28 juli 2022

57 reacties

Resultaten nader onderzoek indirecte effecten diepe bodemdaling

In de twaalf gebieden waar diepe bodemdaling indirect mogelijk tot schade kan leiden, zijn 30 gebouwen gedetailleerd onderzocht. Daarbij is gebleken dat bij 2 van de 30 gebouwen de verandering van de grondwaterstand (als gevolg van de bodemdaling) een bijdrage heeft geleverd aan de schade aan het gebouw. Bij alle andere gebouwen bleek de diepe bodemdaling geen schade veroorzaakt te hebben.

Gedetailleerd onderzoek

Uit onderzoek van Deltares naar de indirecte effecten van diepe bodemdaling is gebleken dat in 12 gebieden schade door bodemdaling niet uitgesloten kan worden. Dit omdat in deze deelgebieden de diepe bodemdaling gezorgd heeft voor een verandering van de grondwaterstand van meer dan 2 centimeter. Hier leest u daar meer over. 

De eerste 30 van de 110 gebouwen in deze gebieden waarvan de bewoners voor een maatwerkoplossing hebben gekozen zijn gedetailleerd onderzocht. Daarbij is de schade beoordeeld in samenhang met de funderingswijze, de bodemopbouw en de grondwaterstand. Deze onderzoeken hebben uitgewezen dat bij 2 van de 30 gebouwen de grondwaterstandsverandering als gevolg van de diepe bodemdaling een bijdrage heeft geleverd aan de schade. 

Opnieuw keuze tussen vaste vergoeding en maatwerk

Nu de resultaten van de 30 onderzochte gebouwen bekend zijn, krijgen de aanvragers in deze gebieden, voor wie dit de eerste schademelding was, opnieuw de mogelijkheid aangeboden om voor een vaste vergoeding van 5.000 euro te kiezen of voor afhandeling via een maatwerkprocedure. Zij krijgen deze mogelijkheid opnieuw omdat zij aanvankelijk een niet voldoende geïnformeerde keuze konden maken (de resultaten van de onderzochte gebouwen waren immers nog niet beschikbaar). Inmiddels is bijna iedereen hierover telefonisch en via een brief geïnformeerd.

Adrestool 

Mensen die willen weten of zij in een van de 12 gebieden wonen waar mogelijk indirecte effecten van diepe bodemdaling optreden kunnen daarvoor de adrestool gebruiken.

Reageren

Freerk Haan 28 juli 2022 - 16:50

Bij ons is ook schade door verzakking Ons postcode is 9673 ah Winschoten huisnummer 98

Hans, IMG 29 juli 2022 - 15:48

Beste Freerk, u kunt zelf via de adrestool kijken of u in één van de 12 genoemde gebieden woont waar mogelijk de indirecte effecten van diepe bodemdaling optreden. De adrestool vindt u op deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/gebieden-en-vergoeding/adrestool-diepe-bodemdaling. Twijfelt u of u binnen, buiten of op de rand van zo'n gebied woont? Meldt u dan gewoon deze schade via Mijn dossier op onze website. We bepalen dan exact of u in het gebied valt en laten dat in uw aanvraag weten. Schade melden kunt u op https://www.schadedoormijnbouw.nl/mijn-dossier

Freerk Haan 29 juli 2022 - 18:16

Wij hebben toch wel schade van bodemdaling .Onze kelder zit vol met scheuren Voelt niet lekker . Fam Freerk Haan

Hans, IMG 2 augustus 2022 - 12:20

Beste Freerk, dat is vervelend om te lezen. Zoals we eerder benoemden, kunt u bij twijfel altijd een schademelding doen via Mijn dossier. Voelt u zich onveilig door de schade in uw kelder dan kunt u ook een melding doen van een acuut onveilige situatie. Gaat u hiervoor naar deze pagina: https://www.schadedoormijnbouw.nl/acuut-onveilige-situatie

Joop Aukes 31 juli 2022 - 01:41

Vermeld gewoon de postcodes van deze gebieden, zodat men kan zien of jullie tool deze gebieden überhaupt wel aangeeft.

Hans, IMG 1 augustus 2022 - 17:00

Beste Joop, niet alle adressen binnen een postcodegebied vallen onder de gebieden met mogelijk indirecte effecten van diepe bodemdaling. Het invoeren van gegevens in de adrestool moet juist accurate informatie hierover geven.

Linda de Boer 28 juli 2022 - 23:53

Vorig jaar is het nieuwe beoordelingskader geïntroduceerd door het IMG. Op deze website zijn hierover vele vragen gesteld, maar weinig antwoorden gegeven. Dat was voor mij aanleiding een Wob-verzoek in te dienen. Het besluit heeft helaas meer dan een half jaar op zich laten wachten en kwam pas na tussenkomst van de rechter tot stand. Op 17 juni jl. heb ik eindelijk de gevraagde stukken ontvangen en die zijn nu pas op deze website geplaatst (over het IMG - Wob en Woo-stukken). Dat betekent dat nu iedere schademelder er kennis van kan nemen en ik zou dat ook doen. Ik vind de uitkomst ontluisterend.

Hans, IMG 1 augustus 2022 - 15:16

Beste Linda, bedankt voor je bericht. Vervelend dat het zo lang heeft geduurd. Het besluit op je verzoek is inderdaad te vinden op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/woo-wob-verzoeken

Joop Aukes 1 augustus 2022 - 17:51

Beste Hans, Dat het zo lang heeft geduurd is onderdeel van een beleid kenmerkend voor de organisatie waarvoor jij werkt. Dat werkelijk alles uit de kas haalt om mensen eindeloos hun rechten te onthouden.

patricia 1 augustus 2022 - 18:13

Heel vervelend, Hans.

Linda de Boer 2 augustus 2022 - 15:47

@Hans, IMG. Vervelend lijkt mij in deze niet het juiste woord. Volgens mij is dit moedwillig. Pas toen de stukken op een andere website online waren gezet, kon het IMG de upload knop vinden. Maar nu de blik vooruit. Er worden al tijden vragen gesteld over het beoordelingskader. Jij beschikt nu ook over de antwoorden. Ik ga er vanuit dat we die antwoorden nu op korte termijn op deze site kunnen lezen. Te beginnen met jullie antwoord welke deskundigen zitting hadden in het panel van deskundigen dat het nieuwe beoordelingskader heeft opgesteld. Heel benieuwd naar jullie visie.

IMG door en door zieke organisatie 29 juli 2022 - 07:02

Het is inderdaad ontluisterend. Het manipulatieve gedrag gericht op het NIET uitkeren van schade en dat verder te verankeren in beleid is hiermee nog verder onderbouwd. Landsadvocaten die het beoordelingskader gemaakt hebben, deskundigen die het niet begrijpen. Hoge functionarissen (van ministeries) die dit ondersteunen. Het informeren van de kamer steeds vlak voor een reces, zodat er weinig kamervragen komen. En onvolledig informeren want: wel het nieuwe beoordelingskader introduceren (mei 2021 door Kortmann in de kamer met 1 onduidelijk a4tje) maar pas op 1 juli 2021 het uitgewerkte kader ook op de website publiceren. Uit deze WOB/WOOtukken blijkt ook dat dit HEEL bewust getimed is door het IMG. Het IMG is niet gericht op het volgen van de wet, maar stelt alles in het werk om de staatskas te beschermen nadat bleek de de vergoedingen wel er hoog en talrijk waren in 2020. Langzamerhand komt er steeds meer grondslag voor een onrechtmatige overheidsdaad. In in haar handelen laat het IMG dit walgelijk gedrag nog dagelijks zien bij de behandeling van individuele schade gevallen. Keer op keer. Ze toont zich manipulatief en intimiderend. Ze moet toch het uiterste gedreven worden om transparantie te geven (je moet dus als burger naar de rechter om je wob of woo info te krijgen). Wat ik vreselijk vind is dat veel afgestudeerde rechtenstudenten van de Rijksuniversiteit (en Hanze) gaan werken bij IMG. Zij worden met deze zieke cultuur 'opgevoed' voor hen is dit straks normaal. Zij werken bij aan een burgervermorzelende machine en leren dat dit oké is. Het is NIET oké. Het is ontluisterend het is onrechtmatig. Wat ik trouwens ook bijzonder vindt is dat er nog heel veel informatie ontbreekt bij die WOO verzoek. Bij heel veel e-mails wordt wel verwezen naar bijlagen maar die zijn niet opgenomen in het WOO verzoek. Daarmee is de openheid onvolledig en niet conform de wet. Waarom neemt IMG die bijlagen niet op? Ze heeft wat te verbergen, zoveel mogelijk wel duidelijk zijn. En het is op zijn minst onzorgvuldig. Maar dat is IMG ten voeten uit.

Hans, IMG 10 augustus 2022 - 11:13

De bijlagen bij de e-mails zijn, voor zover ze informatie bevatten over de informatievraag en daarmee binnen het bereik van het verzoek vallen, meegenomen. Er zijn geen bijlagen moedwillig buiten de beantwoording gelaten. Als een bijlage geen relevante informatie bevat, wordt dit niet meegenomen. En niet alle bijlagen bevinden zich direct achter de e-mail, maar elders tussen de stukken. In het algemeen is het gebruikelijk dat als iemand die een verzoek doet, hij/zij bezwaar kan maken tegen de beantwoording als er bijlagen missen.

patricia 12 augustus 2022 - 00:02

Het spijt mij werkelijk Hans, maar wat zeg jij hier nu? Dat het aan het IMG is om te beoordelen of een bijlage relevante informatie bevat de ja of de nee? Het is de Wet open overheid. Niet de wet oh onnodig, toch? En ik weet niet hoe men bij het IMG e-mails met bijlagen verstuurt, maar als ik dat doe, en ik vrees dat ik daarin niet alleen sta, is het zo dat wanneer ik die e-mail weer oplepel, de bijlage dr ook bij zit. En zelfs al zou dat niet zo zijn, dan is dat niet een omstandigheid die voor rekening van de verzoeker behoort te komen. Ook nu, bij de uitvoering van de Woo, lijkt de AWB en met name de abbb een groot mysterie voor het IMG.

Femke Braamhorst 31 juli 2022 - 11:07

Precies dít!!

Linda de Boer 29 juli 2022 - 08:29

Op deze site is meerdere malen de vraag gesteld wie de deskundigen waren die aan het nieuwe beoordelingskader hebben gewerkt. Tot op heden hebben we daarop geen antwoord ontvangen. Ik concludeer uit het Wob/Woo-verzoek dat het nieuwe beoordelingskader is opgesteld door medewerkers van het IMG en de landsadvocaat. Vervolgens is het voorgelegd aan vertegenwoordigers van de deskundigenbureaus. Mijn conclusie hieruit is dat het paneladvies - dat is opgesteld door een breed samengesteld panel van deskundigen die gekend zijn om hun deskundigheid - nu terzijde wordt geschoven door een kader dat is opgesteld door ambtelijke vertegenwoordigers. Die blijkbaar niet gekend zijn om hun deskundigheid, want dan was hun naam niet weggelakt. Ik roep een ieder op om met ons op deze site te delen wat opvalt in de Woo-stukken van 17 juni over het beoordelingskader. Als we de antwoorden dan niet van het IMG krijgen dan kunnen we ze vast met elkaar wel herleiden.

Joop Aukes 31 juli 2022 - 01:29

Het is in feit een criminele bende die willens en wetens gezinnen en bedrijven kapot maken voor een salaris of een titel. Gewoonweg te ziek voor woorden dat dit al zolang kan voortduren.

Joop Aukes 29 juli 2022 - 09:37

Dat er invloed is vanwege fluctuatie als direct gevolg van gaswinning dan wel om dezelfde reden onevenredige destabilisatie als vanwege bodeminstabiliteit behoeft geen nader onderzoek. Uitsluitend wanneer men op zoek, zoals kenmerkend voor TCMG-IMG in navolging van de NAM en CVW, naar informatie waarmee een schadedemotiveringsbeleid kan worden ondersteund. Wat men vergeet, is dat veel huizen welles waar gezeteld maar inherent aan de mate waarin zetting zich hernieuwt kan inzetten. Dat behoeft geen hogeschoolkennis maar gezonde boerenverstand. Het wordt tijd dat IMG eens een keer de Tijdelijke Wet Groningen, de Vier Pijlers, de aanbevelingen, ruimhartig en bovenal ontzorgen toepast i.p.v. het telkens weer zich op te werpen als het verlengstuk van dit desastreus beleid. En nog wat, hou op met onzinberichten om dit tegenstrijdig beleid telkens schoon te praten. Besef eens wat jullie je medemens aandoet door hen eindeloos in onzekerheid te laten met de bedoeling om ze te vangen voor een 'vaste vergoeding'. In ons geval hebben jullie het zelfs geweigerd om schade nader te onderzoeken of spotrepair toegepast waarvan jullie weten dat geen enkel bedrijf dit wil uitvoeren omdat deze reparatievorm geen rekenschap houdt met het breekpunt. Dit terwijl in de Vier Pijlers duidelijk vermeld dat schade aan tegelwanden vanwege kleurverschil moet leiden tot vervanging van alle wanden. Over onfatsoenlijk gesproken.

Joop Aukes 31 juli 2022 - 18:06

Probleem is dat gedupeerden zich nog nauwelijks nog kunnen beroepen op gerechtigheid. Onze ellende en de wijze waarop de overheid hiermee omgaat is een goudmijn voor zogenaamde schade-experts, advocaten en andere kwaadwillende die de kantjes er maar een beetje van aflopen. IMG, NCG, overheden, in het bijzonder gemeenten nemen het allesbehalve nauw met gerechtigheid en verantwoordelijkheid. Dit land wordt hierdoor letterlijk te gronde gericht. Het beetje recht dat ons nog rest is inherent aan een enkele rechter die zijn/haar vak serieuze neemt dan het begrip 'wiens brood men eet'.

patricia 29 juli 2022 - 17:21

In reactie op de oproep van Linda de Boer: er is zo ongelooflijk veel wat opvalt uit de Wob stukken dat ik nauwelijks weet waar te beginnen. Ontluisterend is wat mij betreft inderdaad de beste omschrijving van de indruk die je er van krijgt. Alles in een reactie vermelden maakt het niet overzichtelijker, dus ik zal telkens een punt benoemen. Allereerst de rol van de landsadvocaat. Vast staat dat deze het nieuwe beoordelingskader, in samenwerking met de juristen van het IMG, heeft opgetuigd. Niet een panel van deskundigen inderdaad, wat je zou mogen verwachten, nee, een groep juristen met de landsadvocaat aan het hoofd die het 'oude' paneladvies naar de prullenbak hebben verwezen. Mocht een schademelder zo dapper zijn om naar de rechter te stappen, dan mag hij of zij het opnemen tegen diezelfde landsadvocaat....Is dit niet heel erg vreemd? Daar waar je verwacht dat de landsadvocaat het beleid van het overheidsorgaan wat hij vertegenwoordigt, verdedigt, verdedigt hij zijn eigen beleid, zijn eigen kader. Dan is het niet moeilijk om in te zien waar het bij het IMG om draait. Niet de schademelder, maar het eigen belang. Zo min mogelijk uitkeren nadat er, vermeend, teveel is uitgekeerd. En damage control voor de toekomst. Immers, de landsadvocaat kent het kader door en door, hij is de maker! en is daarom de aangewezen partij om het te verdedigen bij de bestuursrechter. Een win-win situatie. De schademelder loopt een fuik in en komt daar nauwelijks uit als hij of zij niet weet hoe de fuik in elkaar is gezet. De bestuursrechter loopt dezelfde fuik in, omdat hij of zij eveneens niet op de hoogte is van hoe dit beoordelingskader tot stand is gekomen. Tijd om daar verandering in aan te brengen.

Hans, IMG 4 augustus 2022 - 14:14

Beste Patricia, het advocatenkantoor Pels Rijcken wordt door IMG ingehuurd voor juridisch advies en voor vertegenwoordiging in rechtszaken. Dergelijke advisering is geheel gebruikelijk. Op dezelfde manier huurt het IMG ook anderen in om te adviseren over andere aspecten, zoals technische vraagstukken. Belangrijk is dat alle besluiten, waaronder ook het besluit tot het wijzigen van het beoordelingskader, worden genomen door het bestuur van het IMG en niet door de adviseurs van het bestuur. Dat Pels Rijcken adviseert over vraagstukken die later ook ter discussie kunnen staan bij de bestuursrechter, heeft daarbij juist als voordeel dat zij beter in staat is de context en de overwegingen van die besluiten te schetsen.

@Hans 4 augustus 2022 - 14:25

Deze stelling zo op gaan als Pels Rijcken juridisch advies zou hebben gegeven, maar gebleken is dat Pels Rijcken het technisch advies over de SBR-richtlijn en de verergering van schades door trillingen heeft gegeven. Dat lijkt mij niet tot hun deskundigheid behoren. Of kijkt het IMG hier anders naar?

N 4 augustus 2022 - 16:26

Waar kan ik deze informatie inzien?

Gerard vd Scheuren 31 juli 2022 - 10:48

Patricia, Linda, en anderen. Al vanaf dag 1 is het de landsadvocaat Thijs F. die de werkinstructies voor deskundigen heeft opgesteld samen met andere juristen. Dat er zoveel bewuste(?) ondeskundigheid bij de deskundigen aanwezig is, vertaalt zich naar onrechtvaardige schadebesluiten. Dit beleid blijkt nu willens en wetens zo te worden uitgevoerd. De wettelijke vergewisplicht wordt door IMG ernstig geschonden. Niemand roept hen ter verantwoording. We gaan door met onderzoek en Woo-verzoeken om de onderste steen boven te krijgen.

patricia 31 juli 2022 - 11:06

Zo'n beetje alle beginselen van behoorlijk bestuur worden door het IMG met voeten getreden. Je kunt ze allemaal bij langs lopen en aan de hand van het Wob verzoek NBK afvinken daar waar het gaat om schending van het beginsel. Een valse bingo heb je niet snel. Hiermee lapt het IMG de wet aan haar laars en maakt zij zich schuldig aan wanbeleid en een en ander riekt naar onrechtmatige daden. Niet mals. Niet alleen houdt ze zich niet aan de wet, ze manipuleert de wet door het wettelijk bewijsvermoeden op schandelijke en oneigenlijke wijze aan de kant te kieperen.

Jans abee 29 juli 2022 - 19:14

Ik heb aangifte gedaan bij politie zou een ieder MOETEN doen

Joop Aukes 31 juli 2022 - 21:53

We mogen ons afvragen of er in deze verziekte bestuurscultuur een parlementaire enquête nog wel zin heeft. Daar de politiek, ongeacht de politieke richting, maar al te goed beseft dat de ernst van wat er allemaal plaatsvindt desastreus voor het voortbestaan van dit corrupt systeem. Dat er nog sprake is van politiek, gelet op de wijze waarop het functioneert, is op zich al veelzeggend. Zeker nu blijkt dat de gevolgen voor een groeiend aantal burgers desastreus. Dit alles ten gevolge van een zeer ernstige vorm van machtsmisbruik, zoals eerder al gebleken bij de kindertoeslagaffaire? Waar werkelijk alle instanties waar de burger zich op zouden moeten kunnen beroepen dit simpelweg weigeren dan wel negeren. Eenzelfde trend ziet men eveneens bij de gedupeerden van gaswinning. Hoe wil men dit ooit goedmaken, zoveel leed en schade is niet alleen onherstelbaar maar ook onbetaalbaar? Aan excuses en dat soort onzin hebben we niets, wat er zou moeten gebeuren is dat de constitutionele monarchie ter discussie wordt gesteld en verantwoordelijken van deze bureaucratische terreur strafrechtelijk worden veroordeeld. Vooralsnog zijn wij overgeleverd aan een systeem waarvan het meest opmerkelijker dat niet ieder Nederlander in de gaten dat dit verre van verantwoord en acceptabel. Het ergste, hoe dan ook, is de wijze waarop mensen zich laten inhuren voor hetgeen hun medeburgers wordt aangedaan. Hoe diep kan men zakken? En waar zijn diegenen die openlijk naar buiten treden om deze misstanden kenbaar te maken? In ons geval hebben alle betrokken partijen kennisgenomen van de schade ons toegebracht. O.a. diverse instanties gemoeid met onze zwaar autistische zoon en de gevolgen op zijn ontwikkeling. Maar ook de schade ouders en hun bedrijf toegebracht. Desondanks bleven ze maar doorgaan met waar ook maar mogelijk schadeafhandeling en versterking te saboteren. Als men dan bedenkt dat een rechtsgeleerder aan het hoofd staat van deze organisatie, wat is dan nog de waarde van ons rechtssysteem?

Jans Abee 30 juli 2022 - 16:13

Water liegt niet de grote vraag is hoeveel mag en kan het GRONDWATER nog zakken. MILJOENEN zijn uitgegeven voor waterbouwkundige werken [oorzaak boden daling door gaswinning] . Waterschappen laten al tientallen jaren het oppervlakte bewust mee zakken met de bodemdaling [hoelang nog], De bewoners in het aardbevingsgebied hebben hier al die tijd gewoon aan mee moeten betalen [waterschapbelasting, gemeentelijke belastingen ] Hoop dat de echte waarheid eens verteld word voor dat het TELAAT is [ps melk is goed voor elk maar ???]

Jans Abee 30 juli 2022 - 16:18

ontwikkeling/ aanleg blauwe stad is was een geweldige oplossing voor diepe/extreme bodemdaling gewoon water erover en weg is bodemdaling maar alles naar EER en GEWETEN

Jans Abee 30 juli 2022 - 17:32

Vergeten de diepenring Groningen, Winschotendiep enz enz moesten echt op diepte worden gebracht dit had NIETS te maken met het feit dat Waterschappen het oppervlakte water naar beneden bijstellen, doordat ze dit doen zakt ook het grondwaterpeil waardoor ook weer meer bodemdaling optreed bla bla bla maar alles naar EER en GEWETEN

Jans Abee 30 juli 2022 - 17:41

Waterberging ????? ga eerst eens bv het meer in Zuidlaren op de diepte brengen zoals het was [OF KAN DIT NIET] water liegt niet het loopt gewoon van hoog naar laag [iets met grondwaterstand]. ?????????????? Alles moet eens HEEL duidelijk verteld worden maar ja alles NAAR EER EN GEWETEN

Joop Aukes 31 juli 2022 - 01:16

Beste gedupeerde Groningers, Trap niet in deze onzin, het is de zoveelste methode waarmee TCMG-IMG, in navolging van de NAM, CVW en NCG tracht a.d.h.v. vage onderzoeksrapporten gedupeerden van gaswinning te misleiden. Als het allemaal zuivere koffie zou zijn dan zouden deze organisaties hun verplichtingen jegens gedupeerden zuiver nakomen i.p.v. alles mogelijker ondernemen om schadeafhandeling eindeloos te bemoeilijken. Schade aan een bouwwerk al da niet ten gevolge van verzakking (zetting) is inherent aan de wijze en mate waarin een gebouw is gezeteld (het moment na voltooiing bouwwerk waarin er geen schade meer ontstaat als gevolg van zetting). Een proces dat enkele jaren in beslag kan nemen. De mate waarin is medebepalend voor het geheel dan wel gedeeltelijk hernieuwd zetten. Effecten afwijkend aan hetgeen normaal in de directe nabijheid kunnen desastreus zijn, vooral indien sprake van factoren samenhangend met gaswinning, zoals bodembeweging, inklinken en waterfluctuatie. Dit is inherent aan de wijze waarop een bouwwerk gezeteld en niet, zoals men dit graag doet vermoeden, uitsluitend gebied inherent. Zettingsschade als gevolg van gaswinning kan overal plaatsvinden. Laten we niet vergeten dat dit dezelfde organisatie die lange tijd beweerde dat zettingsschade als gevolg van gaswinning niet mogelijk. Ook daarvan heb ik destijds gezegd dat dit onzin is.

patricia 31 juli 2022 - 10:56

Joop, jij zegt dus, en dat lijkt mij meer dan logisch maar ik zie dat je er verstand van hebt en even in mijn eigen woorden: na het bouwen van een woning heeft deze, laten we zeggen, een jaar of 5 nodig om te 'settelen'. Treden er in die periode geen scheuren op, dan kunnen toekomstige scheuren niet worden toegewezen aan zetting. Dat klopt, toch?

Femke Braamhorst 31 juli 2022 - 11:16

Verzakking is na 5 jaar altijd te wijten aan een verandering van de ondergrond. Er gebeurt nogal wat in onze ondergrond..

Joop Aukes 31 juli 2022 - 17:50

Dag Patricia, Zetting is het proces waarin een gebouw zich zetelt. Vanaf het moment dat er geen schade meer optreedt is het gebouw gezeteld. De mate waarin, oftewel de weerstand die is ontstaan waardoor er een soort van 0-punt is bereikt is en blijft afhankelijk van wat er t.z.t. in de directe of indirecte omgeving zal plaatsvinden. Afhankelijk van het type bouwwerk, oppervlakte, wijze waarop en mate waarin gefundeerd zijn sterk medebepalend voor de kwetsbaarheid en type schade. Het zettingsproces kan inherent aan nieuwe invloeden weer worden opgewekt. In geval van gaswinning kan dit zowel direct (aardbeving(en)) alsmede indirect (inklinking/bodemwaterfluctuatie). Wil men zich hierover een mening vormen dan is het belangrijk om andere invloeden te kunnen buitensluiten, zoals de aanleg van snel- of spoorweg, of bouwactiviteiten etc. Zetting, waarvan TCMG-IMG destijds stelde dat dit zelfs dertig jaar kan duren, is complete nonsens. Dit kan uitsluiten in geval van bijkomende effecten. Nogmaals, zetting kan zich duw wel hernieuwd inzetten als gevolg van bijkomende invloeden.

Gerard vd Scheuren 2 augustus 2022 - 10:54

5 jaar is wel erg kort, maar zou kunnen wanneer de daadkrachtige bodem bijvoorbeeld uit zand bestaat. Zetting is een proces dat start vanaf moment van belasting en kan heel lang doorgaan. Koppejan heeft een formule bedacht waarmee zetting in de functie van tijd kan worden berekend. (Op basis vd wet van Terzaghi) https://wwwde.uni.lu/content/download/59949/704188/file/2003GeotechniekKoppejanIncrementeel.pdf

Linda de Boer 31 juli 2022 - 11:42

Beste mensen. Het IMG beschrijft op deze pagina het nader onderzoek naar de indirecte effecten van diepe bodemdaling. Ik wijs een ieder op de Wob-stukken van 17 juni deel 1 p.194. Daaruit blijkt dat Deltares eerst een veel groter gebied heeft aangewezen waarop pandniveau onderzoek moet worden uitgevoerd. Het IMG heeft vervolgens een nieuwe deskundige ingevlogen om Deltares tot de orde te roepen, waarna er uiteindelijk maar 12 kleine gebiedjes overgebleven en daar is nu op pandniveau onderzoek gedaan.

omgekeerde bewijslast 1 augustus 2022 - 12:14

Heeft Deltares de omgekeerde bewijslast ook voldoende ontkracht in het onderzoek? Geloof er geen hout van dat het om alleen deze gebieden kan gaan. En Wildervank bijvoorbeeld? Laat de nieuwe inzichten en compensatieregeling maar weer komen in de toekomst.

Hans, IMG 2 augustus 2022 - 17:38

Deltares heeft alleen gekeken waar diepe bodemdaling door mijnbouw uitgesloten kon worden. Het IMG heeft op basis van de bevindingen door Deltares verder onderzoek gedaan en het beleid over dit onderwerp bepaald. Meer informatie vindt u op onze website: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/verdiepende-informatie/diepe-bodemdaling

@Hans, IMG 2 augustus 2022 - 18:09

Volgens mij is dit een klok en klepel antwoord. Deltares heeft niet gekeken waar diepe bodemdaling kan worden uitgesloten. Deltares heeft gekeken naar indirecte effecten van diepe bodemdaling boven en in de nabijheid van het Groningenveld en gasopslag Norg die wordt veroorzaakt door de gasproductie- en -opslagactiviteiten. De effecten zijn gericht op gebouwschade. Ik ben wel benieuwd naar het verder onderzoek van het IMG. Heeft uw Instituut dat zelf uitgevoerd of zijn hier deskundigen voor ingehuurd en zo, ja wie waren die deskundigen.

Hans 3 augustus 2022 - 08:53

Geloof je zelf nog in je antwoorden Hans. Advocaat van de duivel speel je. Alleen standaard antwoorden geven, doorverwijzen naar links met standaard informatie en wijzen naar een ander. Maar echt antwoord geven op de inhoudelijke vragen kunnen jullie niet. Waarschijnlijk te veel juristen aan het werk en geen bouwkundigen. Waarom geef je geen antwoord op de andere vragen zoals waarom het grondwater zich aan de kadastrale grenzen houdt. Bij voorbaat weet iedereen al dat het geen onafhankelijk onderzoek is. Het IMG is verre van onafhankelijk.

Hans, IMG 10 augustus 2022 - 12:11

Als je een vaste vergoeding hebt ontvangen voor schade aan een gebouw dat ligt in een gebied waar mogelijk diepe bodemdaling voorkomt, kun je inderdaad opnieuw een schade melden. Omdat diepe bodemdaling alleen zettingsschade kan veroorzaken, is dat eigenlijk altijd schade die heel sluipenderwijs ontstaat. Je tweede vraag over het grondwaterpeil: uiteraard houdt grondwater zich niet aan kadastrale grenzen. Maar de hoogte van het waterpeil wordt gemeten en gereguleerd binnen peilvakken. Hoe we hier mee omgaan kun je lezen in dit onderzoek: https://tinyurl.com/3ba6kebj onder hoofdstuk 2.4.3. Deltaris heeft een rapport opgeleverd dat berust op wetenschappelijk onderzoek.

Linda de Boer 1 augustus 2022 - 17:19

Wat in ieder geval opvalt aan het onderzoek van Deltares waaruit de 12 gebieden naar voren kwamen is dat het grondwater zich blijkbaar aan de kadastrale grenzen houdt. Dat is op z'n zachtst gezegd opmerkelijk.

Hans, IMG 4 augustus 2022 - 14:48

Beste Linda, dat komt omdat het grondwaterpeil wordt bijgehouden en gereguleerd in zogenoemde peilvakken. Hoe dit werkt, lees je in dit onderzoek: https://tinyurl.com/2h7nrfzf, onder hoofdstuk 2.4.3.

patricia 1 augustus 2022 - 18:16

Inderdaad! Net zoals de waarden uit de tool nooit kunnen leiden tot een perfecte cirkel, zo is het schier onmogelijk dat waterstanden zich iets aantrekken van welke grens dan ook.

Linda de Boer 5 augustus 2022 - 22:25

@Hans. Ik krijg de link niet geopend. Kunt u een nieuwe link plaatsen? Dan kan ik het nog eens bestuderen, want dit antwoord heb ik inderdaad eerder vanuit het management van uw organisatie gehoord en vind ik niet heel logisch in het geval van voornoemde casus.

Hans, IMG 8 augustus 2022 - 11:24

Beste Linda, de verkorte link werkte inderdaad niet. Ik heb een nieuwe voor je aangemaakt: https://tinyurl.com/3ba6kebj

N 1 augustus 2022 - 16:18

Zou u als IMG niet eens reageren mbt het beoordelings kader? Volgens mij is er iets getekend laastst waarin beloftes zijn gedaan, zou leuk zijn als jullie er eens aan houden!!

Joop Aukes 1 augustus 2022 - 17:48

Tja, daar moet je het mee doen, alweer zo'n onderzoek waarvan op voorhand bekend dat het onderdeel van een beleid zoals kenmerkend voor het Instituut Mijnbouwbedrog Groningen. En ja, zoals dit door meerderen opgemerkt reageert men niet op vragen aangaande de wijze waarop het onderzoek verlopen. De voorzitter van deze organisatie zou zich zijn ogen uit z'n kop moeten schamen. Maar kennelijk hecht dat heerschap meer waarde aan status en geld dan aan eergevoel, norm en fatsoen.

Jans Abee 1 augustus 2022 - 20:15

Laakbaar, verwijtbaar?????????????????? ONAFHANKELIJKHEID ???????????????? alles naar eer en geweten ze hebben de EED afgelegd [dat zegt genoeg toch, waar we mee te maken hebben]

@N 4 augustus 2022 - 20:51

https://www.schadedoormijnbouw.nl/over-het-img/woo-wob-verzoeken en dan 17 juni

Jans Abee 6 augustus 2022 - 15:52

Hans zou jij mij kunnen vertellen hoeveel het grondwater nog kan en mag zakken en hoe waterschappen dit regelen en welke afspraken er gemaakt zijn met bedrijven die grondstoffen uit de onze bodem halen?????????????

Hans, IMG 12 augustus 2022 - 16:39

Met de kennis van nu verwachten we niet dat er in de toekomst grote wisselingen in de grondwaterstand gaan voorkomen, die indirect tot schade aan gebouwen leiden in de gebieden met diepe bodembeweging. Maar mochten er toch nieuwe schades ontstaan, dan kunnen inwoners de schade melden en wordt er gekeken of het zettingsschade is. Als dit zo is, kan er nader onderzoek gedaan worden naar de oorzaak. Deze kennis hebben we opgedaan door het onderzoek buiten het effectgebied. We doen nu eenzelfde onderzoek binnen het effectgebied en we verwachten hier in het laatste kwartaal van 2022 conclusies van te hebben. Vragen over de minimale hoogte van het grondwaterpeil kun je het beste stellen aan het waterschap. Er zijn namelijk heel veel factoren die daar invloed op hebben. Om te bepalen of diepe bodemdaling (indirect) schade heeft veroorzaakt, moet er sprake zijn van tenminste een van de volgende schademechanismen: 1. Zetting van de ondergrond (bij meer dan 5 cm waterstandsverschil) 2. Zwel of krimp van slappe klei (bij meer dan 2 cm waterstandverschil) 3. Oxidatie van veen (bij meer dan 2 cm waterstandverschil) 4. Paalrot bij houten palen (bij meer dan 2 cm waterstandverschil). Je kunt hier meer over lezen op: https://www.schadedoormijnbouw.nl/schade-gebouw/verdiepende-informatie/diepe-bodemdaling/eerste-onderzoeksresultaten

@Linda 7 augustus 2022 - 11:57

Link van Hans moet zijn: https://api.schadedoormijnbouw.nl/content/11207096-002-BGS-0001_v0.1-Indirecte%20schade-effecten%20van%20diepe%20bodemdaling%20en%20-stijging%20door%20gaswinning%20def.pdf

Hans, IMG 8 augustus 2022 - 12:52

Dank voor het delen!

Linda de Boer 11 augustus 2022 - 07:59

Als reactie op het bericht van Hans Houdijk (IMG) 10 augustus 12:11 uur. Volgens mij worden hier appels en peren vergeleken. Als je een vaste vergoeding hebt ontvangen dan bevindt jouw locatie zich binnen effectgebied (trillingssterkte groter dan 2 mm/sec.). Het onderzoek van Deltares waar u naar verwijst heeft betrekking op het gebied waar de trillingssterkte lager dan 2 mm/sec. was (dus buiten het effectgebied) . Het onderzoek van Deltares binnen het effectgebied is mijns inziens nog niet klaar en daarom staat volgens mij niet vast dat diepe bodemdaling alleen tot zettingsschade kan leiden. Binnen het effectgebied heb je immers stapeling van mijnbouw. Die combinatie zou best tot andere effecten kunnen leiden.

Pels rijken 13 augustus 2022 - 14:28

Hans geeft aan dat het heel gebruikelijk is dat een groot advocatenkantoor wordt ingehuurd voor advies. Heeft u de verhoren uit de parlementaire enquête gemist. Het is dus niet normaal Hans. Stop de juristen

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten kunnen worden verwijderd.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.