29 maart 2023

6 reacties

IMG-jaarcijfers: meer eenvoud noodzakelijk

Er zijn in 2022 meer fysieke schades, zoals scheuren in muren, afgehandeld dan er binnen zijn gekomen. Er is ook meer afgehandeld dan voorgaande jaren. Tegelijkertijd tonen de jaarcijfers aan dat het makkelijker maken van de schadeafhandeling om meerdere redenen noodzakelijk is, onder meer vanwege de uitvoeringskosten.

Groningse vlag aan gevel

Voorstellen

Vorige week maakten we een pakket aan voorstellen bekend voor een mildere, menselijkere en makkelijkere schadeafhandeling. De voorstellen vormen onder meer een antwoord op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen (PEAG). De PEAG beveelt aan het IMG meer wettelijke bevoegdheden te geven om de schadeafhandeling te kunnen verbeteren. Afhankelijk van politieke besluitvorming kan het IMG de voorstellen in uitvoering brengen. We dringen er bij de politiek op aan dat we daar in 2023 een begin mee kunnen maken. De cijfers over 2022 tonen opnieuw het belang daarvan.

Meer afgehandeld dan binnengekomen

Er zijn in 2022 meer schademeldingen voor fysieke schade afgehandeld dan er binnen zijn gekomen (45.800 ingediend, 58.500 afgehandeld). De totale toegekende vergoeding voor fysieke schade, waardedaling en immateriële schade is met 362,5 miljoen euro in 2022 hoger dan de uitvoeringkosten van 224,6 miljoen euro voor die regelingen.

Zo zijn die kosten voor alle regelingen samen nu 62 eurocent op elke euro vergoeding. Vorig jaar was dat 43 eurocent. Voor fysieke schade is er sprake van een daling van 72 eurocent in 2022 ten opzichte van 74 eurocent in 2021. Maar de uitvoeringskosten voor afhandeling via maatwerk lopen relatief gezien hard op, naar 1,42 euro per elke euro vergoeding in 2022.

Daar staat tegenover dat afhandeling via de vaste vergoeding een fractie kost van de maatwerkkosten: 9 eurocent per elke toegekende euro. Hiervoor is namelijk geen beoordeling van een deskundige en een adviesrapport nodig. Aangezien inmiddels ruim de helft van alle schademeldingen via die werkwijze wordt afgehandeld, mondt dat uiteindelijk uit in een lichte daling van de gemiddelde uitvoeringskosten voor fysieke schade.

Herhaalschade

De reden voor de relatieve stijging van uitvoeringskosten bij maatwerk is onder meer dat een meerderheid van de dossiers (55 procent) waar maatwerk wordt toegepast nu van adressen komt waar eerder schade is afgehandeld. De ‘herhaalschade’ op die adressen is als geheel gemiddeld minder omvangrijk (circa 3.400 euro aan mijnbouwschade ten opzichte van circa 7.300 euro op adressen waar nooit eerder schade werd afgehandeld). Omdat de Tijdelijke wet Groningen vereist dat er steeds een onafhankelijke deskundige die herhaalschade beoordeelt, kost dat relatief gezien steeds meer geld.

De kosten voor inzet van deskundigen en het verwerken van adviesrapporten vormen het grootste deel van de uitvoeringskosten bij maatwerk afhandeling van fysieke schade. In 2022 is bovendien voor 11,6 miljoen euro geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de beoordelingen. Dit resulteert in een daling van de verschillen in vergoeding tussen buren met vergelijkbare schade. Daarnaast zijn er kosten voor inzet van zaakbegeleiders die gedupeerden begeleiden.

Meer forfaitair

Een hardere daling van de uitvoeringskosten per toegekende euro is pas mogelijk als de schadeafhandeling vergaand wordt gewijzigd. Zo stellen we voor om Groningers de mogelijkheid te bieden alle schade via aannemers te laten herstellen. Er is dan geen deskundigenbeoordeling nodig en het is ook bedoeld voor de huidige herhaalschades. Voor wie dat niet wil of kan, is het voorstel om meer forfaitair, dus met vaste vergoedingen, af te handelen.

Momenteel biedt het IMG een vaste vergoeding van 5.000 euro, bedoeld voor kleinere fysieke schades op adressen waar nooit eerder schade is gemeld. Als dat bedrag verhoogd wordt en de voorwaarden coulant zijn, kan dit ook bij grotere schades een oplossing zijn. Dat geldt ook voor het voorstel om bij toekomstige bevingen voor herhaalschades een vaste vergoeding te bieden.

Reageren

Linda de Boer 29 maart 2023 - 11:01

Als schademelder vraag ik me af wat ik kan met dit soort informatie. Dit is een politieke boodschap om kabinet en Tweede Kamer onder druk te zetten. Ik zou zeggen ga die boodschap daar dan ook verkondigen. In de afgelopen jaren zijn er door het IMG aantoonbaar fouten gemaakt in de schadeafhandeling. Dat is beleid waar uw Instituut zelf verantwoordelijk voor is en hoe u die fouten gaat herstellen is nog steeds onduidelijk. En dat vind ik verre van mid, menselijk of makkelijk. IMG kan wel met de vinger naar een ander wijzen, maar IMG kan binnen de huidige wet- en regelgeving ook veel zaken wél zelf initieren. Dat bleek wel toen u in mei 2021 zelfstandig een nieuw beoordelingskader in het leven riep. Als er nieuwe wetenschappelijk inzichten zijn kunt u zo'n kader ook weer aanpassen. Pak die handschoen op!

Hans, IMG 30 maart 2023 - 14:01

Beste Linda, het jaarverslag publiceren is natuurlijk een verplichting. maar we willen ook transparant zijn richting alle belanghebbenden. Dit doen we door de cijfers op een open manier te presenteren en uit te leggen. Daarbij geven we ook aan voor welke uitdagingen we staan en hoe we denken dat dit invloed gaat hebben op onze cijfers.

Patricia Vos 31 maart 2023 - 09:30

Het spijt mij Hans maar dit is nauwelijks een antwoord op de vraag die mevrouw de Boer terecht stelt. Waarom is het wel mogelijk om een dubieus nieuw beoordelingskader op eigen initiatief op te tuigen maar lukt het niet om zelfstandig een en ander terug te draaien of bij te sturen?

Gerard vd Scheuren 3 april 2023 - 09:00

Volgens mij heeft IMG ook op eigen houtje een Trillingstool geïmplementeerd. Een tool dat niet aan wetenschappelijk eisen voldoet. Dat wordt ook angstvallig verhuld, zelfs een Wob naar die tool is nog altijd niet volledig beantwoord. Dat is de verantwoordelijkheid van IMG en heeft niets met politiek te maken. Wees transparant en geef inhoud aan milder, makkelijker en menselijker!

Peter 30 maart 2023 - 08:40

Goed verwoord en ik sluit mij hier volledig bij aan.

Jannes 1 april 2023 - 21:46

Mevr. de Boer heeft inderdaad volkomen gelijk. Het IMG heeft bijvoorbeeld geheel op eigen initiatief, en op basis van een onhoudbaar en onvolkomen TNO-onderzoek, het Wettelijk Bewijsvermoeden "over boord gegooid" bij de UGS Norg, Nu het TNO-onderzoek is weersproken door de zgn. peer review (het Movares-rapport) zou het logisch en noodzakelijk zijn, dat het IMG terugkomt op hun foutieve koers (ingezet in mei 2021). Dat kan het IMG geheel zelfstandig doen. Het IMG is daarvoor helemaal niet afhankelijk van de landelijke politiek! Volgens mij weigert het IMG deze stap nog steeds te zettm, omdat het ernstig gezichtsverlies is. Het IMG had aan het ministerie van EZK (aldus Vijlbrief) om uiterlijk maart 2023 te reageren op het Movares-rapport, dat ongeveer een half jaar terug al verscheen. Ook die toezegging blikt dus niet gehaald... Verder is inderdaad het controversiële "nieuwe beoordelingsmodel"een geheel eigen ( maar oneigenlijk) initiatief van het IMG. Wanneer steekt het IMG eindelijk eens de hand in eigen boezem? Als het IMG geloofwaardig wil blijven, moet het ook zaken rechtzetten, waarbij aantoonbaar grove fouten zijn gemaakt!

Reactie toevoegen

Deel bij de reactie geen dossiernummer, e-mailadres of telefoonnummer. Bij vragen over uw dossier kunt u contact opnemen met ons Serviceloket via 0800 4444 111.

Reacties die niet over het onderwerp gaan of die onfatsoenlijk taalgebruik bevatten, kunnen worden verwijderd.

Wij vragen u om uw e-mailadres. Uw reactie wordt geplaatst nadat u uw e-mailadres bevestigt. Als u op Versturen klikt, ontvangt u van ons een e-mail met een link. Nadat u op de link klikt, wordt uw reactie geplaatst.

Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.