste Michel, je vragen zijn terecht en op de meesten er van kunnen we helaas (nog) geen antwoord geven. Vanaf dinsdag 30 mei worden aanvragers gebeld van wie binnen afzienbare tijd een besluit kan verwachten op de aanvraag of het bezwaar. In dit telefoongesprek worden de voor- en nadelen besproken. Je ontvangt daarna een brief waarin alles nog een keer duidelijk wordt uitgelegd. De reden waarom we mensen de keus bieden om hun besluit aan te houden is de huidige onzekerheid over de kabinetsmaatregelen. Wij willen niet dat mensen nu een besluit krijgen en daardoor straks met de nieuwe maatregelen benadeeld worden.

Martt 30 mei 2023 - 10:41

Op welke manier zijn de postcodes tot stand gekomen voor de subsidie van de waardedaling. Wij wonen net buiten het gebied en de nieuwere woningen in bijvoorbeeld Gravenburg (Gr.) vallen hier wel onder.

Hans, IMG 30 mei 2023 - 16:03

Beste Martt, over de methode en berekening kunt u meer op onze website lezen: https://www.schadedoormijnbouw.nl/waardedalingsregeling/methodiek. Daar wordt ook uitgelegd hoe de omvang van het gebied is bepaald. Als het gaat om de subsidies van de SNN, waarbij het gebied is vastgesteld op basis van de postcodegebieden die wij gebruiken voor de waardedalingsregeling. Wilt u meer informatie over de actuele postcodegebieden die het SNN hanteert, dan raad ik aan contact met hen op te nemen.

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.